Förordning (2007:380) om miljöbilspremie

SFS nr
2007:380
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1591
Upphävd
2012-01-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:699

Syfte

1 § Syftet med denna förordning är att med miljöbilspremier
främja en ökad försäljning och användning av nya miljöbilar.

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

bensin: sådan motorbensin som avses i lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen,

diesel: sådant dieselbränsle som avses i lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

vägtrafikregistret: det register som förs enligt lagen
(2001:558) om vägtrafikregister.

3 § Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som

1. är indelad i Miljöklass 2005, Miljöklass 2005 PM,
Miljöklass El eller Miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till
lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen och

a) enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120
gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, om bilen är
utrustad med teknik för drift endast med bensin eller för
drift med bensin i kombination med elenergi,

b) enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120
gram koldioxid och 5 milligram partiklar per kilometer vid
blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift
endast med diesel eller för drift med diesel i kombination med
elenergi,

c) enligt uppgift i vägtrafikregistret har en
bränsleförbrukning som inte överstiger 9,2 liter bensin per
100 kilometer blandad körning, om bilen är utrustad med en
motor med styrd tändning och med teknik för drift helt eller
delvis med annat bränsle än bensin eller gasol,

d) enligt uppgift i vägtrafikregistret har en
bränsleförbrukning som inte överstiger 9,7 kubikmeter gas per
100 kilometer blandad körning, om bilen är utrustad med en
motor med styrd tändning och med teknik för drift helt eller
delvis med annat bränsle än bensin eller gasol, eller

e) enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent
inte förbrukar mer elenergi än 37 kilowattimmar per 100
kilometer körning, om bilen är indelad i Miljöklass El,

2. inte är typgodkänd för sådan drift som anges i 1 c eller d,
om bilens tillverkare eller generalagent kan visa att bilen
uppfyller de krav som gäller för indelning i Miljöklass 2005,
eller

3. uppfyller gränsvärdena för Euro 5 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om
typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från
lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6)
och om tillgång till information om reparation och underhåll
av fordon och utan att vara indelad i någon miljöklass
uppfyller något av de krav på uppgifter i vägtrafikregistret
som anges i 1 a–d.

En automatväxlad bil ska anses vara en miljöbil enligt 1 c
eller d, om den förutom transmissionen och de komponenter som
hör till transmissionen är likvärdig med en manuellt växlad
bil som är en miljöbil enligt någon av de punkterna.
Förordning (2009:699).

Utbetalning av miljöbilspremie

4 § Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en
miljöbilspremie med 10 000 kronor betalas ut

1. till en fysisk person som under tiden från och med den 1
april 2007 till och med den 30 juni 2009 har förvärvat en ny
miljöbil som tidigare inte har varit påställd enligt
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer på
bilen i enlighet med den förordningen,

2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades,
och

3. endast om den person som anges i 1 enligt uppgift i
vägtrafikregistret inte har överlåtit bilen till en ny ägare.

Om det finns särskilda skäl får en miljöbilspremie betalas ut
till en fysisk person som har förvärvat en ny miljöbil trots
att villkoret om påställning i första stycket 1 inte är
uppfyllt. Förordning (2009:327).

5 § Transportstyrelsen prövar frågor om miljöbilspremie enligt
4 §. Förordning (2008:1201).

Återkrav

6 § Transportstyrelsen får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka en miljöbilspremie från en person som enligt 4 § har
fått premien utbetald till sig, om premien har utbetalats på
grund av att vägtrafikregistret har innehållit felaktiga
uppgifter. Förordning (2008:1201).

Bemyndiganden

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. hur premien skall betalas ut, och

2. vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil
uppfyller kraven enligt 3 § första stycket 5, andra eller
tredje stycket. Förordning (2008:1201).

Överklagande

8 § Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (2008:1201).

Övergångsbestämmelser

2007:700

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007. Den nya
bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1
oktober 2007.

2009:327

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009. Den nya
lydelsen av 3 § ska dock tillämpas för tid från och med den
2 juli 2007.

2009:699

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009 men ska
tillämpas för tid från och med den 2 juli 2007.