Förordning (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

SFS nr
2006:888
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1181
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter m.m.

1 § Institutet för språk och folkminnen är central myndighet på
språkets område. Myndigheten har till uppgift att bedriva
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt
burna kulturarv i Sverige.

Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

2 § Myndigheten skall särskilt

1. samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material
om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska,
meänkieli, romani chib och jiddisch, det svenska teckenspråket
samt dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige,

2. samla kunskap om och följa användningen av samtliga språk i
Sverige,

3. ge råd och upplysningar i språkfrågor,

4. yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska
förslag till namn på allmänna kartor,

5. yttra sig i frågor om personnamn,

6. yttra sig i ärenden av språkpolitisk betydelse,

7. verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska
som huvudspråk och använder de nationella minoritetsspråken
enligt gällande lagar och förordningar,

8. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett
vårdat, enkelt och begripligt språk,

9. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga
förvaltningen,

10. främja språkteknologisk och terminologisk utveckling, och

11. verka för att den nordiska språkgemenskapen stärks.

3 § Myndigheten skall ta ut avgifter för de publikationer som
framställs samt för sådan undervisning och sådana särskilda
visningar som myndigheten ordnar.

Institutet för språk och folkminnen får, efter samråd med
Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen
(1992:191) meddela föreskrifter om avgifter för varor och
tjänster enligt första stycket.

Myndigheten skall inte ta betalt för aktiviteter som den
bedriver som ett led i sin språkvårdande verksamhet.

4 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får
den åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten
skall myndigheten efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i
enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) ta ut full
kostnadstäckning.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 17 och 30 §§ samt 33 §
andra stycket.

Myndighetens ledning

6 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Myndighetens organisation

9 § Inom myndigheten skall det finnas en rådgivande nämnd för
klarspråksfrågor med högst nio ledamöter. Fyra ledamöter utses
av regeringen och resterande ledamöter av myndigheten.

Myndigheten skall senast den 15 februari varje år lämna en
rapport till Regeringskansliet om klarspråksarbetet under det
gångna året.

Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om formerna för
nämndens arbete.

Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.