Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS nr
2007:528
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2007-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:186

FÖRSTA AVDELNINGEN

Inledande bestämmelser

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

I 2–11 kap. finns särskilda bestämmelser om
värdepappersrörelse, i 12–18 kap. om börsverksamhet m.m. och
i 19–21 kap. om clearingverksamhet. I 22–26 kap. finns vissa
gemensamma bestämmelser.

För sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b gäller
endast följande bestämmelser i denna lag:

– 1 kap. 11 och 12–14 §§ om tystnadsplikt,
uppgiftsskyldighet, meddelandeförbud och ansvar,

– 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första
stycket samt 7, 11, 12 och 14 §§ om tillsyn,

– 25 kap. 1, 2, 6, 8–11, 17 samt 25–29 §§ om ingripanden,
och

– 26 kap. 1 § om överklagande.

Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som
avses i 5 § 6 b finns i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala
motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
Lag (2013:288).

2 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller
bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För filialer
till utländska företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.

Europabolag och europakooperativ

3 § I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett
sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG)
nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska
kooperativa föreningar (SCE-föreningar) skall det som sägs i
följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess
ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

– 1 kap. 11 § om tystnadsplikt i fråga om värdepappersbolag,

– 1 kap. 13 § om meddelandeförbud,

– 3 kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4
om ledningsprövning,

– 8 kap. 38 § andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m.
till styrelseledamot,

– 23 kap. 11 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla
styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i
överläggningarna, samt

– 25 kap. 4 § om återkallelse av tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag
samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om
europakooperativ framgår att de i första stycket angivna
bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter skall
tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs
lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Definitioner av olika finansiella instrument

4 § I denna lag betyder

1. finansiella instrument: överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella
derivatinstrument,

2. överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom
betalningsmedel som kan bli föremål för handel på
kapitalmarknaden, till exempel:

a) aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra
typer av företag samt depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser inklusive
depåbevis för sådana värdepapper, och

c) andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva
sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b, eller som
resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån kurser
på överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller
avkastningar, råvaror eller andra index eller mått,

3. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar,
inlåningsbevis, företagscertifikat och andra instrument som
normalt omsätts på penningmarknaden, dock inte
betalningsmedel,

4. fondandelar: andelar i värdepappersfonder, fondföretag,
alternativa investeringsfonder och andra företag för
kollektiva investeringar,

5. finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument
som kan hänföras till någon av följande kategorier:

a) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och
varje annat derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor,
räntor eller avkastningar, eller andra derivatinstrument,
finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas
fysiskt eller kontant,

b) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och
varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som måste
avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av
parternas begäran, på grund av ett annat skäl än utebliven
betalning eller någon annan händelse som leder till att
kontraktet upphör,

c) optioner, terminskontrakt, swappar och varje annat
derivatkontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt
förutsatt att de handlas på en reglerad marknad eller en
handelsplattform,

d) optioner, terminskontrakt, swappar, terminskontrakt som
inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES (forwards) och varje annat
derivatkontrakt som

– avser råvaror,

– kan avvecklas fysiskt,

– inte omnämns i c och som inte är för kommersiella ändamål,
och

– som anses ha egenskaper som andra derivat avseende
finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om
clearing och avveckling sker via erkända system för clearing
eller om de är föremål för regelmässiga
marginalsäkerhetskrav,

e) derivatinstrument för överföring av kreditrisk,

f) finansiella kontrakt avseende prisdifferenser,

g) optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och
varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer,
fraktavgifter, utsläppsrätter eller inflationstakten eller
någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste
avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av
parternas begäran, på grund av ett annat skäl än utebliven
betalning eller någon annan händelse som leder till att
kontraktet upphör, samt varje annat derivatkontrakt som

– avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och
åtgärder som inte tidigare omnämnts i denna punkt, och

– anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella
instrument, med utgångspunkt från bland annat om det handlas
på en reglerad marknad eller en handelsplattform, om clearing
och avveckling sker via erkända system för clearing eller om
de är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

Ytterligare bestämmelser om vilka derivatinstrument som
omfattas av första stycket 5 d och g finns i artiklarna 38
och 39 i genomförandeförordningen. Lag (2013:579).

Övriga definitioner

5 § I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har
träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett
utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES om att
för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order
avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller

d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende
dessa instrument eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i
särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk
myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska
värdepappersföretag och företag som driver en reglerad
marknad eller annan motsvarande marknad eller som har
behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk
förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en
eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i
clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd
enligt 19 kap. eller förordning (EU) nr 648/2012 att driva
clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i
att

a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om
deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller
att betala i svensk eller utländsk valuta,

b) träda in som motpart till både köpare och säljare av
finansiella instrument, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna
avvecklas genom överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21
april 2004 om marknader för finansiella instrument och om
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om
annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av
instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig
förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags
etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en
enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG)
nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller
dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag,
transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden,
upptagande av finansiella instrument till handel samt
definitioner för tilllämpning av det direktivet,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem
(Multilateral Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av
ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett
flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från
tredje man – inom systemet och i enlighet med icke
skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att
driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de
tjänster och verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag,

16. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§
aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om
moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än
aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt
bank- eller kreditföretag som driver bank- eller
finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i
ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i
5 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller
av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16
eller 17 §,

20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som
sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp-
och säljintressen i finansiella instrument från tredje man –
regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke
skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,

22. sidoverksamheter:

a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2
kap. 3 och 4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20
kap. 7 §,

23. startkapital: det kapital som för värdepappersföretag
avses i artikel 4.51 i förordning (EU) nr 575/2013,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på
ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för
egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad
marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som
i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått
tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och
som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag
enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska
kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att
driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver
värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att
yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra
investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering
av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU.
Lag (2014:985).

5 a § Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett
kvalificerat innehav enligt 5 § 18 ska följande bestämmelser
i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,

– 4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och
femte styckena, om beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller
röstetal,

– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för
clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans
räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,

– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har
meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med
finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 denna lag, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med
stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella
instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska
tillämpas enligt första och andra styckena ska också
tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett
kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse innehar till
följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 ska dock inte beaktas
vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för
att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från
förvärvet.

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för
aktier eller andelar som innehas under motsvarande
förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av
ett utländskt kreditinstitut som bedriver
finansieringsrörelse. Lag (2009:365).

6 § Ett värdepappersbolag och ett annat företag har nära
förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag
äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst
20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag
till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse
mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad
förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett
motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett
värdepappersbolag, om

1. den fysiska personen

a) äger minst 20 procent av kapitalet i värdepappersbolaget,

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i
värdepappersbolaget, eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över värdepappersbolaget
att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har
i förhållande till ett dotterföretag, eller

2. det finns annan likartad förbindelse mellan denna person och
värdepappersbolaget.

Hemmedlemsstat

7 § Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som har sitt säte
här, om utgivaren

1. är ett aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna
till handel på en reglerad marknad, eller

2. har gett ut sådana skuldebrev som avses i 18 kap. 2 § första
stycket och som

a) vart och ett har ett nominellt värde som understiger
motsvarande 1 000 euro, och

b) är upptagna till handel på en reglerad marknad.

8 § Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som inte har
säte i en stat inom EES, om

1. utgivaren har gett ut aktier eller sådana skuldebrev som
avses i 18 kap. 2 § första stycket och vart och ett av
skuldebreven har ett nominellt värde som understiger
motsvarande 1 000 euro, och

2. Sverige är hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument.
Lag (2012:382).

9 § Sverige är hemmedlemsstat för en emittent i andra fall än
som anges i 7 eller 8 §, om denne har gett ut eller utfärdat
överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en
reglerad marknad och emittenten väljer att Sverige skall vara
hemmedlemsstat.

En emittent får välja att Sverige skall vara hemmedlemsstat
bara om emittenten har sitt säte här eller om de överlåtbara
värdepapperen är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige.

En emittent som har valt att Sverige skall vara hemmedlemsstat
får ändra detta val tidigast efter tre år, om inte
förutsättningarna i första stycket dessförinnan har upphört att
gälla.

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel i en annan
stat inom EES

10 § Om Sverige är hemmedlemsstat för en emittent vars
överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige efter ansökan av emittenten, men är
upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat
inom EES efter en sådan ansökan, skall 15 kap. 6 § första
stycket 3 om kurspåverkande information, 15 kap. 8 § om
förändringar i rättigheter och om nya emissioner samt följande
bestämmelser i 18 kap. tilllämpas av emittenten:

– 1 § om skyldighet att utse ett finansiellt institut,

– 2-6 §§ om utgivare av skuldebrev, och

– 7-12 §§ om utgivare som inte har säte i en stat inom EES.

Av 16 kap. 1 § framgår att bestämmelserna i 16 kap. är
tillämpliga på sådana emittenter som anges i första stycket.

Tystnadsplikt

11 § Den som är eller har varit knuten till ett
värdepappersbolag, en börs eller en clearingorganisation som
anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under
uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden
eller personliga förhållanden.

Uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt
överträdelse av en bestämmelse som gäller för verksamheten
får inte obehörigen röjas, om uppgiften kan avslöja
anmälarens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser
som innebär att det som gäller om tystnadsplikt enligt första
stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för
kreditupplysningsändamål. Lag (2014:985).

Uppgiftsskyldighet

11 a § I 16 kap. 10 a § föräldrabalken finns bestämmelser om
skyldighet för värdepappersbolag att lämna uppgifter till
överförmyndaren. Lag (2008:914).

12 § Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation
är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden
till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare
eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på
framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol
begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

13 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter
enligt 12 § får besluta att värdepappersbolaget, börsen eller
clearingorganisationen samt dess styrelseledamöter och
anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående
att uppgifter har lämnats enligt 12 § eller att det pågår en
förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas bara
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren
besluta att förbudet skall upphöra.

Ansvarsbestämmelse

14 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 13 §.

15 § Har upphävts genom lag (2009:715).

Bemyndigande

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om hur en emittent skall offentliggöra
valet av hemmedlemsstat enligt 9 §. Lag (2008:11).

ANDRA AVDELNINGEN

Värdepappersrörelse

2 kap. Tillståndspliktig värdepappersrörelse m.m.

Tillståndsplikt

Investeringstjänster och investeringsverksamheter

1 § För att driva värdepappersrörelse krävs tillstånd av
Finansinspektionen, om inte något annat framgår av denna lag.
Tillstånd får ges för

1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller
flera finansiella instrument,

2. utförande av order avseende finansiella instrument på
kunders uppdrag,

3. handel med finansiella instrument för egen räkning,

4. diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella
instrument,

5. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella
instrument,

6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering
av finansiella instrument med ett fast åtagande,

7. placering av finansiella instrument utan fast åtagande, och

8. drift av handelsplattformar.

Sidotjänster

2 § Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av
Finansinspektionen som ett led i rörelsen

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta
emot medel med redovisningsskyldighet,

2. lämna kunder kredit för att kunden, genom
värdepappersbolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett
eller flera finansiella instrument,

3. lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi
och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid
fusioner och företagsuppköp,

4. utföra valutatjänster om dessa har samband med
investeringstjänster,

5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt
andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med
finansiella instrument,

6. utföra tjänster i samband med garantigivning avseende
finansiella instrument,

7. utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och
sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana
finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första
stycket 5 b-d och g, och

8. ta emot kunders medel på konto för att underlätta
värdepappersrörelsen.

Tillstånd enligt första stycket 8 får ges bara tillsammans med
tillstånd enligt första stycket 2.

Sidoverksamheter

3 § Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av
Finansinspektionen driva annan verksamhet än att tillhandahålla
de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva valutahandel, och

2. tillhandahålla investeringstjänster, driva
investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster som
avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument
och som auktioneras i enlighet med kommissionens förordning
(EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema,
administration och andra aspekter av auktionering av
utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att utöva
försäkringsförmedling under de förutsättningar som föreskrivs i
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Lag (2012:375).

4 § I lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande finns
bestämmelser om rätt för värdepappersinstitut att driva
pensionssparrörelse. Lag (2013:579).

Undantag från tillståndsplikt

5 § Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och
Kammarkollegiet,

2. anknutna ombud för de verksamheter som
anges i 1 kap. 5 § 1,

3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,

4. försäkringsföretag med tillstånd enligt
försäkringsrörelselagen (2010:2043),

5. företag inom en koncern som tillhandahåller
investeringstjänster uteslutande till andra företag i
koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller
investeringstjänster, om tjänsten tillhandahålls tillfälligt
i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som
inte utesluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandahåller
investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet utom
handel för egen räkning, såvida de inte

a) är marknadsgaranter, eller

b) handlar för egen räkning utanför en reglerad marknad eller
en handelsplattform på ett organiserat, frekvent och
systematiskt sätt genom att tillhandahålla ett system som är
tillgängligt för någon utomstående i syfte att handla med
denne,

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som
uteslutande består i förvaltning av ett program som syftar
till delägarskap för de anställda i företaget,

9. företag som tillhandahåller både

a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning
av program som syftar till delägarskap för de anställda i
företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a
uteslutande till andra företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får
driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
samt AIF-förvaltare som får driva verksamhet enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i
andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. företag som handlar med finansiella instrument för egen
räkning eller tillhandahåller investeringstjänster i fråga om
derivatinstrument med råvaror som underliggande tillgång
eller sådana derivatkontrakt som avses i 1 kap. 4 § första
stycket 5 g till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om
företaget ingår i en koncern, detta utgör en kompletterande
verksamhet sett till koncernen i dess helhet, och

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av
tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana
tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller
investeringsrådgivning till kund inom ramen för annan
yrkesmässig verksamhet än sådan som omfattas av
bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik
ersättning för rådgivningen,

13. företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av handel för
egen räkning med råvaror eller derivatinstrument med råvaror
som underliggande tillgång, om företaget inte ingår i en
koncern vars huvudsakliga verksamhet utgörs av
tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana
tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen om bank- och
finansieringsrörelse,

14. företag som tillhandahåller investeringstjänster eller
utför investeringsverksamhet

a) som uteslutande består i handel för egen räkning på
marknader för finansiella terminer, optioner eller andra
derivatinstrument och på avistamarknader bara i syfte att
skydda derivatpositioner, eller

b) som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på
marknaderna som anges i a eller ställer priser för dem, dels
garanteras av clearingdeltagare på dessa marknader, om
ansvaret för att avtal som ingås av företagen fullgörs bärs
av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är
registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller
bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling, om

a) verksamheten bara är en sidoverksamhet till
försäkringsförmedlingen och bara avser mottagande och
vidarebefordran av order avseende andelar i
värdepappersfonder eller sådana fondföretag som avses i
1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder eller andelar i
specialfonder eller sådana utländska fonder som avses i
4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller
andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen om förvaltare
av alternativa investeringsfonder samt investeringsrådgivning
till kund avseende sådana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag,
förvaltningsbolag, fondföretag, samt AIF-förvaltare som avses
i a, och

c) försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot
kunders medel eller fondandelar.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av
finansiella instrument som är reglerad i någon annan lag.
Lag (2013:579).

6 § I 4 kap. finns ytterligare undantag från tillståndsplikt
för vissa företag som hör hemma inom EES.

3 kap. Tillstånd för svenska företag

Värdepappersbolag

Förutsättningar för tillstånd

1 § Tillstånd att driva värdepappersrörelse ska ges ett
svenskt aktiebolag, om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,

2. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon
annan författning,

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar bolagets verksamhet,

4. den som har eller kan förväntas komma att få ett
kvalificerat innehav i bolaget bedöms lämplig att utöva ett
väsentligt inflytande över ledningen av ett
värdepappersbolag,

5. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara
verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon
av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av ett värdepappersbolag och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift,

6. styrelsen i sin helhet har tillräcklig kunskap och
erfarenhet för att leda bolaget, och

7. bolaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna
lag.

Tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § första
stycket ska ges ett värdepappersbolag, om det finns särskilda
skäl och verksamheten kan komma att underlätta rörelsen.
Lag (2014:985).

2 § Vid bedömningen enligt 1 § första stycket 4 av om en
innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka
beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta
att

1. innehavaren kommer att motverka att värdepappersbolagets
verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i
denna lag och andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget
är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat
finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av
innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant
företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive
5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära
förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om
förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
värdepappersbolaget. Lag (2014:985).

Godkännande av bolagsordning

3 § Bolagsordningen för ett värdepappersbolag skall godkännas
av Finansinspektionen i samband med att det får tillstånd att
driva värdepappersrörelse.

4 § Ett värdepappersbolag som har beslutat att ändra sin
bolagsordning skall hos Finansinspektionen ansöka om
godkännande av ändringen. Ändringen skall godkännas om
bolagsordningen stämmer överens med denna lag och andra
författningar samt i övrigt innehåller de särskilda
bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten
av bolagets verksamhet.

Ett beslut om ändring av bolagsordning får inte registreras
innan ändringen har godkänts.

Styrelse och revisor

5 § Ett värdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre
ledamöter. Bolaget ska ha en verkställande direktör.

Den som är verkställande direktör får inte vara ordförande i
styrelsen. Finansinspektionen får, efter ansökan från
värdepappersbolaget, medge undantag från detta förbud.

Ett värdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en
revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad
revisor. Lag (2014:985).

Startkapital och kapitaltäckning

6 § Ett värdepappersbolag skall när verksamheten påbörjas ha
ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd
motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet skall innefatta
mottagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket
8,

2. minst 730 000 euro om bolaget skall driva verksamhet som
avses i 2 kap. 1 § 3, 6 och 8,

3. minst 125 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller
2, och

4. minst 50 000 euro om bolaget skall driva enbart verksamhet
som avses i 2 kap. 1 § 1 eller 5 och inte kommer att inneha
kunders medel eller värdepapper.

