Förordning (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

SFS nr
2007:1293
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:725
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:496

Uppgifter

Ansvarsområde

1 § Högskoleverket ansvarar för frågor som rör

1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434),

2. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får
statsbidrag, och

3. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en
examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina.

Verket har också uppgifter som rör andra utbildningar på
eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Kvalitetssäkring

2 § Högskoleverket ska ansvara för kvalitetssäkring av
högskoleutbildning genom

1. kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå, och

2. prövning av tillstånd att utfärda examina.
Förordning (2010:269).

Tillsyn

3 § Högskoleverket ska ha tillsyn över verksamheten inom sitt
ansvarsområde.

Uppföljning

4 § Högskoleverket ska

1. följa upp utbildningen, forskningen och det konstnärliga
utvecklingsarbetet inom högskolan med beaktande av
verksamhetens roll och sätt att fungera i förhållande till
samhällets och arbetslivets utveckling och kompetensbehov,

2. svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data
om högskolan, och

3. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

Omvärldsbevakning

5 § Högskoleverket ska

1. bevaka förhållanden och tendenser, nationellt och
internationellt, som är av betydelse för högskolans verksamhet,
och

2. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av
den bevakning som avses i 1.

Publicering av resultat

6 § Högskoleverket ska sammanfatta och publicera
resultaten av sitt arbete med kvalitetssäkring, tillsyn,
uppföljning och omvärldsbevakning. Förordning (2010:1128).

Främjande uppgifter

7 § Högskoleverket ska främja chefsutvecklingen inom
högskolan. Förordning (2010:1128).

Främjande av lika rättigheter och möjligheter

8 § Högskoleverket ska inom sitt verksamhetsområde motverka
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Verket ska också bistå Diskrimineringsombudsmannen med
uppgifter om förhållandena i högskolans verksamhet som kan vara
av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt
diskrimineringslagen (2008:567). Förordning (2008:947).

Information

9 § Högskoleverket ska

1. stimulera intresset för högskoleutbildning,

2. svara för information om verksamheten och det samlade
utbudet av utbildning vid universitet och högskolor samt ge
information i syfte att främja en korrekt värdering av svensk
högskoleutbildning och svenska högskoleexamina, och

3. svara för information om utländska eftergymnasiala
utbildningar i samverkan med Centrala studiestödsnämnden.

Uppgifter enligt internationella åtaganden

10 § Högskoleverket ska

1. vara behörig myndighet för arkitektyrket enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 279/2009, och
kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad
regeringen särskilt beslutar, och

2. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av
vissa andra EU-direktiv, vissa konventioner eller andra
internationella överenskommelser, allt enligt vad regeringen
särskilt beslutar. Förordning (2010:269).

Bedömning av utländska utbildningar

11 § Högskoleverket ska svara för bedömningar av utländska
utbildningar på eftergymnasial nivå, dels enligt vad regeringen
särskilt beslutar, dels för tillämpningen i Sverige av direktiv
och konventioner om erkännanden av utländska utbildningar.

11 a § Högskoleverket ska lämna yttrande i ärenden om lärar-
eller förskollärarlegitimation enligt 4 kap. 8 § förordningen
(2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare och utnämning till lektor. Förordning (2011:327).

Beslut enligt andra författningar

12 § I enlighet med vad som följer av andra författningar ska
Högskoleverket besluta om

1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman
som examina inom högskoleutbildning får avläggas enligt
högskolelagen (1992:1434), och

2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha
en godtagbar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2
studiestödsförordningen (2000:655). Förordning (2010:269).

Internationellt arbete

13 § Högskoleverket ska medverka i internationellt arbete inom
verksamhetsområdet.

Administrativa uppgifter

14 § Högskoleverket ska upplåta lokaler och sköta
administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt
Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans
avskiljandenämnd.

Ledning

15 § Högskoleverket leds av en myndighetschef.

16 § Vid Högskoleverket ska det finnas ett insynsråd som består
av högst elva ledamöter. Studenterna ska vara representerade i
rådet.

Anställningar och uppdrag

17 § Universitetskanslern är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 § Vid Högskoleverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Högskoleverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

20 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Högskoleverket:

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

Övergångsbestämmelser

2010:269

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Högskoleverket ska vara behörig myndighet för läraryrket och
förskolläraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer när det gäller behörighetsbevis som ska
handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess
lydelse före den 1 juli 2011. Förordning (2012:496).

3. Högskoleverket prövar frågor om behörighetsbevis som ska
handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess
lydelse före den 1 juli 2011. Förordning (2012:496).