Förordning (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet

SFS nr
2006:937
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:347

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) vid behandling av personuppgifter i
Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens
(åklagarväsendets) åklagarverksamhet, om behandlingen är helt
eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller
är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte sådan behandling
av personuppgifter som sker med tillämpning av förordningen
(1997:902) om register över strafförelägganden.

Bestämmelserna i 2, 6-9, 13-18 samt 21 §§ gäller även vid
behandling av uppgifter om juridiska personer.

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen
(1998:204). Förordning (2013:347).

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

Åklagarväsendets ärendedatabas

3 § Inom åklagarväsendet får det finnas en samling uppgifter
och handlingar som med hjälp av automatiserad behandling
används gemensamt i åklagarverksamheten vid Åklagarmyndigheten
och Ekobrottsmyndigheten (åklagarväsendets ärendedatabas).

4 § Direktåtkomst till uppgifter och handlingar i
åklagarverksamheten skall begränsas till vad en åklagare eller
annan anställd vid Åklagarmyndigheten eller
Ekobrottsmyndigheten behöver för att på ett ändamålsenligt sätt
kunna utföra sina arbetsuppgifter.

5 § Åklagare och andra anställda vid Åklagarmyndigheten
respektive Ekobrottsmyndigheten får ha direktåtkomst endast
till handlingar som förekommer i ett ärende hos den egna
myndigheten.

Personuppgiftsansvar

6 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten är
personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter
som respektive myndighet utför enligt bestämmelserna i denna
förordning.

Tillåten behandling av personuppgifter

7 § Uppgifter om den som kan misstänkas för brott och om andra
personer får behandlas i åklagarverksamhet vid
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten när det behövs för
att en åklagare skall kunna utföra de uppgifter som enligt
bestämmelser i rättegångsbalken eller annan författning skall
eller får utföras av åklagare vid myndigheten.

Personuppgifter får också behandlas i åklagarverksamhet om det
behövs för tillsyn, planering, uppföljning eller framställning
av statistik.

8 § Uppgifter som behandlas i åklagarväsendets
åklagarverksamhet får även behandlas när det är nödvändigt för
att tillhandahålla information som behövs i
författningsreglerad verksamhet hos en myndighet som har till
uppgift att förebygga, utreda eller i övrigt beivra brott.

9 § I åklagarväsendets åklagarverksamhet får personuppgifter
inte behandlas för några andra ändamål än de som anges i 7 och
8 §§. Uppgifter får dock lämnas ut till andra i den
utsträckning uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

Behandling av känsliga personuppgifter

10 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund
av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Sådana
uppgifter får dock behandlas om de förekommer i en handling som
har kommit in till Åklagarmyndigheten eller
Ekobrottsmyndigheten i ett ärende.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de
kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket
när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Uppgifter om kvarstående brottsmisstankar

11 § Om en förundersökning har lagts ned på grund av bristande
bevisning, får uppgifter om brottsmisstanken behandlas för
andra ändamål än arkivering endast om

1. den misstänkte enligt förundersökningsledarens bedömning
fortfarande är skäligen misstänkt för brottet, och

2. uppgifterna behövs för att förundersökningen skall kunna
återupptas.

12 § Om ett åtal har lagts ned eller om en frikännande dom
vunnit laga kraft, får uppgifter om brottsmisstanken behandlas
för andra ändamål än arkivering endast

1. om förundersökningen tas upp på nytt, eller

2. det behövs för prövning av särskilt rättsmedel enligt 58
kap. rättegångsbalken.