Ett värdepappersbolag som avses i första stycket 4 får som ett
alternativ till startkapital ha

1. en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp om
motsvarande minst 1 000 000 euro per skadeståndskrav och minst
1 500 000 euro per år för samtliga skadeståndskrav,

2. en garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande
skydd, eller

3. en kombination av startkapital och försäkring eller garanti
eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd.

Om värdepappersbolaget är registrerat som försäkringsförmedlare
enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
gäller dock i stället för första stycket 4 att bolaget skall ha
ett startkapital som motsvarar minst 25 000 euro eller ha en
ansvarsförsäkring eller en garanti eller liknande utfästelse
som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till
följd av verksamheten. Antingen skall försäkringsbeloppet uppgå
till motsvarande minst 500 000 euro per skadeståndskrav och
minst 750 000 euro per år för samtliga skadeståndskrav eller
skall bolaget ha en kombination av startkapital och försäkring
eller garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande
skydd.

7 § Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar
finns i förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Lag (2014:985).

Ansökan om tillstånd

8 § Ett aktiebolag får ansöka om tillstånd innan bolaget har
registrerats i aktiebolags- eller europabolagsregistret.

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från
stiftelseurkundens undertecknande, räknas den tid som anges i 2
kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) från tillståndsbeslutet.

Samråd med andra behöriga myndigheter

9 § Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd
samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om
bolaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett
värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett
försäkringsföretag med auktorisation i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget
till ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag
för elektroniska pengar eller ett försäkringsföretag med
auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av
samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll
över ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag
för elektroniska pengar eller ett försäkringsföretag med
auktorisation i det landet.

Kreditinstitut

10 § Tillstånd för ett svenskt kreditinstitut att driva
värdepappersrörelse skall ges om den planerade verksamheten kan
antas komma att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och
andra författningar som reglerar institutets verksamhet.

Verksamhetsplan

11 § En ansökan om tillstånd enligt detta kapitel skall
innehålla en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten.

Bemyndiganden

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt
6 §, och

2. vilka krav som enligt 1 § första stycket 5 och 6 samt 24
kap. 3 § andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i
styrelsen eller vara verkställande direktör i ett
värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem och
på styrelsen i dess helhet. Lag (2014:985).

4 kap. Utländska företags verksamhet i Sverige

Företag hemmahörande inom EES

1 § Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i
hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse behöver
inte tillstånd enligt 2 kap. 1 §. Ett sådant företag får

1. driva värdepappersrörelse från filial i Sverige med början
två månader efter det att Finansinspektionen från en behörig
myndighet i företagets hemland har tagit emot en underrättelse
som innehåller

a) en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten i Sverige
med uppgift om filialens organisation,

b) uppgift om huruvida filialen avser att använda anknutna
ombud, och

c) uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, och

2. driva värdepappersrörelse genom att från sitt hemland
erbjuda och tillhandahålla tjänster med början så snart
Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets
hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller en
verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om
vilka tjänster som skall erbjudas och om huruvida företaget
avser att använda anknutna ombud.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas
tidigare än vad som anges i första stycket 1.

2 § Tillstånd enligt 2 kap. 1 § behövs inte heller för

1. ett utländskt värdepappersföretag hemmahörande inom EES som
driver en handelsplattform och som i Sverige vidtar åtgärder
för att underlätta för deltagare här att använda dess system,

2. utländska kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 4
kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, och

3. utländska finansiella institut som driver verksamhet med
stöd av 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

3 § Ett företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 1
eller 2 § får i Sverige driva bara sådan verksamhet som
omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet.

Om ett företag som avses i första stycket driver
värdepappersrörelse från filial i Sverige och använder ett
anknutet ombud, skall ombudet anses ingå i företagets filial.

Företag hemmahörande utanför EES

4 § Ett företag som hör hemma utanför EES får efter tillstånd
av Finansinspektionen driva värdepappersrörelse från filial i
Sverige. Tillstånd till filialetablering skall ges om

1. företaget står under betryggande tillsyn av en behörig
myndighet i hemlandet och den myndigheten har tillåtit att
företaget etablerar sig i Sverige,

2. filialen tillhör ett investerarskydd som uppfyller minst de
krav som gäller inom EES, och

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

5 § En ansökan om tillstånd enligt 4 § skall innehålla en
verksamhetsplan för den avsedda verksamheten.

6 § Ett företag med tillstånd enligt 4 § får efter tillstånd
av Finansinspektionen tillhandahålla sidotjänster enligt
2 kap. 2 § eller driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 §.
Tillstånd får bara ges om företaget får tillhandahålla
motsvarande tjänster eller driva motsvarande verksamhet i sitt
hemland.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 får bara
ges om insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk
garanti som

1. omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om
insättningsgaranti, och

2. har en ersättningsnivå som åtminstone motsvarar 100 000
euro. Lag (2010:1867).

5 kap. Svenska företags verksamhet utomlands

Filialverksamhet inom EES

1 § Ett värdepappersbolag som avser att inrätta en filial i ett
annat land inom EES skall underrätta Finansinspektionen innan
verksamheten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift
om filialens organisation,

2. uppgift om huruvida filialen avser att använda anknutna
ombud, och

3. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om
filialens adress och ansvariga ledning.

2 § Finner Finansinspektionen i fall som avses i 1 § att det
inte finns skäl att ifrågasätta värdepappersbolagets
administrativa struktur eller finansiella situation, skall
inspektionen inom tre månader från det att underrättelsen togs
emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land
där filialen skall inrättas. Tillsammans med underrättelsen
skall inspektionen lämna uppgift om investerarskydd och
insättningsgaranti som gäller för kunder hos
värdepappersbolaget.

Finansinspektionen skall underrätta värdepappersbolaget när
inspektionen lämnar över underrättelsen enligt första stycket.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar
för att lämna över den underrättelse som avses i första
stycket, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre
månader från det att underrättelsen togs emot.

3 § Om ett värdepappersbolag avser att ändra något som angetts
i bolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att
filialen inrättats, skall bolaget skriftligen underrätta
inspektionen minst en månad innan ändringen genomförs.
Finansinspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten i
det andra landet om ändringen.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras,
skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det
att underrättelsen kom in till inspektionen. Den behöriga
myndigheten i det andra landet skall omedelbart underrättas om
beslutet.

Vid ändring av investerarskydd eller insättningsgaranti som
avses i 2 § första stycket skall Finansinspektionen underrätta
den behöriga myndigheten i det land där filialen finns om
ändringen.

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

4 § Ett värdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett
annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla
tjänster utan att inrätta filial där, skall underrätta
Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen
skall innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift
om vilka tjänster som skall erbjudas,

2. uppgift om i vilket land verksamheten skall drivas, och

3. uppgift om huruvida bolaget avser att använda anknutna ombud
i det landet.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att
underrättelsen togs emot lämna över den och verksamhetsplanen
till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten skall
drivas.

5 § Om ett värdepappersbolag avser att ändra något som angetts
i bolagets underrättelse eller verksamhetsplan till
Finansinspektionen efter det att bolaget börjat driva
verksamhet i det andra landet, skall bolaget skriftligen
underrätta inspektionen minst en månad innan ändringen
genomförs. Finansinspektionen skall underrätta den behöriga
myndigheten i det andra landet om ändringen.

6 § Avser ett värdepappersbolag att använda anknutna ombud,
skall Finansinspektionen lämna uppgift om vilka ombud bolaget
avser att använda, om den behöriga myndigheten i det land där
verksamheten skall drivas begär det.

7 § Ett värdepappersbolag som avser att vidta åtgärder i ett
annat land inom EES för att underlätta för deltagare på distans
att få tillträde till bolagets handelsplattform skall innan
sådana åtgärder påbörjas underrätta Finansinspektionen.
Finansinspektionen skall inom en månad från det att
underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga
myndigheten i det land där åtgärderna skall vidtas. På begäran
skall Finansinspektionen till samma myndighet lämna uppgifter
om vilka från det landet som deltar på bolagets
handelsplattform.

Filialverksamhet utanför EES

8 § Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av
Finansinspektionen inrätta filial i ett land utanför EES.

Ansökan om tillstånd skall innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift
om filialens organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om
filialens adress och ansvariga ledning.

6 kap. Särskilda bestämmelser om anknutna ombud

Registrering m.m.

1 § Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt
värdepappersföretag som hör hemma inom EES som har träffat
avtal enligt 1 kap. 5 § 1 med ett anknutet ombud som har sitt
driftställe i Sverige, skall anmäla ombudet för registrering
hos Bolagsverket. Institutet eller företaget skall innan det
träffar ett sådant avtal kontrollera att det anknutna ombudet
har tillräckliga kunskaper och kvalifikationer för den
verksamhet som det skall driva samt att det även i övrigt är
lämpligt att driva sådan verksamhet.

I en anmälan enligt första stycket skall det anges vilken
verksamhet som ombudet skall driva.

2 § Ett svenskt värdepappersinstitut som har träffat avtal
enligt 1 kap. 5 § 1 med ett anknutet ombud som har sitt
driftställe i ett annat land inom EES som inte tillåter att
värdepappersföretag som hör hemma i det landet utser anknutna
ombud, skall anmäla ombudet för registrering och utföra
kontroll enligt 1 §.

3 § Ett anknutet ombud får inte påbörja sin verksamhet som
anknutet ombud förrän registrering har skett.

Information till kund

4 § Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt
värdepappersföretag som hör hemma inom EES skall se till att
ett anknutet ombud som det har anmält för registrering enligt 1
eller 2 § informerar kunderna om

1. vilket värdepappersinstitut eller utländskt
värdepappersföretag det företräder,

2. vilka befogenheter det har, och

3. att institutet eller företaget är ansvarigt för ren
förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen
eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Ansvar för ren förmögenhetsskada

5 § Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt
värdepappersföretag som hör hemma inom EES som har träffat
avtal enligt 1 kap. 5 § 1 med ett anknutet ombud är ansvarigt
för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund.

Rörelseregler

6 § Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt
värdepappersföretag som hör hemma inom EES ska fortlöpande se
till att anknutna ombud som det har anmält för registrering
enligt 1 eller 2 § uppfyller

1. kraven på kunskaper, kvalifikationer och lämplighet enligt
1 § första stycket, och

2. det som enligt 8 kap. 1 och 21 a–27 §§ gäller för
värdepappersinstitut. Lag (2013:579).

Registreringsmyndighet

7 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för anknutna ombud
som avses i 1 och 2 §§. Hos Bolagsverket förs register över
anknutna ombud, där de uppgifter som enligt lag eller andra
författningar skall tas in i register skrivs in.

8 § Om den som har gjort en registreringsanmälan inte har följt
det som gäller om anmälan eller om det finns något annat hinder
för registrering, skall Bolagsverket förelägga denne att yttra
sig i frågan eller göra rättelse inom viss tid.

Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande
enligt första stycket, skall anmälan skrivas av. En upplysning
om detta skall tas in i föreläggandet.

Om det även sedan anmälaren har yttrat sig finns hinder för
registrering som anmälaren har haft tillfälle att yttra sig
över, skall Bolagsverket vägra registrering. Om det finns skäl
för det, får dock verket ge den som har gjort anmälan tillfälle
att yttra sig på nytt innan beslut fattas i ärendet.

Avregistrering

9 § Bolagsverket skall avregistrera ett anknutet ombud om

1. det värdepappersinstitut eller det värdepappersföretag som
har träffat avtal med ombudet begär det, eller

2. värdepappersinstitutets eller värdepappersföretagets
tillstånd att driva värdepappersrörelse har återkallats.

Bemyndiganden

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som skall redovisas i ett sådant avtal
som avses i 1 kap. 5 § 1, och

2. vad svenska värdepappersinstitut och utländska
värdepappersföretag skall iaktta enligt 1 § vid anmälan om
registrering och kontroll av anknutna ombud.

7 kap. Förvärv och innehav av egendom

Innehav av egendom i allmänhet

1 § Ett värdepappersbolag får inneha bara

1. egendom som behövs för att

a) driva värdepappersrörelse, och

b) tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet,

2. aktier, andelar och andra finansiella instrument med de
begränsningar som anges i 2–6 §§ samt i förordning (EU) nr
575/2013, och

3. egendom till skyddande av fordran enligt 10–12 §§.
Lag (2014:985).

Förvärv och innehav av aktier, andelar och andra finansiella
instrument

Förvärv som ett led i organisationen av verksamheten

2 § Ett värdepappersbolag får förvärva aktier eller andelar i
företag, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av
verksamheten och annat inte följer av 13 §.

Förvärv som ett led i en normal likviditetsförvaltning

3 § Ett värdepappersbolag får förvärva finansiella instrument
som ett led i en normal likviditetsförvaltning.
Förvärv för investeringsverksamheten handel med finansiella
instrument för egen räkning

4 § Ett värdepappersbolag som har tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 3 får förvärva
finansiella instrument för den verksamheten.

Innehav vid medverkan vid emissioner

5 § Ett värdepappersbolag som har tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 6 och som i den rörelsen
har förvärvat finansiella instrument, skall avyttra dessa så
snart det är lämpligt och senast inom tre år från förvärvet. Om
det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen efter ansökan
besluta att de finansiella instrumenten får innehas under
längre tid.

Förvärv av egna aktier

6 § Ett värdepappersbolag som har tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 3 eller 7 får, trots
begränsningarna i 19 kap. 7 och 14 §§ aktiebolagslagen
(2005:551), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för
att underlätta sådan rörelse. Detta gäller dock bara aktier som
är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES.

Innehavet av sådana aktier som anges i första stycket får inte
överstiga fem procent av samtliga aktier i något av bolagen.

För aktier som har förvärvats med stöd av första stycket gäller
inte bestämmelserna i 19 kap. 9, 16 och 31–37 §§
aktiebolagslagen. Lag (2010:2075).

7 § Har upphävts genom lag (2014:985).

8 § Har upphävts genom lag (2014:985).

9 § Har upphävts genom lag (2014:985).

Innehav av egendom för att skydda en fordran

10 § För att skydda en egen fordran får ett värdepappersbolag

1. på offentlig auktion, på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES, på en handelsplattform eller
vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör
säkerhet för fordran, och

2. om det finns skäl att anta att bolaget annars skulle lida
avsevärd förlust, som betalning för en fordran överta egendom
som utgör säkerhet för fordran eller annan egendom.

11 § Den egendom som ett värdepappersbolag har förvärvat enligt
10 § skall avyttras så snart det är lämpligt och senast när det
kan ske utan förlust för värdepappersbolaget. Har egendomen
inte avyttrats inom tre år från förvärvet, krävs tillstånd av
Finansinspektionen för fortsatt innehav.

12 § Det som anges i 11 § gäller inte egen aktie eller aktie i
moderbolag. För förvärv av sådana aktier gäller bestämmelserna
i 19 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall

13 § Ett värdepappersbolag får bara efter tillstånd av
Finansinspektionen förvärva egendom i andra fall än som anges i
3-6 §§ om bolagets motprestation motsvarar mer än 25 procent av
dess kapitalbas. Tillstånd skall inhämtas före förvärvet.

Tillstånd skall ges om det inte kan antas att förvärvet leder
till överträdelse av denna lag eller andra författningar.

Svenska värdepappersinstitut som inte är värdepappersbolag

14 § Det som anges i 3-6 §§ om värdepappersbolag skall
tillämpas också i fråga om svenska värdepappersinstitut som
inte är värdepappersbolag.

8 kap. Skydd för investerare och andra rörelseregler

Inledande bestämmelser

1 § Ett värdepappersinstitut skall tillvarata sina kunders
intressen när det tillhandahåller investeringstjänster eller
sidotjänster till dessa samt handla hederligt, rättvist och
professionellt. Ett värdepappersinstitut skall även i övrigt
handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för
värdepappersmarknaden upprätthålls.

2 § Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel
ska bara det som anges i 1, 12 och 21 a–33 §§ tillämpas på
utländska företag som driver värdepappersrörelse i Sverige
enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. Lag (2013:579).

Krav på organisation av verksamheten m.m.

Soliditet och likviditet

3 § Ett värdepappersbolags rörelse skall drivas på ett sådant
sätt att bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte
äventyras.

Riskhantering

4 § Ett värdepappersbolag skall identifiera, mäta, styra,
internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess
rörelse är förknippad med. Bolaget skall se till att det har en
tillfredsställande intern kontroll.

Ett värdepappersbolag skall särskilt se till att dess
kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker
sammantagna inte medför att dess förmåga att fullgöra sina
förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav skall
bolaget ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera
och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och
fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de
risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för.
Bolaget skall utvärdera dessa metoder för att säkerställa att
de är heltäckande.

4 a § Ett värdepappersbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga
rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar
om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för
verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som
avses i första stycket. Lag (2014:985).

Genomlysning

5 § Ett värdepappersbolags rörelse skall organiseras och drivas
på ett sådant sätt att bolagets struktur, förbindelser med
andra företag och ställning kan överblickas.

Proportionalitet

6 § Bestämmelserna i 3-5 §§ skall tillämpas i proportion till
arten och omfattningen av värdepappersbolagets verksamheter och
dessas komplexitetsgrad.

Styrelsens ansvar

7 § Styrelsen i ett värdepappersbolag ansvarar för att kraven i
3-5 §§ uppfylls.

8 § Styrelsen i ett värdepappersbolag skall se till att det
finns skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den
omfattning som behövs för att uppfylla kraven i 3-6 §§ och för
att i övrigt styra rörelsen. Dessa riktlinjer och instruktioner
skall utvärderas och ses över regelbundet.

8 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i ett värdepappersbolag som är ett privat
aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b §
samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i
skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:554).

8 b § Den som är ledamot i styrelsen för ett
värdepappersbolag eller är dess verkställande direktör får
utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som styrelseledamot
eller verkställande direktör i andra företag som bedöms
lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda
fallet samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos
bolagets verksamhet.

Om ett värdepappersbolag är betydande i fråga om storlek,
intern organisation samt verksamhetens art, omfattning och
komplexitet, får en styrelseledamot eller verkställande
direktör endast inneha en av följande kombinationer av
uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som
styrelseledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot. Lag (2014:985).

