Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

SFS nr
2007:1036
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1401
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:635

Uppgifter

1 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO) har de uppgifter som anges i lagen (1999:133)
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.

Ombudsmannen ska också verka för att diskriminering på grund av
sexuell läggning inte förekommer på andra områden av
samhällslivet samt förebygga och motverka homofobi.

2 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO) ska särskilt

– genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som
utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta
till vara sina rättigheter,

– föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder
som kan motverka diskriminering på grund av sexuell läggning,

– ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och
informationsverksamhet samt andra opinionsbildande insatser som
rör homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning
och följa forsknings- och utvecklingsarbete som avser sådan
diskriminering och homofobi,

– upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör
frågor om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot
diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens
skolinspektion, universitet, högskolor, skolor och andra
verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), Statens
folkhälsoinstitut och andra myndigheter samt med landsting,
kommuner och organisationer på arbetsmarknaden, och

– följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet,
särskilt utvecklingen inom Europeiska unionen.
Förordning (2008:635).

3 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO) ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning
redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

Ledning

4 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO) leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 § Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

6 § Ett vitesföreläggande enligt 18 § lagen (1999:133) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning ska delges arbetsgivaren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen
(1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren
har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.