Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS nr
2007:481
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:406
Upphävd
2015-07-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:871

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september
2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5
september 2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för
landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG)
nr 1698/2005,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU),

5. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni
2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1290/2005 när det gäller godkännande av
utbetalningsställen och andra organ och avslutande av
räkenskaperna för EGFJ och EJFLU,

6. kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari
2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband
med stöd för landsbygdsutveckling, och

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013
av den 17 december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (Ejflu), om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och
om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013,
(EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras
tillämpning under år 2014. Förordning (2014:871).

2 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på
medel, lämnas för 1. åtgärder för förbättring av miljön och
landskapet samt för djurens välbefinnande (2 kap.),

2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och
skogsbrukssektorn samt rennäringen (4 kap.),

3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra
livskvaliteten på landsbygden (5 kap.),

4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och
kunskapsspridning (6 kap.) och

5. åtgärder som genomförs inom ramen för leaderdimensionen (7
kap.). Förordning (2012:539).

3 § Närmare villkor för de olika stödformerna finns i
20–21 b §§ och i 2–7 kap.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor
som följer av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda.
Förordning (2010:86).

Definitioner

4 § I denna förordning betyder

behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,

betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja
och som används till bete, med undantag av mark som används
för rennäringsverksamhet,

bredband: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet,

brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag
som har för driften gemensamma byggnader,

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp
av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars
juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer
som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där
minst en person bedriver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en
jordbrukare inom Sveriges gränser,

jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng
eller betesmark,

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av
jordbruksprodukter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet
skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för
animalieproduktion eller annan produktion, eller verksamhet
för att hålla marken i enlighet med god jordbrukshävd och
goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om
upprättande av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005,
(EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1782/2003,

klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av
stödberättigande landskapselement eller renvallar och
renstängsel är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd
eller sökt utbetalning av stöd för,

LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen
som avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005
och som godkänts av länsstyrelsen,

landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007-
2013 som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr
1698/2005,

leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61-65 i
rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som
utarbetats av en LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt
kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003
om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora
företag,

mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller
antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad
stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd
för,

nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella
strategiska plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets
förordning (EG) nr 1698/2005,

NGA-nät: kabelbundna accessnät som helt eller delvis består
av optiska element som kan leverera bredbandstjänster med
bättre egenskaper (såsom högre genomströmning) jämfört med
tjänster som levereras via befintliga kopparnät,

rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som
bedriver rennäringsverksamhet,

rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer
som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där
minst en person bedriver rennäringsverksamhet,

rennäringsverksamhet: verksamhet som får bedrivas av sameby
med stöd av rennäringslagen (1971:437),

skogsmark: mark som anses som skogsmark enligt 2 §
skogsvårdslagen (1979:429),

slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att
plöja och som på eftersommaren används för slåtter med
klippande eller skärande redskap eller för sådan slåtter
kompletterad med bete eller lövtäkt,

träd- och buskmark: mark som anses som träd- och buskmark
enligt 2 § skogsvårdslagen,

villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot
något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för
stödet,

åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling
eller bete, och som är lämplig att plöja, och

ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som
stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd
för avviker från det faktiska ägoslaget.
Förordning (2010:276).

Organisationsfrågor m.m.

Förvaltande myndighet och utbetalande organ

5 § Statens jordbruksverk skall vara förvaltande myndighet och
fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr
1698/2005 om inte annat följer av andra stycket eller 7 §.

Regeringen har det övergripande ansvaret för utvärderingar av
landsbygdsprogrammet.

6 § Jordbruksverket skall vara utbetalande organ för stöd ur
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och
fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr
1290/2005.

Övervakningskommitté

7 § För landsbygdsprogrammet ska det finnas en
övervakningskommitté. Övervakningskommitténs uppgifter
framgår av artikel 78 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

För beslut av övervakningskommittén krävs enkel majoritet.
Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.
Ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av
Regeringskansliet för bestämd tid. Förordning (2009:1042).

Genomförandestrategier

8 § Länsstyrelsen och Sametinget ska efter samråd med
berörda myndig
heter, kommuner och organisationer utarbeta
genomförandestrategier för de åtgärder som avses i 2 kap. 16
och 17 §§, 4 och 5 kap., 6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap.

Första stycket gäller inte om något annat följer av 8 a §.

Genomförandestrategierna ska godkännas av Jordbruksverket.
Förordning (2009:191).

8 a § Jordbruksverket ska utarbeta genomförandestrategier för
åtgärder som avser investeringsstöd till biogasanläggningar
samt för åtgärder av riksomfattande karaktär enligt 4 kap. 14
och 15 §§, 5 kap. 1–9 och 12–14 §§ samt 6 kap. 1, 2 och 4 §§.
Förordning (2010:86).

Leaderdimensionen

9 § Jordbruksverket utlyser möjligheter att till länsstyrelsen
i respektive län ansöka om att bilda en lokal utvecklingsgrupp.
Länsstyrelsen beslutar efter samråd med berörda myndigheter,
kommuner och organisationer om inrättande av områden som avses
i artikel 61 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och om
godkännande av LAG-grupper och lokala utvecklingsstrategier.
Jordbruksverket skall övervaka och kontrollera urvalsprocessen
och ha möjlighet att ta del av processen.

LAG-gruppen föreslår avgränsning av sådana områden som avses i
första stycket. Om ett sådant område avses omfatta flera län
skall berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som skall
besluta enligt första stycket.

Förfarandet i stödärenden

Behörig myndighet

10 § Länsstyrelserna prövar frågor om stöd enligt denna
förordning om inte något annat följer av andra stycket eller
av 10 a §. Frågor om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b,
13 a och 18 §§ som gäller företag vars verksamhet till
huvuddelen bedrivs i Blekinge län prövas av Länsstyrelsen i
Skåne län.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 4, 5 och 6 kap. när
det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet
med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-,
kultur- eller samhällsliv. Förordning (2014:871).

10 a § Frågor om stöd enligt 2 kap. 20 och 29 a §§ samt 6
kap. 3 § prövas av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om
stöd till projekt enligt 5 kap. eller 6 kap. 1, 2 och 4 §§,
om insatsen är av riksomfattande karaktär eller avser
verksamhet som stöder och kompletterar den
genomförandestrategi som avses i 8 eller 8 a § och inte
faller inom Skogsstyrelsens eller Sametingets
ansvarsområde. Förordning (2014:871).

11 § Frågor om ansökan om stöd enligt 7 kap. prövas av
länsstyrelsen efter beredning av LAG-gruppen. När frågor om
stöd enligt 7 kap. prövas ska länsstyrelsen kontrollera att
stödet är förenligt med landsbygdsprogrammet, EU:s regelverk,
denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av
denna förordning.

Frågor om ansökan om utbetalning enligt 7 kap. prövas av
länsstyrelsen. Förordning (2010:86).

11 a § Utöver vad som framgår av 45 § förordningen (2007:825)
med länsstyrelseinstruktion, får en länsstyrelse efter
överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller
flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens
förfogande för att

1. delta i handläggningen av frågor om stöd enligt 2 kap. 9,
10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§, och

2. utöva kontroll som avses i 18 § när det gäller stöd enligt
2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§.

I överenskommelsen får det ingå att ärenden ska avgöras om
det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs
på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets
möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om
överenskommelsen. Förordning (2014:871).

11 b § Regeringen får besluta att ärenden om stöd enligt 2
kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§ som ska handläggas av
en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan
länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars
fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets
möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret. Förordning (2014:871).

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

12 § Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in
till den behöriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7
kap. ska dock lämnas in till LAG-gruppen i det område eller
de områden där verksamheten ska bedrivas.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in inom
den tid som föreskrivs av

1. Jordbruksverket för stöd som avses i 10 § första stycket
utom när det gäller stöd enligt 2 kap. 17 § samt för stöd som
avses i 10 a § när det gäller stöd enligt 2 kap. 29 a §,
och

2. Sametinget för stöd som avses i 10 § andra stycket när det
gäller stöd enligt 2 kap. 17 §.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt
2 kap. 9, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a § kommer in för
sent, ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel
23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30
november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering
och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom
de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom
den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för
stöd inom vinsektorn. Förordning (2014:871).

13 § Om det sökande företaget eller den sökande
organisationen ligger inom flera län och länsstyrelsen är
behörig myndighet, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i
det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller
bedrivs. Ansökan om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b,
13 a och 18 §§ till företag vars verksamhet till huvuddelen
bedrivs i Blekinge län ges in antingen till Länsstyrelsen i
Skåne län eller till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Om området för en LAG-grupp omfattar mer än ett län, ska
ansökan prövas av den länsstyrelse som utsetts enligt 9 §
andra stycket. Förordning (2014:871).

13 a § Särskilda bestämmelser om publicering av del av
ansökan finns i 5 kap. 9 d §. Förordning (2010:276).

Utbetalning

14 § Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per
insats och stödår och avser miljöersättningar och
kompensationsbidrag enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a, 18
eller 29 a §§ ska inte betalas ut. För ersättning för
potatisodling enligt 2 kap. 9 § gäller dock att beräknade
stödbelopp som är lägre än 500 kr per stödår inte ska betalas
ut. Förordning (2014:871).

14 a § Den behöriga myndigheten beslutar vilket belopp som
berättigar till utbetalning av stöd enligt artikel 30 i
kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.
Förordning (2012:539).

15 § Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera
att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna
förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning.

Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot EU:s
regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats
med stöd av denna förordning ska Jordbruksverket besluta att
inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till den
behöriga myndigheten.

Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända
tillbaka stödärendet till den behöriga myndigheten innebär
att den behöriga myndighetens beslut förfaller.

Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser
om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i
första–tredje styckena. Förordning (2010:86).

Förskott

16 § Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om
förskott på stöd enligt 2 kap. 20 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a,
12 och 14 §§, 6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap. Förskott får
lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en
ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en
allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som
drivs av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade
stödet, dock högst 250 000 kr. Förordning (2013:678).

Personuppgifter

17 § Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sametinget och LAG-
grupperna ska ha behörighet till uppgifter från den förvaltande
myndighetens databas i ärenden om stöd enligt denna förordning.
Förordning (2008:65).

Kontroll, m.m.

18 § Jordbruksverket samordnar kontrollen över att
förordning (EG) nr 1698/2005, förordning (EG) nr 1974/2006,
förordning (EU) nr 65/2011 och denna förordning följs.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den
administrativa kontrollen enligt artikel 11 i förordning (EU)
nr 65/2011 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats
enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom
sina ansvarsområden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen
på plats när det gäller stöd enligt 2 kap. 29 a § som
Jordbruksverket är behörig myndighet för.

Länsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 20
i förordning (EU) nr 65/2011.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen
genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 24 i
förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina
ansvarsområden.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför
kontrollen på plats enligt artikel 25 i förordning (EU) nr
65/2011 över stöd inom sina ansvarsområden. Jordbruksverket
genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt
4–7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

Länsstyrelsen genomför kontrollen enligt artikel 28 i
förordning (EU) nr 65/2011.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför
kontrollen i efterhand enligt artikel 29 i förordning (EU) nr
65/2011. Jordbruksverket genomför även kontrollen i efterhand
när det gäller stöd enligt 4–7 kap. som länsstyrelsen är
behörig myndighet för. Förordning (2014:871).

19 § Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna den behöriga
myndigheten eller Jordbruksverket en skriftlig redogörelse för
den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i
förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet.

Skyldigheten enligt första stycket avser även tid efter
verksamhetens avslutande.

19 a § Särskilda bestämmelser om kontroll av stöd till
projekt för anläggning, utbyggnad och uppgradering av
bredband finns i 5 kap. 9 g §. Förordning (2010:276).

Tvärvillkor, m.m.

20 § Den behöriga myndigheten får avslå eller häva
åtaganden enligt 2 kap. 11 a–13 a, 18 och 29 a §§ om
åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kr per år.
Förordning (2014:871).

21 § Fullt stöd enligt 2 kap. 9, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller
29 a § får endast betalas ut till den som på hela
brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 5 och 6 samt
i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 73/2009 och de
föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen
(2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Utöver första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 11 a,
11 b, 13 a och 18 §§ endast betalas ut till den som på hela
brukningsenheten respekterar de minimikrav på användning av
gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket
föreskriver. Förordning (2014:871).

21 a § Den behöriga myndigheten får kräva att den som ansöker
om stöd enligt denna förordning ska ha ett beslut om att hela
eller delar av den offentliga nationella finansiering som
krävs för åtgärden finansieras av andra offentliga medel än
de som lämnas enligt denna förordning.

Om finansiering enligt första stycket gäller sådant stöd som
anges i 21 b § ska den bestämmelsen tillämpas även på sådan
finansiering.

Sådan finansiering som avses i första stycket får inte
medföra att de högsta stödnivåer som gäller enligt denna
förordning överskrids. Förordning (2010:86).

21 b § Stöd enligt de bestämmelser som anges i andra stycket
lämnas med de begränsningar som följer av artikel 57 i
kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 och i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
på stöd av mindre betydelse och 19 och 20 §§ förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Med de bestämmelser som anges i första stycket avses stöd
enligt

– 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före
industriell förädling,

– 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som
omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom
fiskeriprodukter, till produkter som inte omfattas av bilaga
1 till EUF-fördraget,

– 5 kap. 1–4, 5–9 och 12–14 §§, och

– 6 och 7 kap.

Av 5 kap. 9 h § följer att även stöd enligt 5 kap. 9 a § i
vissa fall ska uppfylla bestämmelserna i första stycket.
Förordning (2013:678).

Minskning, uteslutning och återkrav av stöd

22 § Bestämmelser om minskning av stöd vid mätfel och
ägoslagsfel som konstaterats vid kontroll av stöd enligt 2
kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a, 18 och 29 a §§ finns i
artiklarna 16 och 17 i förordning (EU) nr 65/2011.