8 c § Vid tillämpningen av 8 b § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där
värdepappersbolaget har ett kvalificerat innehav räknas som
ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte
huvudsakligen har ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten, gäller
inte 8 b § andra stycket.

En styrelseledamot eller verkställande direktör i ett
värdepappersbolag som är betydande får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot utöver de som anges i 8 b § andra stycket 1
eller 2. Lag (2014:985).

8 d § Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör
i ett värdepappersbolag ska avsätta tillräckligt med tid för
att kunna utföra sitt uppdrag. Lag (2014:985).

Rörlig ersättning

8 e § Den rörliga ersättningen till en anställd vars funktion
eller totala ersättningsnivå innebär att han eller hon kan ha
en väsentlig inverkan på ett värdepappersbolags riskprofil
får inte vara större än den fasta ersättningen.
Lag (2014:985).

Interna riktlinjer, rutiner och system m.m.

9 § Ett värdepappersinstitut skall upprätta och tillämpa de
riktlinjer och rutiner som krävs för att institutets styrelse,
de anställda i institutet och institutets anknutna ombud skall
följa de regler som gäller för verksamheten. Institutet skall
även upprätta och tillämpa regler för dessa personers egna
affärer med finansiella instrument.

10 § Ett värdepappersinstitut skall ha tillräckliga system,
resurser och rutiner för att institutet skall kunna
tillhandahålla investeringstjänster och utföra
investeringsverksamhet kontinuerligt och regelbundet.

11 § Ett värdepappersinstitut skall

1. tillämpa sunda rutiner för

a) förvaltning av verksamheten, och

b) redovisning,

2. ha rutiner för intern kontroll,

3. ha effektiva metoder för riskbedömning, och

4. ha effektiv drift och förvaltning av sina
informationssystem.

Dokumentation av utförda tjänster

12 § Ett värdepappersinstitut skall dokumentera samtliga
investeringstjänster, sidotjänster och transaktioner som det
har genomfört. Dokumentationen skall ske på ett sådant sätt att
Finansinspektionen har möjlighet att övervaka att institutet
har iakttagit kraven i denna lag och genomförandeförordningen
samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Marknadsövervakning

13 § Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en
handelsplattform eller som på annat sätt organiserar handel i
finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 skall övervaka
handeln och kursbildningen och se till att handeln sker i
överensstämmelse med institutets regler, denna lag, andra
författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

Uppdragsavtal

14 § Ett värdepappersinstitut får uppdra åt någon annan att
utföra ett visst arbete och vissa funktioner som är av
väsentlig betydelse för verksamheten, om institutet svarar för
att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade
och säkerhetsmässigt betryggande former, och

2. uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på
institutets internkontroll och Finansinspektionens möjligheter
att övervaka att institutet följer de regler som gäller för
verksamheten.

Om ett uppdragsavtal enligt första stycket innebär en väsentlig
förändring av förutsättningarna för värdepappersinstitutets
tillstånd att driva värdepappersrörelse, skall institutet
anmäla detta till Finansinspektionen och samtidigt lämna en
redogörelse för uppdragets omfattning.

Indelning av kunder i kategorier

Professionell kund och icke-professionell kund

15 § Ett värdepappersinstitut skall dela in sina kunder i
kategorierna professionell kund och icke-professionell kund.
Ett värdepappersinstitut får behandla vissa professionella
kunder som jämbördiga motparter. Ett värdepappersinstitut skall
upprätta interna regler och rutiner för indelning av sina
kunder.

I 16 och 17 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas
som professionella kunder.

I 19 och 20 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas
som jämbördiga motparter.

16 § Ett värdepappersinstitut skall betrakta en kund som en
professionell kund, om kunden ingår i någon av följande
grupper:

1. enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,

2. stora företag som på bolagsnivå uppfyller minst två av
följande tre krav

a) balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst
20 000 000 euro,

b) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst
40 000 000 euro, och

c) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst
2 000 000 euro,

3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter,
offentliga organ för förvaltning av statsskulden, centralbanker
och Europeiska centralbanken samt Europeiska
investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden
och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga
organisationer, och

4. andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1-3
vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument,
inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av
tillgångar eller andra finansiella transaktioner.

Ett värdepappersinstitut skall innan det tillhandahåller en
tjänst till en kund som avses i första stycket informera kunden
om att den kommer att betraktas som en professionell kund och
behandlas som en sådan, om inte institutet och kunden avtalar
något annat. Värdepappersinstitutet skall upplysa kunden om
möjligheten att begära en ändring av avtalsvillkoren för att
bli behandlad som en icke-professionell kund.

Om en kund som avses i första stycket begär att bli behandlad
som en icke-professionell kund, får värdepappersinstitutet ingå
ett skriftligt avtal med kunden som innebär att kunden i vissa
avseenden inte skall betraktas som en professionell kund.

17 § Ett värdepappersinstitut får behandla en kund som inte
ingår i någon av grupperna i 16 § första stycket som en
professionell kund, om kunden skriftligen har begärt hos
värdepappersinstitutet att bli behandlad som en professionell
kund, antingen generellt eller i fråga om en särskild
investeringstjänst eller transaktion eller en viss typ av
transaktion eller produkt, och kunden uppfyller minst två av
följande tre krav:

1. Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genomsnitt
minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under
de närmast föregående fyra kvartalen.

2. Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument,
definierad som insättningar av kontanta medel och innehav av
finansiella instrument, överstiger motsvarande 500 000 euro.

3. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom
finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella
transaktionerna eller tjänsterna.

För att få behandla en kund som avses i första stycket som en
professionell kund måste värdepappersinstitutet

1. ha gjort en adekvat bedömning av kundens sakkunskap,
erfarenhet och kunskap som ger en tillräcklig grund för att
anta att kunden med tanke på de planerade transaktionernas och
tjänsternas karaktär är i stånd att fatta sina egna
investeringsbeslut och förstå de aktuella riskerna, och

2. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken rätt
till skydd och ersättning till investerare som kunden kan
förlora och i ett särskilt dokument skriftligen ha fått en
förklaring från kunden att den är medveten om följderna av att
förlora detta skydd.

Innan ett värdepappersinstitut godtar en begäran från en kund
att bli behandlad som en professionell kund, skall institutet
vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att kunden
uppfyller de krav som ställs enligt första stycket.

18 § En kund som avses i 17 § skall informera
värdepappersinstitutet om alla förändringar som kan påverka
förutsättningarna för att kunden skall få bli behandlad som en
professionell kund. Värdepappersinstitutet skall vidta lämpliga
åtgärder om det får kunskap om att kunden inte längre uppfyller
de ursprungliga villkor som berättigade denne att bli behandlad
som en professionell kund.

Jämbördiga motparter

19 § Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår
i någon av följande grupper som en jämbördig motpart:

1. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,

2. kreditinstitut,

3. försäkringsföretag,

4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket
25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder och fondföretag som
avses i 1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag
samt fondbolag eller förvaltningsbolag som förvaltar dem,

5. pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,

6. andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som
har tillstånd att driva verksamhet enligt lagstiftningen i
det land där de hör hemma eller som regleras i lagstiftning i
det landet,

7. företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt
2 kap. 5 § första stycket 13 och 14,

8. nationella regeringar och därmed sammanhängande organ,
inklusive offentliga organ som har hand om statsskuld,
centralbanker och överstatliga organisationer, samt

9. andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska
betraktas som professionella kunder enligt 16 § första
stycket 1–3.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte
ingår i någon av grupperna i första stycket som en jämbördig
motpart, om företaget

1. begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och

2. får behandlas som en professionell kund enligt 17 § första
stycket.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en
jämbördig motpart enligt andra stycket bara om företaget får
behandlas som en professionell kund enligt 17 § för sådana
tjänster och transaktioner. Lag (2013:579).

20 § Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 eller 3 får i sådan
verksamhet medverka till eller inleda transaktioner med
jämbördiga motparter utan att tillämpa 22-33 §§ för dessa
transaktioner och sidotjänster som är direkt knutna till
transaktionerna.

En motpart har dock rätt att begära att 22-33 §§ skall
tillämpas generellt i avtalsförhållandet eller avse en enskild
transaktion. Om ett värdepappersinstitut samtycker till en
sådan begäran från en enhet som ingår i en sådan grupp anges i
19 § första stycket 1-8, skall institutet behandla motparten
som en professionell kund, om motparten inte uttryckligen begär
att bli behandlad som en icke-professionell kund. Om motparten
begär att bli behandlad som en icke-professionell kund,
tillämpas i fråga om en sådan begäran 16 § andra och tredje
styckena på motsvarande sätt.

Innan ett värdepappersinstitut inleder en transaktion med en
motpart som är ett sådant företag som avses i 19 § första
stycket 9, skall företaget uttryckligen ha godtagit att bli
behandlat som en jämbördig motpart. Godtagandet kan ges
generellt eller avse en enskild transaktion.

I fråga om motparter som inte ingår i någon av de grupper som
anges i 19 § första stycket 1-8 och som hör hemma i ett annat
land inom EES gäller första stycket bara om motparten i den
staten erkänns som jämbördig motpart i enlighet med artikel
24.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument. I
sådana fall tillämpas tredje stycket på motsvarande sätt.

Uppföranderegler m.m.

Intressekonflikter

21 § Ett värdepappersinstitut skall vidta alla rimliga åtgärder
för att

1. identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan
institutet, ett anknutet ombud eller någon närstående person
till dem och en kund eller mellan kunder i samband med
tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster,
samt

2. förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av
intressekonflikter.

Om de åtgärder som ett institut har vidtagit enligt första
stycket 1 inte räcker för att förhindra att kundernas intressen
kan komma att påverkas negativt, skall institutet tydligt
informera kunden om arten av eller källan till
intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en
investeringstjänst eller sidotjänst för kundens räkning.

Andelar och aktier i alternativa investeringsfonder

21 a § Ett värdepappersinstitut får, direkt eller indirekt,
erbjuda andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder
till eller placera andelar eller aktier i alternativa
investeringsfonder hos kunder inom EES enbart om andelarna
eller aktierna får marknadsföras till den aktuella kategorin
investerare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder eller andra tillämpliga
nationella bestämmelser i förvaltarens hemland som genomför
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8
juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder
samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och
förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010.
Lag (2013:579).

Information till kund

22 § Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med
lättbegriplig information om

1. värdepappersinstitutet och dess tjänster,

2. finansiella instrument och föreslagna
placeringsstrategier,

3. handelsplatser,

4. priser och avgifter, samt

5. institutets riktlinjer för utförande av order.

Informationen ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå
arten av och vilka risker som är förknippade med de
investeringstjänster och de finansiella instrument som
institutet erbjuder. Informationen får lämnas i
standardiserad form.

All information som ett värdepappersinstitut lämnar till sina
kunder ska vara rättvisande och tydlig och får inte vara
vilseledande. Marknadsföringsmaterial ska lätt kunna
identifieras som sådant.

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknadsföring av
produkter och tjänster och vilken information som ska lämnas
till kunder finns i marknadsföringslagen (2008:486) samt i
lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler. Lag (2014:15).

22 a § Ett värdepappersinstitut som förmedlar andelar i
värdepappersfonder eller i sådana fondföretag som avses i
1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i
specialfonder eller i andra alternativa investeringsfonder
som marknadsförs till icke-professionella investerare enligt
lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder enligt 2 kap. 1 § 1 och 2 eller ger råd
enligt 2 kap. 1 § 5 till en kund ska, utan att kunden begär
det, tillhandahålla kunden faktablad i god tid innan avtal
ingås. Lag (2013:579).

22 b § Ett värdepappersinstitut ska till varje kund skyndsamt
lämna sådan information som anges i 4 kap. 12 § första
stycket fjärde meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder
och som institutet får från ett fondbolag, förvaltningsbolag,
en AIF-förvaltare eller annat värdepappersinstitut.
Lag (2013:579).

Inhämtande av uppgifter vid investeringsrådgivning och
portföljförvaltning

23 § Ett värdepappersinstitut skall, när det tillhandahåller
investeringstjänsterna investeringsrådgivning till kund
avseende finansiella instrument eller diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument, hämta in
nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och
erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten samt om
dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att
institutet kan rekommendera kunden de investeringstjänster och
finansiella instrument som är lämpliga för denne.

Inhämtande av uppgifter vid övriga investeringstjänster

24 § Ett värdepappersinstitut skall, när det tillhandahåller
någon annan investeringstjänst än dem som anges i 23 §, begära
att kunden lämnar uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter
av den specifika tjänsten eller produkten, så att institutet
kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar
kunden.

Ett värdepappersinstitut skall, om det mot bakgrund av de
uppgifter som det har fått enligt första stycket anser att
tjänsten eller produkten inte passar kunden, informera kunden
om detta.

Ett värdepappersinstitut skall, om en kund inte lämnar
uppgifter enligt första stycket eller lämnar ofullständiga
uppgifter, informera kunden om att institutet inte kan avgöra
om tjänsten eller produkten passar kunden.

Information enligt andra och tredje styckena får lämnas i
standardiserad form.

25 § Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla
investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av
order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och
utförande av order avseende finansiella instrument på kunders
uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

1. tjänsten avser

a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad
eller på en motsvarande marknad utanför EES,

b) penningmarknadsinstrument,

c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan
derivatinslag,

d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 §
första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller
i ett fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket
första meningen samma lag, eller

e) andra okomplicerade finansiella instrument,

2. tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt

3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet
inte kommer att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar
kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i
standardiserad form. Lag (2013:579).

Dokumentation av överenskommelser med kund

26 § Ett värdepappersinstitut skall dokumentera vad institutet
och en kund har kommit överens om när det gäller parternas
rättigheter och skyldigheter samt övriga villkor för de
tjänster som institutet skall utföra för kunden.

Rapportering till kund

27 § Ett värdepappersinstitut skall lämna en tillfredsställande
rapportering till en kund om de tjänster som institutet har
utfört för kunden. Rapporteringen skall i förekommande fall
innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och
tjänster som har utförts för kundens räkning.

Bästa utförande av kundorder

Bästa möjliga resultat

28 § När ett värdepappersinstitut utför en kunds order, skall
det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga
resultat för kunden med avseende på

1. pris,

2. kostnad,

3. snabbhet,

4. sannolikhet för utförande och avveckling,

5. storlek,

6. art, och

7. andra för kunden väsentliga förhållanden.

Om en kund har gett specifika instruktioner, skall ett
värdepappersinstitut utföra ordern i enlighet med dessa.

Riktlinjer för utförande av order

29 § Ett värdepappersinstitut skall ha system och riktlinjer
för hur institutet skall uppnå bästa möjliga resultat enligt
28 § när en kunds order utförs.

I riktlinjerna skall det för varje kategori av finansiella
instrument finnas uppgifter om de olika handelsplatser där
värdepappersinstitutet utför sina kundorder och de faktorer som
påverkar valet av handelsplats. Riktlinjerna skall omfatta de
handelsplatser som gör det möjligt för institutet att
stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat när en kundorder
utförs.

Ett värdepappersinstitut skall övervaka och regelbundet
uppdatera sina system och riktlinjer för utförande av order och
informera sina kunder om varje väsentlig förändring av dessa.

30 § Innan ett värdepappersinstitut utför en kunds order, skall
kunden ha godtagit de riktlinjer för utförande av order som
institutet har.

31 § Innan ett värdepappersinstitut utför en kunds order
utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform, skall
kunden ha gett sitt uttryckliga godkännande till det.
Godkännandet kan ges generellt eller avse en enskild
transaktion.

32 § Om en kund begär det, skall ett värdepappersinstitut kunna
visa att det har utfört kundens order i enlighet med
institutets riktlinjer för utförande av order.

Hantering av kundorder

33 § Ett värdepappersinstitut skall snabbt, effektivt och
rättvist utföra en kunds order utan att denne missgynnas i
förhållande till andra kunder eller på grund av institutets
handel för egen räkning. I övrigt jämförbara kundorder skall
utföras i den ordning som de togs emot, om det inte finns skäl
för att utföra dem i en annan ordning.

Särskilt om kunders finansiella instrument och medel

34 § Ett värdepappersinstitut skall hålla en kunds finansiella
instrument avskilda från institutets tillgångar, om inte kunden
uttryckligen har godkänt något annat.

I 3 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
finns det särskilda bestämmelser om förfoganden över
finansiella instrument som tillhör någon annan. För
överenskommelser enligt första stycket gäller dock inte 3 kap.
1 § samma lag.

35 § Ett värdepappersinstitut som innehar en kunds medel skall

1. vidta lämpliga åtgärder för att skydda kundens rättigheter,
och

2. hålla medlen avskilda från institutets tillgångar, om det
inte har tillstånd att ta emot medel på konto enligt 2 kap. 2 §
första stycket 8 eller är ett kreditinstitut.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som tar emot
medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första
stycket 1 skall omedelbart avskilja medlen från de egna
tillgångarna.

36 § Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som
enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 tar emot medel på konto ska
ha en betalningsberedskap som är tillräcklig med hänsyn till
rörelsens art och omfattning. Bolagets eller företagets system
för hantering av uppgifter om kunder och deras insättningar
ska vara sådana att bolaget eller företaget utan dröjsmål kan
sammanställa en fullständig och tillförlitlig förteckning över
samtliga kunder som har medel på konto hos bolaget eller
företaget och deras respektive insättningar.

När medel tas emot på konto, ska en skriftlig överenskommelse
om detta träffas med kunden. Lag (2011:831).

Särskilt om kreditgivning

37 § Kredit enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 får beviljas
bara om låntagaren kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För
kredit som lämnas ska det finnas betryggande säkerhet. Lämnas
aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del
bland dessa även aktier i ett värdepappersbolag som lämnar
krediten eller dess moderbolag, får värdepappersbolaget trots
förbudet i 19 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) som pant ta
emot även dessa aktier. Lag (2010:2075).

38 § Vid kreditgivning enligt 2 kap. 2 § första stycket 2
gäller för värdepappersbolag bestämmelserna i denna paragraf
och 37 § i stället för bestämmelserna i 21 kap.
aktiebolagslagen (2005:551).