Personuppgifter som får behandlas i åklagarväsendets
ärendedatabas

13 § I åklagarväsendets ärendedatabas får, med de begränsningar
som följer av denna förordning, personuppgifter behandlas om
dessa förekommer i handlingar som kommit in till eller
framställts i ett ärende vid Åklagarmyndigheten eller
Ekobrottsmyndigheten eller om de avser följande uppgifter:

1. uppgifter om en fysisk persons identitet, arbetsplats och
yrke samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter
som behövs för kommunikation med personen,

2. uppgifter om en juridisk persons identitet, firmatecknare,
styrelseledamöter och andra företrädare, säte och verksamhet
samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter som
behövs för kommunikation med personen,

3. en fysisk och juridisk persons ställning och koppling till
andra personer i ett ärende,

4. uppgifter om en fysisk persons personliga och ekonomiska
förhållanden,

5. uppgifter om en juridisk persons ekonomiska förhållanden,

6. uppgifter om brottshjälpmedel och transportmedel,

7. ärendenummer, ärendekoder, ärendemening och andra uppgifter
som beskriver ett ärende,

8. beslut, händelser och administrativa åtgärder i ett ärende,
och

9. hänvisning till andra brottsbekämpande myndigheters
databaser eller register i vilka uppgifter om en person som är
skäligen misstänkt för ett visst brott också förekommer.

Sökning i ärendedatabasen

14 § Uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap
i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får inte
användas som sökbegrepp.

15 § Namn eller firma samt personnummer, samordningsnummer
eller organisationsnummer får användas som sökbegrepp endast om
uppgifterna avser en fysisk eller juridisk person som

1. är misstänkt för något visst brott eller för brottslig
verksamhet,

2. har anmält ett brott eller är målsägande i ett ärende som
rör ansvar för brott,

3. är sökande, motpart eller annars part eller som kan
jämställas med part i ett ärende, eller

4. är vittne eller annars skall höras eller avge yttrande i ett
ärende.

Första stycket gäller inte vid sökning som sker endast i ett
visst ärende eller en viss handling. Första stycket gäller inte
heller vid sökning efter den som har gett in en handling eller
till vilken det har expedierats en handling i ett ärende.

16 § Vid sökning efter en handling som har kommit in eller
framställts i ett ärende får endast följande uppgifter användas
som sökbegrepp:

1. uppgift om från vem handlingen har kommit in eller till vem
den har

expedierats,

2. datum då handlingen kom in eller upprättades,

3. diarienummer eller annan beteckning som har åsatts
handlingen, och

4. i korthet vad handlingen rör.

Utlämnande av uppgifter

17 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa
rättsstatistik skall lämnas till den myndighet som ansvarar för
att framställa sådan statistik.

18 § Utöver vad som följer av annan författning får uppgifter
lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig
organisation, om utlämnandet sker inom ramen för ett samarbete
som är reglerat i en internationell överenskommelse som är
bindande för Sverige. Uppgifter får också lämnas ut till en
utländsk myndighet om det behövs för att handlägga andra frågor
om överförande av lagföring än de som regleras i lagen
(1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för
brott.

Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) får lämnas ut enligt första
stycket endast om det kan anses absolut nödvändigt.

Rättelse och skadestånd

19 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Gallring

21 § Personuppgifter som behandlas enligt denna förordning
skall gallras senast fem år efter det kalenderår då det ärende
i vilken uppgiften ingår avslutades. Om en sådan uppgift om
personen som kan föranleda registrering inte ingår i ett
ärende, skall gallring ske senast fem år efter det kalenderår
då uppgiften senast infördes.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna om gallring för att bevara material för
historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Sådant
material skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Övergångsbestämmelser

2006:937

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006, då
förordningen (1995:1006) om registerföring vid
åklagarmyndigheterna upphör att gälla.

2. För sådan registerföring som avses i 1 § i den upphävda
förordningen gäller bestämmelserna i den förordningen i stället
för bestämmelserna i denna förordning. Detta gäller till och
med den 1 juli 2007.

3. Bestämmelserna i förordningen skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av
personuppgifter, som påbörjades före den 24 oktober 1998 och
när det gäller sådan manuell behandling som utförs för ett
visst ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats
före den 24 oktober 1998.

4. Vad som sägs om skadestånd i 19 § skall tillämpas endast om
den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat
efter det att denna förordning har trätt i kraft för den
aktuella behandlingen. I annat fall tillämpas äldre
bestämmelser.