Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

SFS nr
2007:1194
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:71
Upphävd
2013-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:755

Uppgifter

1 § Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa arkitekturen,
samhällsplaneringen och forskningen inom sitt verksamhetsområde
samt levandegöra den byggda, anlagda och formgivna miljöns
samband med samhället och samhällsplaneringen.

Vidare ska myndigheten verka för ett stärkt intresse för
arkitektur, formgivning och design samt en ökad kunskap inom
dessa områden. Förordning (2008:1250).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och
hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,

2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan
pedagogisk och debatterande verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och
lokala museer, och

4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2009:755).

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:755).

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

4 § Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med
myndighetens uppgifter enligt 1 § första stycket.
Förordning (2008:1250).

Samverkan

5 § På nationell, regional och lokal nivå ska myndigheten
samverka med andra berörda myndigheter och enskilda aktörer.

Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma
funktioner. Förordning (2008:1250).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

6 a § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst sex ledamöter. Förordning (2009:755).

Anställningar och uppdrag

7 § Museichefen är myndighetschef.

Avgifter

8 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 §, får den
ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

9 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.