Förordning (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

SFS nr
2007:1371
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1080
Upphävd
2010-08-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:629

Uppgifter

1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
är förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala
utvecklingssamarbete.

Sida ska verka för att riksdagens och regeringens mål för det
internationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet i
Östeuropa uppnås. Sida ska vidare verka för att Sveriges
åtaganden i enlighet med Parisdeklarationen och Handlingsplanen
från Accra uppnås. Förordning (2008:1442).

2 § Sida ska

1. bistå regeringen i utarbetandet av policyer, strategier och
metoder inom utvecklingssamarbetet,

2. ansvara för genomförandet av strategier eller motsvarande
som regeringen beslutat för olika delar av
utvecklingssamarbetet, och

3. internationellt och nationellt samverka med och ge stöd till
relevanta aktörer i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Förordning (2008:1442).

3 § Sida ska särskilt

1. samverka med och ge rådgivning till myndigheter,
organisationer och näringsliv i frågor om utvecklingssamarbete
samt samstämmighet för utveckling. Sida ska även bistå
Regeringskansliet i motsvarande arbete,

2. ta tillvara och samordna erfarenheter och kunskaper i
utvecklingssamarbetet, som finns inom förvaltning,
fackföreningsrörelse och övriga organisationer,

3. utveckla sin samverkan med näringslivet genom närmare
dialog, erfarenhetsutbyte och ömsesidigt tillvaratagande av
kompetens,

4. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer,
de Europeiska gemenskapernas kommission samt internationella
och multilaterala organisationer, varvid myndigheten får låta
samverkanspartner svara för beredning, genomförande och
uppföljning av svenska biståndsinsatser om detta inte
innefattar myndighetsutövning samt själv åta sig motsvarande
uppgifter,

5. medverka i utvecklingssamarbetet genom internationella och
multilaterala organisationer samt Europeiska unionen.
Myndigheten ska även följa upp och rapportera om
utvecklingssamarbetet genom de Europeiska gemenskapernas
kommission samt internationella och multilaterala
organisationer,

6. vid deltagande i styrelser, kommittéer eller motsvarande, i
internationella och multilaterala organisationer samt inom EU,
verka för genomslag för regeringens politik. Sida ska följa upp
och rapportera om resultatet av detta arbete samt bistå
Regeringskansliet i motsvarande arbete,

7. bistå Regeringskansliet att, i nationella och
internationella sammanhang, bedöma multilaterala
organisationers relevans och effektivitet,

8. bistå utlandsmyndigheterna i den biståndspolitiska
rapporteringen till regeringen,

9. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna
utbildning och kompetensutveckling för myndighetens
samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,

10. stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption,
samt motverka att korruption förekommer i insatser finansierade
med svenskt bistånd,

11. informera om det svenska utvecklingssamarbetet och om
utvecklingen i utvecklingsländerna,

12. sammanställa och till regeringen och OECD:s
biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv
från DAC,

13. ha huvudansvar och vara nationell kontaktpunkt för all
twinningverksamhet inom European Neighbourhood and Partnership
Instrument (ENPI) och Instrument for Preaccesion Assistance
(IPA). Sida ska även vara nationell kontaktpunkt för Technical
Assistance Information Exchange (TAIEX).

Utöver det bilaterala utvecklingssamarbetet ska Sida särskilt

1. vid myndighetens Östersjöteam på Gotland med ett regionalt
perspektiv utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen i
samverkan med framför allt statliga myndigheter, kommuner,
landsting och enskilda organisationer,

2. genom samarbete med Ryssland i miljöinvesteringar bidra till
minskade utsläpp i Östersjön,

3. främja respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland, och

4. ha ett särskilt sektoransvar för miljömålsarbetet.
Myndigheten ska rapportera till det miljöråd som finns inom
Naturvårdsverket. Förordning (2008:1442).

4 § Myndigheten får

1. ingå och säga upp avtal om de närmare villkoren för
samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal),

2. ingå och säga upp avtal med främmande stater,
internationella och multilaterala organisationer om insatser
och bidrag som myndigheten har rätt att fatta beslut om
(insatsavtal). Myndigheten får efter överenskommelse med
avtalsslutande part omfördela medel mellan olika insatsavtal.
Myndigheten ska genast underrätta Regeringskansliet om ett
insatsavtal sägs upp. Insatsavtal som myndigheten ingår ska
innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering
och revision,

3. förlänga samarbetsavtal så att de motsvarar en
samarbetsstrategis giltighetsperiod, och

4. uppdra åt en utlandsmyndighet att på myndighetens vägnar
underteckna avtal.

Sida får överlämna åt en utlandsmyndighet eller annan myndighet
att på Sidas vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte
behöver prövas av generaldirektören eller
personalansvarsnämnden.

Samråd

5 § Sida ska

1. vara sammankallande till regelbundna samråd med
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i fråga om humanitärt
bistånd och konfliktrelaterat bistånd, samt

2. delta i regelbundna samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) om genomförandet av regeringen beslutade
strategier som ligger till grund för utvecklingssamarbetet.
Förordning (2008:1442).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2010:629).

7 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.
Förordning (2010:629).

Särskilda organ

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ för
forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om

1. stöd till internationella forskningsprogram,

2. stöd till forskning i Sverige om utvecklingsländerna,

3. sammansättning och mandat för vetenskapliga referensgrupper
för stöd under 2, och

4. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i
samarbetsländer.

9 § Det rådgivande organet för forskningssamarbete består av
högst elva ledamöter.

10 § Ordförande och åtta av de elva ledamöterna i det
rådgivande organet för forskningssamarbete utses av regeringen
för en bestämd tid. Dessa ska ha anknytning till
forskarvärlden. Övriga två ledamöter i rådet utses av
myndigheten.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

11 a § Vid myndigheten finns en överdirektör.
Förordning (2010:629).

12 § Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet placera
personal vid en utlandsmyndighet.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

15 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

16 § I verksamhet enligt 3 § första stycket 3 får myndigheten
ta ut avgifter, bestämma avgifternas storlek samt disponera
inkomsterna.

Överklagande

17 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag
eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.