Om förhållandena på ett skifte är sådana att det är svårt att
entydigt bestämma vilket ägoslag det bör kategoriseras i, ska
sökandens uppgift godtas.

Stöd lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat
ändamål än jordbruk eller om marken används på ett sätt som
är oförenligt med stödets syfte. Förordning (2014:871).

23 § Då klassificerings- eller villkorsfel konstaterats när det
gäller stöd enligt denna förordning ska stödbeloppet helt eller
delvis sättas ned och hänsyn ska tas till felets betydelse i
förhållande till syftet med stödet samt till om sådana
omständigheter som avses i 28 § föreligger.

Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller andra
ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt
2 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning ska leda
till samma nedsättning av stödbeloppet som om dessa arealer,
djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade funnits med
i denna ansökan. Förordning (2008:65).

24 § Ett beslut om stöd ska upphävas om ett mätfel,
ägoslagsfel, klassificeringsfel eller villkorsfel bedöms som
allvarligt. Detsamma gäller när ett fel i ett stödbeslut beror
på att sökanden har lämnat en oriktig eller ofullständig
uppgift.

Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får
beslutet om stöd upphävas delvis.

Den behöriga myndigheten får besluta att fortsatt stöd inte
ska lämnas för samma åtgärd under det innevarande eller
följande stödåret i enlighet med artiklarna 18 och 30 i
kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.
Förordning (2011:589).

25 § Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses
vara direkt ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd
enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a § i
enlighet med de författningar som reglerar kraven enligt 21 §
i detta kapitel, ska stödbeloppet för det kalenderår då
överträdelsen inträffade sättas ned helt eller delvis i
enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 65/2011.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om nedsättning av
stödbelopp. Förordning (2014:871).

26 § Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt
artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011, ska den
behöriga myndigheten besluta att kräva tillbaka det som har
betalats ut felaktigt plus ränta. Den myndighet som har
beslutat om återkrav får sätta ned beloppet om
förutsättningarna för detta är uppfyllda enligt artikel 5 i
förordningen (EU) nr 65/2011. Förordning (2011:589).

27 § Har upphävts genom förordning (2011:589).

28 § Belopp enligt 26 § skall inte krävas tillbaka om
stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att

1. en omständighet som utgör force majeure inträffar,

2. en fastighetsreglering genomförs,

3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd
av någon oförutsedd händelse som ligger utanför
nyttjanderättshavarens kontroll, eller

4. andra exceptionella omständigheter inträffar.

Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana
omständigheter som avses i första stycket får den behöriga
myndigheten besluta att stödvillkoren skall anpassas till de
uppkomna förhållandena. Om en sådan anpassning inte är möjlig
får den behöriga myndigheten besluta att åtagandet skall
upphöra att gälla och att lämnat stöd inte skall återkrävas.

Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring
efter det att en betydande del av ett åtagande har fullgjorts
och det inte är möjligt för en efterträdare att överta
åtagandet får den behöriga myndigheten besluta att lämnat stöd
inte skall återkrävas.

28 a § Bestämmelser om återkrav av stöd till projekt för
anläggning, utbyggnad och uppgradering av bredband finns även
i 5 kap. 9 g §. Förordning (2010:276).

28 b § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på
grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i
rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december
1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella
intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för
de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena
gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter
ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning
än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen
(1981:130). Förordning (2011:589).

Ränta

29 § Om den behöriga myndigheten beslutar om återkrav med stöd
av 26 §, ska ränta tas ut enligt artikel 5 i kommissionens
förordning (EU) nr 65/2011.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur ränta ska beräknas,

2. hur betalning ska ske, och

3. att små räntebelopp inte ska tas ut.
Förordning (2011:589).

Ytterligare föreskrifter

30 § Jordbruksverket får, i andra fall än som avses i 32
eller 33 §, efter samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen,
länsstyrelsen och de organisationer som har representanter i
övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om
stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, kriterier för
prioritering av ansökningar, innehåll i
genomförandestrategier, ansökningsförfarande, innehåll i
ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner,
godkännande av rådgivningstjänster och rådgivare som ska
anordna tvärvillkorsrådgivning, utbetalning, kontroll,
minskning av stöd, återkrav och ränta.

Verket får också meddela de föreskrifter som behövs för
verkställighet av denna förordning. Förordning (2010:86).

30 a § Har upphävt genom förordning (2012:539).

31 § Jordbruksverket får efter samråd med de organisationer som
har representanter i övervakningskommittén meddela närmare
föreskrifter om inrättande av områden som avses i 9 § samt om
godkännandet av LAG-grupper och lokala utvecklingsstrategier.
Förordning (2008:65).

32 § Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket och de
organisationer som har representanter i övervakningskommittén
meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp,
ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, kontroll, minskning
av stöd och verkställighet av denna förordning när det gäller
stöd enligt 2 kap. 15 §. Förordning (2008:65).

33 § Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och
de organisationer som har representanter i
övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om
stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, kriterier för
prioritering av ansökningar, ansökningsförfarande, innehåll i
ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner,
utbetalning, kontroll, minskning av stöd och verkställighet
av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap.
30–33 §§ och stöd enligt 6 kap. i fråga om kompetensutveckling
beträffande skogsbruk. Förordning (2010:86).

34 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen,
Sametinget och Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om LAG-
gruppens, länsstyrelsens, Sametingets och Skogsstyrelsens
handläggning av stödärenden samt om det underlag som krävs för
utbetalning av stöd.

35 § Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får,
efter samråd med Jordbruksverket, Sametinget och de
angränsande länens länsstyrelser, meddela föreskrifter om
vilka områden inom ett län som anses som glest befolkade
enligt 4 kap. 11 § samt 5 kap. 1, 3, 5, 8 och 13 §§.
Förordning (2010:86).

Överklagande

36 § Beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning
får överklagas hos Jordbruksverket.

1. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap., 4
kap. 1, 8 och 11 §§ samt 5 kap. 9 g § andra stycket, och

2. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6, 5
kap. 1–9 f och 9 h–14 §§ samt 6 och 7 kap., om beslutet
fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första
stycket och beslut enligt följande bestämmelser i denna
förordning får dock inte överklagas.

1. Skogsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. och
6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26,
28 eller 29 §,

2. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. samt 4
kap. 1 §,

3. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6 §,
samt 5 och 6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap.
14 a, 24, 26, 28 eller 29 §,

4. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. 20
och 29 a §§, och

5. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 5 och 6
kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24,
26, 28 eller 29 §. Förordning (2014:871).

2 kap. Åtgärder för en förbättring av miljön och landskapet
samt för djurens välbefinnande

Gemensamma bestämmelser

1 § Stöd får lämnas årligen under förutsättning att
stödmottagaren under en period av fem år åtar sig att vidta
sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 11 a,
11 b, 13 a, 18 och 29 a §§.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig
att fortsätta bedriva jordbruk inom stödområdet under det år
som ansökan gäller. Sådant jordbruk ska varje år omfatta
minst tre hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom
inkomna ansökningar enligt 17 §. Vid prioriteringen ska
syftet med stödet samt den genomförandestrategi som avses i 1
kap. 8 eller 8 a § beaktas.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en
kommun ska sörja för enligt lag eller annan författning.

En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och
20 §§. Förordning (2014:871).

2 § Den behöriga myndigheten kan medge att ett åtagande enligt
1 § under pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat
åtagande, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för
miljön och att det befintliga åtagandet stärks påtagligt.

Om det för ett jordbruksföretag redan finns ett åtagande enligt
förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, förordningen
(1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (2000:577) om stöd
för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder får
Jordbruksverket meddela föreskrifter om under vilka villkor
stöd med samma syfte får lämnas. Stöd får i övriga fall
kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller samma
jordbruksföretag i enlighet med vad Jordbruksverket
föreskriver.

3 § Stöd enligt denna förordning får kombineras i den
utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 4.

Det sammanlagda stödet per hektar får, med undantag av stöd
enligt 11 a och 11 b §§ i stödområde 1–3 eller kombinationer
av stöd inom stödområde 1–3, uppgå till högst det belopp som
anges i bilagan till förordning (EG) nr 1698/2005. För stöd
enligt 9 § gäller dock, med de undantag som avses i första
meningen, att stöd får uppgå till högst det belopp som anges
i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17
maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av
landsbygden och om ändring och upphävande av vissa
förordningar. Förordning (2014:871).

4 § Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en
sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till
stöd. Förordning (2014:871).

5 § Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga V till
kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006. Antalet nötkreatur,
värphöns och slaktkycklingar på jordbruksföretaget skall
fastställas utifrån det genomsnittliga innehavet vid de
räkningstillfällen som Jordbruksverket bestämmer. Får, getter
och svin, med undantag av slaktsvin, skall finnas på
jordbruksföretaget inom de hållandeperioder som Jordbruksverket
föreskriver. Ett slaktsvin som rapporteras till
Jordbruksverkets slaktregister på det sätt som Jordbruksverket
föreskriver skall motsvara 0,1 djurenhet.

6 § Stöd lämnas inte

1. för skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 5
och 6 samt i bilagorna II och III till rådets förordning (EG)
nr 73/2009 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2
kap. förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för
jordbrukare, m.m.,

2. för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på
användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som
Jordbruksverket föreskriver om enligt 1 kap. 21 §,

3. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av
miljöbalken för vilka åtgärder det lämnas ersättning med
statliga medel för natur- eller kulturvård, och

4. för åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att
genomföra enligt lag eller annan författning.
Förordning (2010:86).

7 § Om de bestämmelser som avses i 6 § första stycket 1 och 2
ändras under en pågående åtagandeperiod skall åtagandet
anpassas till de nya kraven.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som avses i
första stycket skall den behöriga myndigheten besluta att
åtagandet skall upphöra att gälla. Stödbelopp skall inte krävas
tillbaka för den period under vilken åtagandet gällde.

8 § De enskilda stödbeloppen framgår av bilaga 1 om inte annat
följer av tredje stycket.

En stödmottagare får i vissa fall ingå en överenskommelse med
den behöriga myndigheten om att stödnivåerna efter en översyn
ändras under den resterande åtagandeperioden.

För de åtgärder som omfattas av 16 och 17 §§ anges de maximala
stödbeloppen i bilaga 1. De faktiska stödbeloppen för dessa
åtgärder ska fastställas i de genomförandestrategier som avses
i 1 kap. 8 §. Förordning (2012:539).

8 a § Har upphävts genom förordning (2012:539).

8 b § Har upphävts genom förordning (2012:539).

Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

9 § Kompensationsbidrag får lämnas för jordbruksmark som
används för odling av slåtter- eller betesvall på åkermark
eller för betesmarker inom stödområde 1-5 b och F. Inom
stödområde 1-4 a och F får kompensationsbidrag lämnas även för
jordbruksmark som används för odling av spannmål. Inom
stödområde 1-3 och F får kompensationsbidrag lämnas även för
jordbruksmark som används för odling av potatis.

10 § Stöd för slåtter- och betesvall på åkermark samt för
betesmark lämnas för så stor areal som motsvaras av följande
genomsnittliga årliga innehav av nötkreatur äldre än sex
månader och av tackor och getter (hondjur).

Stödområde Antal djurenheter per hektar

1–3 och F 1,0

4 1,1

5 a och b 1,3

I stödområde 1–3 och F gäller dock att antalet djurenheter
per hektar ska uppgå till 0,8 om djurenheten avser tackor.
Förordning (2010:86).

11 § har upphävts genom förordning (2014:871).

Skötsel av mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker
samt bete och slåtter på svårtillgängliga platser

11 a § Stöd får under 2014 lämnas för skötsel av
mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker med högst
samma omfattning och för samma mark som tidigare, om
stödmottagaren har haft ett sådant åtagande som har löpt ut
2013.

Stöd får under 2014 lämnas för skötsel av betesmarker och
slåtterängar till stödmottagare som har haft ett sådant
åtagande med en kompletterande skötselinsats för bete och
slåtter på svårtillgängliga platser som löpt ut 2013. Stödet
får lämnas med högst samma omfattning och för samma mark som
det tidigare åtagandet.

I fråga om stöd för mark som nämns i första och andra stycket
får stöd lämnas även för övrig mark som fanns i åtagandet
under 2013. Stödet får lämnas med högst samma omfattning och
för samma mark som det tidigare åtagandet.

Den behöriga myndigheten får under 2014 medge att befintliga
åtaganden för skötsel av betesmarker och slåtterängar
justeras på så sätt att även mosaikbetesmarker och andra
gräsfattiga marker samt bete och slåtter på svårtillgängliga
platser ingår i åtagandet. Detta gäller under förutsättning
att markklassen respektive komplementet ingick i åtagandet
under 2013 och att det gäller samma mark.
Förordning (2014:871).

Skötsel av restaurerade betesmarker och slåtterängar

11 b § Stöd får under 2014, under förutsättning att marken är
slutbesiktigad och godkänd, lämnas för skötsel av
restaurerade betesmarker och slåtterängar till stödmottagare
som

1. haft markklassen restaurering av betesmarker och
slåtterängar inom ett stöd för betesmarker och slåtterängar,
eller

2. har fått stöd för restaurering av betesmarker och
slåtterängar som en miljöinvestering.

Om stödmottagaren har ett befintligt åtagande för skötsel av
betesmarker och slåtterängar, får den behöriga myndigheten
under 2014 medge att åtagandet justeras så att den
restaurerade marken ingår i detta. Förordning (2014:871).

12 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

Skötsel av våtmarker

13 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

13 a § Stöd får under 2014, under förutsättning att marken
är slutbesiktigad och godkänd, lämnas för skötsel av
våtmarker till stödmottagare som efter den 31 december 2006
fått stöd för att anlägga våtmarken som en miljöinvestering.
Våtmarken ska bevaras i minst 20 år efter att anläggningen
eller restaureringen är slutförd.

Den behöriga myndigheten beslutar om de skötselvillkor som
ska vara uppfyllda för att stöd ska kunna lämnas.

