Förordning (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket

SFS nr
2007:1154
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:147
Upphävd
2009-04-01

Uppgifter

1 § Glesbygdsverket har till uppgift att genom påverkan på
olika samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och
utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och
landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngdpunkten
i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.

2 § Glesbygdsverket ska särskilt

1. verka för sektorssamordning av centrala myndigheter och
statliga bolag, främst inom områdena arbete, utbildning,
service och kommunikationer,

2. bedriva analys- och utredningsverksamhet samt genomföra
central uppföljning och utvärdering av glesbygdsinsatser,

3. förmedla kunskap till främst länsstyrelser, i förekommande
fall samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan, samt
andra organ som har betydelse för gles- och landsbygdens
utveckling, och

4. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom
att i sin analys- och utredningsverksamhet belysa och analysera
kvinnors och mäns villkor.

Ledning

3 § Glesbygdsverket leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

5 § Vid Glesbygdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

6 § Glesbygdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Övriga bestämmelser

7 § Bestämmelserna i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om
överlämnande av en årlig förteckning över vissa ärenden ska
inte tillämpas på Glesbygdsverket.

Övergångsbestämmelser

2007:1154

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket
ska upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller
fortfarande för ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s
strukturfonder som avser programperioden 2000-2006.