Förordning (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)

SFS nr
2007:24
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:723

1 § Denna förordning är tillämplig på yrkesmässig trafik i
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne,
Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län med fordon
som inte är registrerade i Sverige och som endast transporterar
rundvirke som härrör från skogar som skadats som en följd av
stormarna den 8 och 9 januari 2005 och vid stormen den 14
januari 2007.

2 § Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § samt 4 kap. 4 § och 5 §
andra stycket yrkestrafiklagen (1998:490) skall inte gälla för
sådana transporter som avses i 1 §, förutsatt att
transportföretaget innehar ett sådant gemenskapstillstånd som
föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars
1992 om tillträde till marknaden vid godstransporter på väg
inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium
eller genom en eller flera medlemsstaters territorier.

3 § Den som anlitar en förare för att utföra transporter som
avses i 1 § skall upplysa föraren om de bestämmelser om
vägtrafik och vägtransporter som är av särskild betydelse för
transporterna.

4 § Den som anlitar ett transportföretag som avses i 2 § skall

1. upplysa företaget om innehållet i 9 § lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare, och

2. föra anteckningar om de uppgifter som anges på företagets
gemenskapstillstånd.

Anteckningar som avses i första stycket 2 skall bevaras under
denna förordnings giltighetstid.