Förhöjd ersättning får lämnas för våtmarker som anlagts på
åkermark inom stödområde 9 i Skåne, Hallands och Blekinge län
om stödmottagaren genom en oberoende värdering visar att
priset för den jordbruksmark som berörs väsentligt överstiger
det genomsnittliga markpriset för jordbruksmark i Götalands
södra slättbygder. Förordning (2014:871).

14 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

15 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

16 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

Investeringar för att förhindra rovdjursangrepp

17 § Stöd får lämnas i form av ersättning för
miljöinvesteringar som avses i bilaga 1, punkten 4 om

1. investeringen omfattas av den genomförandestrategi som
avses i 1 kap. 8 §,

2. investeringen inte bedöms leda till någon påtaglig ökning
av företagets värde eller lönsamhet, och

3. investeringen syftar till att hindra rovdjursangrepp på
tamboskap.

Stöd enligt första stycket lämnas endast för kostnader som
leder till en ökad miljönytta. Förordning (2014:871).

Traditionell odling av bruna bönor

18 § Stöd får under 2014 lämnas för odling av bruna bönor
som är upptagna på den svenska sortlistan och är av svenskt
ursprung om stödmottagaren har haft ett sådant åtagande som
har löpt ut under 2013.

Odlingen ska under varje enskilt år omfatta en areal
motsvarande minst 70 procent av den areal som odlas med bruna
bönor under det första året i åtagandeperioden.
Förordning (2014:871).

Utrotningshotade husdjursraser

19 § Har upphävts genom förordning (2014:871).
Stöd får lämnas för djur av de raser som finns upptagna på
EU:s lista över utrotningshotade svenska husdjursraser.

Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under
åtagandeperioden underskridas med högst 50 procent under ett
enskilt år.

20 § Stöd får lämnas till rasföreningar för bevarande av sådana
utrotningshotade husdjursraser som avses i 19 § första stycket
samt till rasföreningar som har ansvar för hotade svenska raser
bland de livsmedelsproducerande djurslagen vilka är upptagna på
listan för nationellt bevarande med högst 100 procent av
kostnaderna för

1. skapande och upprätthållande av härstamningsregister,

2. hälsofrämjande insatser för rasen,

3. avelsrådgivning,

4. transporter av genetiskt viktiga djur mellan besättningar,

5. parningsstationer för nordiskt bi,

6. upprätthållande av genbanksbesättningar,

7. betäckning av ston, eller

8. stamboksföring.

Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om
stöd. Förordning (2008:65).

21 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

22 § Har upphävts genom förordning (2012:539).

23 § Har upphävts genom förordning (2012:539).

24 § Har upphävts genom förordning (2012:539).

25 § Har upphävts genom förordning (2012:539).

26 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

26 a § Har upphävts genom förordning (2014:871).

27 § Har upphävts genom förordning (2014:871).
28 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

29 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

Ersättning för extra omsorg för suggor

29 a § Stöd får lämnas till jordbrukare för åtgärder för att
förbättra välbefinnandet för suggor och betäckta gyltor i
produktion av smågrisar.

Stöd enligt första stycket får lämnas till jordbrukare som
vidtar åtgärder inom

1. förebyggande hygienprogram,

2. skydd mot sjukdomsframkallande mikroorganismer,

3. foder- och produktionsuppföljning, och

4. planerad produktion.
Förordning (2012:539).

30 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

31 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

32 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

33 § Har upphävts genom förordning (2014:871).

3 kap. Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 4, 5, 6 och 7
kap.

1 § Stöd som lämnas enligt 4, 5 och 6 kap. ska vara förenliga
med en sådan genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller
8 a §.

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får i enskilda fall
besluta om undantag från första stycket för verksamhet som
kompletterar eller stödjer flera sådana
genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 § eller 8 a §.
Förordning (2010:86).

2 § Ny beteckning 1 kap. 21 b § genom förordning (2010:86).

3 § Stöd enligt 4–7 kap. lämnas inte för insatser som staten
eller en kommun ska ansvara för enligt lag eller annan
författning.

Stöd enligt 4–7 kap. får inte lämnas för åtgärder som enligt
lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid
tidpunkten för ansökan om stöd. Förordning (2011:589).

4 § En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap.
1, 6 och 11 §§ samt 5 kap. 1, 3, 4 a, 5, 8 och 13 §§. En
affärsplan ska också ingå i en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1
och 2 §§, om ansökan avser annat än anordnande av
kompetensutvecklingsinsatser.

Första stycket gäller inte om ansökan enbart avser stöd för
upprättande av en affärsplan eller utbildning i upprättande av
en affärsplan, i de fall stöd får lämnas för sådana ändamål.

En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 5 kap. 2,
4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 3 och 4 §§ samt 7 kap. En
projektplan ska också ingå i en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1
och 2 §§, om ansökan avser anordnande av
kompetensutvecklingsinsatser.

En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för den
behöriga myndighetens bedömning av om villkoren för stöd är
uppfyllda samt för den behöriga myndighetens prioritering
mellan inkomna ansökningar om stöd. Förordning (2012:539).

5 § Den behöriga myndigheten får prioritera mellan inkomna
ansökningar om stöd mot bakgrund av innehållet i den till
ansökan ingivna affärsplanen eller projektplanen. Vid
prioriteringen ska målen för och de prioriteringar som anges
i landsbygdsprogrammet samt målen för den nationella
strategiska planen för landsbygdsutveckling och de
genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 och 8 a §§
beaktas.
Myndigheten ska efter samråd med övriga berörda myndigheter
upprätthålla avgränsningen mot andra EU-program och EU-
initiativ. Förordning (2010:86).
6 § LAG-gruppen får prioritera mellan inkomna ansökningar mot
bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna
projektplanen. Vid prioriteringen ska målen för och de
prioriteringar som anges i landsbygdsprogrammet samt målen
för den lokala strategi som avses i 1 kap. 9 § beaktas.
Förordning (2010:86).

7 § Projektstöd enligt 4-6 kap. och kompetensutveckling enligt
6 kap. tilllämpas både fristående och inom ramen för
leaderdimensionen.

Stöd enligt 7 kap. kan lämnas direkt utifrån målen i 4-6 kap.

4 kap. Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord-
och skogsbrukssektorn samt rennäringen

Startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare

1 § Stöd får lämnas när någon första gången etablerar sig som
ägare till ett jordbruks- eller rennäringsföretag.

Stöd lämnas endast till verksamhet som bedöms ha goda
utvecklingsmöjligheter samt bedöms vara långsiktigt lönsam och
konkurrenskraftig.

2 § Stöd lämnas i form av en startpremie om högst 250 000 kr.

3 § Stöd lämnas endast till sökande som vid
ansökningstillfället är under 40 år och som för första gången
har etablerat sig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds-
eller rennäringsföretag. Etableringstidpunkten infaller då
sökanden äger företaget, arbetar aktivt i företaget och
ansvarar för driften i företaget. Företaget skall dessutom vara
i drift.

Sökanden skall vid ansökningstillfället ha tillräcklig
yrkeskunskap och yrkesskicklighet. Stödmyndigheten får bevilja
sökanden anstånd under högst tre år från beslutstillfället att
uppfylla kravet på tillräcklig yrkeskunskap och
yrkesskicklighet.

4 § Har upphävts genom förordning (2010:86).

5 § Stödmyndigheten ska inom tre år från dagen för beviljande
av stöd påbörja en bedömning av om verksamheten överensstämmer
med affärsplanen. I de fall verksamheten avviker från
affärsplanen ska stödet sättas ned helt eller delvis.
Stödmyndigheten ska då beakta bestämmelserna i 1 kap. 24–26 §§
och ta hänsyn till om avvikelsen beror på ändrade
förutsättningar vid genomförandet av affärsplanen.
Förordning (2012:539).

Stöd för modernisering av jordbruks- och rennäringsföretag

6 § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de
stödberättigande kostnaderna för investeringar inom
primärproduktionen till den som driver ett jordbruks- eller
rennäringsföretag. Inom de områden i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs,
Dalarnas och Värmlands län som ligger inom stödområde 1–5 b
eller F enligt bilaga 2 får stödnivån höjas med ytterligare
högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt första stycket ska underlätta

1. förbättringar av företagets lönsamhet och långsiktiga
konkurrenskraft, eller

2. omställning till ett lönsamt, hållbart och naturanpassat
jordbruk eller till en lönsam, hållbar och naturanpassad
rennäring. Förordning (2010:86).

7 § Har upphävts genom förordning (2010:86).

Ersättning för etablering av fleråriga energigrödor

8 § Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av
fleråriga energigrödor avsedda för energiändamål av arterna
salix, hybridasp eller poppel på jordbruksmark med ett
maximalt skördeintervall på 20 år eller mindre, med högst 40
procent av de stödberättigande utgifterna och högst 5 000 kr
per hektar. Efter särskild prövning kan ytterligare stöd
motsvarande högst 40 procent av de stödberättigande
kostnaderna och högst 12 000 kr per hektar beviljas med
avseende på stödberättigande investeringar för stängsling.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för plantering på
betesmarker och slåtterängar. Förordning (2010:276).

9 § För stöd för plantering av salix skall varje enskild
sammanhållen plantering vara minst 1,0 hektar. För stöd för
plantering av poppel och hybridasp skall varje enskild
sammanhållen plantering vara minst 0,1 hektar.

10 § Stöd får endast lämnas för plantering på sådan mark där
länsstyrelsen godkänt att plantering får ske med hänsyn till
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

Stöd för förädling, saluföring och utveckling av jordbruks-,
skogsbruks- eller renskötselprodukter

11 § Stöd får lämnas till mikro-, små eller medelstora
förädlingsföretag med högst 30 procent av de stödberättigande
kostnaderna för investeringar som avser

1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till
EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, och produkter från
skogsbruk före industriell förädling,

2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till
EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, och produkter från
skogsbruk, eller

3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som
rör sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-
fördraget, utom fiskeriprodukter, eller produkter från
skogsbruk.

För företag inom skogssektorn får stöd endast lämnas till
mikroföretag.

Inom glest befolkade områden i Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län får stödnivån höjas med ytterligare högst 10 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

12 § Stöd enligt 11 § lämnas endast till verksamhet som
bedöms bli långsiktigt lönsam och bidra till en ökad
konkurrenskraft, ökade mervärden och förädlingsvärden i
sektorn. Förordning (2010:86).

13 § Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter i den
mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd
till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

14 § Har upphävts genom förordning (2012:539).

Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder

15 § Har upphävts genom förordning (2012:539).

5 kap. Åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra
livskvaliteten på landsbygden

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk eller
rennäring

1 § Stöd får lämnas till en medlem av ett jordbrukarhushåll som
utövar jordbruksverksamhet på fastigheten eller ett
rennäringshushåll med högst 30 procent av de stödberättigande
kostnaderna för att starta eller utveckla en verksamhet som
avser annat än primärproduktion eller förädling av jord- och
skogsbruksprodukter enligt artikel 20 i rådets förordning (EG)
nr 1698/2005.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en
utveckling eller produktion av varor eller tjänster som har
förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

2 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella
aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de
stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som
bidrar till att förbättra förutsättningarna för en
konkurrenskraftig diversifiering eller påskynda en hållbar
utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer i jordbruks-
eller rennäringsföretag.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer.

Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.
Förordning (2009:191).

Stöd för affärsutveckling i mikroföretag

3 § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande
kostnaderna för etablering eller utveckling av mikroföretag,
vars verksamhet bedöms ha anknytning till och betydelse för
landsbygdens utveckling.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en
utveckling eller produktion av varor eller tjänster som har
förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

4 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella
aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de
stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som
bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett
konkurrenskraftigt företagande för mikroföretag på
landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya
affärs- och verksamhetsidéer.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer. Förordning (2009:191).

Stöd till investeringar i biogasanläggningar

4 a § Stöd får lämnas enligt 1 eller 3 § för investeringar i
biogasanläggningar. Förordning (2012:539).

4 b § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de
stödberättigade kostnaderna så som dessa anges i artikel 23 i
kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i
fördraget (allmän gruppundantagsförordning).
Förordning (2012:539).

4 c § En ansökan om stöd ska ha kommit in till den behöriga
myndigheten innan arbetet med projektet eller verksamheten
inleds. Förordning (2012:539).

4 d § Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs
för att tillgodose syftet med stödet. Förordning (2012:539).

4 e § Jordbruksverket ska föra ett register över stödet.
Registret ska innehålla de uppgifter som krävs för att
säkerställa att de villkor som följer av kommissionens
förordning (EG) nr 800/2008 är uppfyllda. Uppgifterna ska
bevaras i minst tio år från den dag då stöd sista gången
beviljades. Förordning (2012:539).

Stöd till främjande av turistnäringen

5 § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande
kostnaderna för etablering eller utveckling av små företag
eller mikroföretag med turistverksamhet på landsbygden.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en
utveckling eller produktion av tjänster som har förutsättningar
att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

6 § Har upphävts genom förordning (2010:86).

7 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella
aktörer med anknytning till landsbygdsturism med minst 20 och
högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att
genomföra projekt som bidrar till att förbättra
förutsättningarna för en konkurrenskraftig turismnäring på
landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya
affärs- och verksamhetsidéer som rör landsbygdsturism.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Projekten ska bidra till att resultatet sprids på flera olika
aktörer. Förordning (2009:191).

Stöd för grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen
på landsbygden

8 § Stöd får lämnas till företag i syfte att stärka och
utveckla grundläggande service samt fritids- och
kulturaktiviteter på lokal nivå för en by eller en grupp av
byar med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län får stödnivån höjas med ytterligare 20 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

9 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella
aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de
stödberättigande kostnaderna för att genomföra lokala projekt
som bidrar till att förbättra förutsättningarna för lokal
kommersiell eller offentlig service samt lokala kultur- eller
fritidsaktiviteter.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer. Förordning (2009:191).

