Förordning (2007:180) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

SFS nr
2007:180
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:911
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:272

Uppgifter

1 § Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall
främja, stödja och genomföra

1. utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,

2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,

3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder
inom utbildningsväsendet, och

4. utvärdering av socialförsäkringens effekter på
arbetsmarknaden.

Myndigheten skall sprida information om resultaten av sina
utvärderingar och studier till andra myndigheter och
intressenter. Förordning (2007:272).

Myndighetens ledning

2 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

3 § Vid myndigheten skall det finnas ett vetenskapligt råd. Det
skall bestå av generaldirektören, en ordförande och högst nio
andra ledamöter. Rådets ordförande och övriga ledamöter utses
av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser inom sig en vice
ordförande.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 33 och
34 §§.

Handläggning av ärenden

5 § I ärenden om ansökningar om bidrag från myndigheten skall
det vetenskapliga rådet lämna förslag till beslut.

6 § Generaldirektören får använda det vetenskapliga rådet som
rådgivande organ även i andra frågor än sådana som avses i 5 §.

Överklagande

7 § Myndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:180

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2007, då
förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall upphöra att gälla.
Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för överklagande av
sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.