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som
bolaget normalt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,

2. en person som ensam eller i förening med någon annan får
avgöra kreditärenden som skall avgöras av styrelsen,

3. en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,

4. någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som
motsvarar minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. den som är make eller sambo till någon som avses i 1-4,
eller

6. en juridisk person i vilken någon som avses i 1-5 har ett
väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller
medlem.

Finansinspektionen prövar efter ansökan om en anställd har
sådan ledande ställning som avses i andra stycket 3.

Värdepappersbolagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit
till de personer och företag som avses i andra stycket. Bolaget
skall föra in uppgifter om sådana krediter i en förteckning.

Andra-fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet
av borgen eller fordringsrätt som utfärdas av någon som avses i
andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som bolaget
förvärvar och för vilken någon som avses i andra stycket är
betalningsskyldig.

39 § Ett värdepappersbolag får ge förskott, lämna lån eller
ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären skall förvärva
aktier i bolaget eller ett överordnat bolag i samma koncern,
bara om det därefter finns full täckning för det bundna egna
kapitalet. Vid beräkningen av om det finns full täckning för
det bundna egna kapitalet skall förskott och lån enligt första
meningen behandlas som fordringar utan värde samt säkerheter
enligt första meningen behandlas som bolagets skuld.

Förskott, lån eller säkerhet får dock bara lämnas i den
utsträckning det framstår som försvarligt med hänsyn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av det egna kapitalet, och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

Undantag om det finns särskilda regler i EG-rätten

40 § Om ett värdepappersinstitut utför en investeringstjänst
som bara är en del av en finansiell produkt för vilken det
finns andra regler i EG-rätten, gäller inte bestämmelserna i
22-27 §§.

Tillhandahållande av tjänster via ett annat företag

41 § Ett värdepappersinstitut som genom förmedling av ett annat
värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag
som hör hemma inom EES tar emot en instruktion om att utföra en
investeringstjänst eller en sidotjänst för en kunds räkning,
får förlita sig på de uppgifter om kunden som det har fått av
det andra värdepappersinstitutet eller företaget och alla
rekommendationer i fråga om tjänsten eller transaktionen som
kunden har fått från det andra institutet eller företaget. Ett
värdepappersinstitut som genomför en tjänst eller transaktion
utifrån sådana uppgifter och rekommendationer ansvarar för att
tjänsten eller transaktionen utförs i enlighet med
bestämmelserna i detta kapitel.

Ett värdepappersinstitut som har förmedlat en instruktion till
ett annat värdepappersinstitut eller ett utländskt
värdepappersföretag ansvarar för att den information som det
har lämnat över är fullständig och riktig och att de
rekommendationer och den rådgivning som institutet har
tillhandahållit är lämpliga för kunden.

Bemyndiganden

42 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 1 §,

2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att
uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering
och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses
i 3–8 §§,

3. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av
styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av
styrelseledamöter,

4. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut
ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,

5. vilka system, resurser och rutiner ett
värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

6. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 11 §,

7. dokumentation enligt 12 §,

8. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som
institutet ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

10. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in
sina kunder i kategorier enligt 15 §,

11. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,

12. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna
till sina kunder enligt 22 §,

13. på vilket sätt information enligt 22 b § ska lämnas till
kunderna,

14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av
uppgifter från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

15. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning
enligt 23 och 24 §§,

16. vilka finansiella instrument som ska anses vara
okomplicerade enligt 25 § första stycket 1 e,

17. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och
27 §§,

18. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla
kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

19. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,

20. hantering av kunders order enligt 33 §,

21. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,

22. hantering av medel enligt 35 §,

23. mottagande av medel på konto samt bolagets eller
företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt
36 §,

24. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av
säkerhet enligt 37 § andra stycket, och

25. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt
38 § fjärde stycket. Lag (2014:985).

9 kap. Information om kurser och omsättningsuppgifter m.m.

Limitorder

1 § Om en kund har angett ett lägsta pris vid försäljning till
tredje man eller ett högsta pris vid inköp (limit) avseende
aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och
värdepappersinstitutet inte utför ordern, skall institutet
omedelbart offentliggöra ordern på ett sätt som gör den lätt
tillgänglig för övriga marknadsaktörer. Detta gäller dock inte
om kunden har gett andra instruktioner.

Systematiska internhandlare

2 § Ett värdepappersinstitut är skyldigt att offentliggöra
marknadsmässiga fasta bud med köp- eller säljpriser i de enligt
artikel 22 i genomförandeförordningen likvida aktier som är
upptagna till handel på en reglerad marknad och för vilka
institutet är systematisk internhandlare. Offentliggörandet
skall ske kontinuerligt och regelbundet under den tid då
marknadsplatserna normalt är öppna och på ett sätt som på
rimliga affärsmässiga villkor gör buden lätt tillgängliga för
andra marknadsaktörer.

Skyldigheten enligt första stycket och ett instituts
skyldigheter enligt 4 och 5 §§ gäller bara vid offentliggörande
av bud upp till standardstorleken för den aktuella aktien.

3 § En systematisk internhandlare har rätt att när som helst
ändra sina bud. Vid extraordinära marknadsförhållanden har
internhandlaren också rätt att dra tillbaka buden.

4 § En systematisk internhandlare är skyldig att utföra en
order till det offentliggjorda priset vid tidpunkten då ordern
togs emot, om inte något annat följer av 5-8 §§ eller om detta
skulle strida mot bestämmelsen om bästa orderutförande i 8 kap.
28 §.

5 § En systematisk internhandlare är inte skyldig att utföra en
order som är större än något bud som internhandlaren har
offentliggjort. Om internhandlaren ändå väljer att utföra
ordern, skall den utföras till det pris som gäller för det
största bud som internhandlaren har offentliggjort.

En systematisk internhandlare är inte heller skyldig att utföra
en order som storleksmässigt ligger mellan två offentliggjorda
bud. Om internhandlaren väljer att utföra ordern, skall den
utföras till ett av de offentliggjorda priserna.

6 § En systematisk internhandlare har rätt att utföra en order
till ett bättre pris för kunden än det offentliggjorda budet,
om

1. ordern kommer från en professionell kund,

2. detta pris ligger inom ett intervall nära
marknadsförhållandena, och

3. orderns storlek överstiger den storlek som är den vanliga
för icke-professionella investerare enligt artikel 26 i
genomförandeförordningen.

En systematisk internhandlare får därutöver utföra en order
från en professionell kund till ett bättre pris än det
offentliggjorda budet i fråga om transaktioner där utförande av
ordern i olika värdepapper är en del av en enda transaktion
eller i fråga om order som är underkastade andra villkor än det
aktuella marknadspriset.

7 § En systematisk internhandlare har rätt att i enlighet med
sina interna riktlinjer och på ett icke-diskriminerande sätt
avgöra till vilka personer bud lämnas. Internhandlaren får även
vägra att ingå, eller avbryta, affärsförbindelser med kunder på
grundval av affärsmässiga överväganden.

8 § För att begränsa sin risk har en systematisk internhandlare
rätt att på ett icke-diskriminerande sätt

1. begränsa antalet transaktioner med en och samma kund på de
offentliggjorda villkoren, och

2. begränsa det totala antalet transaktioner med olika kunder
vid samma tidpunkt om antalet eller volymen av orderna avsevärt
överstiger det normala.

Information efter handel

9 § Ett värdepappersinstitut som har genomfört en transaktion
med aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad
skall offentliggöra information om pris, volym och tidpunkt för
transaktionen. Informationen skall göras tillgänglig för
allmänheten så snart det kan ske och på rimliga affärsmässiga
villkor.

Ett värdepappersinstitut som har genomfört en transaktion med
finansiella instrument som antingen är upptagna till handel på
en reglerad marknad men inte omfattas av första stycket eller
som handlas på en handelsplattform skall offentliggöra
information om transaktionen i den utsträckning som, med
beaktande av verksamhetens art och omfattning, behövs för att
säkra en god genomlysning.

Ett värdepappersinstitut har samma rätt som en reglerad marknad
att fördröja offentliggörandet av information efter handel
enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag eller
enligt beslut av en behörig myndighet i ett annat land inom
EES.

Skyldigheten enligt första och andra styckena gäller inte om
transaktionen har genomförts på en reglerad marknad eller en
handelsplattform.

Bemyndiganden

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt
1 §,

2. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på
en reglerad marknad,

3. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 § andra
stycket, och

4. villkoren för att en aktie skall anses som likvid enligt
artikel 22.1 andra stycket i genomförandeförordningen.

10 kap. Transaktionsrapportering m.m.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller

1. i fråga om svenska värdepappersinstitut, samtliga
transaktioner som ett institut har utfört, utom sådana som har
utförts vid en filial i ett annat land inom EES, och

2. i fråga om utländska värdepappersinstitut, samtliga
transaktioner som ett institut har utfört vid en filial i
Sverige.

Dokumentation och arkivering

2 § Ett värdepappersinstitut skall dokumentera samtliga
relevanta uppgifter om transaktioner med finansiella instrument
som institutet har utfört. Dokumentationen skall arkiveras i
minst fem år.

Rapportering av transaktioner

3 § Ett värdepappersinstitut är ansvarigt för att uppgifter om
de transaktioner som institutet har utfört, så snart som
möjligt och senast vid slutet av följande arbetsdag,
rapporteras till Finansinspektionen om transaktionerna avser
finansiella instrument som är upptagna till handel på en
reglerad marknad.

Rapporten skall innehålla den information som anges i tabell 1
i bilaga I till genomförandeförordningen och uppgifter som
identifierar den kund för vars räkning transaktionen har
utförts.

4 § Rapporten enligt 3 § får lämnas till Finansinspektionen

1. av värdepappersinstitutet självt,

2. genom någon utomstående för institutets räkning,

3. genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts
av Finansinspektionen, eller

4. genom den reglerade marknad eller handelsplattform där
transaktionen utfördes.

Bemyndiganden

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. dokumentation enligt 2 §, och

2. att rapporteringsskyldigheten enligt 3 § skall gälla också i
fråga om transaktioner med finansiella instrument som inte är
upptagna till handel på en reglerad marknad.

11 kap. Särskilda bestämmelser för en handelsplattform

Inledande bestämmelser

1 § En handelsplattform skall drivas hederligt, rättvist och
professionellt och på ett sätt så att allmänhetens förtroende
för värdepappersmarknaden upprätthålls.

När ett värdepappersinstitut driver en handelsplattform skall
det tillämpa principerna om

1. fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de
krav som ställs i denna lag och av institutet får delta i
handeln,

2. neutralitet, som innebär att institutets regler för
handelsplattformen tilllämpas på ett likformigt sätt gentemot
alla som deltar i handeln, och

3. god genomlysning, som innebär att deltagarna får en snabb,
samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten
får tillfälle att ta del av sådan information.

Av 13 kap. 12 § framgår att en börs efter Finansinspektionens
tillstånd får driva en handelsplattform.

2 § Ett värdepappersinstitut som för egen räkning deltar i
handeln på en handelsplattform som institutet självt driver
skall inte därigenom anses ha utfört sådana
investeringstjänster som avses i 2 kap. 1 § 1, 2 och 4.

Deltagare

3 § Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform
skall ha regler för vilka som får delta i handeln på denna. Som
deltagare i handeln får institutet ha Sveriges riksbank och
Riksgäldskontoret samt fysiska och juridiska personer som har
en betryggande kapitalstyrka, tillräckliga kunskaper och
ändamålsenlig organisation av verksamheten och som i övrigt är
lämpliga att delta i handeln.

Handelsregler

4 § Det skall finnas ändamålsenliga regler för handeln på en
handelsplattform. Av reglerna skall framgå

1. deltagarnas förpliktelser mot den som driver
handelsplattformen,

2. det som gäller för transaktioner på handelsplattformen,

3. vilka kriterier som används för att avgöra vilka finansiella
instrument som får handlas på handelsplattformen, och

4. formerna för clearing och avveckling av de transaktioner som
har genomförts.

5 § Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform
skall se till att information tillhandahålls om de finansiella
instrument som handlas på handelsplattformen i en omfattning
som är lämplig med hänsyn till de finansiella instrumentens art
samt deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

Utgivarens informationsplikt

6 § En utgivare av sådana överlåtbara värdepapper enligt 1 kap.
4 § första stycket 2 a eller b som efter ansökan av utgivare
handlas på en handelsplattform skall

1. fortlöpande informera det värdepappersinstitut som driver
handelsplattformen om sin verksamhet,

2. i övrigt lämna institutet de upplysningar som det behöver
för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och
andra författningar, samt

3. offentliggöra de upplysningar om sin verksamhet och
värdepapperen som är av betydelse för bedömning av kursvärdet
på värdepapperen.

7 § Utgivaren får skjuta upp offentliggörandet av sådan
information som avses i 6 § 3, om

1. det finns godtagbara skäl,

2. allmänheten inte riskerar att vilseledas, och

3. utgivaren kan säkerställa att informationen inte röjs.

Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning
lämnar ut informationen, skall den omedelbart överlämnas till
värdepappersinstitutet samt offentliggöras, om inte mottagaren
av informationen omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller
avtal.

8 § Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform
skall fortlöpande kontrollera att en utgivare av överlåtbara
värdepapper enligt 6 § fullgör sin informationsskyldighet
enligt denna lag.

Information före och efter handel

9 § Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform
skall offentliggöra information om de finansiella instrument
som handlas på handelsplattformen, utom sådana som avses i 10
och 11 §§, i den utsträckning som, med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning, behövs för att säkra en god
genomlysning. Informationen skall göras tillgänglig för
allmänheten på rimliga affärsmässiga villkor.

10 § Värdepappersinstitutet skall offentliggöra köp- och
säljbud samt orderdjup för aktier som handlas på
handelsplattformen och som är upptagna till handel på en
reglerad marknad. Informationen skall göras tillgänglig för
allmänheten fortlöpande under den tid som marknaderna är öppna
och på rimliga affärsmässiga villkor.

11 § Värdepappersinstitutet skall offentliggöra pris, volym och
tidpunkt för de transaktioner som har genomförts på
handelsplattformen med aktier som är upptagna till handel på en
reglerad marknad. Informationen skall göras tillgänglig för
allmänheten så snart det kan ske och på rimliga affärsmässiga
villkor.

Bemyndiganden

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldigheten att offentliggöra
information

1. om handeln enligt 9 §,

2. före handel enligt 10 § och

3. efter handel enligt 11 §.

TREDJE AVDELNINGEN

Börsverksamhet m.m.

12 kap. Tillstånd att driva en reglerad marknad

Tillståndskrav

1 § För att som börs driva en reglerad marknad krävs tillstånd
av Finansinspektionen. Tillstånd får ges svenska aktiebolag och
svenska ekonomiska föreningar.

Tillstånd att driva en reglerad marknad får enligt 9 § även ges
utländska företag.

Svenska företag

Förutsättningar för tillstånd

2 § Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad ska ges
ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag
eller någon annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar företagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett
kvalificerat innehav i företaget bedöms lämplig att utöva ett
väsentligt inflytande över ledningen av en börs,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara
verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon
av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna
lag. Lag (2009:365).

3 § Vid bedömningen enligt 2 § 3 av om en innehavare är
lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det
ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att börsens verksamhet
drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och
andra författningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott. Lag (2009:365).

Godkännande av bolagsordning m.m.

4 § Bolagsordningen eller stadgarna för en börs skall godkännas
av Finansinspektionen i samband med att företaget får tillstånd
att driva en reglerad marknad.

5 § En börs som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller
sina stadgar skall hos Finansinspektionen ansöka om godkännande
av ändringen. Ändringen skall godkännas om bolagsordningen
eller stadgarna stämmer överens med denna lag och andra
författningar samt i övrigt innehåller de särskilda
bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten
av företagets verksamhet.

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte
registreras innan ändringen har godkänts.

Styrelse

6 § En börs skall ha en styrelse med minst tre ledamöter.
Börsen skall ha en verkställande direktör.

6 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i en börs som är ett privat aktiebolag.
Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag
för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga
instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:554).

Revision

6 b § En börs ska ha minst en revisor som utses av stämman.
Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara
revisor.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad
revisor. Lag (2014:554).

Aktiekapital m.m.

7 § En börs som är aktiebolag skall ha ett aktiekapital som med
hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt
stort. Vid bedömningen av om aktiekapitalet är tillräckligt
skall hänsyn tas även till andra finansiella resurser som
börsen har eller kan utnyttja. För en börs som är ekonomisk
förening gäller det som sägs om aktiekapital i stället summan
av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.
En börs som driver en handelsplattform skall ha ett
startkapital enligt 3 kap. 6 § första stycket 2.

Ansökan om tillstånd

8 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget eller
föreningen har registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av
ett aktiebolag inom sex månader från stiftelseurkundens
undertecknande, räknas den i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen
(2005:551) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet. Om en
sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk förening
inom sex månader från det att beslut om att bilda föreningen
fattats, räknas den i 2 kap. 3 § första stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar föreskrivna tiden från
tillståndsbeslutet.

En ansökan skall innehålla en verksamhetsplan.

Utländska företag

9 § Tillstånd för ett utländskt företag att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige får ges om

1. företaget i sitt hemland driver sådan verksamhet och där
står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt
organ, och

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Svenska företags verksamhet utomlands

10 § En börs som avser att vidta åtgärder i ett annat land inom
EES för att underlätta för deltagare på distans att få
tillträde till börsens reglerade marknad eller till en
handelsplattform som drivs av börsen, skall innan sådana
åtgärder påbörjas underrätta Finansinspektionen.
Finansinspektionen skall inom en månad från det att
underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga
myndigheten i det land där åtgärderna skall vidtas. På begäran
skall Finansinspektionen till samma myndighet lämna uppgifter
om vilka från det landet som deltar i handeln på en reglerad
marknad eller handelsplattform.

Bemyndiganden

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om storleken av aktiekapitalet, summan
av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser samt kravet på
startkapital enligt 7 §.

