Förordning (2007:1239) med instruktion för Sametinget

SFS nr
2007:1239
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1395
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens
område.

2 § Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a
och 5 §§ sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om
utvecklingen inom rennäringen, samt

2. bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet
med rennäringsfrågor.

Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av
partistöd och formerna för stödet.

3 § Sametinget ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin
verksamhet genom att i beslut som rör individen utgå från
kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt
analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de
beslut som fattas.

Organisation

4 § I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser om
Sametingets sammansättning och uppgifter, förordnande av
ordförande och vice ordförande, Sametingets styrelse och dess
sammansättning och uppgifter, nämnder, beslutförhet samt om val
till Sametinget.

5 § Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap.
4 § sametingslagen (1992:1433).

Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet
bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med
verksamheten. Styrelsen beslutar om

1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag samt säkerställer att det vid myndigheten finns
en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande
sätt,

2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt
åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen
(2006:1228), samt

3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner
eller landsting.

7 § Sametingets styrelse beslutar om åtgärder med anledning av
Riksrevisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens
revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller
någon invändning, ska Sametingets styrelse redovisa för
regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser
att vidta med anledning av invändningen.

Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att
revisionsberättelsen överlämnats.

8 § Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje år till
Justitiekanslern lämna en förteckning över de ärenden som hade
kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade
avgjorts vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag
från första stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

9 § Kanslichefen ansvarar för verksamheten och ska se till att
den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de
förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och
rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens
medel.

Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen får det
underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen
och inriktningen av verksamheten.

10 § Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om
verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och
verkställa styrelsens beslut.

11 § Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av
6, 7, 8 och 19 §§ myndighetsförordningen (2007:515).

Arbetsordning

12 § Sametinget ska i en arbetsordning meddela de bestämmelser
som behövs om Sametingets organisation och formerna för
verksamheten.

Delegering

13 § Sametinget får i sin arbetsordning meddela föreskrifter
eller i ett enskilt fall besluta att lämna över till
ordföranden, ordföranden i styrelsen eller till någon som
tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller
styrelsen.

Ärendenas handläggning

14 § När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller
styrelsen ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 13 § inte behöver föredras.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Sametinget:

2-4 §§ om myndighetens ledning,

5 § om delegering,

9-18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och
nämndmyndigheter,

20 § om föredragning,

22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

25-26 §§ om personalansvarsnämnd.