Stöd till projekt för att anlägga, bygga ut och uppgradera
bredband

9 a § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella
aktörer med upp till 100 procent av de stödberättigande
kostnaderna för att genomföra projekt i landsbygdsområden som
bidrar till att

1. skapa eller underlätta tillgång till bredband,

2. uppgradera befintligt bredband, eller

3. bygga ut passivt bredband.

Stöd enligt första stycket 1 får endast lämnas i områden där
det efter en marknadsanalys konstaterats att bredband som kan
användas för att erbjuda allmänt tillgängliga
kommunikationstjänster inte finns, och där det bedöms att en
utbyggnad inte kommer att komma till stånd på marknadsmässiga
grunder inom de närmaste tre åren från ansökan.

Stöd enligt första stycket 2 och 3 får endast lämnas i
områden där det efter en marknadsanalys konstaterats att det
finns behov av att bygga ut eller uppgradera befintligt
bredband till NGA-nät, och där det bedöms att en sådan
utbyggnad eller uppgradering inte kommer att komma till stånd
på marknadsmässiga grunder inom de närmaste tre åren från
ansökan.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Förordning (2010:276).

9 b § Som villkor för stöd enligt 9 a § gäller att sökanden

1. tillhandahåller en sådan marknadsanalys som avses i 9 a §
andra eller tredje stycket,

2. visar upp ett beslut om annan offentlig nationell
medfinansiering om sådan krävs enligt 1 kap. 21 a §,

3. åtar sig att utse den som ska tillhandahålla bredbandet
och de andra tjänster som krävs för genomförande av projektet
genom ett öppet anbudsförfarande, och

4. åtar sig att utse den som ska driva nätet genom ett öppet
anbudsförfarande om sökanden avser att äga nätet.

Vid ett anbudsförfarande enligt första stycket 3 eller 4 ska
principerna i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling tillämpas samt de villkor som anges i 9 e §
ställas upp. Vid bedömningen av anbuden ska en prioritering
göras utifrån

1. det begärda priset,

2. bredbandets kvalitet och omfattning,

3. den tidsperiod som anbudsgivaren åtar sig att erbjuda
tjänster i bredbandet,

4. den prissättning som kommer att tillämpas i förhållande
till de slutliga bredbandsanvändarna, och

5. de kriterier i övrigt som ställs upp i
förfrågningsunderlaget.

I förfrågningsunderlaget ska det anges hur kriterierna i
andra stycket 1-5 kommer att viktas inbördes vid bedömningen
av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Förordning (2010:276).

9 c § En marknadsanalys enligt 9 b § första stycket 1 ska
innehålla en

1. beskrivning av det område som omfattas av
marknadsanalysen,

2. kartläggning av i vilken utsträckning bredband finns att
tillgå i det berörda området, och

3. uppgift om huruvida den planerade åtgärden avser
grundläggande bredband eller NGA-nät.
Förordning (2010:276).

9 d § Den behöriga myndigheten ska bereda marknadens aktörer
tillfälle att yttra sig över den marknadsanalys som avses i
9 b § första stycket 1 genom att publicera denna på sin
webbplats. Marknadsanalysen ska även publiceras på
Jordbruksverkets webbplats.

Marknadsanalysen ska hållas tillgänglig på webbplatserna i
minst en månad.

Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att godkänna
ansökan tidigast en månad efter publiceringen.
Förordning (2010:276).

9 e § Vid ett anbudsförfarande enligt 9 b § första stycket 3
eller 4 ska följande villkor ställas upp.

1. Bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera
operatörer.

2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller
nätplattform.

3. Befintlig infrastruktur ska användas i den utsträckning
som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga
dominerande aktörer gynnas.

4. Tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till
bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt i enlighet med
vad som sägs i 9 f §.

5. Priset för sådant grossisttillträde som avses i 4 ska, om
tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet
färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt
gäller för jämförbara tjänster.

6. Anbudsgivaren ska åta sig att under fem år från det att
bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för
den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den
kontroll som avses i 9 g §.

7. Anbudsgivaren ska åta sig att återbetala en del av lämnad
ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med
anbudet vid den kontroll som avses i 9 g § visar sig vara
högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn
under samma tidsperiod. Förordning (2010:276).

9 f § Kravet på icke-diskriminerande behandling enligt 9 e §
4 gäller under en period av sju år, som ska räknas från den
dag då bredbandet togs i bruk. Kravet ska gälla hela perioden
även om ägarförhållandena ändras, om inte annat följer av
andra bestämmelser. Sjuårsperioden kan förlängas om den
myndighet som beslutat om stöd vid sjuårsperiodens slut
bedömer att innehavaren av bredbandet har betydande
inflytande på den berörda marknaden.

På begäran av en tredjepartsoperatör får den behöriga
myndigheten i samråd med Post- och telestyrelsen bestämma
vilka villkor som ska gälla för grossisttillträdet.
Förordning (2010:276).

9 g § Den behöriga myndigheten ska, när fem år förflutit från
det att bredbandet togs i bruk, kontrollera om vinsten för
bredbandet under femårsperioden varit högre än den
genomsnittliga vinsten inom bredbandssektorn för samma
period.

Om kontrollen visar att vinsten för bredbandet under
femårsperioden har varit högre än den genomsnittliga vinsten
inom bredbandssektorn för samma period, ska den behöriga
myndigheten kräva tillbaka ett belopp som motsvarar den
andel av den högre vinsten som motsvarar stödnivån för
bredbandsprojektet.

Den behöriga myndigheten ska under en period av sju år efter
det att bredbandet togs i bruk bevaka den prissättning som
tillämpas vid uthyrning av utrymme i det bredband som
omfattats av stödet. Förordning (2010:276).

9 h § Stöd får lämnas utan att de villkor som följer av 9 b §
första stycket 3 och 4, 9 d, 9 e och 9 g §§ är uppfyllda om
stödbeloppet understiger 200 000 euro och om de
förutsättningar som följer av kommissionens förordning (EG)
nr 1998/2006 är uppfyllda.

Som villkor för stöd enligt första stycket gäller, utöver vad
som följer av 9 a §, 9 b § första stycket 1 och 2 samt 9 c §,
att bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera
operatörer och att tredjepartsoperatörer ska beviljas
grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande
sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f §. Priset för
grossisttillträdet ska, om tillhandahållandet sker inom sju
år från det att projektet färdigställdes, grundas på de
grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.
Förordning (2010:276).

Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 8-9 a §§

10 § Stöd enligt 8-9 a §§ får endast lämnas till insatser som
bedöms vara väsentliga för en hållbar lokal, social och
ekonomisk utveckling.

Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur enligt
8 och 9 §§ får endast lämnas i glest befolkade områden där
förutsättningar för annan finansiering bedöms saknas.
Förordning (2010:276).

10 a § Stöd lämnas inte om stöd har beviljats enligt
förordningen (2000:284) om stöd för kommersiell service.

Stöd enligt 9 a § får inte lämnas till projekt som tidigare
till någon del finansierats i enlighet med kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 om inte de förutsättningar som
anges i 9 h § är uppfyllda. Förordning (2010:276).

11 § Har upphävts genom förordning (2010:86).

Stöd för förnyelse och utveckling av bygden

12 § Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med
minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande
kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar till

1. att förbättra villkoren för företagande och boende i
bygden,

2. att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, eller

3. ett hållbart nyttjande av bygdens resurser.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera
olika aktörer. Förordning (2009:191).

Stöd för bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden
samt för att öka natur- och kulturarvets attraktionskraft

13 § Stöd får lämnas till företag i syfte att bevara eller öka
attraktionskraften hos natur- och kulturarvet på landsbygden
med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för
restaurering av byggnader som inte används och som bedöms vara
av kulturhistoriskt värde under förutsättning att de kommer
till användning för ett kommersiellt, socialt eller kulturellt
ändamål. Stöd får dock inte lämnas för upprustning av bostäder.

Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

14 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella
aktörer eller markägare med minst 20 och högst 100 procent av
de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som
bidrar till att

1. förbättra förutsättningarna för ett bevarande av natur-
och kulturarvet på landsbygden eller för att öka dess
attraktionskraft, eller

2. utreda frågor om underhåll, restaurering och höjning av
attraktionskraften hos natur- och kulturarvet på landsbygden.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Projekten ska bidra till att resultatet sprids på flera olika
aktörer. Förordning (2009:191).

6 kap. Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

1 § Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av
kostnaderna till personer som är verksamma inom jordbruk,
rennäring, skogsbruk eller förädling för
kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till

1. att förbättra miljön och landskapet,

2. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla
befintliga och nya produkter och verksamheter, eller

3. att främja kunskapsöverföring från och information om
forsknings- och utvecklingsarbete.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra
kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den
nationella strategin för landsbygdsutveckling, den
genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § eller,
om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt
leaderdimensionen, den lokala utvecklingsstrategi som gäller
inom det område som avses i 1 kap. 9 §.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana
kompetensutvecklingsåtgärder som avses i första eller andra
stycket. Förordning (2009:191).

2 § Stöd får lämnas till personer som är verksamma inom de
områden som omfattas av 5 kap. med minst 20 och högst 100
procent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som
syftar till att

1. öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och
innovationsförmåga i landsbygdens näringsliv, eller

2. förbättra förutsättningarna för diversifiering och
livskvalitet på landsbygden.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra
kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den
nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling, den
genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § eller, om
kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt
leaderdimensionen, den lokala utvecklingsstrategi som gäller
inom det område som avses i 1 kap. 9 §.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana
kompetensutvecklingsåtgärder som anges i första stycket.

3 § Stöd får lämnas till aktörer som anordnar
rådgivningsinsatser om föreskrivna verksamhetskrav samt god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artiklarna 5
och 6 samt bilagorna II och III till rådets förordning (EG)
nr 73/2009 och för rådgivning om regler om arbetarskydd som
grundar sig på EU-lagstiftning.

Stöd enligt första stycket får lämnas med de begränsningar
som framgår av bilagan till rådets förordning (EG) nr
1698/2005. Förordning (2010:86).

4 § Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av
kostnaderna för kompetens- och informationsinsatser som syftar
till att stödja och underlätta förberedelserna och
genomförandet av åtgärderna i denna förordning genom
leaderdimensionen.

5 § Stöd enligt detta kapitel får inte avse kurser eller
praktik som ingår i den normala jord- eller
skogsbruksutbildningen på sekundär eller högre nivå eller i
ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

6 § Har upphävts genom förordning (2008:65).

7 kap. Stöd inom ramen för leaderdimensionen

1 § Stöd inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till
aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i
1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de
stödberättigande kostnaderna för projekt som bidrar till att
genomföra den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom
området.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt
företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.
Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera
aktörer. Förordning (2009:191).

Stöd för samarbete

2 § Stöd till interregionala och transnationella
samarbetsprojekt inom ramen för leaderdimensionen får lämnas
till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som
avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt första stycket får endast lämnas då en av de
samarbetande parterna är en LAG-grupp som godkänts enligt 1
kap. 9 §. Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett
enskilt företag med syfte att endast främja dess egen
utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids
till flera aktörer. Förordning (2009:191).

3 § Stöd till driftskostnader för en LAG-grupp får lämnas med
minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande
kostnaderna.

Övergångsbestämmelser

2007:481

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas på åtaganden som har
påbörjats från och med den 1 januari 2007.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:577) om stöd
för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i ärenden som väckts före
utgången av 2006, eller i fråga om strukturfondsmål 1 före
utgången av mars 2007, om inte annat följer av 4 eller 5.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:20) om ansökan
om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

4. De nya bestämmelserna skall tillämpas på åtaganden enligt 3
kap. förordningen (2000:577) om stöd till miljö- och
landsbygdsutvecklingsåtgärder.

5. Bestämmelserna 1 kap. 15 och 23 §§ samt 2 kap. 6 § 1 och 7 §
i den nya förordningen skall tillämpas på åtaganden enligt 2
kap. förordningen (2000:577) om stöd till miljö- och
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ingåtts efter den 1 januari
2005.

6. Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd,
förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med
åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.

7. Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som har
ingåtts under 2007 eller 2008 får efter ansökan från
stödmottagaren förlängas till utgången av 2013. Om
stödmottagaren avstår från att förlänga åtagandet får ett
nytt motsvarande åtagande inte ingås under 2012 eller 2013.

Detta gäller dock inte för åtaganden som avser

1. skötsel av våtmarker enligt 13 §,

2. regionalt prioriterade ersättningar för restaurering av
slåtterängar och betesmarker, bränning och mångfaldsträda
enligt 16 §, eller

3. miljöskyddsåtgärder enligt 24 §.

Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som gäller
sådana åtgärder eller sådan odling som avses i 2 kap. 11 §,
12 §, 26–27 §§, 28 och 29 §§ får efter ansökan från
stödmottagaren förlängas till utgången av 2014. Om
stödmottagaren avstår från att förlänga åtagandet får ett
nytt motsvarande åtagande inte ingås under 2014.
Förordning (2013:732).

2008:65

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2008.

2009:191

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2009.

2010:86

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2010. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2010.

2010:276

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.
Bestämmelserna i 2 kap. 8 b §, 4 kap. 8 § och bilaga 1 i sin
nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2010.

2012:539

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012. I fråga
om stöd enligt 2 kap. 29 a § ska dock de nya föreskrifterna
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.

2. För stöd enligt 2 kap. 22–25 §§ samt 4 kap. 14 och 15 §§ som
beviljats före ikraftträdandet eller som avser en stödperiod
som påbörjats senast under 2011 ska äldre föreskrifter
fortfarande gälla. I fråga om stöd enligt 2 kap. 22 § gäller
att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

2014:871

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd enligt 2
kap. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 26 a, 27,
27 a, 28, 29, 30, 31, 32 och 33 §§ som beviljats före
ikraftträdandet eller som avser en stödperiod som påbörjats
senast under 2013.

Bilaga 1

Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom förordning
(2012:539).

