Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

SFS nr
2007:1161
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:11

Uppgifter

1 § Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska
målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett
trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1449).

2 § Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. tillhandahålla lotsning,

2. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya
farleder,

3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,

4. svara för isbrytning,

5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan
på miljön minimeras,

6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets
ansvarsområde (sjökartläggning),

7. svara för samordning av sjögeografisk information inom
Sverige,

8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt
svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om
sjötransporter,

10. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till
regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska
målen,

11. planlägga, samordna och genomföra kultur- och
fritidsverksamhet för sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i
2006 års sjöarbetskonvention,

12. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS),
sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och automatiskt
fartygsidentifikationssystem (AIS),

13. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och
lämpliga åtgärder vidtas för att se till att fartyg deltar i
och följer reglerna för Sveriges sjötrafikinformationstjänst
(VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och
trafiksepareringssystem (TSS),

14. tillhandahålla ett nationellt system för maritim
information (Safe Sea Net Sweden) och se till att detta
system svarar mot Europeiska unionens system för
informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27
juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och
informationssystem för sjötrafik inom gemenskapen och om
upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG,

15. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder
vidtas för att se till att fartyg anmäler sig och lämnar de
uppgifter i det nationella systemet för maritim information
som följer av Transportstyrelsens föreskrifter,

16. tillhandahålla ett system för harmonisering och
samordning av rapporteringsformaliteter (Single Window) och
ansvara för samarbetet med Europeiska kommissionen och andra
medlemsstater i fråga om att utveckla metoder för
harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna
enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om
rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till
och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om
upphävande av direktiv 2002/6/EG, i den ursprungliga
lydelsen, och

17. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt
utföra de uppgifter som anges i artikel 21 i direktiv
2002/59/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2015:11).

3 § Verksamheten ska bedrivas med inriktning huvudsakligen på
handelssjöfarten. Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens
intressen ska beaktas. Förordning (2011:1225).

4 § Sjöfartsverket ska särskilt biträda regeringen med
beredningen av ärenden i det internationella samarbetet inom
Internationella hydrografiska organisationen (IHO).
Förordning (2012:791).

5 § Sjöfartsverket ska se till att de regelverk och rutiner
som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och
enkla för medborgare och företag. Förordning (2010:183).

5 a § Sjöfartsverket ska

1. svara för forskning och innovation som motiveras av
myndighetens uppgifter, och

2. följa och dokumentera forskning och innovation inom
sjöfartsområdet. Förordning (2013:168).

Samverkan m.m.

6 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten ska Sjöfartsverket samråda med
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (2008:1357).

7 § Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det
gäller

1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta, och

2. fyrbelysning av farleder eller indragning av fyrljus inom
sådana vattenområden som avses i 5 § 5 skyddslagen (2010:305)
och som har beslutats vara skyddsobjekt enligt samma lag.
Förordning (2010:530).

8 § Sjöfartsverket ska inom sitt verksamhetsområde
tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap.
miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).
Förordning (2011:378).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).

10 § Sjöfartsverket ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2011:1225).

Ledning

11 § Sjöfartsverket leds av en styrelse.

12 § Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton
ledamöter, personalföreträdarna medräknade.
Förordning (2008:471).

12 a § Har upphävts genom förordning (2010:183).

Beslutförhet

13 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen
och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

14 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
om arbetsordning och att i arbetsordningen meddela de närmare
föreskrifter som behövs för verkets organisation och för
formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller
styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och
generaldirektören ska föreskrifterna beslutas av styrelsen.

15 § Vad som sägs i 4 § 5 myndighetsförordningen (2007:515) om
att myndighetens ledning ska avgöra ärenden som avser
föreskrifter och vad som sägs i 16 § andra stycket
myndighetsförordningen om rätten för ordföranden i styrelsen
att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen,
såvida inte annat föreskrivs i denna förordning.

16 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).

17 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).

Anställningar

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Har upphävts genom förordning (2008:1357).

Personalansvarsnämnd

20 § Vid Sjöfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

21 § Sjöfartsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

22 § Sjöfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga
avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

23 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning,

21 § 4 om att det ska framgå vem som har varit föredragande i
ett ärende, och

29 § om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2010:530

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen
(2010:305) gäller 7 § i sin äldre lydelse.