Förordning (2007:1319) med instruktion för Bergsstaten

SFS nr
2007:1319
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1233
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Bergsstaten är förvaltningsmyndighet för frågor enligt
minerallagen (1991:45).

Ledning

2 § Bergsstaten leds av en myndighetschef.

Ledningens ansvar

3 § Myndighetschefen är skyldig att vid Bergsstaten genomföra
den interna styrning och kontroll som Sveriges geologiska
undersökning ansvarar för enligt förordningen (2007:1318) med
instruktion för Sveriges geologiska undersökning.

Anställningar

4 § Bergmästaren är myndighetschef.

Organisation m.m.

5 § Sveriges geologiska undersökning sköter administrativa
uppgifter åt Bergsstaten. Sveriges geologiska undersökning
bistår därvid

1. med fördelningen av resurser och rapporteringen av resultat,

2. vid rekryteringen av annan personal än bergmästaren, och

3. med expertkunskap och administrativa tjänster.

6 § Bergmästaren ska fullgöra de uppgifter som bergmästare har
enligt lag och annan författning.

7 § Bergmästaren får uppdra åt någon annan tjänsteman att
fullgöra bergmästarens uppgifter.

8 § Bergmästaren avgör ärenden som inte ska avgöras av Sveriges
geologiska undersöknings personalansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

9 § De frågor som anges i 25 § första stycket
myndighetsförordningen (2007:515) ska prövas av
personalansvarsnämnden vid Sveriges geologiska undersökning.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Bergsstaten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

20 § om föredragning av ärenden,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om överlämnande av ärendeförteckningar till
Justitiekanslern.