Bilaga 2

Förteckning över stödområden

Med undantag för Gotland och Ven tillhör öar utanför stödområde
1-4:b, som är belägna i havet eller i Vänern, Vättern, Mälaren
eller Hjälmaren samt som saknar fast broförbindelse med
omgivande fastland, stödområde 5:a.

Län Kommun Församling Stödområde

Stockholms län VALLENTUNA ÖSSEBY-GARN 5:m

ÖSTERÅKER ÖSTERÅKER-Ö:A RYD NA Ö 5:a

ÖSTERÅKER-Ö:A RYD SA Ö 5:a

ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD NA 5:m

LJUSTERÖ-KULLA 5:m

VÄRMDÖ MÖJA 5:a

NÄMDÖ 5:a

VÄRMDÖ 5:c

DJURÖ 5:c

INGARÖ 5:c

GUSTAVSBERG 5:c

EKERÖ ADELSÖ 5:a

HANINGE UTÖ 5:a

ORNÖ 5:a

DALARÖ 5:c

TYRESÖ

UPPLANDS-BRO

NYKVARN TURINGE SA DEL 5:c

SÖDERTÄLJE TVETA VA DEL 5:c

VÅRDINGE NA DEL 5:c

ÖVERJÄRNA VA DEL 5:c

NACKA

VAXHOLM

NORRTÄLJE BJÖRKÖ-ARHOLMA 5:b

VÄDDÖ ÖA DEL 5:b

SINGÖ 5:b

VÄTÖ 5:b

RÅDMANSÖ 5:b

FRÖTUNA ÖA DEL 5:b

BLIDÖ 5:b

NORRTÄLJE 5:c

VÄDDÖ VA DEL 5:c

HÄVERÖ 5:c

EDEBO 5:c

UNUNGE 5:c

EDSBRO 5:c

FASTERNA 5:c

RIMBO 5:c

RÖ 5:c

SKEDERID 5:c

HUSBY-SJUHUNDRA 5:c

GOTTRÖRA 5:c

NÄRTUNA 5:c

MALSTA 5:c

LOHÄRAD 5:c

ESTUNA 5:c

SÖDERBY-KARL 5:c

ROSLAGS-BRO 5:c

FRÖTUNA VA DEL 5:c

LÄNNA 5:c

RIALA 5:c

NYNÄSHAMN

Uppsala län ÄLVKARLEBY ÄLVKARLEBY 5:b

SKUTSKÄR 5:b

TIERP TOLFTA 5:b

TEGELSMORA 5:b

VÄSTLAND VA DEL 5:b

VÄSTLAND ÖA DEL 5:b

ÖSTERLÖVSTA VA DEL 5:b

ÖSTERLÖVSTA ÖA DEL 5:b

HÅLLNÄS 5:b

SÖDERFORS 5:c

TIERP SA DEL 5:m

UPPSALA TENSTA NA DEL 5:b

KNUTBY 5:b

BLADÅKER 5:b

FARINGE 5:b

ALMUNGE 5:b

STAVBY 5:b

TUNA 5:b

BJÖRKLINGE VA DEL 5:m

VIKSTA VA DEL 5:m

RASBOKIL 5:m

ENKÖPING ENKÖPINGS-NÄS 5:a

ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 5:a

ÖSTHAMMAR 5:b

FORSMARK 5:b

VALÖ 5:b

BÖRSTIL 5:b

HÖKHUVUD 5:b

HARG 5:b

ÖREGRUND 5:b

ALUNDA 5:b

EKEBY 5:b

SKÄFTHAMMAR 5:b

MORKARLA 5:b

FILM 5:b

DANNEMORA 5:b

Södermanlands
län VINGÅKER VÄSTRA VINGÅKER SA DEL 5:c

GNESTA GÅSINGE-DILLNÄS NA DEL 5:c

GRYT 5:c

NYKÖPING KILA SA DEL 5:c

RÅBY-RIPSA NA DEL 5:c

TUNABERG 5:m

TUNA SA DEL 5:m

LUNDA SA DEL 5:m

FLEN FLEN 5:c

HELGESTA-HYLTINGE 5:c

ÅRDALA 5:c

LILLA MALMA 5:c

DUNKER 5:c

MELLÖSA 5:c

FORSSA 5:c

KATRINEHOLM BJÖRKVIK VA DEL 5:c

SKÖLDINGE NA DEL 5:c

FLODA NA DEL 5:c

STORA MALM VA DEL 5:c

ÖSTRA VINGÅKER SA DEL 5:c

ESKILSTUNA VÄSTERMO 5:c

NÄSHULTA 5:c

HUSBY-REKARNE SA DEL 5:c

ÄRLA SA DEL 5:c

KAFJÄRDEN SA DEL 5:m

KAFJÄRDEN SA DEL,
KJULA SA 5:m

STRÄNGNÄS LÄNNA 5:m

ÅKER SA DEL 5:m

HÄRAD SA DEL 5:m

TROSA

Östergötlands
län ÖDESHÖG STORA ÅBY SA DEL 5:b

ÖDESHÖG SA DEL 5:b

RÖK SA DEL 5:b

TREHÖRNA 5:b

YDRE TORPA 5:a

ASBY 5:a

SUND 5:a

VÄSTRA RYD 5:a

SVINHULT 5:a

NORRA VI 5:a

KINDA TIDERSRUM 5:b

KISA 5:b

VÄSTRA ENEBY 5:c

HORN 5:c

HYCKLINGE 5:c

OPPEBY 5:c

HÄGERSTAD 5:c

KÄTTILSTAD 5:c

TJÄRSTAD 5:c

BOXHOLM EKEBY 5:b

RINNA 5:b

ÅSBO 5:b

BLÅVIK 5:b

MALEXANDER 5:b

ÅTVIDABERG ÅTVID 5:c

GREBO 5:c

VÄRNA 5:c

BJÖRSÄTER 5:c

YXNERUM 5:c

HANNÄS 5:c

GÄRDSERUM 5:c

FINSPÅNG RISINGE 5:c

HÄLLESTAD 5:c

REGNA 5:c

SKEDEVI 5:c

VALDEMARSVIK VALDEMARSVIK 5:c

RINGARUM 5:c

GRYT 5:c

TRYSERUM 5:c

ÖSTRA ED 5:c

LINKÖPING NYKIL SA DEL 5:b

ULRIKA 5:b

GAMMALKIL SA DEL 5:b

VIST 5:c

VÅRDNÄS 5:c

LJUNG NA DEL 5:c

STJÄRNORP 5:c

SKEDA 5:m

NORRKÖPING VÅNGA VA DEL 5:c

SIMONSTORP 5:c

KROKEK 5:c

KVARSEBO 5:m

JONSBERG 5:m

RÖNÖ 5:m

SÖDERKÖPING SANKT ANNA 5:c

BÖRRUM 5:c

MOTALA GODEGÅRD 5:b

VÄSTRA NY 5:c

MOTALA
SKOGSBYGDEN 5:m

KRISTBERG 5:m

TJÄLLMO 5:m

MJÖLBY VÄSTRA HARG 5:b

Jönköpings län ANEBY BÄLARYD 5:a

ASKERYD 5:a

BREDESTAD 5:b

MARBÄCK 5:b

FRINNARYD 5:b

LOMMARYD 5:b

HAURIDA 5:b

VIREDA 5:b

GNOSJÖ KÄLLERYD 5:a

ÅSENHÖGA 5:a

KÄVSJÖ 5:a

KULLTORP DEL
GNOSJÖ K: 5:a

GNOSJÖ 5:a

MULLSJÖ UTVÄNGSTORP 5:b

SANDHEM 5:b

NYKYRKA 5:b

BJURBÄCK 5:b

HABO HABO 5:b

GUSTAV ADOLF 5:b

BRANDSTORP 5:b

GISLAVED GISLAVED 5:a

VÅTHULT 5:a

BOSEBO 5:a

ANDERSTORP 5:a

STENGÅRDSHULT 5:a

VALDSHULT 5:a

ÖRERYD 5:a

NORRA HESTRA 5:a

VILLSTAD 5:a

BURSERYD 5:a

GRYTERYD 5:a

SÖDRA HESTRA 5:a

ÅS 5:b

KÅLLERSTAD 5:b

REFTELE 5:b

VAGGERYD BYARUM 5:a

BONDSTORP 5:a

TOFTERYD 5:a

HAGSHULT 5:a

ÅKER 5:a

SVENARUM 5:a

JÖNKÖPING VISINGSÖ 5:a

JÄRSNÄS 5:a

ÖDESTUGU 5:a

MÅNSARP 5:a

BOTTNARYD 5:a

MULSERYD 5:a

ANGERDSHESTRA 5:a

NORRA UNNARYD 5:a

JÖNKÖPINGS SOFIA 5:b

JÖNKÖPINGS KRISTINA 5:b

LJUNGARUM 5:b

JÄRSTORP 5:b

HUSKVARNA 5:b

HAKARP 5:b

GRÄNNA 5:b

NORRAHAMMAR 5:b

SKÄRSTAD 5:b

ÖLMSTAD 5:b

SVARTTORP 5:b

LEKERYD 5:b

ROGBERGA 5:b

BARNARP 5:b

ÖGGESTORP 5:b

BANKERYD 5:b

NÄSSJÖ NÄSSJÖ 5:a

NORRA SANDSJÖ 5:a

BRINGETOFTA 5:a

NORRA SOLBERGA 5:a

FLISBY 5:a

FORSERUM 5:a

BARKERYD 5:a

MALMBÄCK 5:a

ALMESÅKRA 5:a

VÄRNAMO VÄRNAMO 5:b

BREDARYD 5:b

KULLTORP DEL VÄRNAMO K 5:b

KÄRDA 5:b

HÅNGER 5:b

FORSHEDA 5:b

TORSKINGE 5:b

DANNÄS 5:b

TÅNNÖ 5:b

VOXTORP 5:b

GÄLLARYD 5:b

RYDAHOLM 5:b

FRYELE 5:b

NYDALA 5:b

SÄVSJÖ SÄVSJÖ 5:a

HJÄRTLANDA 5:a

VRIGSTAD 5:a

HYLLETOFTA 5:a

SKEPPERSTAD 5:a

HJÄLMSERYD 5:a

STOCKARYD 5:a

HULTSJÖ 5:a

VETLANDA VETLANDA 5:a

BÄCKSEDA 5:a

NÄSBY 5:a

FRÖDERYD 5:a

BÄCKABY 5:a

RAMKVILLA 5:a

SÖDRA SOLBERGA 5:a

KORSBERGA 5:a

LEMNHULT 5:a

NÄSHULT 5:a

STENBERGA 5:a

SKIRÖ 5:a

NYE 5:a

ALSEDA 5:a

ÖKNA 5:a

KARLSTORP 5:a

SKEDE 5:a

BJÖRKÖ 5:a

NÄVELSJÖ 5:a

LANNASKEDE 5:a

MYRESJÖ 5:a

EKSJÖ EKSJÖ 5:a

HÄSSLEBY 5:a

KRÅKSHULT 5:a

BELLÖ 5:a

INGATORP 5:a

HULT 5:a

EDSHULT 5:a

MELLBY 5:a

HÖREDA 5:a

TRANÅS SÄBY 5:b

ADELÖV 5:b

LINDERÅS 5:b

Kronobergs län UPPVIDINGE ÅSEDA 5:a
HERRÅKRA 5:a

LENHOVDA 5:a

NOTTEBÄCK 5:a

ÄLGHULT 5:a

LESSEBO LESSEBO 5:a

HOVMANTORP 5:a

EKEBERGA 5:a

LJUDER 5:a

TINGSRYD TINGSÅS 5:a

ALMUNDSRYD 5:a

ÄLMEBODA 5:a

LINNERYD 5:a

SÖDRA SANDSJÖ 5:a
URSHULT 5:a

VÄCKELSÅNG 5:b

ALVESTA MOHEDA 5:a

SLÄTTHÖG 5:a

MISTELÅS 5:a

VISLANDA 5:a

VÄSTRA TORSÅS SA DEL 5:a

ALVESTA 5:b

LEKARYD 5:b

HÄRLÖV 5:b

HJORTSBERGA MED KVENNE 5:b

BLÄDINGE 5:b

SKATELÖV 5:b

VÄSTRA TORSÅS NA DEL 5:b

ÄLMHULT ÄLMHULT 5:a

HÄRLUNDA 5:a

VIRESTAD VA DEL 5:a

STENBROHULT 5:a

GÖTERYD 5:a

PJÄTTERYD 5:a

HALLARYD 5:a

VIRESTAD ÖA DEL 5:b

MARKARYD MARKARYD 5:a

HINNERYD VA DEL 5:a

TRARYD 5:a

HINNERYD ÖA DEL 5:b

VÄXJÖ FURUBY 5:a

SJÖSÅS 5:a

HORNARYD 5:a

DREV 5:a

ASA 5:a

ANEBODA 5:a

VÄXJÖ
DOMKYRKOFÖRSAMLING 5:b

DÄDESJÖ 5:b

HEMMESJÖ MED TEGNABY 5:b

ÖSTRA TORSÅS 5:b

NÖBBELE 5:b

URÅSA 5:b

JÄT 5:b

KALVSVIK 5:b

TÄVELSÅS 5:b

DÄNNINGELANDA 5:b

VEDERSLÖV 5:b

ÖJA 5:b

BERGUNDA 5:b

ÖJABY 5:b

TJUREDA 5:b

GÅRDSBY 5:b

SÖRABY 5:b

TOLG 5:b

BERG 5:b

ORMESBERGA 5:b

ÖR 5:b

SKOGSLYCKAN 5:b

VÄXJÖ MARIA 5:b

TELEBORG 5:b

LJUNGBY AGUNNARYD SA DEL 5:a