13 kap. Börsens verksamhet

Allmänna krav på verksamheten

1 § En börs ska driva sin verksamhet hederligt, rättvist
och professionellt och på ett sätt så att allmänhetens
förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.

När börsen driver en reglerad marknad, ska den tillämpa
principerna om

1. fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller
de krav som ställs i denna lag och av börsen får delta i
handeln,

2. neutralitet, som innebär att börsens regler för den
reglerade marknaden tillämpas på ett likformigt sätt gentemot
alla som deltar i handeln, och

3. god genomlysning, som innebär att deltagarna får en snabb,
samtidig och korrekt information om handeln och att
allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.

En börs ska också

1. identifiera och hantera de risker som kan uppstå i
verksamheten,

2. ha säkra tekniska system, samt

3. identifiera och hantera de intressekonflikter som kan
uppstå mellan börsens eller dess ägares intressen och
intresset av att en reglerad marknad drivs i enlighet med
första och andra styckena.

En börs får inte i sitt regelverk ställa oskäliga krav på
emittenter och deltagare vid en reglerad marknad. Vad som
utgör ett oskäligt krav ska bedömas med hänsyn till dess
ändamål, EG-rätten och övriga omständigheter.
Lag (2009:588).

2 § En börs skall ha en, i förhållande till den direkt
affärsdrivande verksamheten, självständig övervakande funktion
med tillräckliga resurser och befogenheter för att fullgöra
börsens skyldigheter enligt 7 §, 14 kap. 7 §, 15 kap. 9 § och
16 kap. 13 §.

Godkännande för upptagande till handel

3 § Finansiella instrument får tas upp till handel på en
reglerad marknad genom att börsen, efter prövning enligt 15
kap. 2 §, beslutar om upptagande till handel.

Om det finns en skyldighet enligt 2 kap. lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument att upprätta ett prospekt,
får handel med instrumentet inte inledas förrän

1. prospektet har godkänts och registrerats hos
Finansinspektionen eller inspektionen har fått ett intyg som
avses i 2 kap. 36 § samma lag, och

2. prospektet har offentliggjorts enligt den lagen.

4 § Överlåtbara värdepapper som har getts ut eller utfärdats
av någon som enligt öppenhetsdirektivet har möjlighet att
välja hemmedlemsstat får inte tas upp till handel på en
reglerad marknad förrän emittenten har valt en stat inom EES
som hemmedlemsstat.

Första stycket gäller inte i fråga om

1. andelar i

a) en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som
avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
eller

b) en specialfond eller i en sådan alternativ
investeringsfond som avses i 4 kap. 2 eller 3 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
eller

2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.
Lag (2013:579).

5 § Överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2
a eller b som har getts ut av ett företag som har tillstånd som
börs får inte tas upp till handel på en reglerad marknad som
drivs av den börsen.

Handelsregler och marknadsövervakning

6 § En börs skall ha ändamålsenliga regler för handeln på en
reglerad marknad som drivs av börsen. Av reglerna skall framgå

1. deltagarnas förpliktelser mot börsen,

2. det som gäller för transaktioner på marknaden,

3. kompetenskraven för anställda och uppdragstagare hos
deltagarna som deltar i handeln för deltagarnas räkning, och

4. formerna för clearing och avveckling av de transaktioner som
har genomförts.

Reglerna får inte hindra en deltagare att välja ett system för
avveckling av de transaktioner som genomförts på den reglerade
marknaden under förutsättning att

1. förbindelserna mellan och avtalen rörande det valda
avvecklingssystemet och varje annat system säkerställer en
effektiv och ekonomisk avveckling av transaktionen, och

2. Finansinspektionen inte har beslutat att det valda
avvecklingssystemet inte får användas för avveckling av
transaktioner på den reglerade marknaden.

7 § Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid den
reglerade marknaden och se till att handeln sker i
överensstämmelse med denna lag och andra författningar och god
sed på värdepappersmarknaden.

Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge
inspektionen åtkomst till sitt system för övervakningen av
handeln och kursbildningen.

Regler om offentliga uppköpserbjudanden

8 § En börs skall ha regler om offentliga uppköpserbjudanden
som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad
marknad som drivs av börsen. Reglerna skall uppfylla de krav
som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG
av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden i dess ursprungliga
lydelse och i övrigt vara ändamålsenliga.

Undantag från reglerna skall kunna beslutas av börsen eller ett
av börsen utsett organ med representativa företrädare för
näringslivet. Undantag får förenas med villkor. Ett beslut om
undantag skall ange de skäl som det grundas på.

Information före och efter handel

9 § En börs skall offentliggöra information avseende de
finansiella instrument som är upptagna till handel på den
reglerade marknaden, utom sådana som avses i 10 och 11 §§, i
den utsträckning som, med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, behövs för att säkra en god genomlysning.
Informationen skall göras tillgänglig för allmänheten på
rimliga affärsmässiga villkor.

10 § En börs skall offentliggöra köp- och säljbud samt
orderdjup för aktier som är upptagna till handel på den
reglerade marknaden. Informationen skall göras tillgänglig för
allmänheten fortlöpande under den tid som den reglerade
marknaden är öppen och på rimliga affärsmässiga villkor.

11 § En börs skall offentliggöra pris, volym och tidpunkt för
de transaktioner med aktier som har genomförts på den reglerade
marknaden. Informationen skall göras tillgänglig för
allmänheten så snart det kan ske och på rimliga affärsmässiga
villkor.

Sidoverksamhet

12 § En börs får, utöver den verksamhet som tillståndet
omfattar, på rimliga affärsmässiga villkor ge
värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag
tillträde till de funktioner inom den reglerade marknaden som
används för att offentliggöra information enligt 9–11 §§. En
börs får även driva annan verksamhet som har nära samband med
den verksamhet som tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva en handelsplattform, och

2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter
som en reglerad marknad i enlighet med förordning (EU) nr
1031/2010.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 7 § första stycket
och 11 kap. gälla.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i
denna lag om reglerade marknader gälla och det som i de
bestämmelserna anges om finansiella instrument tillämpas även
på sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge
tillstånd till en börs att driva även annan verksamhet.
Lag (2012:375).

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall

13 § En börs får bara efter tillstånd av Finansinspektionen
förvärva egendom, om börsens motprestation motsvarar mer än 25
procent av dess kapitalbas. Tillstånd skall inhämtas före
förvärvet.

Tillstånd skall ges om det inte kan antas att förvärvet leder
till överträdelse av denna lag eller andra författningar.

Disciplinnämnd

14 § En börs skall ha en disciplinnämnd med uppgift att
handlägga ärenden om deltagares och emittenters överträdelser
av de regler som gäller vid en reglerad marknad som drivs av
börsen (disciplinärenden).

Gäller ärendet ett företag som har ett kvalificerat innehav i
börsen, är disciplinnämnden skyldig att pröva ärendet, om
Finansinspektionen begär det.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen besluta att
en börs inte behöver ha en disciplinnämnd.

15 § En disciplinnämnd skall bestå av en ordförande, en vice
ordförande och minst tre övriga ledamöter. Ordföranden och vice
ordföranden skall vara lagfarna och erfarna som domare. Av
övriga ledamöter skall minst två vara väl insatta i
förhållandena på värdepappersmarknaden.

I disciplinnämnden får det inte ingå personer som har
anställning i börsen, i ett företag som har ett kvalificerat
innehav i börsen eller i ett företag som ingår i samma koncern.
I nämnden får det inte heller ingå personer som har ett
kvalificerat och stadigvarande uppdrag för börsen, för ett
företag som har ett kvalificerat innehav i börsen eller för ett
företag som ingår i samma koncern.

16 § För ledamöterna i en disciplinnämnd tillämpas det som sägs
i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) om jäv.

Bemyndiganden

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. övervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 §,

2. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags
förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade
marknaden,

3. börsens skyldighet enligt 9 § att offentliggöra information
om handeln,

4. skyldigheten enligt 10 § att offentliggöra information före
handel,

5. skyldigheten enligt 11 § att offentliggöra information efter
handel, och

6. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden.

14 kap. Deltagare i handeln på en reglerad marknad

Krav på den som deltar i handeln på en reglerad marknad

1 § En börs skall ha regler för vilka som får delta i handeln
på en reglerad marknad.

2 § Som deltagare i handeln på en reglerad marknad får en börs
ha Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret samt fysiska och
juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka,
ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga
riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och som i övrigt
är lämpliga att delta i handeln vid den reglerade marknaden.

3 § En deltagare på en reglerad marknad får handla för egen
räkning. En börs får tillåta följande institut och företag att
delta i handeln vid en reglerad marknad för någon annans
räkning:

1. värdepappersinstitut som har tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 2, och

2. utländska företag som i sitt hemland får driva sådan
verksamhet som avses i 1 och som där står under betryggande
tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

Om ett företag inom en koncern bedriver handel uteslutande för
egen och för andra koncernföretags räkning skall den handel som
företaget bedriver anses vara handel för egen räkning vid
tillämpning av första stycket.

3 a § Särskilda bestämmelser om deltagare i handeln på en
reglerad marknad när det är fråga om auktionering av
utsläppsrätter på en auktionsplattform finns i artiklarna
15–21 i förordning (EU) nr 1031/2010. Lag (2012:375).

4 § Om en deltagare inte längre uppfyller kraven för att delta
i handeln på den reglerade marknaden, skall börsen besluta att
deltagaren inte längre får delta i handeln.

Börsen får förena beslutet med de villkor som anses nödvändiga
för att säkerställa en ordnad avveckling av deltagarens
förpliktelser och för att skydda investerare mot förlust.

Upplysningsskyldighet och övervakning

5 § En deltagare i handeln på en reglerad marknad skall lämna
börsen de upplysningar som behövs för att börsen skall kunna
fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra
författningar.

6 § En deltagare som inte står under Finansinspektionens
tillsyn är skyldig att på begäran av inspektionen lämna
uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i handeln på den
reglerade marknaden. Inspektionen får förelägga en sådan
deltagare att lämna de begärda uppgifterna.

Om Finansinspektionen riktat en begäran eller ett föreläggande
enligt första stycket till en deltagare som står under tillsyn
av en behörig myndighet i ett annat land inom EES, skall
inspektionen informera den myndigheten.

7 § En börs skall övervaka att deltagarna följer de krav som
gäller för deltagande i handeln på den reglerade marknaden.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om övervakningen av deltagarna i handeln
på en reglerad marknad.

15 kap. Upptagande av finansiella instrument till handel, m.m.

Förutsättningar för upptagande till handel

1 § En börs skall ha tydliga och öppet redovisade regler för
upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad
marknad.

2 § Finansiella instrument får tas upp till handel på en
reglerad marknad bara om det finns förutsättningar för en
rättvis, välordnad och effektiv handel med de finansiella
instrumenten och de, när det är fråga om överlåtbara
värdepapper, är fritt överlåtbara.

Optioner och terminer får tas upp till handel på en reglerad
marknad bara om det finns förutsättningar för en tillförlitlig
kurssättning och effektiv avveckling.

3 § Finansiella instrument får tas upp till handel efter
ansökan av emittenten.

4 § Ett finansiellt instrument får tas upp till handel utan att
emittenten har ansökt om det, om

1. instrumentet är ett överlåtbart värdepapper som redan har
tagits upp till handel på en annan reglerad marknad, eller

2. instrumentet inte är ett överlåtbart värdepapper.

5 § Om ett finansiellt instrument har tagits upp till handel
enligt 4 §, skall börsen underrätta emittenten av instrumentet.

Emittentens informationsplikt m.m.

6 § Om överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket
2 a eller b har tagits upp till handel på en reglerad marknad
efter ansökan av utgivaren eller om denne lämnat in en ansökan
om upptagande till handel, gäller följande. Utgivaren skall

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för
att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra
författningar, och

3. offentliggöra de upplysningar om sin verksamhet och
värdepapperen som är av betydelse för bedömning av kursvärdet
på värdepapperen.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har
gett ut överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första
stycket 2 a eller b som har tagits upp till handel på en
reglerad marknad som drivs av börsen, skall börsen omedelbart
vidarebefordra information enligt första stycket till
Finansinspektionen.

7 § Utgivaren får skjuta upp offentliggörandet av sådan
information som avses i 6 § första stycket 3, om

1. det finns godtagbara skäl,

2. allmänheten inte riskerar att vilseledas, och

3. utgivaren kan säkerställa att informationen inte röjs.

Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning
lämnar ut informationen, skall den omedelbart överlämnas till
börsen samt offentliggöras, om inte mottagaren av informationen
omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller avtal.

8 § En emittent av överlåtbara värdepapper som efter ansökan av
emittenten har tagits upp till handel på en reglerad marknad,
skall omedelbart offentliggöra

1. alla förändringar i de rättigheter som är knutna till
värdepapperen, och

2. nya låneemissioner.

Nya låneemissioner behöver dock inte offentliggöras av sådana
emittenter som avses i 16 kap. 2 § 1-3.

Om den som har gett ut aktier som har tagits upp till handel på
en reglerad marknad även har utfärdat derivatinstrument med
aktierna som underliggande tillgång, skall utgivaren omedelbart
även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är knutna
till derivatinstrumenten.

9 § En börs skall fortlöpande kontrollera att de finansiella
instrument som är upptagna till handel uppfyller kraven i 2 §
samt att emittenter fullgör sina informationsskyldigheter
enligt denna lag.

10 § En börs skall vidta åtgärder för att underlätta för
deltagarna i handeln på en reglerad marknad att inhämta sådan
information om emittenterna som offentliggjorts enligt lag
eller annan författning.

Avnotering

11 § En börs skall avslå en begäran om upptagande till handel
eller besluta att ett finansiellt instrument inte längre skall
vara upptaget till handel (avnotering), om instrumentet inte
uppfyller de krav som gäller för upptagande till handel eller
om emittenten allvarligt åsidosätter sina förpliktelser enligt
denna lag eller någon annan författning. Avnotering av ett
finansiellt instrument som har tagits upp till handel skall
även ske på begäran av den efter vars begäran instrumentet har
tagits upp till handel. Om det är lämpligt från allmän
synpunkt, får avnotering skjutas upp.

Avnotering får inte beslutas utan att emittenten har fått
tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet
genom någon annan än emittenten själv, om det inte är uppenbart
obehövligt eller om beslutet inte kan skjutas upp.

En börs skall omedelbart offentliggöra ett beslut om avnotering
och informera Finansinspektionen om beslutet. Inspektionen
skall därefter underrätta övriga behöriga myndigheter inom EES
om beslutet.

Inregistrering

12 § Om en börs erbjuder inregistrering vid en reglerad marknad
får överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2
a eller b, som har tagits upp till handel på marknaden,
inregistreras där efter ansökan av utgivaren.

Inregistrering får ske bara om det med hänsyn till
marknadsförhållandena för de överlåtbara värdepapperen och
omständigheterna i övrigt finns förutsättningar för en
ändamålsenlig handel med dem.

13 § En börs får inte avslå en sådan begäran som avses i 12 §
utan att sökanden har fått tillfälle att yttra sig över det som
har tillförts ärendet genom någon annan än sökanden själv, om
det inte är uppenbart obehövligt.

Beslut om inregistrering skall meddelas snarast och senast sex
månader från det att begäran gjordes hos börsen eller, om
begäran kompletteras, senast sex månader från det att
kompletteringen kom in till börsen. Meddelas inte beslut inom
angiven tid, skall begäran anses ha avslagits.

14 § En börs skall avslå en begäran om inregistrering eller
besluta om avregistrering av ett finansiellt instrument, om
instrumentet inte uppfyller de krav som gäller för
inregistrering eller om utgivaren allvarligt åsidosätter sina
förpliktelser enligt denna lag eller någon annan författning.
Avregistrering av ett finansiellt instrument skall även ske på
begäran av utgivaren. Om det är lämpligt från allmän synpunkt,
får avregistrering skjutas upp.

Avregistrering får inte beslutas utan att utgivaren har fått
tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet
genom någon annan än utgivaren själv, om det inte är uppenbart
obehövligt eller om beslutet inte kan skjutas upp.

Beslut om avregistrering skall offentliggöras omedelbart.

Bemyndiganden

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. börsens övervakning enligt 9 §, och

2. villkoren för inregistrering enligt 12 §.

16 kap. Regelbunden finansiell information

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en emittent som
har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Särskilda bestämmelser om emittenter som inte har säte i en
stat inom EES finns i 11 och 11 a §§.

En emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska, om
emittentens överlåtbara värdepapper efter ansökan av
emittenten är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige, offentliggöra regelbunden finansiell information i
enlighet med den offentliga reglering i emittentens
hemmedlemsstat inom EES som följer av öppenhetsdirektivet.
Lag (2009:572).

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas om
emittenten är

1. en stat,

2. ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional
eller lokal myndighet i en stat,

3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater
inom EES är medlemmar,

4. Europeiska centralbanken, eller

5. en centralbank i en stat inom EES.

3 § Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas i fråga
om

1. andelar

a) i en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som
avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
eller

b) i en specialfond eller i en sådan alternativ
investeringsfond som avses i 4 kap. 2 eller 3 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. penningmarknadsinstrument med en kortare löptid än ett år,
eller

3. obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som
var och en har ett nominellt värde motsvarande minst 100 000
euro och som inte är av sådant slag som anges i 18 kap. 2 §
första stycket 1. Lag (2013:579).

Års- och koncernredovisning

4 § Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader
efter utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin
årsredovisning och, i förekommande fall, en
koncernredovisning.

Års- och koncernredovisningar ska vara granskade av emittentens
revisor. Revisionsberättelsen ska offentliggöras tillsammans
med års- och koncernredovisningen. Bestämmelser om revision
finns i 14 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen
(2010:2043), 4 a kap. sparbankslagen (1987:619), 8 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. lagen (1995:1570)
om medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och 9 kap.
aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2010:2075).

Halvårsrapport

5 § En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra
överlåtbara skuldförbindelser som inte är av sådant slag som
anges i 18 kap. 2 § första stycket 1 skall offentliggöra en
delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader
(halvårsrapport). Halvårsrapporten skall offentliggöras så
snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens
utgång.

