Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

SFS nr
2007:118
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2007-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:870
Upphävd
2012-12-14

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller
djurskyddskontroll

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om
skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s.
1, Celex 32005R0001).

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar som anges i det följande

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s.
55, Celex 32004R0853)

– avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c
första meningen i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del
bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del
bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L
139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

– artikel 4, vad gäller offentlig kontroll av
djurskyddsbestämmelser,

– artikel 5.1 c och 5.3 d,

– avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,

– avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,

– avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd.