Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

SFS nr
2007:1244
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:571

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen.

2 § Förordningen ska inte tillämpas på

1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom
myndigheten,

2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av
samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),

3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och

4. föreskrifter som meddelas med stöd av
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) eller på allmänna råd
till den förordningen.

3 § Med allmänna råd avses i denna förordning detsamma som i 1
§ författningssamlingsförordningen (1976:725).

Allmänt om konsekvensutredningar

4 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna
råd, ska myndigheten så tidigt som möjligt

1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens
kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som
behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en
konsekvensutredning, och

2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting,
organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt
eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra
sig i frågan och om konsekvensutredningen.

Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller
hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift
inte beslutas, får det som sägs i första stycket vidtas efter
beslutet.

5 § Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra
en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter
eller allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §.
En sådan bedömning ska dokumenteras.

En konsekvensutrednings innehåll

6 §
En konsekvensutredning ska innehålla följande:

1. en beskrivning av vad man vill uppnå,

2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns
för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon
reglering inte kommer till stånd,

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,

4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens
beslutanderätt grundar sig på,

5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen,

6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller
går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen, och

7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det
gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov
av speciella informationsinsatser. Förordning (2014:571).

7 § Kan regleringen få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt
ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i
den omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av
följande:

1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen,

2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen
och vad regleringen innebär för företagens administrativa
kostnader,

3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen
kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen,

4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen,

5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen, och

6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid
reglernas utformning.

8 § Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller
landsting, ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer
av 6 §, innehålla en redogörelse för de överväganden som
myndigheten gjort enligt 14 kap. 3 § regeringsformen.

Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala
befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för
kommunernas eller landstingens organisation eller
verksamhetsformer, ska en beräkning göras av de kostnader och
intäkter som följer av förändringarna. Förordning (2014:571).

Inhämtande av yttrande från Regelrådet och regeringens
medgivande

9 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter, ska myndigheten
beakta det som anges i förordningen (2011:118) om
myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet och i
förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut
om vissa föreskrifter. Förordning (2014:571).

Uppföljning och metodutveckling

10 § En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina
föreskrifter och allmänna råd. Har de grundläggande
förutsättningarna för regleringen ändrats ska den omprövas och
en ny konsekvensutredning genomföras. Förordning (2014:571).

11 § Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket ska svara för
metodutveckling, rådgivning och utbildning med
anledning av denna förordning. Tillväxtverket ska ha ett
samordnande ansvar. Förordning (2014:571).