Förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

SFS nr
2007:1368
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:815

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till enskilda arkiv som inte omfattas av
kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2012:815).

Villkor för statsbidrag

2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och
institutioner eller föreningar med anknytning till
arkivverksamhet.

Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och
tillgängliggörande av företagsarkiv.

3 § I förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet finns särskilda bestämmelser om statsbidrag
till regionala arkivinstitutioner.

Ärendenas handläggning

4 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Riksarkivet.

Redovisning

5 § Den som har fått statsbidrag ska redovisa till Riksarkivet
hur medlen har använts.

Återbetalning

6 § Statsbidrag får helt eller delvis krävas tillbaka om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål som det har
beviljats för,

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 5 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

7 § Riksarkivet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:1368

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008. Bidrag
enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1
januari 2008.