Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

SFS nr
2006:883
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:781
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:388

Uppgifter

1 § Kronofogdemyndigheten är knuten till Skatteverket för
administrativ ledning och styrning i strategiska frågor enligt
vad som närmare anges i denna förordning och i förordningen
(2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

2 § Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter,
ansvarar Kronofogdemyndigheten för frågor om

1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra
författningar,

2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.,

3. betalningsföreläggande och handräckning,

4. skuldsanering,

5. tillsyn i och lönegaranti vid konkurs, samt

6. lönegaranti vid företagsrekonstruktion.

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd
åt eller bistånd av andra staters myndigheter för
verkställighet och indrivning samt utbyte av information och
delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och
indrivning. Förordning (2006:1174).

3 § Kronofogdemyndigheten skall

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt
särskilda bemyndiganden,

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden
verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid
rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och

3. verka för att betalningsförpliktelser och andra
förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i
tid och på rätt sätt.

Kronofogdemyndigheten skall även i övrigt, enligt de riktlinjer
som statsmakterna har angett, meddela de föreskrifter och andra
beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och
enhetlighet vid arbetet inom myndigheten.

4 § Kronofogdemyndigheten får bedriva sådan tjänsteexport inom
sitt verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens
uppgifter i övrigt, på de villkor som föreskrivs i
tjänsteexportförordningen (1992:192).

Samverkan

5 § Kronofogdemyndigheten skall samverka med Skatteverket när
det gäller strategiska frågor om administrativ ledning och
styrning.

Kronofogdemyndigheten skall utnyttja med Skatteverket gemensamt
stöd när det gäller IT-verksamheten och administrativa
stödfunktioner.

6 § Chefen för Kronofogdemyndigheten och chefen för
Skatteverket skall hålla varandra underrättade om
myndigheternas verksamhet i den utsträckning som behövs för
samverkan enligt 5 §.

Administrativ ledning och styrning

7 § Skatteverket beslutar om

1. Kronofogdemyndighetens långsiktiga inriktning i andra frågor
än som avses i 2 och 3 §§,

2. mål och strategier som är gemensamma för Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten samt avsättningar från anslaget till
Kronofogdemyndigheten för utnyttjande av gemensamt stöd och
övrig ekonomisk styrning av Kronofogdemyndigheten i de delar
där den berör Skatteverket, och

3. lokalisering av kontor och andra övergripande
organisationsfrågor som rör Kronofogdemyndigheten.

8 § Beslut som avses i 7 § fattas sedan Skatteverket har hört
chefen för Kronofogdemyndigheten.

Om chefen för Kronofogdemyndigheten har en avvikande mening,
skall denna anges.

Verksförordningens tillämpning

9 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Kronofogdemyndigheten med undantag av 3-5, 9, 10, 13-15, 17,
19, 21, 23, 30 och 32-34 §§.

Bestämmelserna i 24-26 och 31 §§ tillämpas dock endast i
administrativa ärenden.

Internrevision

9 a § Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den
verksamhet som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar
för. Förordning (2006:1240).

Kronofogdemyndighetens chef

10 § Rikskronofogden är chef för Kronofogdemyndigheten.

Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas en biträdande
rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare.

11 § Rikskronofogden ansvarar för operativ ledning och
materiell styrning av Kronofogdemyndigheten samt andra frågor
som inte Skatteverket skall besluta om.

Styrelse

12 § Att Skatteverkets styrelse skall fatta beslut i fråga om
Kronofogdemyndigheten framgår av 16 a och 16 b §§ förordningen
(2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

Intressentråd

13 § Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas ett råd med
intressentföreträdare som skall ha insyn i
Kronofogdemyndighetens verksamhet (intressentråd).

Rådet består av högst nio ledamöter och leds av
rikskronofogden. Övriga ledamöter av intressentrådet utses av
regeringen för en bestämd tid.

14 § Intressentrådet skall ges möjlighet att yttra sig i
administrativa frågor av större betydelse och i ärenden om
föreskrifter som Kronofogdemyndigheten meddelar.

Information

15 § Rikskronofogden skall hålla Skatteverkets styrelse och
intressentrådet informerade om verksamheten.

Organisation

16 § Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas en särskild
organisatorisk enhet för tillsyn i konkurs.

I övrigt beslutar myndigheten om sin egen organisation, om inte
annat följer av 7 §.

17 § Enheter där det bedrivs verksamhet som avses i 2 § första
stycket 1 och 2 eller tillsyn i konkurs skall ledas av
kronofogdar.

Rikskronofogden får i det enskilda fallet medge undantag från
kravet på kronofogdekompetens, om det finns särskilda skäl.

Personalföreträdare

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Kronofogdemyndigheten med undantag av vad som följer av 14 §
förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

Personalansvarsnämnd

19 § Ärenden om personalansvar för Kronofogdemyndighetens
anställda prövas av personalansvarsnämnden för Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten enligt föreskrifterna i 13 och 14 §§
förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

Ärendenas handläggning

20 § Rikskronofogden skall besluta i ärenden som inte skall
avgöras av Skatteverket eller personalansvarsnämnden för
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Om sådana ärenden som rikskronofogden skall besluta i enligt
första stycket inte behöver avgöras av denne, får de avgöras av
någon anställd enligt vad som anges i Kronofogdemyndighetens
arbetsordning eller i särskilt beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Anställning m.m.

21 § Rikskronofogden skall anställas genom beslut av
regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla längst
till en viss tidpunkt.

Biträdande rikskronofogden skall anställas genom beslut av
regeringen efter anmälan av rikskronofogden. Anställningen får
begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutas av Kronofogdemyndigheten.

22 § Endast den som är svensk medborgare får anställas som
rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, chefskronofogde,
kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeaspirant,
kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent.

23 § Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386)
om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen
(1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som
Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Domstolsverket.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag
från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda
skäl. Förordning (2007:388).

24 § Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som
uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och
som har genomgått kronofogdeutbildning.

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
behörighet till viss antagning.

25 § Kronofogdemyndigheten beslutar i fråga om tillstånd som
avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara
rättegångsombud.

26 § Vid exekutiv försäljning får en anställd vid
Kronofogdemyndigheten inte köpa egendom om han eller hon har
tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.

27 § I fråga om ersättning till en anställd vid
Kronofogdemyndigheten som tillfogats skada på egendom gäller
förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för
skada på egendom. Då skall det som i förordningen sägs om
Rikspolisstyrelsen i stället gälla Kronofogdemyndigheten.

Övergångsbestämmelser

2006:883

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006, då
förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet
skall upphöra att gälla.

2. Beslut som har meddelats av en kronofogdemyndighet före
ikraftträdandet och som inte skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223)
får överklagas hos Kronofogdemyndigheten, om inte något annat
är särskilt föreskrivet.