Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

SFS nr
2007:58
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:1164
Upphävd
2014-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1574

Syfte och tillämpningsområde

1 § Syftet med denna lag är att säkerställa tekniska standarder
för elektroniska vägavgiftssystem.

2 § Med elektroniska vägavgiftssystem avses i denna lag system
som används för elektronisk betalning av avgifter som tas ut
för färd med motordrivna fordon på väg eller på sådana färjor
som avses i 2 § andra stycket väglagen (1971:948).

Begreppet motordrivet fordon har samma betydelse som i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Med väg avses en sådan
väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används
för trafik med motorfordon.

3 § Lagen gäller endast sådana elektroniska vägavgiftssystem
där utrustning behöver installeras i fordon.

Tekniska krav

4 § Ett elektroniskt vägavgiftssystem skall uppfylla
föreskrivna tekniska krav för att göra det möjligt att använda
standardiserad utrustning i fordonen.

5 § Ett mindre och helt lokalt elektroniskt vägavgiftssystem
behöver inte uppfylla de föreskrivna kraven om kostnaderna för
detta inte står i proportion till fördelarna.

Tillsyn

6 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som
skall vara tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten utövar
tillsyn över att den som använder ett elektroniskt
vägavgiftssystem för att ta ut avgifter följer denna lag och de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

7 § Tillsynsmyndigheten har på begäran rätt att få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har också på begäran rätt att, i den
utsträckning det behövs för tillsynen, få tillträde till
anläggningar, lokaler och andra utrymmen som har anknytning
till användandet av ett elektroniskt vägavgiftssystem. Denna
rätt omfattar inte bostäder.

8 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att denna lag och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen skall följas.

9 § Om tillsynsmyndigheten meddelar förelägganden eller förbud
enligt denna lag, får dessa förenas med vite.

Överklagande

10 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om sådana krav som anges i 4 § och om
avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1574).

Övergångsbestämmelser

2007:58

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

2. Lagen gäller inte elektroniska vägavgiftssystem som har
tagits i drift före ikraftträdandet.