Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS nr
2007:572
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2007-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:996

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.

2 kap. Register över värdepappersbolag och utländska
värdepappersföretag

1 § Finansinspektionen skall med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register över värdepappersbolag och sådana
utländska värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ändamålet med
registret är att ge offentlighet åt den information som ingår i
registret.

2 § I registret över värdepappersbolag och utländska
värdepappersföretag registreras uppgifter för varje bolag och
företag.

Registret skall innehålla uppgift om

1. firma,

2. postadress och telefonnummer, och

3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget
får tillhandahålla eller driva enligt sitt
verksamhetstillstånd.

Registret skall också innehålla uppgift om organisationsnummer
för värdepappersbolag och för utländska värdepappersföretag med
filial i Sverige.

3 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten när ett värdepappersbolag registreras i
registret över värdepappersbolag och utländska
värdepappersföretag. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter
som anges i 2 §. Förordning (2012:202).

3 kap. Registrering av anknutna ombud

Anmälan för registrering hos Bolagsverket

1 § En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som
är en fysisk person skall innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer eller motsvarande
identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det
svenska värdepappersinstitut eller utländska
värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna
ombudet,

2. den fysiska personens fullständiga namn och personnummer
eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt driftställets
postadress och telefonnummer, samt

3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna
ombudets verksamhet skall omfatta.

Om den som anmäls för registrering inte är folkbokförd i
Sverige, skall en kopia av passhandling eller annan
identitetshandling som avser den anmäldes identitet följa med
anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från
filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket
1 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan
lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
handling för värdepappersföretaget.

2 § En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som
är en juridisk person skall innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer eller motsvarande
identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det
svenska värdepappersinstitut eller utländska
värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna
ombudet,

2. den juridiska personens firma, organisationsnummer eller
motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer,
samt

3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna
ombudets verksamhet skall omfatta.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk
person med driftställe i Sverige skall

1. de uppgifter som anges i första stycket 2 även avse den
filial från vilken verksamheten skall drivas, och

2. en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
handling som avser den anmälde följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från
filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket
1 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan
lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
handling för värdepappersföretaget.

3 § En anmälan för registrering av ett anknutet ombud som avses
i 6 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall
utöver det som anges i 1 och 2 §§, innehålla uppgift om i
vilket land inom EES som ombudet skall ha sitt driftställe.

4 § En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 eller 2 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden eller avregistrering enligt
6 kap. 9 § 1 samma lag skall undertecknas av en styrelseledamot
eller verkställande direktören för det svenska
värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som
har ingått avtal med det anknutna ombudet.

5 § Om de uppgifter som ett svenskt värdepappersinstitut eller
utländskt värdepappersföretag har lämnat till Bolagsverket har
ändrats, skall institutet respektive företaget snarast anmäla
det för registrering hos Bolagsverket.

Register över anknutna ombud

6 § Registrering av anknutna ombud görs i registret över
anknutna ombud. Registret förs med hjälp av automatiserad
behandling och skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket.
Verket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen
(1998:204) för registret.

I registret över anknutna ombud registreras uppgifter för varje
anknutet ombud.

7 § Registret skall ge offentlighet åt den information som
ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över
värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, och

2. information till allmänheten om anknutna ombud som har
registrerats i registret.

8 § Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
verket i enskilda fall besluta om villkor för behandlingen av
personuppgifter.

9 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 7 § i ett
enskilt fall besluta om direktåtkomst till registret över
anknutna ombud.

10 § Bestämmelserna om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen
(1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

11 § I fråga om rättelse av personuppgifter i registret över
anknutna ombud skall 26 § förvaltningslagen (1986:223)
tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

12 § I registret över anknutna ombud skall följande uppgifter
antecknas om anknutna ombud:

1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för
fysiska personer och organisationsnummer eller motsvarande
identitetsuppgift för juridiska personer,

2. fullständigt namn för fysiska personer och firma för
juridiska personer,

3. postadress och telefonnummer,

4. vilka tjänster och finansiella instrument som verksamheten
skall omfatta,

5. datum för registrering hos Bolagsverket, och

6. datum för beslut om att en registrering har återkallats.

Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-
postadress.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk
person med driftställe i Sverige, skall i registret antecknas
uppgifter enligt första stycket 1-3, 5 och 6 även avseende den
filial från vilken verksamheten skall drivas.

Om den som anmäls för registrering är ett sådant anknutet ombud
som avses i 3 §, skall i registret antecknas uppgift om i
vilket land inom EES som ombudet skall ha sitt driftställe.

