Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

SFS nr
2007:1436
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1583

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till kulturell verksamhet för och med elever i förskoleklass
och grundskolans årskurs 1-9.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2012:900).

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att medverka till att

1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 med utgångspunkt
i skolans kulturuppdrag som i förordningen (SKOLFS 2010:37) om
läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
anges som en del i skolans måluppfyllelse, och

2. öka den professionella kulturverksamheten för och med
eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer
och möjligheterna till eget skapande ökar.
Förordning (2012:900).

Definitioner

3 § I denna förordning betyder

skolhuvudman: den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800) är
huvudman inom skolväsendet,

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur,
visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media,
hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet, och

kulturlivets parter: aktörer som bedriver professionell
kulturverksamhet inom alla konstnärliga genrer samt
kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolans årskurs
1-9 likställas med årskurserna från och med årskurs 1 i
grundsärskolan, i specialskolan och i sameskolan.
Förordning (2012:900).

Villkor för statsbidrag

4 § Statsbidrag får ges till skolhuvudmän i förskoleklass och
grundskolans årskurs 1-9 för

1. inköp av professionell kulturverksamhet,

2. insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av
undervisningen, och

3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 och kulturlivets
parter.

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader.
Förordning (2012:900).

5 § Som förutsättning för statsbidrag gäller att
skolhuvudmannen för förskoleklass eller grundskolans årskurs
1-9

1. har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med
kultur utifrån skolans behov och med en beskrivning av
formerna för samverkan med kulturlivets parter, och

2. redogör för de kulturinsatser som planeras som ett
komplement till den befintliga kulturverksamheten.
Förordning (2012:900).

5 a § Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i
arbetet med att planera, genomföra och följa upp insatserna.
Förordning (2012:900).

Ärendenas handläggning

6 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Statens kulturråd efter ansökan från en skolhuvudman.

7 § Statens kulturråd beslutar om och betalar ut statsbidrag
för högst två år i sänder. Förordning (2014:1583).

Redovisning

8 § En skolhuvudman som har fått statsbidrag är skyldig att
redovisa för Statens kulturråd hur medlen har använts.

Återbetalning

9 § Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har
beviljats,

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 8 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

10 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:1436

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag
enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1
januari 2008.