Förordning (2007:61) om regionalt investeringsstöd

SFS nr
2007:61
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:211
Upphävd
2015-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:390

Allmänna bestämmelser

Syftet med regionalt investeringsstöd

1 § För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och
därmed en hållbar regional tillväxt, får stöd i samband med
investeringar lämnas i form av regionalt investeringsstöd.

Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla
de nationella hållbarhetsmålen.

Innebörden av vissa begrepp

2 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år.

3 § Med små företag avses i denna förordning fristående företag
och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna
företag

1. har färre än 50 anställda, och

2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som
motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

4 § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda
investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder. Förordning (2007:590).

5 § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Med anknutna företag avses vidare företag som upprätthåller de
förbindelser som avses i första stycket 1-4 med ett annat
företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 4 § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.

6 § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent
direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
eller medelstora företag enligt 2 eller 3 § endast om de
kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 § andra stycket
1, 3 eller 4.

7 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns
bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett
landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av
vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen
i denna förordning i stället gälla det berörda landstinget. I
Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i 48 § andra
stycket i stället gälla samverkansorganet.
Förordning (2010:1758).

Allmänna förutsättningar för regionalt investeringsstöd

8 § Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområdena A
och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av
kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen
(1999:1382) om stödområden för vissa regionala
företagsstöd. Förordning (2014:390).

9 § Regionalt investeringsstöd lämnas i enlighet med de
villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008
av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt
artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän
gruppundantagsförordning). Förordning (2013:475).

10 § Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd
skall det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd
söks kan leda till arbetstillfällen för både kvinnor och män.

11 § Ett regionalt investeringsstöds storlek skall bestämmas
med tillämpning av de bestämmelser som gäller för stödändamålet
och med hänsyn till en investerings storlek och ändamål,
konkurrensförhållandena på marknaden där verksamheten skall
bedrivas samt till hur viktigt det är för samhället att
investeringen genomförs. Stödet får inte vara större än vad som
behövs för att investeringen skall komma till stånd.

Stödets storlek skall bestämmas med hänsyn till den totala
investeringskostnaden.

12 § Regionalt investeringsstöd för en kostnad får inte
lämnas om annat offentligt stöd har beviljats för samma
kostnad och stöden tillsammans överstiger de maximala nivåer
för stöd som följer av denna förordning. Detta gäller även om
det sammanlagda stödet delvis är stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen.

Maximala nivåer för stöd gäller det totala stödbeloppet,
oavsett om stödet betalas med lokala, regionala eller
nationella medel eller med gemenskapsmedel.

När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller
delvis också berättigar till stöd för andra ändamål, ska
kostnader som är gemensamma omfattas av den högsta maximala
nivå som gäller för dessa stöd om stöden är sådana som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller

2. lämnats i enlighet med förordningar som kommissionen har
beslutat med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av
den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag
av övergripande statligt stöd, i lydelsen enligt rådets
förordning (EU) nr 733/2013. Förordning (2014:390).

Stödmottagare

13 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag,
affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på
marknadsmässiga villkor.

14 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller
direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet
enligt 20 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av
lokaler för uthyrning enligt 21 och 22 §§.

Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att en
kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt
investeringsstöd har lämnats också övertar de ekonomiska
förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet får inte
innebära att ytterligare stöd lämnas till den ursprungliga
stödmottagaren. Övertagandet ska vara motiverat av hänsyn
till sysselsättningen i kommunen och medföra att
sysselsättning bevaras. Förordning (2009:204).

Verksamheter till vilka stöd får lämnas

15 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till

1. industriell och industriliknande verksamhet,

2. industriserviceverksamhet,

3. tjänste- och serviceverksamhet,

4. turistverksamhet,

5. uppförande av lokaler för uthyrning, och

6. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för
näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha
särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Tjänste- och serviceverksamhet skall vara inriktad på en större
marknad än en lokal eller regional marknad för att stöd skall
få lämnas.

Allmänna krav på verksamheten för att den skall berättiga till
stöd

16 § Regionalt investeringsstöd får lämnas för verksamhet som
bedrivs i en ort där förutsättningarna för lönsamhet och en
varaktig sysselsättning för de anställda bedöms vara
tillfredsställande.

Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till stödmottagares
utgifter för verksamhetens normala drift.

17 § Stöd får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska
svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en
stödmottagare inte med egna finansiella medel eller med medel
från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som,
utan stöd från en offentlig myndighet, leder till att en
stödmottagare på kort eller medellång sikt med största
sannolikhet försätts i konkurs.

En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.

18 § Regionalt investeringsstöd får lämnas om verksamheten
tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö
och om företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3
kap. 3-13 §§ diskrimineringslagen (2008:567). Löner och andra
anställningsförmåner ska vara minst likvärdiga med vad som
följer av tillämpligt kollektivavtal.
Förordning (2008:951).

Förbud mot stöd i vissa fall

19 § Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till

1. verksamhet som avser produktion av jordbruksprodukter som
förtecknas i bilaga I till Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen,

2. verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn vars produkter
omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17
december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för
fiskeri- och vattenbruksprodukter,

3. verksamhet i form av förvärv av transportmateriel (rörliga
tillgångar) inom transportsektorn,

4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets
förordning (EG) 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd
till kolindustrin,

5. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga I
till Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt
regionalstöd för 2007-2013,

6. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i
bilaga II till Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt
regionalstöd för 2007-2013,

7. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i
Europeiska kommissionens meddelande om rambestämmelser för
statligt stöd till varvsindustrin, och

8. exportverksamhet till tredjeländer eller medlemsstater,
inklusive verksamhet direkt knuten till exporterade volymer.

Regionalt investeringsstöd får inte gynna användning av
inhemska varor i stället för importerade.

Särskilda bestämmelser för vissa verksamheter och
investeringsslag

Turistverksamhet

20 § Regionalt investeringsstöd till turistverksamhet får
lämnas även till verksamhet med anknytning till
turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär,
omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för
turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

Stöd till anläggningar för turistverksamhet får lämnas även om
driften skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun,
eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall
beslutet om stöd förenas med villkor om arrendets storlek.
Arrendet skall bestämmas lägst till en sådan nivå att det inte
innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala
investeringsstödet. Arrendetiden skall för små och medelstora
företag bestämmas till minst tre år efter
investeringsprojektets slutförande, för andra företag till
minst fem år.

Lokaler för uthyrning

21 § Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad
och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för
lokaler på en ort med högst 10 000 invånare om

1. den funktionella analysregionen har tillfredställande
förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i
lokalerna, och

2. det i den funktionella analysregionen saknas
förutsättningar för att på annat sätt få tillgång till
lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är
stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska
uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 16–18 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller
vara avsedda för bara ett företag. Om det finns särskilda
skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora
företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell
förändring av sysselsättningen får stöd även lämnas till
ombyggnad och restaurering av större lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller
indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med
villkor om hyrans storlek. Hyran ska bestämmas lägst till en
sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som
följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden ska
för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år
efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag
till minst fem år. Förordning (2009:204).

22 § Regionalt investeringsstöd för ombyggnad och restaurering
av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som
har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om

1. den funktionella analysregionen är utsatt för särskilt
omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,

2. den funktionella analysregionen har tillfredsställande
förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i
lokalerna, och

3. det i den funktionella analysregionen saknas
förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga
lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är
stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska
uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 16–18 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller
vara avsedda bara för ett företag. Om det finns särskilda
skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag
som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller
indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med
villkor om hyrans storlek. Hyrans storlek ska bestämmas lägst
till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver
vad som följer av det regionala investeringsstödet.
Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till
minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för
andra företag till minst fem år. Förordning (2009:204).

23 § Med funktionell analysregion i 21 och 22 §§ avses en
region där människor kan bo och arbeta utan att behöva göra
alltför tidsödande resor mellan hem och arbete. Indelningen av
landet i funktionella analysregioner görs av Tillväxtverket med
utgångspunkt från omfattningen av arbetspendlingen över
kommungränserna. Förordning (2009:204).

24 § Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för
uthyrning enligt 21 och 22 §§ får regionalt investeringsstöd
lämnas med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden
i stödområde A och med högst 20 procent av samma kostnad i
stödområde B.