ANNERSTAD VA DEL 5:a

TORPA 5:a

VRÅ 5:a

LIDHULT 5:a

ODENSJÖ 5:a

LJUNGBY 5:b

AGUNNARYD NA DEL 5:b

RYSSBY 5:b

TUTARYD 5:b

SÖDRA LJUNGA 5:b

HAMNEDA 5:b

KÅNNA 5:b

BERGA 5:b

DÖRARP 5:b

VITTARYD 5:b

ANGELSTAD 5:b

ANNERSTAD ÖA DEL 5:b

NÖTTJA 5:b

BOLMSÖ 5:b

TANNÅKER 5:b

Kalmar län HÖGSBY FAGERHULT 5:a

FÅGELFORS 5:b

HÖGSBY 5:b

LÅNGEMÅLA 5:b

TORSÅS GULLABO 5:a

TORSÅS VA DEL 5:a

TORSÅS ÖA DEL 5:c

MÖRBYLÅNGA GLÖMMINGE 5:b

ALGUTSRUM NA DEL 5:b

TORSLUNDA ÖA DEL 5:b

NORRA MÖCKLEBY 5:b

GÅRDBY 5:b

SANDBY 5:b

STENÅSA 5:c

HULTERSTAD 5:c

SEGERSTAD 5:c

VICKLEBY 5:m

RESMO 5:m

MÖRBYLÅNGA 5:m

KASTLÖSA 5:m

SMEDBY 5:m

SÖDRA MÖCKLEBY 5:m

GRÄSGÅRD 5:m

VENTLINGE 5:m

ÅS 5:m

ALGUTSRUM SA DEL 5:m

TORSLUNDA VA DEL 5:m

HULTSFRED HULTSFRED 5:a

LÖNNEBERGA 5:a

JÄREDA 5:a

VIRSERUM 5:a

VENA 5:a

MÅLILLA MED GÅRDVEDA 5:b

TVETA 5:b

MÖRLUNDA 5:b

MÖNSTERÅS MÖNSTERÅS 5:b

FLISERYD 5:b

ÅLEM 5:b

EMMABODA EMMABODA 5:a

VISSEFJÄRDA 5:a

ALGUTSBODA 5:a

LÅNGASJÖ 5:a

KALMAR KARLSLUNDA 5:a

MORTORP 5:c

NYBRO NYBRO 5:a

KRÅKSMÅLA 5:a

BÄCKEBO 5:a

KRISTVALLA 5:a

MADESJÖ 5:a

ÖRSJÖ 5:a

OSKAR 5:a

HÄLLEBERGA 5:a

SANKT SIGFRID 5:c

OSKARSHAMN OSKARSHAMN 5:a

MISTERHULT 5:a

KRISTDALA 5:a

DÖDERHULT ÖA DEL 5:a

DÖDERHULT VA DEL 5:b

VÄSTERVIK HJORTED 5:a

VÄSTERVIK 5:c

TÖRNSFALL 5:c

GLADHAMMAR 5:c

VÄSTRUM 5:c

UKNA 5:c

DALHEM 5:c

ÖVERUM 5:c

VÄSTRA ED 5:c

LOFTAHAMMAR 5:c

LOFTA 5:c

GAMLEBY 5:c

ODENSVI 5:c

HALLINGEBERG 5:c

BLACKSTAD 5:c

VIMMERBY VIMMERBY 5:a

RUMSKULLA 5:a

PELARNE 5:a

FRÖDINGE 5:a

LOCKNEVI 5:a

DJURSDALA 5:a

SÖDRA VI 5:a

TUNA 5:a

BORGHOLM FÖRA 5:a

ALBÖKE 5:a

LÖT 5:a

EGBY 5:a

BREDSÄTTRA 5:a

BÖDA 5:a

HÖGBY 5:a

KÄLLA 5:a

PERSNÄS 5:a

BORGHOLM 5:b

KÖPING 5:b

RÄPPLINGE 5:b

HÖGSRUM 5:b

GÄRDSLÖSA 5:b

LÅNGLÖT 5:b

RUNSTEN 5:b

Gotlands län GOTLAND FÅRÖ 5:a

OTHEM 5:b

BOGE 5:b

BUNGE 5:b

RUTE 5:b

FLERINGE 5:b

HALL 5:b

HANGVAR 5:b

HELLVI 5:b

GOTHEM ÖA DEL 5:b

NORRLANDA 5:b

GANTHEM SA DEL 5:b

VIKLAU 5:b

SJONHEM 5:b

VÄNGE 5:b

GULDRUPE 5:b

BUTTLE 5:b

ALA 5:b

KRÄKLINGBO 5:b

ANGA 5:b

GAMMELGARN 5:b

ÖSTERGARN 5:b

VÄTE SA DEL 5:b

HEJDE 5:b

FRÖJEL 5:b

EKSTA 5:b

SPROGE 5:b

ARDRE 5:b

ALSKOG 5:b

GARDE 5:b

LAU 5:b

NÄR 5:b

BURS 5:b

LOJSTA 5:b

RONE ÖA DEL 5:b

SILTE 5:b

HABLINGBO VA DEL 5:b

HAVDHEM VA DEL 5:b

EKE 5:b

GRÖTLINGBO 5:b

NÄS 5:b

FIDE 5:b

ÖJA 5:b

HAMRA 5:b

VAMLINGBO 5:b

SUNDRE 5:b

LÄRBRO 5:c

VISBY
DOMKYRKOFÖRSAMLING 5:m

BÄL 5:m

HEJNUM 5:m

TINGSTÄDE 5:m

STENKYRKA 5:m

LUMMELUNDA 5:m

MARTEBO 5:m

VÄSKINDE 5:m

BRO 5:m

LOKRUME 5:m

FOLE 5:m

EKEBY 5:m

KÄLLUNGE 5:m

VALLSTENA 5:m

GOTHEM VA DEL 5:m

HÖRSNE MED BARA 5:m

GANTHEM NA DEL 5:m

DALHEM 5:m

BARLINGBO 5:m

ENDRE 5:m

HEJDEBY 5:m

FOLLINGBO 5:m

AKEBÄCK 5:m

ROMA 5:m

BJÖRKE 5:m

HALLA 5:m

VÄSTERHEJDE 5:m

TRÄKUMLA 5:m

VALL 5:m

ATLINGBO 5:m

HOGRÄN 5:m

STENKUMLA 5:m

TOFTA 5:m

ESKELHEM 5:m

VÄSTERGARN 5:m

SANDA 5:m

MÄSTERBY 5:m

VÄTE NA DEL 5:m

KLINTE 5:m

ETELHEM 5:m

LYE 5:m

STÅNGA 5:m

LINDE 5:m

HEMSE 5:m

RONE VA DEL 5:m

ALVA 5:m

FARDHEM 5:m

GERUM 5:m

LEVIDE 5:m

HABLINGBO ÖA DEL 5:m

HAVDHEM ÖA DEL 5:m

Blekinge län OLOFSTRÖM JÄMSHÖG NA DEL 5:a

KYRKHULT 5:a

JÄMSHÖG SA DEL 5:c

KARLSKRONA ASPÖ 5:a

LÖSEN SKOGSBYGDEN 5:a

AUGERUM
SKOGSBYGDEN 5:a

FLYMEN 5:a

JÄMJÖ SKOGSBYGDEN 5:a

RAMDALA SKOGSBYGDEN 5:a

RÖDEBY NA DEL 5:a

FRIDLEVSTAD NA DEL 5:a

SILLHÖVDA 5:a

TVING NA DEL 5:a

KRISTIANOPEL 5:c

TORHAMN 5:c

STURKÖ 5:c

HASSLÖ 5:c

RONNEBY RONNEBY SKOGSBYGDEN 5:a

BACKARYD 5:a

ÖLJEHULT 5:a

ERINGSBODA 5:a

BRÄKNE-HOBY
SKOGSBYGDEN 5:a

KARLSHAMN RINGAMÅLA 5:a

HÄLLARYD SKOGSBYGDEN 5:a

ÅRYD SKOGSBYGDEN 5:a

ASARUM SKOGSBYGDEN 5:a

HÄLLARYD SLÄTTBYGDEN 5:c

ÅRYD SLÄTTBYGDEN 5:c

SÖLVESBORG YSANE (Ö-DEL) 5:a

Skåne län SVALÖV STENESTAD 5:b

KONGA NA DEL 5:b

RÖSTÅNGA 5:b

ÖSTRA GÖINGE GLIMÅKRA 5:a

HJÄRSÅS NA DEL 5:c

ÖSTRA BROBY 5:c

ÖRKELLJUNGA ÖRKELLJUNGA 5:a

SKÅNES-FAGERHULT 5:a

RYA 5:b

HÖRBY HÖRBY ÖA DEL 5:b

LÅNGARÖD 5:b

SVENSKÖP 5:b

ÄSPINGE 5:b

SÖDRA RÖRUM 5:b

FULLTOFTA 5:b

HÖÖR HÖÖR 5:b

BOSJÖKLOSTER NA DEL 5:b

MUNKARP 5:b

HALLARÖD 5:b

NORRA RÖRUM 5:b

TJÖRNARP 5:b

TOMELILLA ANDRARUM 5:b

BRÖSARP 5:b

ELJARÖD 5:c

BROMÖLLA NÄSUM 5:c

OSBY OSBY 5:a

ÖRKENED 5:a

LOSHULT 5:a

VISSELTOFTA 5:a

PERSTORP PERSTORP 5:a

KLIPPAN KLIPPAN ÖA DEL 5:b

VEDBY 5:b

FÄRINGTOFTA 5:b

RISEBERGA 5:b

ÖSTRA LJUNGBY ÖA DEL 5:b

BÅSTAD FÖRSLÖV ÖA DEL 5:b

GREVIE ÖA DEL 5:b

ÖSTRA KARUP
SKOGSBYGDEN 5:b

BÅSTAD 5:m

VÄSTRA KARUP ÖA DEL 5:m

HOV ÖA DEL 5:m

ESLÖV BILLINGE NA DEL 5:b

KRISTIANSTAD ÄSPHULT 5:b

DJURRÖD 5:b

HÖRRÖD 5:b

HUARÖD 5:b

LINDERÖD 5:b

VÅNGA 5:c

ÄNGELHOLM TÅSSJÖ 5:b

MUNKA-LJUNGBY ÖA DEL 5:b

TÅSTARP ÖA DEL 5:b

HJÄRNARP ÖA DEL 5:b

ÖSSJÖ ÖA DEL 5:b

HÄSSLEHOLM VERUM 5:a

VITTSJÖ 5:a

NORRA ÅKARP 5:a

HÖRJA 5:a

RÖKE 5:a

VÄSTRA TORUP 5:a

NÄVLINGE 5:b

NORRA MELLBY 5:b

HÄGLINGE 5:b

BRÖNNESTAD 5:b

MATTERÖD 5:b

HÄSSLEHOLM 5:c

HÄSTVEDA 5:c

FARSTORP 5:c

VANKIVA 5:c

FINJA 5:c

Hallands län HYLTE TORUP 5:a

KINNARED 5:a

DRÄNGSERED 5:a

LÅNGARYD 5:a

FÄRGARYD 5:a

FEMSJÖ 5:a

SÖDRA UNNARYD 5:a

JÄLLUNTOFTA 5:a

HALMSTAD BREARED 5:a

OSKARSTRÖM 5:a

SLÄTTÅKRA 5:a

ENSLÖV 5:a

TÖNNERSJÖ ÖA DEL 5:c

LAHOLM HISHULT 5:a

KNÄRED 5:a

VEINGE SKOGSBYGDEN 5:a

VÅXTORP SKOGSBYGDEN 5:b

HASSLÖV

SKOGSBYGDEN 5:b

FALKENBERG GÄLLARED 5:a

KROGSERED 5:a

GUNNARP 5:a

FAGERED 5:a

KÄLLSJÖ 5:a

ULLARED 5:a

ÄLVSERED 5:a

ABILD SKOGSBYGDEN 5:c

ASIGE SKOGSBYGDEN 5:c

VESSIGE SKOGSBYGDEN 5:c

ASKOME SKOGSBYGDEN 5:c

KÖINGE 5:c

SVARTRÅ 5:c

OKOME 5:c

VARBERG NÖSSLINGE 5:a

KARL GUSTAV 5:a

GUNNARSJÖ 5:a

SKÄLLINGE 5:b

ROLFSTORP 5:b

GRIMETON SKOGSBYGDEN 5:b

KUNGSÄTER 5:b

DAGSÅS 5:c

SIBBARP 5:c

GRIMMARED 5:m

KUNGSBACKA TÖLÖ 5:b

ÄLVSÅKER 5:b

FRILLESÅS 5:b

GÄLLINGE 5:b

IDALA 5:b

FÖRLANDA 5:b

FJÄRÅS ÖA DEL 5:b

VALLDA 5:c

SLÄP 5:c

ONSALA 5:c

Västra
Götalands län HÄRRYDA HÄRRYDA 5:b

LANDVETTER 5:b

RÅDA 5:b

BJÖRKETORP 5:b

PARTILLE PARTILLE 5:b

SÄVEDALEN 5:b

ÖCKERÖ ÖCKERÖ 5:m

STENUNGSUND SPEKERÖD 5:a

NORUM 5:a

ÖDSMÅL 5:a

UCKLUM 5:a

JÖRLANDA 5:a

TJÖRN VALLA 5:a

STENKYRKA 5:a

RÖNNÄNG 5:a

KLÄDESHOLMEN 5:a

KLÖVEDAL 5:a

ORUST TEGNEBY 5:a

RÖRA 5:a

STALA 5:a

LÅNGELANDA 5:a

MYCKLEBY 5:a

TORP 5:a

MOLLÖSUND 5:a

KÄRINGÖN 5:a

GULLHOLMEN 5:a

MORLANDA 5:a

SOTENÄS MALMÖN 5:a

MALMÖN 5:a

KUNGSHAMN 5:b

ASKUM 5:b

SMÖGEN 5:b

HUNNEBOSTRAND 5:b

TOSSENE 5:b

MUNKEDAL VALBO-RYR 5:a

SVARTEBORG NA DEL 5:a

HEDE 5:a

SANNE 5:a

KROKSTAD 5:a

FOSS 5:b

HÅBY 5:b

BÄRFENDAL 5:b

SVARTEBORG SA DEL 5:b

TANUM TANUM ÖA DEL 5:a

