Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

SFS nr
2007:386
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2007-05-16

1 § Såsom kunskapsprov för behörighet att utöva domartjänst
gäller juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) eller motsvarande äldre examen. Det som i lag eller
annan författning sägs om lagfaren eller lagkunnig avser den
som har avlagt sådan examen.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning
som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island
eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år
kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en
kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.