Delårsredogörelse

6 § En utgivare av aktier skall offentliggöra en
delårsredogörelse under räkenskapsårets första och andra
halvår. Redogörelsen skall offentliggöras tidigast tio veckor
efter början och senast sex veckor före slutet av halvåret.

En delårsredogörelse skall innehålla information om perioden
mellan halvårets början och dagen för redogörelsens
offentliggörande. I redogörelsen skall det ingå uppgifter om
väsentliga händelser och transaktioner under perioden samt en
allmän beskrivning av utgivarens och dess dotterföretags
ställning och resultat under perioden.

Kvartalsrapport

7 § Det krävs ingen delårsredogörelse enligt 6 § om utgivaren i
stället offentliggör en delårsrapport för perioden från
halvårets början och tre månader framåt (kvartalsrapport).
Kvartalsrapporten skall offentliggöras så snart som möjligt och
senast två månader efter rapportperiodens utgång.

Innehållet i års- och koncernredovisning samt delårsrapport

8 § För emittenter med säte i Sverige finns bestämmelser om
års- och koncernredovisning samt delårsrapport i
årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

I fråga om koncernredovisning gäller därutöver
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder.

Undertecknande och intygande

9 § De som skall underteckna en årsredovisning respektive en
koncernredovisning skall i anslutning till underskrifterna ange
sin befattning hos emittenten.

Om det är fråga om en årsredovisning, skall undertecknarna
omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och ger en rättvisande bild av företagets
ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av företagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Om det är fråga om en koncernredovisning, skall undertecknarna
omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran att
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de
internationella redovisningsstandarder som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av
koncernens ställning och resultat samt att
koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de
företag som ingår i koncernen står inför.

10 § En halvårsrapport skall undertecknas med tillämpning av 2
kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554).

De som undertecknar en halvårsrapport skall i anslutning till
underskrifterna ange sin befattning hos utgivaren. De skall
även omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran om att
halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och,
i förekommande fall, koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Emittenter utan säte i en stat inom EES

11 § En emittent som inte har säte i en stat inom EES får
tillämpa sådana bestämmelser om års- och koncernredovisning
samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en
stat utanför EES, om dessa bestämmelser motsvarar de krav som
ställs på sådan regelbunden finansiell information i
öppenhetsdirektivet. Emittenten får även tillämpa ett
tredjelands bestämmelser om kvartalsrapport, om dessa
bestämmelser motsvarar de krav på sådan rapport som ställs i
de bestämmelser om delårsrapport som anges i 8 § och som
skulle ha varit tillämpliga om emittenten hade haft sitt säte
i Sverige.

En emittent som inte har säte i en stat inom EES får även
tillämpa sådana bestämmelser om koncernredovisning och
halvårsrapport för koncernen som finns i en offentlig
reglering i en stat utanför EES, om villkoren i artikel 1 i
kommissionens beslut nr 961/2008/EG av den 12 december 2008
om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers
redovisningsstandarder och internationella
redovisningsstandarder vid upprättandet av sina
koncernredovisningar är uppfyllda.

Om ett tredjelands bestämmelser enligt första stycket inte
anses likvärdiga eller om villkoren enligt andra stycket inte
är uppfyllda, ska emittenten upprätta års- och
koncernredovisning, halvårsrapport respektive kvartalsrapport
i enlighet med de bestämmelser som anges i 8 § och som gäller
för en emittent av motsvarande slag. Lag (2013:579).

11 a § Om en emittent som inte har säte i en stat inom EES
anlitar en fysisk person eller ett företag från ett
tredjeland för granskning av års- eller koncernredovisning,
ska den som anlitas vara registrerad enligt 16 b §
revisorslagen (2001:883). Lag (2009:572).

Ingivande av information till en börs

12 § En emittent av överlåtbara värdepapper som efter ansökan
av emittenten är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige, skall vid offentliggörandet av den information som
avses i 4-7 §§ samtidigt lämna informationen till den börs som
driver den reglerade marknaden.

Övervakning av regelbunden finansiell information

13 § En börs skall övervaka att den som har Sverige som
hemmedlemsstat och som har gett ut eller utfärdat överlåtbara
värdepapper som efter ansökan av emittenten är upptagna till
handel på en reglerad marknad som drivs av börsen, upprättar
sådan regelbunden finansiell information som anges i 4, 5 och 7
§§ i enlighet med de bestämmelser som gäller för emittenten.

14 § Om börsen finner att de bestämmelser som gäller för
upprättandet av regelbunden finansiell information har
överträtts, skall börsen anmäla detta till Finansinspektionen.

En anmälan behöver inte göras om emittenten på börsens
uppmaning offentliggjort rättad eller kompletterad information.

15 § En börs skall regelbundet rapportera till
Finansinspektionen om övervakningen enligt 13 §.

Bemyndiganden

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka krav ett tredjelands bestämmelser skall uppfylla för
att få tillämpas enligt 11 § första stycket,

2. övervakningen av regelbunden finansiell information vid en
börs enligt 13 §, och

3. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen
enligt 15 §.

17 kap. Gemensamma bestämmelser om information som skall
offentliggöras av emittenter

Tillämpningsområde

1 § En emittent av överlåtbara värdepapper som har Sverige som
hemmedlemsstat, skall tillämpa bestämmelserna i detta kapitel
för sådan information som skall offentliggöras enligt 15 kap. 6
§ första stycket 3 och 8 § samt 16 kap.

En emittent av överlåtbara värdepapper som inte har Sverige som
hemmedlemsstat skall, om värdepapperen är upptagna till handel
på en reglerad marknad i Sverige, tillämpa de bestämmelser som
har meddelats med stöd av 5 § första stycket 2 för sådan
information som skall offentliggöras enligt 15 kap. 6 § första
stycket 3 och 8 § samt 16 kap. 1 § tredje stycket. Om en sådan
emittents överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel
på en reglerad marknad i emittentens hemmedlemsstat, skall
emittenten dessutom tillämpa 2 §.

Offentliggörande av information

2 § Informationen skall offentliggöras så att den snabbt och på
ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten
inom EES.

Information till Finansinspektionen

3 § Information som offentliggörs skall samtidigt lämnas till
Finansinspektionen.

Lagring av informationen

4 § Finansinspektionen skall se till att det finns en
lagringsfunktion där information som lämnas till inspektionen
enligt 3 § lagras elektroniskt.

Informationen skall vara lätt tillgänglig för den som vill ta
del av den.

Bemyndiganden

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur offentliggörandet enligt 2 § skall ske, och

2. på vilket språk informationen skall offentliggöras.

Regeringen får meddela föreskrifter om lagringsfunktionen
enligt 4 §.

18 kap. Övriga krav på utgivare

Särskilda bestämmelser om aktier

1 § En utgivare av aktier som efter ansökan av utgivaren är
upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige skall
utse ett finansiellt institut genom vilket aktieägarna skall
kunna utöva sina finansiella rättigheter.

Särskilda bestämmelser om skuldebrev

2 § I 3-6 §§ avses med skuldebrev obligationer och andra
överlåtbara skuldförbindelser, med undantag för sådana som

1. om de konverteras eller om de rättigheter som de medför
utövas, ger rätt att förvärva aktier eller finansiella
instrument som kan jämställas med aktier, eller

2. utgörs av penningmarknadsinstrument med kortare löptid än
ett år.

Bestämmelserna i 3-6 §§ skall tillämpas i fråga om skuldebrev
som efter ansökan av utgivaren är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige.

Bestämmelserna i 4-6 §§ skall inte tillämpas i fråga om
skuldebrev som har getts ut av en stat inom EES eller av ett
landsting eller en kommun eller motsvarande regional eller
lokal myndighet inom EES.

I 8 § finns bestämmelser om undantag från 3-6 §§ för vissa
utgivare som inte har säte i en stat inom EES.

3 § En utgivare av skuldebrev skall se till att alla innehavare
av sådana skuldebrev som har getts ut samtidigt och på samma
villkor behandlas lika när det gäller de rättigheter som är
knutna till skuldebreven.

4 § En utgivare av skuldebrev får inte hindra innehavare av
skuldebreven från att utöva sina rättigheter genom en fullmakt
till någon annan.

Om utgivaren av skuldebreven inte har sitt säte i Sverige,
gäller första stycket bara om lagstiftningen i den stat där
utgivaren har sin hemvist tillåter en sådan fullmakt.

5 § Om en utgivare av skuldebrev avser att hålla ett möte med
innehavare av skuldebreven, skall utgivaren

1. informera skuldebrevsinnehavarna om plats, tid och
dagordning för mötet samt om vad som krävs för att en
innehavare skall ha rätt att delta i mötet, och

2. tillhandahålla skuldebrevsinnehavarna ett fullmaktsformulär.

Fullmaktsformuläret skall tillhandahållas tillsammans med
kallelsen till mötet, om kallelsen sänds till
skuldebrevsinnehavarna. Om kallelse sker på något annat sätt,
skall fullmaktsformuläret tillhandahållas
skuldebrevsinnehavarna på begäran efter det att mötet har
tillkännagetts.

6 § En utgivare av skuldebrev skall informera
skuldebrevsinnehavarna om utbetalning av ränta, utövande av
rättigheter avseende konvertering, utbyte, teckning eller
annullering och återbetalning.

Utgivaren skall utse ett finansiellt institut genom vilket
skuldebrevsinnehavarna skall kunna utöva sina finansiella
rättigheter.

Utgivare utan säte i en stat inom EES

7 § Bestämmelserna i 8-12 §§ är tillämpliga på den som har gett
ut där angivna överlåtbara värdepapper som är upptagna till
handel på en reglerad marknad i Sverige, om utgivaren inte har
säte i en stat inom EES och har Sverige som hemmedlemsstat.

8 § För en utgivare av skuldebrev får Finansinspektionen, efter
ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 3–6 §§, om
utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig
reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa
bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som
beviljas. Lag (2012:197).

9 § För en utgivare av aktier får Finansinspektionen, efter
ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 10–12 §§, om
utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig
reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa
bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som
beviljas. Lag (2012:197).

10 § En utgivare av aktier skall behandla alla aktieägare som
innehar aktier av samma slag lika.

11 § Inför en bolagsstämma skall en utgivare av aktier
informera aktieägarna om

1. plats, tid och dagordning för stämman,

2. det totala antalet aktier och rösträtter, och

3. aktieägares rätt att delta i stämman.

12 § En utgivare av aktier får inte hindra aktieägare från att
utöva sina rättigheter genom en fullmakt till någon annan, om
lagstiftningen i den stat där utgivaren har sin hemvist
tillåter att en sådan fullmakt används.

Om fullmakt får användas, skall utgivaren inför en bolagsstämma
tillhandahålla ett fullmaktsformulär till dem som har rätt att
rösta vid stämman.

FJÄRDE AVDELNINGEN

Clearingverksamhet

19 kap. Tillstånd för clearingverksamhet

Tillståndskrav

1 § För att yrkesmässigt driva clearingverksamhet krävs
tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd får ges svenska
aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar och utländska
företag.

2 § Tillstånd enligt 1 § behövs dock inte för

1. Sveriges riksbank,

2. clearingverksamhet som huvudsakligen allmänheten deltar i,

3. företag som har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och

4. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8.

Svenska företag

Förutsättningar för tillstånd

3 § Tillstånd att driva clearingverksamhet ska ges ett
svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag
eller någon annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar företagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett
kvalificerat innehav i företaget bedöms lämplig att utöva ett
väsentligt inflytande över ledningen av en
clearingorganisation,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara
verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon
av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av en clearingorganisation och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna
lag. Lag (2009:365).

4 § Vid bedömningen enligt 3 § 3 av om en innehavare är
lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det
ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att
clearingorganisationens verksamhet drivs på ett sätt som är
förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott. Lag (2009:365).

Godkännande av bolagsordning m.m.

5 § Bolagsordningen eller stadgarna för en clearingorganisation
skall godkännas av Finansinspektionen i samband med att
företaget får tillstånd att driva clearingverksamhet.

6 § En clearingorganisation som har beslutat att ändra sin
bolagsordning eller sina stadgar skall hos Finansinspektionen
ansöka om godkännande av ändringen. Ändringen skall godkännas
om bolagsordningen eller stadgarna stämmer överens med denna
lag och andra författningar samt i övrigt innehåller de
särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen
och arten av företagets verksamhet.

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte
registreras innan ändringen har godkänts.

Styrelse

7 § En clearingorganisation skall ha en styrelse med minst tre
ledamöter. Organisationen skall ha en verkställande direktör.

7 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i en clearingorganisation som är ett
privat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap.
46 b § samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i
skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:554).

Revision

7 b § En clearingorganisation ska ha minst en revisor som
utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd
revisor får vara revisor.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad
revisor. Lag (2014:554).

Aktiekapital m.m.

8 § En clearingorganisation som är aktiebolag skall ha ett
aktiekapital som med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen av om
aktiekapitalet är tillräckligt skall hänsyn tas även till andra
finansiella resurser som bolaget har eller kan utnyttja. För en
clearingorganisation som är ekonomisk förening gäller det som
sägs om aktiekapital i stället summan av gjorda medlemsinsatser
och förlagsinsatser.

9 § En clearingorganisation skall genom eget kapital, garanti
eller försäkring eller på annat liknande sätt ha en
tillfredsställande beredskap att uppfylla ett sådant
betalningsansvar som kan uppkomma för organisationen till följd
av clearingverksamheten.

Ansökan om tillstånd

10 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget eller
föreningen har registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av
ett aktiebolag inom sex månader från stiftelseurkundens
undertecknande, räknas den i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen
(2005:551) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet. Om en
sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk förening
inom sex månader från det att beslut om att bilda föreningen
fattats, räknas den i 2 kap. 3 § första stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar föreskrivna tiden från
tillståndsbeslutet.

11 § En ansökan om tillstånd skall innehålla en verksamhetsplan
för den avsedda verksamheten. I planen skall företaget beskriva
de huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten och hur
dessa risker skall hanteras.

Utländska företag

12 § Tillstånd för ett utländskt företag att driva
clearingverksamhet från filial i Sverige får ges om

1. företaget i sitt hemland driver sådan verksamhet och där
står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt
organ, och

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Bemyndigande

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om storleken av aktiekapitalet och
summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt
8 §.

20 kap. Clearingorganisationens verksamhet

Inledande bestämmelse

1 § En clearingorganisation skall driva sin verksamhet
hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att
allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.
En clearingorganisation skall tillgodose de säkerhetskrav som
är förenade med verksamheten.

Clearingorganisationen skall i verksamheten tillämpa
principerna om

1. fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de
krav som ställs i denna lag och av clearingorganisationen får
delta i clearingen, och

2. neutralitet, som innebär att clearingorganisationens regler
tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla
clearingdeltagare.

Krav på organisation av verksamheten

Krav på regelverk m.m.

2 § En clearingorganisation skall ha ändamålsenliga regler för
hur clearingverksamheten hos organisationen skall gå till.

Clearingverksamheten skall drivas under förhållanden som
stämmer överens med denna lag och andra författningar och med
god sed på värdepappersmarknaden.

Krav på säkerhet

3 § En clearingorganisation ska se till att parterna ställer
säkerhet för gjorda åtaganden i den utsträckning det
behövs. Lag (2013:288).

4 § En clearingorganisation får besluta att efterge kravet på
säkerhet, om det är uppenbart att säkerhet inte behövs. Ett
sådant beslut får inte tillämpas innan det har godkänts av
Finansinspektionen.

5 § Har upphävts genom lag (2013:288).

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall

6 § En clearingorganisation får bara efter tillstånd av
Finansinspektionen förvärva egendom, om företagets
motprestation motsvarar mer än 25 procent av dess kapitalbas.
Tillstånd skall inhämtas före förvärvet.

Tillstånd skall ges om det inte kan antas att förvärvet leder
till överträdelse av denna lag eller andra författningar.

Sidoverksamhet

7 § En clearingorganisation får, utöver clearingverksamhet, i
företaget driva bara sådan verksamhet som har nära samband med
den.

I syfte att underlätta clearingverksamheten får en
clearingorganisation, efter tillstånd av Finansinspektionen,
inom kretsen av clearingdeltagare förmedla lån av finansiella
instrument och lämna kredit mot säkerhet.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge
tillstånd till en clearingorganisation att driva även annan
verksamhet.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om säkerhetskravet enligt 3 och 4 §§.

21 kap. Deltagare i clearingverksamhet

Krav på deltagare i clearingverksamhet

1 § Som deltagare i clearingverksamheten får en
clearingorganisation ha Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret
samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka,
ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga
riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt är
lämpliga att delta i clearingverksamheten hos
clearingorganisationen.

2 § En clearingdeltagare får delta i clearingverksamheten för
egen räkning. En clearingorganisation får tillåta svenska och
utländska clearingorganisationer eller centrala
värdepappersförvarare samt Sveriges riksbank och sådana
institut och företag som avses i 14 kap. 3 § första stycket 1
och 2 rätt att delta i clearingverksamheten för någon annans
räkning.

Om ett företag inom en koncern deltar i clearingverksamhet
uteslutande för egen och för andra koncernföretags räkning
skall deltagandet i clearingverksamhet anses vara för egen
räkning vid tillämpning av första stycket.

Upplysningsskyldighet och övervakning

3 § En clearingdeltagare skall lämna clearingorganisationen de
upplysningar som behövs för att organisationen skall kunna
fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller någon annan
författning.

4 § Om en clearingdeltagare inte längre uppfyller de krav som
anges i 1 §, skall clearingorganisationen besluta att
deltagaren inte längre får delta i clearingverksamheten.
Detsamma gäller om en clearingdeltagare trots uppmaning från
clearingorganisationen inte fullgör sin uppgiftsskyldighet
enligt 3 §.

Även om en clearingorganisation enligt första stycket beslutat
att en clearingdeltagare inte längre får delta i
clearingverksamheten, får deltagaren, om det finns särskilda
skäl, ändå vidta åtgärder i förhållande till
clearingorganisationen för att skydda uppdragsgivare mot
förlust.