NAVERSTAD 5:a

MO 5:a

TANUM VA DEL 5:b

LUR 5:b

KVILLE 5:b

FJÄLLBACKA 5:b

BOTTNA 5:b

SVENNEBY 5:b

DALS-ED HÅBOL 4:a

NÖSSEMARK 4:a

DALS-ED 4:a

TÖFTEDAL 4:a

GESÄTER 4:a

RÖLANDA 4:a

FÄRGELANDA FÄRGELANDA 5:a

ÖDEBORG 5:a

TORP 5:a

JÄRBO 5:a

RÅGGÄRD 5:a

LERDAL 5:a

RÄNNELANDA 5:a

HÖGSÄTER 5:a

ALE NÖDINGE 5:b

HÅLANDA SA DEL 5:b

SKEPPLANDA 5:b

KILANDA 5:b

STARRKÄRR 5:b

HÅLANDA NA DEL 5:c

LERUM LERUM 5:b

SKALLSJÖ 5:b

STORA LUNDBY 5:b

ÖSTAD 5:b

VÅRGÅRDA HORLA 5:a

SKOGSBYGDEN 5:a

NÅRUNGA 5:a

LJUR 5:a

ORNUNGA 5:a

ASKLANDA 5:a

KVINNESTAD 5:a

LANDA 5:a

ALGUTSTORP 5:m

BOLLEBYGD TÖLLSJÖ 5:a

BOLLEBYGD 5:a

KARLSBORG KARLSBORG 5:b

BREVIK 5:b

MÖLLTORP 5:b

UNDENÄS 5:b

GULLSPÅNG AMNEHÄRAD 5:b

HOVA 5:b

SÖDRA RÅDA 5:b

TRANEMO TRANEMO 5:a

AMBJÖRNARP 5:a

SJÖTOFTA 5:a

MOSSEBO 5:a

SÖDRA ÅSARP 5:a

LÄNGHEM 5:a

MÅNSTAD 5:a

NITTORP 5:a

LJUNGSARP 5:a

ÖLSREMMA 5:a

DALSTORP 5:a

HULARED 5:a

BENGTSFORS ÄRTEMARK 4:a

LAXARBY 4:a

VÅRVIK 4:a

TORRSKOG 4:a

STENEBY 4:a

TISSELSKOG 4:a

ÖDSKÖLT 4:a

BÄCKE 4:a

MELLERUD DALSKOG 5:a

SKÅLLERUD 5:a

LILLA EDET FUXERNA 5:b

ÅSBRÄCKA 5:b

TUNGE 5:b

SANKT PEDER 5:b

ALE-SKÖVDE 5:b

VÄSTERLANDA 5:b

HJÄRTUM 5:b

MARK SKEPHULT 5:a

FRITSLA 5:a

ÄLEKULLA 5:a

TORESTORP 5:a

ÖXABÄCK 5:a

KINNA 5:b

ÖRBY-SKENE 5:b

SÄTILA 5:b

HYSSNA 5:b

HAJOM 5:b

BERGHEM 5:b

FOTSKÄL 5:b

TOSTARED 5:b

SURTEBY-KATTUNGA
NA DEL 5:b

SVENLJUNGA SVENLJUNGA-ULLASJÖ 5:a

HOLSLJUNGA 5:a

MJÖBÄCK 5:a

MÅRDAKLEV 5:a

KALV 5:a

ÖSTRA FRÖLUNDA 5:a

HÅCKSVIK 5:a

ÖRSÅS 5:a

REVESJÖ 5:a

REDSLARED 5:a

SEXDREGA 5:a

ROASJÖ 5:a

HILLARED 5:a

HERRLJUNGA HUDENE 5:a

KÄLLUNGA 5:a

MJÄLDRUNGA 5:a

ERIKSBERG 5:a

SKÖLVENE 5:a

SÖDRA BJÖRKE 5:a

JÄLLBY 5:a

GRUDE 5:a

VESENE 5:a

MOLLA 5:a

OD 5:a

HOV 5:a

ALBOGA 5:a

BRODDARP 5:a

ÖRA 5:a

VARA NORRA VÅNGA ÖA DEL 5:b

LARV SA DEL 5:c

EDSVÄRA ÖA DEL 5:c

GÖTENE ÖSTERPLANA 5:c

MEDELPLANA 5:c

VÄSTERPLANA 5:c

TIBRO RANSBERG 5:b

TÖREBODA BEATEBERG ÖA DEL 5:b

HALNA 5:b

ÄLGARÅS 5:b

BEATEBERG VA DEL 5:c

GÖTEBORG ANGERED 5:b

BERGUM 5:b

TORSLANDA 5:b

BJÖRLANDA 5:b

TUVE 5:b

SÄVE 5:b

GUNNARED 5:b

RÖDBO 5:b

ASKIM 5:b

STYRSÖ 5:m

MÖLNDAL FÄSSBERG 5:b

KÅLLERED 5:b

LINDOME 5:b

STENSJÖN 5:b

KUNGÄLV KUNGÄLV 5:b

MARSTRAND 5:b

HARESTAD 5:b

TORSBY 5:b

LYCKE 5:b

YTTERBY 5:b

ROMELANDA 5:b

KAREBY 5:b

HÅLTA 5:b

SOLBERGA 5:b

LYSEKIL SKAFTÖ 5:a

LYSEKIL 5:b

LYSE 5:b

BRO 5:b

BRASTAD 5:b

UDDEVALLA UDDEVALLA 5:a

GRINNERÖD 5:a

LJUNG 5:a

RESTERÖD 5:a

FORSHÄLLA 5:a

DRAGSMARK 5:a

BOKENÄS 5:a

HÖGÅS 5:a

HERRESTAD 5:a

LANE-RYR 5:a

BÄVE 5:a

SKREDSVIK 5:b

STRÖMSTAD STRÖMSTAD 5:b

SKEE 5:b

NÄSINGE 5:b

LOMMELAND 5:b

HOGDAL 5:b

TJÄRNÖ 5:b

VÄNERSBORG VÄNE-RYR 5:b

TROLLHÄTTAN LAGMANSERED 5:m

ALINGSÅS ÖDENÄS 5:a

ALINGSÅS DALBYGDEN 5:b

LÅNGARED 5:b

HEMSJÖ 5:b

BORÅS BORÅS CAROLI 5:a

BORÅS GUSTAV ADOLF 5:a

BRÄMHULT 5:a

RÅNGEDALA 5:a

ÄSPERED 5:a

TOARP 5:a

DANNIKE 5:a

LJUSHULT 5:a

TÄRBY 5:a

FRISTAD-GINGRI 5:a

BORGSTENA 5:a

TÄMTA 5:a

VÄNGA 5:a

BREDARED 5:a

SANDHULT 5:a

SEGLORA 5:a

KINNARUMMA 5:a

ULRICEHAMN ULRICEHAMN 5:a

KÄRRÅKRA 5:a

MÖNE 5:a

HÄLLSTAD 5:a

MURUM 5:a

FÄNNESLUNDA 5:a

HÄRNA 5:a

SÖDRA VING 5:a

VARNUM 5:a

SÖDRA SÄM 5:a

FINNEKUMLA 5:a

TVÄRRED 5:a

MARBÄCK 5:a

GÄLLSTAD 5:a

GRÖNAHÖG 5:a

STRÄNGSERED 5:a

GULLERED 5:a

HÖSSNA 5:a

LIARED 5:a

KÖLINGARED 5:a

KNÄTTE 5:a

BÖNE 5:a

KÖLABY 5:a

HUMLA 5:a

BLIDSBERG 5:a

DALUM 5:a

TIMMELE 5:a

ÅMÅL MO 4:a

EDSLESKOG 4:a

ÅMÅL 4:b

TÖSSE MED TYDJE 4:b

ÅNIMSKOG 4:b

FRÖSKOG 4:b

MARIESTAD LYRESTAD 5:b

TORSÖ 5:c

SKARA ÖGLUNDA 5:b

EGGBY-ISTRUM 5:b

VARNHEM 5:b

NORRA LUNDBY 5:b

SKÄRV 5:b

NORRA VING 5:b

STENUM 5:b

HÄRLUNDA 5:b

SKÖVDE RYD 5:b

SJOGERSTAD-RÅDENE ÖA 5:b

NORRA KYRKETORP 5:b

SÄTER 5:b

BERG 5:b

LERDALA 5:b

VÅMB 5:c

HÄGGUM 5:c

SJOGERSTAD-RÅDENE
V LF 5:c

SJOGERSTAD-RÅDENE
VA DEL 5:m

TIDAHOLM TIDAHOLM ÖA DEL 5:b

HÄRJA 5:b

DARETORP 5:b

VELINGA 5:b

FRÖJERED 5:b

VÄTTAK 5:b

KYMBO ÖA DEL 5:b

FALKÖPING TRÄVATTNA 5:b

HÄLLESTAD 5:b

FLOBY 5:b

SÖRBY 5:b

GÖKHEM 5:b

ULLENE 5:b

VILSKE-KLEVA 5:b

MARKA 5:b

GÖTEVE 5:b

GROLANDA 5:b

JÄLA 5:b

BÖRSTIG 5:b

BRISMENE 5:b

KINNEVED 5:b

LUTTRA 5:b

VISTORP 5:b

UGGLUM 5:b

BJURUM 5:b

BRODDETORP 5:b

ÅSARP 5:b

VÅRKUMLA 5:c

VARTOFTA-ÅSAKA 5:c

YLLESTAD 5:c

HÅKANTORP 5:c

ÖSTRA TUNHEM 5:c

Värmlands län KIL BODA 3

STORA KIL NA DEL 4:a

FRYKERUD 4:a

STORA KIL SA DEL 4:b

EDA EDA 3

JÄRNSKOG 3

SKILLINGMARK 3

KÖLA 3

TORSBY FRYKSÄNDE 3

LEKVATTNET 2a

VITSAND 2a

NYSKOGA 2a

ÖSTMARK 2a

NORRA FINNSKOGA 2a

SÖDRA FINNSKOGA 2a

DALBY 2a

NORRA NY 2a

STORFORS STORFORS 4:a

BJURTJÄRN 4:a

LUNGSUND 4:a

HAMMARÖ HAMMARÖ 4:b

MUNKFORS RANSÄTER 4:a
MUNKFORS 4:a

FORSHAGA NEDRE ULLERUD 4:a

ÖVRE ULLERUD 4:a

FORSHAGA 4:b

GRUMS VÄRMSKOG 3

GRUMS NA DEL 4:a

BORGVIK 4:a

GRUMS SA DEL 4:b

ED 4:b

ÅRJÄNG SILBODAL 3

SILLERUD 3

KARLANDA 3

HOLMEDAL 3
BLOMSKOG 3

TRANKIL 3

VÄSTRA FÅGELVIK 3

TÖCKSMARK 3

ÖSTERVALLSKOG 3

SUNNE GRÄSMARK 3

LYSVIK 3

SUNNE 4:a

VÄSTRA ÄMTERVIK 4:a

ÖSTRA ÄMTERVIK 4:a

KARLSTAD VÄSE NA DEL 4:a

ÄLVSBACKA 4:a

NYED 4:a

KARLSTADS
DOMKYRKOFÖRSAMLING 4:b

NORRSTRAND 4:b

ÖSTRA FÅGELVIK 4:b

VÄSE SA DEL 4:b

ALSTER 4:b

GRAVA 4:b

NOR 4:b

SEGERSTAD 4:b

VÄSTERSTRAND 4:b

KRISTINEHAMN KRISTINEHAMN 4:b

RUDSKOGA 4:b

VISNUMS-KIL 4:b

VISNUM 4:b

ÖLME 4:b

FILIPSTAD GÅSBORN 3

RÄMMEN 3

FILIPSTAD 4:a

BRATTFORS 4:a

NORDMARK 4:a

KROPPA 4:a

HAGFORS HAGFORS 3

EKSHÄRAD 3

GUSTAV ADOLF 3

NORRA RÅDA 3

SUNNEMO 3

ARVIKA ARVIKA ÖSTRA 3

ARVIKA VÄSTRA 3

STAVNÄS 3

HÖGERUD 3

GLAVA 3

GUNNARSKOG 3

NY 3

ÄLGÅ 3

MANGSKOG 3

BRUNSKOG 3

BOGEN 2a

SÄFFLE SVANSKOG 3

LÅNGSERUD 3

TVETA 4:a

GILLBERGA 4:a

KILA 4:a

SÄFFLE 4:b

BRO 4:b

BOTILSÄTER 4:b

ÖLSERUD 4:b

MILLESVIK 4:b

ESKILSÄTER 4:b

NY-HUGGENÄS 4:b

Örebro län LEKEBERG HIDINGE BERGSLAGEN 5:b

KNISTA BERGSLAGEN 5:b

TÅNGERÅSA 5:b

KVISTBRO VA DEL 5:b

LAXÅ RAMUNDEBODA 5:b

FINNERÖDJA 5:b

TIVED 5:b

SKAGERSHULT 5:b

HALLSBERG HALLSBERG SKOGSBYGDEN 5:b

VIBY SKOGSBYGDEN 5:b

SKÖLLERSTA SA DEL 5:b

SVENNEVAD 5:b

BO 5:b

DEGERFORS DEGERFORS 4:a

NYSUND 4:a

HÄLLEFORS HÄLLEFORS 4:a

GRYTHYTTAN 4:a

HJULSJÖ 4:a

LJUSNARSBERG LJUSNARSBERG 4:a

ÖREBRO TYSSLINGE BERGSLAGEN 5:b

KIL BERGSLAGEN 5:b

LÄNNÄS ÖA DEL 5:b

ASKER SKOGSBYGDEN 5:b

ASKERSUND ASKERSUND 5:b

LERBÄCK 5:b

SNAVLUNDA 5:b

HAMMAR 5:b

KARLSKOGA KARLSKOGA 4:a

NORA JÄRNBOÅS 4:a

NORA BERGSFÖRSAMLING 4:a

VIKER 4:a

LINDESBERG LINDESBERG 4:a

GULDSMEDSHYTTAN 4:a

RAMSBERG 4:a

FELLINGSBRO NA DEL 5:c

Västmanlands
