Förordning (2007:445) om kompletterande föreskrifter till bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
2007:445
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:808
Upphävd
2008-11-13

1 § Regeringskansliet (Justitiedepartementet) är mottagande
organ enligt artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1348/2000
av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av
handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
(EG:s delgivningsförordning) med behörighet att ta emot
handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat.

2 § Sändande organ enligt artikel 2.3 i EG:s
delgivningsförordning är domstolar, Kronofogdemyndigheten samt
andra svenska myndigheter som skall delge handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur.

3 § Om handlingar har översänts till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) i dess egenskap av mottagande organ på
något annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver
Regeringskansliet (Justitiedepartementet) inte delge eller låta
delge handlingarna. Detta gäller dock inte, om det har träffats
en överenskommelse i det enskilda fallet och handlingarna har
översänts på det sätt som har överenskommits.

4 § Handlingar som har översänts till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) i dess egenskap av mottagande organ
behöver Regeringskansliet (Justitiedepartementet) delge eller
låta delge endast om det i artikel 4.3 i EG:s
delgivningsförordning angivna standardformuläret är ifyllt på
svenska eller engelska.

5 § Regeringskansliet (Justitiedepartementet) är central enhet
enligt artikel 3 i EG:s delgivningsförordning.

6 § En myndighet är inte skyldig att biträda vid delgivning av
handlingar som översänds av enskilda personer enligt artikel
15.1 i EG:s delgivningsförordning.

7 § I förhållande till Danmark och Finland gäller den nordiska
överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom
delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).