Förordning (2007:1032) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

SFS nr
2007:1032
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1328
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Nämnden mot diskriminering ska pröva frågor om
vitesföreläggande enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning. Nämnden ska vidare pröva
överklaganden enligt 33 § samma lag, 20 § lagen (1999:132) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
funktionshinder och 19 § lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

2 § Nämnden mot diskriminering ska ge Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering råd i principiellt viktiga frågor om
tillämpningen av lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering och föreslå regeringen de författningsändringar
eller andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk
diskriminering.

Ledning

3 § Nämnden mot diskriminering leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av elva ledamöter. Bland ledamöterna ska
både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan samt berörda
intressegrupper vara representerade. För varje ledamot ska det
finnas en personlig ersättare.

Anställningar och uppdrag

5 § Hos Nämnden mot diskriminering finns en sekreterare.

Beslutförhet

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra
ledamöter är närvarande, bland dem lika många för vardera
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

7 § Nämnden mot diskriminering får i arbetsordningen meddela
närmare föreskrifter om grunderna för ledamöternas tjänstgöring
och nämndens sammansättning.

Av 23 § framgår vad som gäller om nämndens sammansättning i
vissa fall.

I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av
ordföranden.

Omröstning

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att
förhandling ska hållas, gäller den meningen som nämndens
beslut.

Ärendenas handläggning

9 § Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer
in i dessa.

10 § I kallelser till förhandlingar i ärenden om
vitesförelägganden enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning ska arbetsgivaren upplysas
om att ärendet kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir.

11 § Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska
förhandlingen återupptas så snart som möjligt. En ny
förhandling behöver inte hållas på grund av ett sådant
uppehåll.

12 § Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat
sätt än genom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas
under av ordföranden.

13 § Förelägganden enligt 27 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning samt kallelser till
förhandlingar ska delges. Detsamma gäller andra handlingar som
arbetsgivaren eller någon annan ska få del av.

14 § Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 §
delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att
arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

15 § En kopia av ett sådant beslut som avses i 12 § ska sändas
till berörd ombudsman i vanligt brev samma dag som beslutet
meddelades.

16 § Nämnden mot diskriminering får besluta om ersättning av
allmänna medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en
utredning i ett ärende eller på kallelse har inställt sig för
att höras inför nämnden. Sådan ersättning får dock inte
beviljas en arbetsgivare eller en ombudsman.

17 § Nämnden mot diskriminering får bevilja en arbetsgivare som
har inställt sig till en förhandling ersättning av allmänna
medel för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden finner
att sådan ersättning skäligen bör lämnas.

18 § I fråga om ersättning enligt 16 och 17 §§ tillämpas
förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till
vittnen, m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av
vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Förordnanden

19 § Ledamöter i nämnden får inte vara underåriga eller i
konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

20 § Ordföranden och ytterligare en ledamot i nämnden utses
bland personer som inte företräder arbetsgivar- eller
arbetstagarintressen.

Ordföranden ska vara jurist och ha erfarenhet av tjänstgöring
som domare.

21 § Av de övriga ledamöterna i nämnden utses

– en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,

– en efter förslag av Arbetsgivarverket,

– en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

– en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,

– en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,

– en efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners rättigheter,

– en efter förslag av Handikappförbundens samarbetsorgan,

– en bland personer som kan anses företräda etniska eller
religiösa minoriteter i Sverige, och

– en bland personer som kan anses företräda privata
arbetsgivarintressen.

22 § Vad som föreskrivs i 19-21 §§ om ordföranden och övriga
ledamöter i nämnden gäller även vice ordföranden och övriga
ledamöters ersättare.

23 § I ärenden som prövas enligt lagen (1999:130) om åtgärder
mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska den
ledamot delta som utsetts bland personer som kan anses
företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige.

I ärenden som prövas enligt lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ska
den ledamot delta som utsetts efter förslag av
Handikappförbundens samarbetsorgan.

I ärenden som prövas enligt lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning ska
den ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksförbundet
för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.