Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

SFS nr
2007:171
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:595

1 § Hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte
anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs
enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen
(1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne.
Detsamma skall gälla den som, utan att det innebär anställning,
erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett
sådant hem under omständigheter liknande dem som förekommer vid
en anställning inom verksamheten.

Den som erbjuds en anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring
eller liknande vid ett sådant hem för vård eller boende som
sägs i första stycket, skall till den som erbjuder
anställningen lämna utdrag ur belastningsregistret och
misstankeregistret.

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om
den som erbjuder anställningen, uppdraget,
praktiktjänstgöringen eller liknande själv inhämtar utdraget.

Utdraget skall vara högst sex månader gammalt. I lagen om
belastningsregister och lagen om misstankeregister finns
bestämmelser om att regeringen får meddela föreskrifter om
innehållet i sådana utdrag.

2 § Trots bestämmelsen i 1 § får den som inom sex månader
erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en
förnyad möjlighet att på annat sätt delta i verksamheten
anställas, anlitas eller erbjudas arbete, uppdrag,
praktiktjänstgöring eller liknande utan att en registerkontroll
enligt 1 § första stycket utförs. I sådana fall behöver den
enskilde inte heller lämna registerutdrag enligt 1 § andra
stycket.

3 § På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det
återlämnas i original. Utdrag eller kopia därav skall dock
avseende den som erhåller anställning, uppdrag,
praktiktjänstgöring eller liknande bevaras under minst två år
från det anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller
liknande påbörjades.

4 § I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) finns
bestämmelser om förbud att driva hem för vård eller boende på
grund av underlåtenhet att göra registerkontroll enligt 1 §.
Lag (2009:595).