5 § En clearingdeltagare som inte står under
Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i
hemlandet är skyldig att på inspektionens begäran lämna
uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i
clearingverksamheten. Inspektionen får förelägga en sådan
clearingdeltagare att lämna de begärda uppgifterna.

FEMTE AVDELNINGEN

Vissa gemensamma bestämmelser

22 kap. Avbrytande av handel m.m.

Handelsstopp

1 § Avbryter en börs handeln med ett finansiellt instrument på
en reglerad marknad (handelsstopp), skall börsen omedelbart
underrätta Finansinspektionen om åtgärden, om denna grundas på
att

1. investerarna inte har tillgång till information om det
finansiella instrumentet på lika villkor,

2. investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till
information om emittenten,

3. emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada
investerarnas intressen,

4. det finansiella instrumentet inte uppfyller de krav som
följer av den reglerade marknadens regler, eller

5. det annars finns särskilda skäl hänförliga till emittenten
eller det finansiella instrumentet.

Handeln med ett visst finansiellt instrument får inte avbrytas
av en börs, om det allvarligt skulle skada investerarnas
intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.

2 § Finansinspektionen skall, efter en underrättelse enligt 1 §,
så snart det kan ske besluta om handelsstoppet skall bestå.
Inspektionen får också, utan föregående beslut av börs, besluta
om handelsstopp på sådan grund som anges i 1 §.

Finansinspektionen får besluta att handeln skall avbrytas med
ett finansiellt instrument på en handelsplattform eller i annan
av ett värdepappersinstitut organiserad handel på sådan grund
som anges i 1 §.

Har Finansinspektionen meddelat ett beslut enligt första eller
andra stycket, skall börsen eller värdepappersinstitutet
besluta när handeln kan återupptas. Ett beslut om att återuppta
handeln får, om inte särskilda skäl finns, meddelas först efter
samråd med inspektionen. Om ett beslut om att återuppta handeln
har meddelats utan ett föregående samråd med inspektionen,
skall börsen eller värdepappersinstitutet omedelbart underrätta
inspektionen om beslutet.

3 § Om Finansinspektionen har underrättats av en behörig
myndighet i ett annat land inom EES om att den myndigheten har
begärt att handeln med ett finansiellt instrument på en
reglerad marknad skall avbrytas eller meddelat beslut om detta,
skall inspektionen besluta att handeln med samma instrument på
en reglerad marknad, handelsplattform eller annars genom ett
värdepappersinstitut i Sverige, skall stoppas.

Handeln får inte avbrytas enligt första stycket, om det
allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra
marknaden från att fungera korrekt.

4 § Ett beslut om handelsstopp får inte gälla längre tid än som
är nödvändigt.

5 § Om handeln med ett visst finansiellt instrument har
avbrutits enligt 2 § och detta instrument utgör den
underliggande tillgången för ett annat finansiellt instrument
som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en
handelsplattform eller annars genom ett värdepappersinstitut,
skall börsen respektive värdepappersinstitutet omedelbart
avbryta handeln även med det finansiella instrument som inte
utgör den underliggande tillgången. Handeln får återupptas
först när handeln i det finansiella instrumentet som utgör den
underliggande tillgången har återupptagits.
Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen efter
ansökan besluta om undantag från första stycket.

6 § Om handeln med ett visst finansiellt instrument har
avbrutits enligt 2 §, skall även annan handel med samma
instrument på en reglerad marknad eller handelsplattform
avbrytas. Ett värdepappersinstitut får inte heller handla eller
medverka vid handel med ett finansiellt instrument som beslutet
avser. En tidigare avtalad affär får dock genomföras.

Stängning

7 § Vid krig, krigsfara eller andra onormala förhållanden får
regeringen besluta att all handel vid en reglerad marknad skall
stängas. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas av
börsen efter samråd med Finansinspektionen. Börsens beslut, som
får avse högst en vecka, skall omedelbart underställas
regeringen.

Offentliggörande av beslut om handelsstopp eller stängning

8 § Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning
ska omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har
meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, ska
inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i
andra länder inom EES och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten. Lag (2012:197).

23 kap. Tillsyn

Tillsynen och dess omfattning

1 § Finansinspektionen har tillsyn över värdepappersinstitut,
börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som
har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige.

För svenska värdepappersinstitut, börser och svenska
clearingorganisationer omfattar tillsynen att rörelsen drivs
enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente
och interna instruktioner som har sin grund i en författning
som reglerar företagets verksamhet.

För ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse eller
en reglerad marknad eller clearingverksamhet från filial i
Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar och
andra författningar som gäller för företagets verksamhet i
Sverige.

Finansinspektionen har därutöver tillsyn över att
bestämmelserna om regelbunden finansiell information i 16 kap.
följs.

2 § Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och
sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna
Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed
sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

Företagen ska, utöver vad som anges i första stycket, lämna
Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som
avses i första och andra styckena av personer som är
anställda hos de företag som avses i första stycket samt av
personer som är anställda i företag som avses i 6 kap. 1 §
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag. Lag (2014:985).

2 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 §
första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället
ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2014:491).

3 § För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag och
genomförandeförordningen samt föreskrifter meddelade med stöd
av lagen följs, får Finansinspektionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter,
handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken
inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen
bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning
uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade
tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 16 kap. 1–12 §§ och 17 kap. 1–4 §§ gäller
inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 a § avser en
fråga som rör reglering som motsvarar den i 16 kap. 1–12 §§
eller 17 kap. 1–4 §§, gäller inte första stycket 2.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en
begäran enligt första stycket att göra rättelse.
Lag (2010:1863).

Platsundersökning

4 § Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en
undersökning hos

1. ett värdepappersinstitut,

2. en börs,

3. en clearingorganisation,

4. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige, samt

5. en emittent som enligt 16 kap. 1-3 §§ omfattas av
skyldigheten enligt samma kapitel att upprätta och
offentliggöra regelbunden finansiell information.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett
anknutet ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av
ett värdepappersinstitut att utföra visst arbete eller vissa
funktioner, om det behövs för tillsynen av institutet.

Samarbete och utbyte av information

5 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta
och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska
systemrisknämnden i den utsträckning som följer av direktivet
om marknader för finansiella instrument och
öppenhetsdirektivet. Lag (2012:197).

5 a § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 58a, 62.1,
62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella
instrument och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.
Lag (2012:197).

6 § Finansinspektionen skall inom ramen för sin befogenhet,
efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom
EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den
utländska myndigheten skall kunna utöva sin tillsyn enligt
direktivet om marknader för finansiella instrument. Den
utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som utförs av
Finansinspektionen.

6 a § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet,
efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land,
lämna eller kontrollera information som behövs för att den
utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta
gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om
samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens
bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i
stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål. Lag (2010:1863).

Revision

7 § Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera
revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i
revisionen av ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller
en svensk clearingorganisation. Inspektionen får när som helst
återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av företaget för sitt
arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

8 § En revisor skall omedelbart rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt
uppdrag i ett värdepappersbolag får kännedom om förhållanden
som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning
som reglerar bolagets verksamhet,

2. kan påverka bolagets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt
9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han
eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första
stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i
värdepappersbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett
företag som har en likartad förbindelse med
värdepappersbolaget.

9 § Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till
Finansinspektionen gäller också för särskilda granskare som
avses i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) i
värdepappersbolag.

10 § Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och
lekmannarevisor skall värdepappersbolag anses som aktiebolag
som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

Sammankallande av styrelse eller stämma

11 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett svenskt
värdepappersinstitut, en börs eller en svensk
clearingorganisation. Inspektionen får även begära att
styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar
sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

Företrädare för Finansinspektionen får närvara vid stämma och
vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen har
sammankallat samt delta i överläggningarna.

Avgifter till Finansinspektionen m.m.

12 § Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer
samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige ska med årliga
avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt
Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484)
om en databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna. Lag (2014:491).

13 § Finansinspektionens övervakning av regelbunden finansiell
information hos en emittent som skall tillämpa bestämmelserna i
16 kap. och vars överlåtbara värdepapper inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad i Sverige efter ansökan av
emittenten, skall bekostas av emittenten genom årliga avgifter
till inspektionen.

14 § Om Finansinspektionen behöver anlita någon med särskild
fackkunskap för bedömning av en viss fråga vid tillsynen enligt
1 §, skall kostnaden för detta betalas av det företag eller den
emittent som tillsynen avser.

Bemyndiganden

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag skall lämna till
Finansinspektionen enligt 2 § första stycket och när
upplysningarna skall lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § skall fullgöras,

3. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser,
clearingorganisationer samt sådana utländska företag som har
tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
samt

4. sådana avgifter för tillsyn som avses i 12 och 13 §§.

24 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet

1 § Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation, skulle medföra att förvärvarens
sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, krävs
tillstånd av Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma
gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav
ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50
procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier
eller andelar, eller

2. så att företaget blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet.
Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har
gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att
förvärvaren ska få behålla aktierna eller andelarna.
Förvärvaren ska då ansöka om tillstånd inom sex månader efter
förvärvet.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en
fullständig ansökan kommit in till inspektionen skicka en
bekräftelse till förvärvaren om att ansökan har tagits emot.
Lag (2009:365).

2 § Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett
värdepappersbolag får avgöras först efter samråd med behörig
myndighet i ett annat land inom EES, om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag,
kreditinstitut, företag för elektroniska pengar, eller
försäkringsföretag, eller ett i det landet hemmahörande
förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet
enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1,
eller

3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant
företag som avses i 1. Lag (2011:885).

3 § Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om
förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av ett värdepappersbolag, en börs
eller en clearingorganisation och det kan antas att det
tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till
förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i
värdepappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens
anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i
styrelsen för värdepappersbolaget, börsen eller
clearingorganisationen eller vara verkställande direktör i
detta företag, eller vara ersättare för någon av dem, har
tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen
av ett värdepappersbolag, en börs eller en
clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillräckliga
kunskaper och erfarenheter för att leda företaget,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att
motverka att värdepappersbolagets, börsens eller
clearingorganisationens rörelse drivs på ett sätt som är
förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar
företagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med
eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om det är fråga om ett värdepappersbolag och förvärvaren är
ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag ska det vid bedömningen av förvärvarens
anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav
som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 §
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om
särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet av aktier i ett värdepappersbolag skulle leda
till nära förbindelser mellan bolaget och någon annan, ska
tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget. Lag (2014:985).

3 a § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv som avses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar
efter det att den bekräftelse som avses i 1 § tredje stycket
skickades (bedömningsperioden). Om Finansinspektionen begär
kompletterande uppgifter kan bedömningsperioden förlängas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till
förvärvet, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har
meddelat beslut i fråga om ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv,
får inspektionen besluta en viss tid inom vilken förvärvet
ska genomföras. Inspektionen får besluta att förlänga tiden.
Lag (2009:365).

4 § Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav
eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att
innehavet därigenom kommer att understiga någon av de i 1 §
första stycket angivna gränserna ska skriftligen underrätta
Finansinspektionen om detta. Lag (2009:365).

5 § När ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation får kännedom om att aktier eller andelar i
företaget förvärvats enligt 1 § eller avyttrats enligt 4 §,
skall företaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till
Finansinspektionen. En börs skall samtidigt offentliggöra
förvärvet eller avyttringen.

När ett värdepappersbolag i annat fall får kännedom om att det
har nära förbindelser med någon annan, skall bolaget snarast
anmäla det till Finansinspektionen.

Ett värdepappersbolag, en börs och en svensk
clearingorganisation skall årligen till Finansinspektionen
anmäla namnen på de aktie- eller andelsägare som har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget samt
storleken på innehaven. En börs skall samtidigt offentliggöra
uppgifterna.

6 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett
värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation, skall den juridiska personen snarast
anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till
Finansinspektionen.

7 § Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar vid stämman inte
får företräda fler aktier eller andelar än som motsvarar ett
innehav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att
värdepappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens
verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i
denna lag och andra författningar som reglerar företagets
verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina
skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska
angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet,

3. om ägaren, när det är fråga om ett värdepappersbolag, är
ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som
ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 §
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om
särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med
eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som
avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att innehavaren
vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till
den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren
inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet. Lag (2014:985).

8 § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 7 §
första stycket att avyttra så stor del av aktierna eller
andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare
som avses i 7 § andra eller tredje stycket får föreläggas att
avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet
inte står i strid med inspektionens beslut.

8 a § Finansinspektionen får utöver det som anges i 7 och 8
§§ besluta att en ägare i ett värdepappersbolag som inte
följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala en
sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 25 kap. 9–10 §§.
Lag (2015:186).

9 § Aktier eller andelar som omfattas av ett förbud enligt 7 §
eller föreläggande enligt 8 § skall inte räknas med när det
krävs samtycke av ägare till en viss del av aktierna eller
andelarna i företaget för att ett beslut skall bli giltigt
eller en befogenhet skall få utövas. Detta gäller dock inte om
en förvaltare har förordnats enligt 10 §.

10 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka
om att tingsrätten förordnar en lämplig person att som
förvaltare företräda sådana aktier eller andelar som enligt 7 §
inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av
tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist eller, om
ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och
utlägg. Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna
eller andelarna och skall på begäran förskotteras av företaget.
Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk,
fastställs ersättningen av tingsrätten.

11 § Om ett värdepappersbolag har nära förbindelser med någon
annan och detta hindrar en effektiv tillsyn av
värdepappersbolaget, får Finansinspektionen förelägga
innehavare av aktier som medför att förbindelserna är nära att
avyttra så stor del av aktierna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som
omfattas av ett föreläggande enligt första stycket inte får
företräda aktierna vid stämman. I så fall skall bestämmelserna
i 10 § tillämpas.

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen
av tillståndsärenden enligt 1, 3 och 3 a §§.
Lag (2009:365).

25 kap. Ingripanden

Ingripanden mot svenska värdepappersinstitut, börser och
svenska clearingorganisationer samt vissa fysiska personer

1 § Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en
svensk clearingorganisation har åsidosatt sina skyldigheter
enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar eller
reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en
författning som reglerar företagets verksamhet, ska
Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom
viss tid begränsa eller minska riskerna i rörelsen i något
avseende, begränsa eller helt underlåta utdelning eller
räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för att komma
till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa
beslut eller genom att göra en anmärkning. Om överträdelsen
är allvarlig, ska företagets tillstånd återkallas eller, om
det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett
föreläggande i enlighet med andra stycket om det är sannolikt
att ett värdepappersbolag inom tolv månader inte längre
kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag eller
andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.
Lag (2014:985).

1 a § Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i
ett värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande
direktör, eller ersättare för någon av dem, om
värdepappersbolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att
lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till
Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som
avses där,

3. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till
Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget samt
storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 8 kap. 3–6, 8, 8 e, 9 eller 11 §
eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap.
42 § 2, 4 och 6,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om
efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven
enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen, i strid med artikel 99.1 i den
förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller
felaktig information till Finansinspektionen när det gäller
data som avses i artikel 101 i förordning (EU) nr 575/2013, i
den ursprungliga lydelsen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en
stor exponering i strid med artikel 394.1 i förordning (EU)
nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om
likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin
bruttosoliditet i strid med artikel 430.1 i förordning (EU)
nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att
hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna
enligt artikel 395 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen,

12. är exponerat för kreditrisken i en
värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i
artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga
lydelsen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig
eller felaktig information i strid med någon av artiklarna
431.1–431.3 och 451.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i
institutets kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63
i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,
när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till
innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism, eller

16. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören
eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant
uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i
3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller 8 kap. 8 b–8 d §§
eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap.
12 § 2 inte är uppfyllda.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av
tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1
eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar
i bolaget, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om
bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre
och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller
verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller
ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.
Lag (2015:186).

1 b § Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn
till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått.
Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art,
överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det
finansiella systemet, skador som uppstått och graden av
ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en
överträdelse är ringa eller ursäktlig, om företaget gör
rättelse eller om den fysiska personen verkat för att
företaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot företaget eller den fysiska personen
och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Lag (2015:186).

1 c § Utöver det som anges i 1 b § ska i försvårande riktning
beaktas om företaget eller den fysiska personen tidigare har
begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt
fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som
har förflutit mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om

1. företaget eller den fysiska personen i väsentlig mån genom
ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens
utredning, och

2. företaget snabbt upphört med överträdelsen eller den
fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska
upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av
Finansinspektionen. Lag (2015:186).

1 d § I lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om
möjlighet att ingripa genom ett beslut om ett särskilt
kapitalbaskrav och särskilda likviditetskrav.

I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns bestämmelser om
ingripande mot ett värdepappersbolag som inte uppfyller
kapitalbaskraven enligt den lagen. Lag (2015:186).

2 § Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 1 § om
en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om företaget gör
rättelse eller om något annat organ har vidtagit åtgärder mot
företaget som bedöms tillräckliga.

3 § Finansinspektionen får förelägga ett svenskt
värdepappersinstitut att upphöra med verksamhet som innefattar
handel med finansiella instrument på en marknad, om det med
hänsyn till reglerna för eller tillsynen över marknaden
framstår som uppenbart olämpligt att institutet bedriver handel
där.

4 § Om någon som ingår i ett värdepappersbolags, en börs
eller en svensk clearingorganisations styrelse eller är
verkställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 3
kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4,
ska Finansinspektionen återkalla företagets tillstånd. Detta
får dock ske bara om inspektionen först har beslutat att
påtala för företaget att personen eller personerna inte
uppfyller kraven och om denne eller dessa, sedan en av
inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått,
fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande
direktör.

Första stycket gäller också om styrelsen i sin helhet inte
uppfyller de krav som anges i 3 kap. 1 § 6.

I stället för att återkalla tillståndet, får
Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller
verkställande direktör inte längre får vara det. Inspektionen
får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till
dess företaget har utsett en ny styrelseledamot eller
verkställande direktör.

Det som sägs i första och tredje styckena om verkställande
direktör ska tilllämpas även på en ställföreträdare för
verkställande direktör. Lag (2014:985).

