Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

SFS nr
2007:1072
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:49

Uppgifter

1 § Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja
förutsättningarna för och samordna svensk forskning och
utveckling i polarområdena. Myndigheten ska när det gäller
polarområdena

1. bedriva långsiktig planering för forskning och utveckling,

2. organisera och genomföra forskningsexpeditioner,

3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och
utveckling,

4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön,

5. ansvara för infrastruktur för forskning,

6. följa, främja och bistå med nödvändig expertis vid
internationella förhandlingar, internationellt samarbete och
samarbete inom Europeiska unionen,

7. verka för att data från svensk forskning och relaterad
verksamhet bevaras och tillhandahålls,

8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning,
och

9. ansvara för kommunikation om expeditionsverksamhet och
forskning.

Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om
Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis.
Förordning (2010:360).

Samverkan

2 § Myndigheten ska samverka med myndigheter och andra organ
vars verksamhet har anknytning till forskning i polarområdena.

Myndigheten ska vid planering av forskning i polarområdena
samverka med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Myndigheten ska i frågor med teknisk och industriell inriktning
samverka med organisationer och företag som har kompetens och
verksamhet i extremt klimat. Förordning (2010:360).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Föreståndaren är myndighetschef.

Avgifter

5 a § Myndigheten får ta ut avgifter för

1. polarforskningsexpeditioner, och

2. boendet för personal, studenter och gästforskare vid
Abisko naturvetenskapliga station.

Myndigheten får ta ut avgifter med full kostnadstäckning för
polarforskningsexpeditioner och upp till full kostnadstäckning
för boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko
naturvetenskapliga station. Myndigheten får disponera
intäkterna i verksamheten.
Förordning (2014:49).

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.