13 § I registret över anknutna ombud skall för varje anknutet
ombud följande uppgifter antecknas om det svenska
värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som
det anknutna ombudet har ingått avtal med:

1. firma,

2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
samt

3. postadress och telefonnummer.

Om ett anknutet ombud har ingått avtal med ett utländskt
värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i
Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket även
avse den filial från vilken verksamheten skall drivas.

Underrättelser

14 § Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta
Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller
strukits ur registret över anknutna ombud så att inspektionen
kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på
medium för automatiserad behandling.

15 § Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för ett
svenskt värdepappersinstitut som anlitar anknutna ombud eller
om inspektionen får kännedom om att tillståndet för ett
utländskt värdepappersföretag som anlitar anknutna ombud med
driftställe i Sverige har återkallats, skall inspektionen
snarast underrätta Bolagsverket om detta.

16 § Om Bolagsverket har fattat beslut om att skriva av eller
vägra registrering av en anmälan avseende ett anknutet ombud
eller om att avregistrera ett anknutet ombud enligt 6 kap. 8
eller 9 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall
verket snarast underrätta värdepappersinstitutet eller
värdepappersföretaget om detta.

Registreringsavgifter

17 § I ärenden som rör registrering enligt detta kapitel skall
avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och
registrering med 850 kronor:

1. vid anmälan för registrering till registret över anknutna
ombud, och

2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknutet
ombud.

Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av
uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift skall inte
heller betalas för registrering som sker efter anmälan eller
underrättelse från Finansinspektionen.

18 § Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas
in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende
har påbörjats.

4 kap. Lagring och tillhandahållande av information

1 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den
lagringsfunktion som avses i 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.

2 § Lagringsfunktionen skall

1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare
dygnet runt i ett Internetbaserat system,

2. ha tillräcklig datasäkerhet,

3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats
av en behörig avsändare,

4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot,

5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen
skickats in i rätt tid och på rätt sätt,

6. registrera tidpunkten när informationen togs emot,

7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som
görs till lagrad information,

8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att
informationen har lämnats in, och

9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra
motsvarande lagringsfunktioner inom EES.

3 § Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den
lagrade informationen.

Det skall vara möjligt att söka information i
lagringsfunktionen. Sökfunktionen skall vara tillgänglig på
svenska och på åtminstone ytterligare ett språk som används
allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Sökning efter ett dokument skall kunna göras på

1. emittentens namn eller organisationsnummer,

2. dokumentets titel,

3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes,

4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och

5. vilken typ av information som dokumentet innehåller.

Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om
användningen av lagringsfunktionen.

4 a kap. Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva
aktier eller andelar

1 § Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas vid
Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd
till förvärv av aktier eller andelar enligt 24 kap. 1 §
första och andra styckena lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Förordning (2009:593).

2 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som
avses i 24 kap. 1 § tredje stycket lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ange vilken dag bedömningsperioden
löper ut. Förordning (2009:593).

3 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för
att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i
24 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, får inspektionen förelägga förvärvaren
att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt
och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som
krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än
den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.
Förordning (2009:593).

4 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska
bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet
arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den
dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen.
Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte
något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får
förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst
trettio arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller

2. förvärvaren inte är

a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar,
ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett
fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av
Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får
bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a
och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat
behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de
kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka
en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits
emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag
bedömningsperioden löper ut. Förordning (2011:262).

5 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två
arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat
land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat
synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter
framgå av beslutet. Förordning (2009:593).

5 kap. Underrättelseskyldighet

1 § Om Finansinspektionen med stöd av 25 kap. 4 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden beslutar att en
styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får
vara det, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om
beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en
ersättare för en styrelseledamot eller verkställande
direktören.

2 § Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra den
indelning i klasser av likvida aktier upptagna till handel på
en reglerad marknad som inspektionen gör när standardstorleken
på marknaden för aktierna ska fastställas. Finansinspektionen
ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
om den indelning som görs. Förordning (2012:202).

3 § Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26
juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut
och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG samla in uppgifter som
värdepappersbolag ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och
lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten.
Förordning (2014:996).