5 § Finansinspektionen ska återkalla ett svenskt
värdepappersinstituts, en börs eller en svensk
clearingorganisations tillstånd om

1. företaget har fått tillståndet genom att lämna falska
uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2. företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades
har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3. företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,

4. företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte
har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5. när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats
tillstånd att driva en reglerad marknad eller
clearingverksamhet, bolagets egna kapital understiger två
tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte
har täckts inom tre månader från det att den blev känd för
bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i
stället varning meddelas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första stycket 5 ska det egna kapitalet
beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett värdepappersinstituts eller en börs tillstånd
återkallas, ska Finansinspektionen underrätta Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten. Lag (2012:197).

6 § Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen besluta om
hur avvecklingen av rörelsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta
rörelsen.

7 § Om en behörig myndighet i ett annat land underrättat
Finansinspektionen om att ett värdepappersbolag överträtt
föreskrifter som gäller i det landet för bolaget, skall
inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1, 2 och 4-6 §§ mot
bolaget, om det föreligger någon omständighet som avses där.
Inspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten om vilka
åtgärder som vidtas.

Sanktionsavgift

8 § Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en
svensk clearingorganisation har meddelats beslut om
anmärkning eller varning enligt 1 § eller varning enligt 5 §
första stycket 1 och 5 jämfört med andra stycket, får
Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en
sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2014:985).

9 § Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut,
en börs eller en svensk clearingorganisation ska fastställas
till högst

1. tio procent av företagets omsättning närmast föregående
räkenskapsår,

2. två gånger den vinst som företaget erhållit till följd av
regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som företaget undvikit till följd
av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än
5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under företagets
första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen
annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att
institutet därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna
lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse. Lag (2015:186).

9 a § Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas
till högst

1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor
motsvarade fem miljoner euro,

2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit
till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att
fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit
till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att
fastställa.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2015:186).

10 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild
hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 1 b och
1 c §§, samt till företagets eller den fysiska personens
finansiella ställning och, om det går att fastställa, den
vinst som företaget eller den fysiska personen erhållit till
följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som
undvikits. Lag (2015:186).

Sanktionsföreläggande

10 a § Frågor om ingripanden mot fysiska personer för
överträdelser enligt 1 a § tas upp av Finansinspektionen
genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen
föreläggs att inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt
1 a § fjärde stycket som är bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett
domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som
görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan
verkan. Lag (2015:186).

10 b § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,

2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att
känneteckna den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och

4. den sanktion som föreläggs personen.

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att
ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om
föreläggandet inte godkänns inom den tid som
Finansinspektionen anger. Lag (2015:186).

10 c § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom
angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att
sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den
förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av
Finansinspektionens beslut om ingripande mot
värdepappersbolaget för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2015:186).

10 d § En sanktion för en överträdelse enligt 1 a § får
beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som
sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då
överträdelsen ägde rum. Lag (2015:186).

Förseningsavgift

11 § Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en
svensk clearingorganisation inte lämnar de upplysningar som
föreskrivits med stöd av 23 kap. 15 § 1 i tid, får
Finansinspektionen besluta att företaget skall betala en
förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Ingripande mot utländska värdepappersföretag

12 § Finansinspektionen får förelägga ett utländskt
värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver
verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det
överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter
som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i
genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande
bestämmelser:

– uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22–33 §§,

– hantering av limitorder i 9 kap. 1 §,

– systematiska internhandlare i 9 kap. 2–8 §§,

– information efter handel i 9 kap. 9 §,

– dokumentation i 10 kap. 2 §, eller

– rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen
underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda
värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.
Innan förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart
informeras när ett förbud meddelas. Lag (2012:197).

13 § Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom
EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder
någon annan bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag
eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som
anges i 12 §, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i företagets hemland. Detsamma gäller om ett
företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller
genom att driva en handelsplattform överträder någon
bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller
föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse
fortsätter överträdelsen genom att handla på ett sätt som
tydligt skadar investerarnas intresse i Sverige eller leder
till att marknaden inte fungerar korrekt, får
Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller
förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.
Innan föreläggande eller förbud meddelas, ska inspektionen
underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.
Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett
föreläggande eller förbud meddelas. Lag (2012:197).

14 § Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom
EES och som driver verksamhet i Sverige från filial eller genom
direkt tillhandahållande av tjänster, har fått sitt
verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, skall
Finansinspektionen omedelbart förbjuda företaget att göra nya
åtaganden i Sverige.

15 § Om ett utländskt företag som hör hemma utanför EES och som
driver värdepappersrörelse från filial i Sverige åsidosätter
sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar
som reglerar företagets verksamhet i Sverige, gäller 1 och
2 §§.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av
ett beslut enligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti eller investerarskydd till följd av ett
beslut enligt 5 § lagen (1999:158) om investerarskydd och
värdepappersföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt de
lagarna får Finansinspektionen förelägga värdepappersföretaget
att vidta rättelse. Ett sådant föreläggande får bara meddelas
om tillstånd till filialetablering inte skulle ha meddelats
utan ett beslut enligt lagarna. Ett föreläggande skall
innehålla upplysning om att filialtillståndet återkallas om
föreläggandet inte följs. Har värdepappersföretaget inte
vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får
inspektionen återkalla tillståndet.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 6 §.

Finansinspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten i
företagets hemland om de åtgärder som har vidtagits med stöd av
denna paragraf.

Ingripande mot utländska företag som driver en reglerad marknad
eller clearingverksamhet

16 § Om ett utländskt företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad eller clearingverksamhet från filial i Sverige
har överträtt en bestämmelse i denna lag eller andra
författningar som reglerar företagets verksamhet i Sverige,
gäller 1 och 2 §§.

Om ett utländskt företag som driver en reglerad marknad i ett
annat land inom EES när det vidtar åtgärder i Sverige för att
underlätta för deltagare på distans att få tillträde till den
reglerade marknaden, överträder denna lag eller en föreskrift
som meddelats med stöd av lagen, skall det som sägs i 13 § om
utländska värdepappersföretag gälla även för företaget.

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

17 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna
lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen
förelägga denne att upphöra med verksamheten. Detsamma gäller
om någon i handel med finansiella instrument använder
beteckningen börs utan att ha tillstånd att driva en reglerad
marknad.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss
verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver
verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som
inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett
utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som
i Sverige är verksam för företagets räkning.

Finansinspektionen får även ingripa mot någon som driver
värdepappersrörelse utan att vara berättigad till det, genom
beslut om sanktionsavgift enligt bestämmelserna i detta
kapitel. Lag (2015:186).

Särskilda bestämmelser om ingripande mot emittenter

Rättelse

18 § Finansinspektionen får förelägga en emittent att göra
rättelse om

1. emittenten inte har offentliggjort regelbunden finansiell
information enligt 16 kap. 4-7 §§,

2. information som har offentliggjorts är ofullständig eller
innehåller väsentliga fel, eller

3. information inte har lämnats till Finansinspektionen enligt
17 kap. 3 §.

Särskild avgift

19 § Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift
skall tas ut av en emittent som inte offentliggör regelbunden
finansiell information enligt 16 kap. 4-7 §§.

Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och
högst 10 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

20 § Finansinspektionen får besluta om en särskild avgift bara
om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex
månader från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en
upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av
inspektionen.

21 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det
annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges
helt eller delvis.

Erinran

22 § Om den regelbundna finansiella informationen som anges i
16 kap. 4-7 §§ inte har upprättats i enlighet med de
bestämmelser som gäller för emittenten, ska Finansinspektionen
meddela emittenten av de överlåtbara värdepapperen en erinran.

En erinran ska inte beslutas om en överträdelse är ringa eller
ursäktlig eller om en börs eller en reglerad marknad i ett
annat land inom EES vidtar tillräckliga åtgärder mot
emittenten. Lag (2008:283).

Straffavgift

23 § Om en emittent har meddelats beslut om erinran, får
Finansinspektionen besluta att emittenten skall betala en
straffavgift.

Straffavgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst
10 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Ingripande mot vissa utländska emittenter av överlåtbara
värdepapper

24 § Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har
Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är
upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte
uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i
öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av
värdepapperen och information till sådana innehavare, ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat
inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt ska
lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller
om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör
information som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna
i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på
ett sätt som uppfyller sådana krav. Finansinspektionen ska
också underrätta Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den
behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat,
inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger
på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som
avses i första stycket, ska inspektionen offentliggöra det
förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före
offentliggörandet ska Finansinspektionen underrätta den
utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också
underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten så snart som möjligt. Lag (2012:197).

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift, särskild avgift,
straffavgift och förseningsavgift

25 § En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift eller
förseningsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom
trettio dagar efter det att beslutet om den har fått laga
kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre
tid som anges i beslutet eller föreläggandet. Lag (2015:186).

26 § Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift, särskild
avgift, straffavgift eller förseningsavgift får verkställas
enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 25 §. Lag (2014:985).

27 § Om sanktionsavgiften, den särskilda avgiften,
straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den
tid som anges i 25 §, ska Finansinspektionen lämna den
obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning
av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. Lag (2014:985).

28 § En sanktionsavgift, särskild avgift, straffavgift, eller
förseningsavgift som har beslutats faller bort i den
utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från
det att beslutet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet
godkändes. Lag (2015:186).

Vite

29 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud
enligt denna lag, får inspektionen förelägga vite.

26 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25
kap. 10 a § och 17 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller
dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut
om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla
omedelbart. Lag (2015:186).

2 § Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3
kap. 1 § första stycket eller 12 kap. 2 § inte meddelar
beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska
inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta.
Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att
ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som
avses i 5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet inom
tre månader från det att underrättelsen togs emot och inte
heller inom samma tid meddelar beslut enligt tredje stycket
samma paragraf, ska inspektionen underrätta sökanden om
skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av
domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra
stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som
avses i första stycket inom sex månader från det att en
förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.
Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har
lämnats över inom tre månader från det att en förklaring har
lämnats, ska beslut enligt 5 kap. 2 § tredje stycket anses
ha meddelats. Lag (2013:109).

3 § Bolagsverkets beslut att skriva av eller vägra registrering
av en anmälan avseende ett anknutet ombud eller beslut att
avregistrera ett anknutet ombud enligt 6 kap. 8 eller 9 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från
dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:283).

4 § Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en
ansökan om inregistrering av ett överlåtbart värdepapper enligt
1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b får väcka talan mot
börsen vid allmän domstol inom tre månader från dagen för
beslutet. Detsamma gäller beslut av en börs att avnotera eller
avregistrera ett finansiellt instrument. Om talan inte väcks
inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

5 § Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en
ansökan om tillstånd att lägga bud vid en auktionsplattform
som avses i 13 kap. 12 § andra stycket 2, eller ett beslut om
att dra in eller tillfälligt upphäva ett sådant tillstånd, får
väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader
från dagen för beslutet. Om talan inte väckts inom denna tid,
är rätten till talan förlorad. Lag (2012:375).

Övergångsbestämmelser

2007:528

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007, då lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse och lagen (1992:543) om börs-
och clearingverksamhet skall upphöra att gälla.

2. Värdepappersinstitut som vid ikraftträdandet av denna lag
har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 §
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall anses ha
tillstånd enligt denna lag enligt följande:

– värdepappersinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § första
stycket 1 lagen om värdepappersrörelse skall anses ha tillstånd
enligt 2 kap. 1 § 2,

– värdepappersinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § första
stycket 2 lagen om värdepappersrörelse skall anses ha tillstånd
enligt 2 kap. 1 § 1,

– värdepappersinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § första
stycket 3 lagen om värdepappersrörelse skall anses ha tillstånd
enligt 2 kap. 1 § 3, och

– värdepappersinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § första
stycket 4 lagen om värdepappersrörelse skall anses ha tillstånd
enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 och 5.

3. Värdepappersbolag och utländska företag som vid
ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse skall anses ha tillstånd
enligt 2 kap. 1 § 6 och 7 samt 2 kap. 2 § första stycket 3 och
6 denna lag. Värdepappersbolag och utländska företag som vid
ikraftträdandet har tillstånd till verksamhet som bara avser
annan medverkan vid emissioner än garantigivning skall dock
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 1 § 7 samt 2 kap. 2 § första
stycket 3 och 6 denna lag.

4. Kreditinstitut som vid ikraftträdandet av denna lag har
tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 §
första stycket 5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 1 § 6 och 7 denna lag.
Kreditinstitut som vid ikraftträdandet har tillstånd till
verksamhet som bara avser annan medverkan vid emissioner än
garantigivning skall dock anses ha tillstånd enligt 2 kap. 1 §
7 denna lag.

5. Värdepappersbolag och utländska företag som vid
ikraftträdandet av denna lag har tillstånd enligt 3 kap. 4 §
första stycket 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och
kreditinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket
1, 2 eller 4 lagen om värdepappersrörelse skall anses ha
tillstånd enligt 2 kap. 1 § 5 denna lag.

6. Värdepappersbolag och utländska företag som vid
ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att driva
sidoverksamhet enligt 3 kap. 4 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse skall anses ha tillstånd enligt denna lag
enligt följande:

– värdepappersbolag och utländska företag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § första stycket 2 lagen om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 1,

– värdepappersbolag och utländska företag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § första stycket 3 lagen om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 1,

– värdepappersbolag och utländska företag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § första stycket 4 lagen om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 8,

– värdepappersbolag och utländska företag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § första stycket 5 lagen om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2,

– värdepappersbolag och utländska företag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § första stycket 6 lagen om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 4,

– värdepappersbolag och utländska företag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 3 § andra stycket, och

– värdepappersbolag och utländska företag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § fjärde stycket lagen om värdepappersrörelse skall
anses ha tillstånd enligt 2 kap. 3 § första stycket.

7. Har upphävts genom lag (2014:985).

8. En börs eller auktoriserad marknadsplats som vid
ikraftträdandet av denna lag har tillstånd enligt 2 eller 7
kap. lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet skall
anses ha tillstånd att driva en reglerad marknad enligt 12 kap.
1 § denna lag.

9. Om en börs eller auktoriserad marknadsplats vid
ikraftträdandet av denna lag redan driver flera marknadsplatser
med stöd av sitt tillstånd, skall företaget få tillstånd av
Finansinspektionen såsom reglerade marknader för var och en av
dessa marknadsplatser, om en anmälan om detta har kommit in
till inspektionen före den 1 maj 2008.

10. En clearingorganisation som vid ikraftträdandet av denna
lag har tillstånd enligt 8 kap. lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet skall anses ha tillstånd att driva
clearingverksamhet enligt 19 kap. denna lag.

11. Bestämmelserna i 16 kap. 4-7 §§ denna lag skall tillämpas
första gången på sådan regelbunden finansiell information som
skall offentliggöras närmast efter den 31 oktober 2007.

12. Underrättelser eller ansökningar enligt 1 kap. 3 c § 1
eller 2, eller 1 kap. 4, 5 eller 6 b § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse skall ha samma verkan som underrättelser
eller ansökningar enligt 4 kap. 1 § 1 eller 2 respektive 5 kap.
1, 4 eller 8 § denna lag, om anmälan om gränsöverskridande har
gjorts till den behöriga myndigheten i företagets hemland före
ikraftträdandet av denna lag.

13. Om ett värdepappersinstitut har kategoriserat en kund som
professionell före ikraftträdandet av denna lag, kan företaget
även efter ikraftträdandet behandla kunden som en professionell
kund, om

a) kategoriseringen har baserats på en adekvat bedömning av
kundens kunskaper och erfarenheter,

b) värdepappersinstitutet med stöd av bedömningen försäkrat sig
om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och är
införstådd med därmed förknippade risker, och

c) värdepappersinstitutet har informerat kunden om de kriterier
som enligt lagen gäller för kategorisering av kunder.

14. Ett finansiellt instrument som är inregistrerat eller
noterat vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats enligt
5 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 7 kap. 2 § lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet före ikraftträdandet av denna lag
skall anses vara upptaget till handel enligt 15 kap. denna lag.

15. En fråga om ingripande enligt 25 kap. bedöms enligt äldre
bestämmelser om någon omständighet som föranleder frågan om
ingripande hänför sig till tiden före ikraftträdandet av denna
lag. Detta gäller dock inte om en tilllämpning av de nya
bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

16. För beslut som har meddelats enligt lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse eller lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet skall bestämmelserna i de lagarna gälla för
överklagande och vid handläggningen av överklagandet.

2009:365

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 3 kap. 1 §,
12 kap. 2 §, 19 kap. 3 § eller 24 kap. 1 § som har kommit in
till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska äldre
bestämmelser gälla.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller
andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation i sådan omfattning att han eller hon
skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd enligt
24 kap. 1 § första stycket om aktierna eller andelarna hade
förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte
tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till
Finansinspektionen senast den 2 november 2009.

2009:572

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första
gången för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30
juni 2009.

2010:844

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

2. Den som har utsetts till revisor i en börs eller en
clearingorganisation före ikraftträdandet och som enligt
12 kap. 6 a § respektive 19 kap. 7 a § inte längre ensam kan
vara revisor i företaget får ändå kvarstå som revisor under
den resterande mandattiden.

2012:382

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. För sådana skuldförbindelser som avses i 16 kap. 3 § 3 och
som redan upptagits till handel på en reglerad marknad före
den 31 december 2010 ska äldre bestämmelser gälla under
skuldförbindelsernas återstående löptid, när det gäller
tillämpligheten av informationskrav på emittenten enligt
16 kap.

2013:288

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. En clearingorganisation som vid ikraftträdandet har
tillstånd att driva sådan clearingverksamhet som avses i
1 kap. 5 § 6 b får, om en ansökan om auktorisation enligt
artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012 har getts in i
enlighet med artikel 89.3 i samma förordning, fortsätta att
driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess
att ansökan har prövats slutligt. Om auktorisation vägras,
ska clearingorganisationen upphöra med verksamheten.

2014:985

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat
före ikraftträdandet.

2015:186

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som ägt rum
före ikraftträdandet.