Förordning (2007:127) med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp

SFS nr
2007:127
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-03-22

1 § Utöver vad som sägs i 28 § andra stycket 1 jaktförordningen
(1987:905) gäller följande.

Rovdjur som avses i 28 § första stycket jaktförordningen får
dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda
tamdjuret, när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om
det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart
förestående och det inte går att avbryta eller avvärja
angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller på annat
lämpligt sätt.

Vid åtgärd enligt andra stycket skall 28 § tredje och fjärde
styckena samt 36 a § jaktförordningen tillämpas på motsvarande
sätt.