6 kap. Bemyndiganden

1 § När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal
som avses i 1 kap. 5 § 1,

2. hur en emittent ska offentliggöra ett val av
hemmedlemsstat enligt 1 kap. 9 §,

3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva
värdepappersrörelse, en reglerad marknad eller
clearingverksamhet,

4. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna
förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska
innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6
samt 24 kap. 3 § andra stycket 1 ska ställas på den som ska
ingå i styrelsen eller vara verkställande direktör i ett
värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem och
på styrelsen i dess helhet,

6. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3
kap. 6 §,

7. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap.
5 §, 5 kap. 1, 4 eller 8 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

8. vad svenska värdepappersinstitut och utländska
värdepappersföretag ska iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan
om registrering och kontroll av anknutna ombud,

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 8 kap. 1 §,

10. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att
uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering
och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses
i 8 kap. 3–8 §§,

11. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av
styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av
styrelseledamöter,

12. de riktlinjer, regler och rutiner ett
värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 8 kap.
9 §,

13. vilka system, resurser och rutiner ett
värdepappersinstitut ska ha enligt 8 kap. 10 §,

14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 8 kap. 11 §,

15. dokumentation enligt 8 kap. 12 §,

16. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap.
13 § och 13 kap. 7 §,

17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav
institutet ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap.
14 §,

18. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in
sina kunder i kategorier enligt 8 kap. 15 §,

19. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21 §,

20. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna
till sina kunder enligt 8 kap. 22 §,

21. på vilket sätt information enligt 8 kap. 22 b § ska
lämnas till kunderna,

22. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av
uppgifter från sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24 §§,

23. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning
enligt 8 kap. 23 och 24 §§,

24. vilka finansiella instrument som ska anses vara
okomplicerade enligt 8 kap. 25 § första stycket 1 e,

25. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26
och 27 §§,

26. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla
kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap.
28 §,

27. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29 §,

28. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33 §,

29. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34 §,

30. hantering av medel enligt 8 kap. 35 §,

31. mottagande av medel på konto samt bolagets eller
företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 8
kap. 36 §,

32. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av
säkerhet enligt 8 kap. 37 § andra stycket,

33. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt
8 kap. 38 § fjärde stycket,

34. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order
enligt 9 kap. 1 §,

35. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel
på en reglerad marknad,

36. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap.
9 § andra stycket,

37. villkoren för att en aktie ska anses som likvid enligt
artikel 22.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr
1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller
dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag,
transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden,
upptagande av finansiella instrument till handel samt
definitioner för tillämpning av det direktivet,

38. dokumentation enligt 10 kap. 2 §,

39. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars
räkning en transaktion har utförts enligt 10 kap. 3 § andra
stycket,

40. när en transaktionsrapport ska innehålla information
utöver den som anges i 10 kap. 3 § andra stycket i enlighet
med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1287/2006,

41. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 § ska
gälla också i fråga om transaktioner med finansiella
instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad,

42. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 och 7 §§
gäller för utgivare av vissa överlåtbara värdepapper som
handlas på en handelsplattform,

43. skyldigheten att offentliggöra information om handeln
enligt 11 kap. 9 § och 13 kap. 9 §,

44. skyldigheten att offentliggöra information före handel
enligt 11 kap. 10 § och 13 kap. 10 §,

45. skyldigheten att offentliggöra information efter handel
enligt 11 kap. 11 § och 13 kap. 11 §,

46. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda
medlemsinsatser och förlagsinsatser samt kravet på
startkapital enligt 12 kap. 7 §,

47. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om
aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den
reglerade marknaden,

48. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden
enligt 13 kap.,

49. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad
marknad,

50. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för
emittenter av överlåtbara värdepapper som är upptagna till
handel på en reglerad marknad eller för vilka ansökan om
upptagande till handel lämnats in,

51. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,

52. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,

53. vad som krävs för att bestämmelser om års- och
koncernredovisning samt halvårsrapport och kvartalsrapport
som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES ska
få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

54. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella
information som ska utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,

55. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i
16 kap. 14 § ska innehålla och hur anmälningsskyldigheten ska
fullgöras,

56. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan
rapportering som avses i 16 kap. 15 §,

57. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17
kap. 1 § ska offentliggöras,

58. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt
17 kap. 3 §,

59. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk
reglering som avses i 18 kap. 8 § ska anses motsvara
bestämmelserna i 18 kap. 3–6 §§,

60. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk
reglering som avses i 18 kap. 9 § ska anses motsvara
bestämmelserna i 18 kap. 10–12 §§,

61. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda
medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,

62. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,

63. vilka upplysningar värdepappersinstitut, börser,
clearingorganisationer och sådana utländska företag som har
tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige
ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § och när
upplysningarna ska lämnas,

64. hur skyldigheten att lämna uppgifter till
Finansinspektionen enligt 23 kap. 3 § ska fullgöras,

65. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket
ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till
Statistiska centralbyrån, och

66. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos
börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag
som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige. Förordning (2014:996).

2 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 1 § 65, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:996).