Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

SFS nr
2006:93
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-02-23
Ändring införd
t.o.m. 2013:902

Allmän bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag
till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att
förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids
eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera
statens, landstingens och kommunernas insatser genom stöd till
organisationerna i deras arbete med utbildning, information,
opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt
arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka
organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till en ideell organisation som

1. är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål,

2. är en riksorganisation,

3. har en organisation och verksamhet som inte strider mot
demokratins idéer,

4. bedriver arbete i form av förebyggande eller stödjande
insatser inom det område som anges i 1 § första stycket,

5. har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i
1 § första stycket under minst två år, och

6. har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad
organisationen planerar att genomföra under denna period samt
hur arbetet kommer att följas upp.

3 § Om det finns särskilda skäl får statsbidrag även lämnas
till organisationer som inte uppfyller de villkor som anges i
2 § 2 eller 5. Vid bedömningen av om bidrag skall beviljas i
dessa fall skall behovet av förnyelsearbete inom det område där
organisationen är verksam särskilt beaktas.

Formen för statsbidraget

4 § Statsbidraget är ett organisations- eller
verksamhetsbidrag. Om organisationen får statligt
organisationsbidrag i annan form får enbart verksamhetsbidrag
lämnas.

Ansökan

5 § Ansökan om bidrag enligt denna förordning prövas av
Folkhälsomyndigheten efter hörande av Socialstyrelsen.
Förordning (2013:902).

6 § En ansökan om organisations- eller verksamhetsbidrag ska
ha kommit in senast den 1 september året före bidragsåret
eller senast den senare tidpunkt som Folkhälsomyndigheten
beslutat. Förordning (2013:902).

7 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på en blankett
som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.

Det ska intygas i ansökan att de uppgifter som lämnas där är
riktiga.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig
företrädare för den organisation som ansöker om bidrag.
Förordning (2013:902).

8 § En ansökan om organisationsbidrag skall vidare innehålla

1. den ansökande organisationens stadgar eller stiftelseurkund,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda organisationen,

3. verksamhets- eller förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning samt revisionsberättelse för närmast föregående
räkenskapsår, samt

4. uppgift om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat
statligt organisationsbidrag och i sådant fall med vilket
belopp.

9 § En ansökan om verksamhetsbidrag skall vidare innehålla

1. den ansökande organisationens stadgar eller stiftelseurkund,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda organisationen,

3. verksamhets- eller förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning samt revisionsberättelse för närmast föregående
räkenskapsår, samt

4. uppgift om vilka aktiviteter ansökan avser och vad som är
ändamålet med aktiviteterna.

10 § Sökanden är skyldig att lämna Folkhälsomyndigheten också
andra handlingar och uppgifter som myndigheten begär för
prövning av ansökan. Förordning (2013:902).

11 § Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte
lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 7-9 §§, skall
sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss
tid.

Beslut

12 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

13 § Bedömningen av en ansökan skall, utöver vad som framgår av
1-3 §§, göras med utgångspunkt i de mål för bidraget som
angetts i särskilda regeringsbeslut.

14 § Folkhälsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om
de mål och villkor som ska gälla för bidraget.
Förordning (2013:902).

15 § Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett
bidragsår för organisationsbidrag avser ett kalenderår. För
verksamhetsbidrag avser ett bidragsår en
tolvmånadersperiod.

Folkhälsomyndigheten fattar beslut om organisationsbidrag vid
endast ett tillfälle under ett kalenderår samt om
verksamhetsbidrag vid högst tre tillfällen under ett
kalenderår, vid de tidpunkter som myndigheten beslutar.
Förordning (2013:902).

16 § I ett beslut om bidrag skall det anges för vilket ändamål
bidraget beviljas och de villkor som skall gälla för bidraget.

17 § För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som
rör statsbidraget ska det hos Folkhälsomyndigheten finnas ett
råd med representanter för sådana organisationer som avses i
1 §. Förordning (2013:902).

Redovisning

18 § En organisation som har tagit emot organisationsbidrag
är skyldig att senast den 1 mars året efter det år då det
beviljade bidraget betalats ut lämna Folkhälsomyndigheten en
ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen och en
redovisning av vad medlen har använts till.

En organisation som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt
denna förordning är skyldig att lämna en slutredovisning till
Folkhälsomyndigheten senast en månad efter det att
aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska innehålla en
ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen använts
till, de resultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till
det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens revisor och, om det bidrag som har tagits
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken, en auktoriserad eller godkänd
revisor, ska intyga att redovisningen är tillförlitlig och
räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter
och villkor m.m. har följts. Förordning (2013:902).

19 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna
förordning är förutom vad som anges i 18 § skyldig att, på
begäran av Folkhälsomyndigheten, lämna myndigheten det
underlag som behövs för granskningen av redovisningen.
Förordning (2013:902).

20 § Folkhälsomyndigheten ska årligen senast den 31 maj lämna
regeringen en samlad ekonomisk redovisning. Av redovisningen
ska det framgå vilka som fått bidrag, med hur stort belopp
och för vilka ändamål. Vidare ska redovisningen innehålla en
sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i
förhållande till bidragets syfte och till de mål som angetts
i särskilda regeringsbeslut. Den ekonomiska redovisningen ska
vara granskad av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början år 2014,
vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till syftena med
bidraget. Förordning (2013:902).

Utbetalning

21 § Bidragen skall betalas ut i förskott med en fjärdedel per
kvartal.

Återbetalning

22 § Folkhälsomyndigheten får besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka ett bidrag

1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. om bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. om bidraget helt eller delvis inte utnyttjats eller inte
använts för det ändamål det har beviljats för,

4. om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och underlag
som avses i 18 och 19 §§, eller

5. om villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2013:902).

Överklagande

23 § Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (2013:902).

Övergångsbestämmelser

2006:93

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006 och tillämpas
första gången i fråga om organisationsbidrag för bidragsåret
2007 och i fråga om verksamhetsbidrag för bidragsår som inleds
från och med den 1 januari 2007.