Förordning (2007:1116) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

SFS nr
2007:1116
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:146
Upphävd
2009-04-01

Uppgifter

1 § Institutet för tillväxtpolitiska studier har till uppgift
att utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag för
tillväxtpolitiken genom att

1. genomföra analyser av den ekonomiska utvecklingen som
underlag för närings- och innovationspolitiken samt den
regionala tillväxtpolitiken,

2. granska och förmedla kunskap om den internationella
utvecklingen,

3. bidra till att utveckla processen med de regionala
tillväxtprogrammen med hjälp av analys-, metod- och
kompetensstöd,

4. förmedla kunskap om genomförandet av EG:s strukturfonder ur
ett analytiskt perspektiv,

5. initiera, beställa och genomföra utvärderingar av närings-
och innovationspolitiskt motiverade åtgärder samt åtgärder inom
den regionala tillväxtpolitiken, och

6. tillhandahålla statistik för forskare och utredare.

2 § Institutet för tillväxtpolitiska studier svarar för
officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken.

Institutet ska samråda om statistiken med myndigheter och andra
som arbetar inom närliggande områden.

Vidare ska institutet verka för att statistiskt material av
betydelse för analysen av den ekonomiska tillväxten samlas in,
bearbetas och görs tillgängligt.

3 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska ansvara för
utlandsbaserad omvärldsbevakning i samråd med berörda aktörer.

4 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska årligen följa
upp och till regeringen rapportera förekomsten av stöd till
näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som följer
av Europeiska gemenskapernas och Världshandelsorganisationens
bestämmelser om statligt stöd.

Institutet ska utveckla och effektivisera rapporteringen.

5 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska beakta dels
regioners, dels kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings-
och analysarbete. Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska
institutet med kön som övergripande indelningsgrund redovisa
statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på ålder samt på
inrikes respektive utrikes födda.

Samverkan

6 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska sprida
kunskap, erfarenheter och resultat från sina studier, analyser
och utvärderingar till myndigheter och andra som arbetar inom
närliggande områden. Institutet ska särskilt samverka med
Verket för näringslivsutveckling och Verket för
innovationssystem.

Ledning

7 § Institutet för tillväxtpolitiska studier leds av en
myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid Institutet för tillväxtpolitiska studier ska det finnas
en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

10 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 § Institutet för tillväxtpolitiska studier får utföra
uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska
ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.