län SKINNSKATTEBERG HED 5:b

SKINNSKATTEBERG 5:b

GUNNILBO 5:b

SURAHAMMAR SURA 5:b

RAMNÄS 5:b

HEBY HUDDUNGE 5:m

ENÅKER 5:m

NORA 5:m

ÖSTERVÅLA 5:m

HARBO 5:m

NORBERG NORBERG 5:b

KARBENNING 5:b

VÄSTERÅS LILLHÄRAD 5:m

SALA VÄSTERFÄRNEBO 5:b

FLÄCKEBO 5:b

MÖKLINTA 5:b

FAGERSTA VÄSTANFORS 5:b

VÄSTERVÅLA 5:b

KÖPING VÄSTRA SKEDVI 5:b

KOLSVA BERGSLAGEN 5:b

ODENSVI NA DEL 5:b

ARBOGA ARBOGA STADSFÖRSAMLING
SA DEL 5:c

ARBOGA LANDSFÖRSAMLING
SA DEL 5:c

Dalarnas län VANSBRO JÄRNA 3

NÅS 3

ÄPPELBO 3

MALUNG-SÄLEN MALUNG 2a, F

LIMA 2a, F

TRANSTRAND 2a, F

GAGNEF MOCKFJÄRD 3

GAGNEF 3

FLODA 3

LEKSAND LEKSAND 3

DJURA 3

ÅL 3

SILJANSNÄS 3

RÄTTVIK RÄTTVIK 3

BODA 3

ORE 3

ORSA ORSA 3

ÄLVDALEN SÄRNA 1, F

IDRE 1, F

ÄLVDALEN 2a, F

SMEDJEBACKEN NORRBÄRKE 4:a

SÖDERBÄRKE 4:a

MORA MORA 3

SOLLERÖN 3

VÅMHUS 2a

VENJAN 2a

FALUN SVÄRDSJÖ 3

ENVIKEN 3

BJURSÅS 3

FALU KRISTINE 4:a

GRYCKSBO 4:a

STORA KOPPARBERG 4:a

ASPEBODA 4:a

VIKA 4:a

HOSJÖ 4:a

SUNDBORN 4:a

BORLÄNGE STORA TUNA 4:a

TORSÅNG 4:a

SÄTER SÄTER 4:a

STORA SKEDVI 4:a

GUSTAFS 4:a

SILVBERG 4:a

HEDEMORA HEDEMORA 4:a

GARPENBERG 4:a

HUSBY 4:a

AVESTA AVESTA 4:a

BY 4:a

FOLKÄRNA 4:a

GRYTNÄS 4:a

LUDVIKA SÄFSNÄS 3

LUDVIKA 4:a

GRÄNGESBERG 4:a

GRANGÄRDE 4:a

Gävleborgs län OCKELBO ÅMOT 3

OCKELBO 3

LINGBO 3

HOFORS HOFORS 4:a

TORSÅKER 4:a

OVANÅKER OVANÅKER 3

VOXNA 3

ALFTA 3

NORDANSTIG ILSBO 2b

HARMÅNGER 2b

JÄTTENDAL 2b

GNARP 2b

BERGSJÖ 2b

HASSELA 2b

LJUSDAL FÄRILA VA DEL
STÖDOMR 1 1

KÅRBÖLE STÖDOMR 1 1

LJUSDAL NA DEL 2b

LJUSDAL SA DEL 2b

HAMRA 2b

LOS 2b

FÄRILA ÖA DEL 2b

FÄRILA VA DEL 2b

KÅRBÖLE 2b

RAMSJÖ 2b

JÄRVSÖ 2b

GÄVLE HAMRÅNGE 3

GÄVLE HELIGA
TREFALDIG 4:a

GÄVLE STAFFAN 4:a

HEDESUNDA 4:a

HILLE 4:a

VALBO 4:a

GÄVLE TOMAS 4:a

GÄVLE MARIA 4:a

BOMHUS 4:a

SANDVIKEN SANDVIKEN 4:a

OVANSJÖ 4:a

JÄRBO 4:a

ÅRSUNDA 4:a

ÖSTERFÄRNEBO 4:a

SÖDERHAMN SÖDERHAMN 3

SANDARNE 3

SKOG 3

LJUSNE 3

SÖDERALA 3

BERGVIK 3

MO 3

TRÖNÖ 3

NORRALA 3

BOLLNÄS BOLLNÄS 3

RENGSJÖ 3

SEGERSTA 3

HANEBO 3

UNDERSVIK 3

ARBRÅ 3

HUDIKSVALL HUDIKSVALL 2b

IDENOR 2b

HÄLSINGTUNA 2b

ROGSTA 2b

NJUTÅNGER 2b

ENÅNGER 2b

DELSBO 2b

BJURÅKER NA DEL 2b

BJURÅKER SA DEL 2b

NORRBO 2b

FORSA 2b

HÖG 2b

Västernorrlands
län ÅNGE HAVERÖ 1

BORGSJÖ 2b

TORP 2b

TIMRÅ TIMRÅ 2b

LJUSTORP 2b

HÄSSJÖ 2b

TYNDERÖ 2b

HÄRNÖSAND HÄRNÖSANDS

DOMKYRKOFÖRSAMLING 2b

HÖGSJÖ 2b

HÄGGDÅNGER 2b

STIGSJÖ 2b

VIKSJÖ 2b

SÄBRÅ 2b

HEMSÖ 2b

SUNDSVALL HOLM 2a

LIDEN 2a

SUNDSVALLS
GUSTAV ADOLF 2b

SKÖNSMON 2b

SKÖN 2b

ALNÖ 2b

SÄTTNA 2b

SELÅNGER 2b

STÖDE 2b

TUNA 2b

ATTMAR 2b

NJURUNDA 2b

INDAL 2b

KRAMFORS GUDMUNDRÅ 2b

NORA 2b

SKOG 2b

NORDINGRÅ 2b

VIBYGGERÅ 2b

ULLÅNGER 2b

BJÄRTRÅ 2b

STYRNÄS 2b

DAL 2b

TORSÅKER 2b

YTTERLÄNNÄS 2b

SOLLEFTEÅ JUNSELE 1

RAMSELE 1

GRANINGE 2a

RESELE 2a

HELGUM 2a

ÅDALS-LIDEN 2a

EDSELE 2a

SOLLEFTEÅ 2b

MULTRÅ 2b

LÅNGSELE 2b

ED 2b

BOTEÅ 2b

ÖVERLÄNNÄS 2b

SÅNGA 2b

ÖRNSKÖLDSVIK ANUNDSJÖ 2a

SKORPED 2a

BJÖRNA 2a

TREHÖRNINGSJÖ 2a

ÖRNSKÖLDSVIK 2b

ARNÄS 2b

SIDENSJÖ 2b

NÄTRA 2b

SJÄLEVAD 2b

MO 2b

GRUNDSUNDA 2b

GIDEÅ 2b

Jämtlands län RAGUNDA RAGUNDA 2a

FORS 2a

BORGVATTNET 2a

STUGUN 2a

BRÄCKE BRÄCKE 2a

NYHEM 2a

HÄLLESJÖ 2a

HÅSJÖ 2a

SUNDSJÖ 2a

REVSUND 2a

BODSJÖ 2a

KROKOM LAXSJÖ NA DEL 1, F

LAXSJÖ SA DEL 1, F

FÖLLINGE NA DEL 1, F

FÖLLINGE SA DEL 1, F

HOTAGEN 1, F

OFFERDAL FJÄLLBYGDEN 1, F

OFFERDAL SILUROMRÅDET 1, F

RÖDÖN 2a, F

NÄSKOTT 2a, F

ASPÅS 2a, F

ÅS 2a, F

ALSEN 2a, F

STRÖMSUND STRÖM 1, F

ALANÄS 1, F

GÅXSJÖ 1, F

FROSTVIKEN 1, F

FJÄLLSJÖ 1, F

BODUM 1, F

TÅSJÖ 1, F

HAMMERDAL 2a, F

ÅRE ÅRE 1, F

MÖRSIL 1, F

KALL VA DEL 1, F

KALL ÖA DEL 1, F

UNDERSÅKER 1, F

MATTMAR 2a, F

HALLEN 2a, F

MARBY 2a, F

BERG STORSJÖ 1, F

ÅSARNE 1, F

KLÖVSJÖ 1, F

RÄTAN 1, F

BERG 2a, F

HACKÅS 2a, F

OVIKEN 2a, F

MYSSJÖ 2a, F

HÄRJEDALEN SVEG 1, F

LINSELL 1, F

ÄLVROS 1, F

VEMDALEN 1, F

HEDE 1, F

LJUSNEDAL 1, F

TÄNNÄS 1, F

ÖVERHOGDAL 1, F

YTTERHOGDAL 1, F

ÄNGERSJÖ 1, F

LILLHÄRDAL 1, F

ÖSTERSUND ÖSTERSUND 2a

FRÖSÖ 2a

SUNNE 2a

NÄS 2a

LOCKNE 2a

MARIEBY 2a

BRUNFLO 2a

KYRKÅS 2a

LIT 2a

HÄGGENÅS 2a

NORDERÖ 2a

Västerbottens
län NORDMALING NORDMALING 2a

BJURHOLM BJURHOLM 2a

VINDELN ÅMSELE 1

VINDELN 2a

ROBERTSFORS BYGDEÅ 2a

ROBERTSFORS 2a

NYSÄTRA 2a

NORSJÖ NORSJÖ 1

MALÅ MALÅ 1

STORUMAN STENSELE VA DEL 1, F

STENSELE ÖA DEL 1, F

TÄRNA 1, F

SORSELE SORSELE VA DEL 1, F

SORSELE ÖA DEL 1, F

GARGNÄS 1, F

DOROTEA DOROTEA 1, F

RISBÄCK 1, F

VÄNNÄS VÄNNÄS VA DEL 2a

VÄNNÄS ÖA DEL 2a

VILHELMINA VILHELMINA VA DEL 1, F

VILHELMINA ÖA DEL 1, F

ÅSELE ÅSELE 1

FREDRIKA 1

UMEÅ UMEÅ STADSFÖRSAMLING 2a

UMEÅ LANDSFÖRSAMLING 2a

TAVELSJÖ 2a

TEG 2a

ÅLIDHEM 2a

HOLMSUND 2a

HÖRNEFORS 2a

SÄVAR NA DEL 2a

SÄVAR SA DEL 2a

HOLMÖN 2a

UMEÅ MARIA 2a

LYCKSELE LYCKSELE 1

BJÖRKSELE 1

ÖRTRÄSK 1

SKELLEFTEÅ JÖRN 1

KALVTRÄSK 1

SKELLEFTEÅ SANKT OLOV 2a

SKELLEFTEÅ SANKT ÖRJAN 2a

BUREÅ 2a

SKELLEFTEÅ
LANDSFÖRSAMLING V 2a

SKELLEFTEÅ
LANDSFÖRSAMLING Ö 2a

BOLIDEN 2a

KÅGEDALEN NA DEL 2a

KÅGEDALEN SA DEL 2a

BYSKE NA DEL 2a

BYSKE SA DEL 2a

FÄLLFORS 2a

LÖVÅNGER 2a

BURTRÄSK 2a

Norrbottens län ARVIDSJAUR ARVIDSJAUR 1

ARJEPLOG ARJEPLOG 1, F

JOKKMOKK JOKKMOKK 1, F

PORJUS 1, F

VUOLLERIM 1, F

ÖVERKALIX ÖVERKALIX 1

KALIX NEDERKALIX 2a

TÖRE 2a

ÖVERTORNEÅ ÖVERTORNEÅ 1

SVANSTEIN 1

HIETANIEMI 1

PAJALA PAJALA 1

MUONIONALUSTA 1

KORPILOMBOLO 1

TÄRENDÖ 1

JUNOSUANDO 1

GÄLLIVARE GÄLLIVARE NA DEL 1, F

GÄLLIVARE SA DEL 1, F

HAKKAS 1, F

NILIVAARA 1, F

MALMBERGET 1, F

ÄLVSBYN ÄLVSBY 2a

LULEÅ LULEÅ
DOMKYRKOFÖRSAMLING 2a

ÖRNÄSET 2a

NEDERLULEÅ NA DEL 2a

NEDERLULEÅ SA DEL 2a

RÅNEÅ 2a

PITEÅ PITEÅ STADSFÖRSAMLING 2a

HORTLAX 2a

PITEÅ LANDSFÖRSAMLING 2a

NORRFJÄRDEN 2a

BODEN GUNNARSBYN 1

EDEFORS 1

ÖVERLULEÅ 2a

SÄVAST 2a

HAPARANDA NEDERTORNEÅ-HAPARANDA 2a

KARL GUSTAV 2a

KIRUNA JUKKASJÄRVI 1, F

VITTANGI 1, F

KARESUANDO 1, F
Förordning (2008:65).

Bilaga 3

Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Grupp 1 a Brukningsvägar

Jordvallar, gropvallar

Renar mellan åkerskiften

Öppet dike

Grupp 1 b Gärdesgårdar av trä

Läplanteringar

Stenmurar

Grupp 1 c Fägator

Grupp 2 a Alléträd

Brunnar, källor

Byggnadsgrunder

Fornlämningslokaler

Odlingsrösen, stentippar

Solitärträd

Grupp 2 b Hamlade träd

Liten svårbrukad åker

Åkerholmar

Överloppsbyggnader

Hamlade pilar som ingår i rader

Småvatten

Grupp 3 Traditionella hässjor eller storhässjor i bruk
Förordning (2010:86).

Bilaga 4 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom
förordning (2010:86).