Förordning (2007:1144) om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

SFS nr
2007:1144
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22

Underrättelseskyldighet enligt 16 § lagen (2007:979) om
åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska
fullgöras av åklagaren.

Har en underrättelse underlåtits enligt 18 § andra stycket
lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga
brott, ska åklagaren underrätta Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden om detta.