Förordning (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS nr
2007:20
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-02-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:481
Upphävd
2007-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),
och

3. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december
2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med
stöd för landsbygdsutveckling.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och
handläggning av stöd för

1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet,

2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och
skogsbrukssektorn samt rennäringen,

3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra
livskvaliteten på landsbygden,

4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och
kunskapsspridning i jord- och skogsbrukssektorn, och

5. åtgärder som genomförs inom ramen för Leaderdimensionen.

Övervakningskommittén

3 § För landsbygdsprogrammet skall det finnas en
övervakningskommitté. Övervakningskommitténs uppgifter framgår
av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

Ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av
regeringen för bestämd tid.

Bemyndiganden

4 § Jordbruksverket får, om inte föreskrifter får meddelas av
Sametinget eller Skogsstyrelsen enligt 5 eller 6 §§, efter
samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen meddela
föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall ges in, om
ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i
affärsplaner och projektplaner, samt om godkännande av
rådgivningstjänster och rådgivare som skall anordna rådgivning
avseende tvärvillkor.

5 § Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket meddela
ytterligare föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall
ges in, ansökningsförfarande och innehåll i ansökan om
ersättning för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet.

6 § Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket meddela
ytterligare föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall
ges in, ansökningsförfarande och innehåll i ansökan beträffande
åtgärder för att bevara och utveckla skogens kollektiva värden,
ersättning för nyanläggning av ädellövskog samt åtgärder i form
av projektstöd för kompetensutveckling, information och
kunskapsspridning inom skogsbruket.

7 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen,
Sametinget och Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om
handläggning av stödärenden hos länsstyrelsen, Sametinget,
Skogsstyrelsen och sådan lokal aktionsgrupp som avses i artikel
62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

Första stycket skall också gälla föreskrifter om det underlag
som krävs för utbetalning av stöd.