Nyinvesteringar

Allmänt om nyinvesteringar

25 § Med nyinvestering avses en investering i samband med
grundande av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig
anläggning, omställning av produktionen i en befintlig
anläggning till nya produkter eller en grundläggande ändring av
hela produktionsprocessen.

26 § Regionalt investeringsstöd får, i den utsträckning det
finns medel, lämnas till nyinvesteringar i

1. materiella tillgångar: byggnader, inventarier och
markanläggningar,

2. immateriella tillgångar: tillgångar som uppkommit till
följd av överföring av teknik genom förvärv av
patenträttigheter, licenser, know-how eller
icke-patentskyddad teknisk kunskap,

3. beräknade lönekostnader för arbetstillfällen som skapas
till följd av nyinvesteringen,

4. utbildning,

5. konsulttjänster och deltagande i mässor eller
utställningar, och

6. forskning och utveckling.

Lönekostnader enligt första stycket 3 ska beräknas över en
tvåårsperiod. Stöd kan även lämnas för en kombination av
första stycket 1–3, förutsatt att stödet inte överskrider det
mest gynnsamma belopp som blir resultatet av antingen 1 och 2
eller 3. Förordning (2014:390).

27 § För att säkerställa att produktiva nyinvesteringar för
vilka stöd lämnas är lönsamma måste stödmottagarens
finansiering uppgå till minst 25 procent. Denna finansiering
kan ske med egna medel eller med medel utifrån under
förutsättning att inga offentliga medel ingår.

Stöd får lämnas endast under förutsättning att den ekonomiska
verksamheten bedrivs och investeringen upprätthålls i länet
under minst tre år efter investeringsprojektets slutförande för
små och medelstora företag, och minst fem år för andra företag.
Detta skall säkras genom villkor eller sättet för utbetalning
av stödet.

Trots andra stycket får anläggningar eller utrustning som på
grund av den tekniska utvecklingen blivit föråldrade bytas ut
före utgången av minimiperioden.

Materiella investeringar

28 § Regionalt investeringsstöd får lämnas för materiella
investeringar i stödområde A med högst 35 respektive 25 procent
av de stödberättigande utgifterna till små respektive
medelstora företag samt med 15 procent för andra företag.

För stödområde B är motsvarande högsta stödnivå 30 respektive
20 procent av de stödberättigande utgifterna för små respektive
medelstora företag samt 10 procent för andra företag.

Immateriella investeringar

29 § De immateriella investeringarna skall uteslutande
utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt
investeringsstöd och investeringarna skall betraktas som
tillgångar som kan skrivas av. De skall vara förvärvade från
tredje man på marknadsmässiga villkor, tas upp som tillgångar i
balansräkningar och förbli i det företag som beviljats
regionalt investeringsstöd under minst tre år för små och
medelstora företag, och minst fem år för andra företag.

30 § För andra företag än små eller medelstora är kostnader för
immateriella investeringar endast stödberättigande upp till 50
procent av de sammanlagda stödberättigande
investeringskostnaderna för ett projekt.

31 § Regionalt investeringsstöd får lämnas för immateriella
investeringar i stödområde A med högst 35 respektive 25 procent
av de stödberättigande kostnaderna till små respektive
medelstora företag och 15 procent till andra företag.

För stödområde B är motsvarande högsta stödnivå 30 respektive
20 procent av de stödberättigande kostnaderna för små
respektive medelstora företag och 10 procent för andra företag.

Lönekostnader

31 a § Investeringen ska leda till en nettoökning av antalet
arbetstillfällen i den berörda anläggningen i förhållande
till genomsnittet under de föregående tolv månaderna. Stöd
lämnas endast för anställningar som gäller tills vidare.

Varje arbetstillfälle ska tillsättas inom tre år efter det
att investeringen har genomförts.

Varje arbetstillfälle som skapats genom investeringen ska
finnas kvar i det berörda området under fem år från den dag
då tjänsten först tillsattes, eller, för små och medelstora
företag, tre år. Förordning (2014:390).

Utbildning

32 § Med utbildning avses

1. allmän utbildning: utbildning som

a) ger kvalifikationer eller kunskap som leder till någon form
av erkännande, t.ex. intyg eller godkännande, av offentliga
myndigheter eller organ eller av andra organ eller
institutioner som staten eller Europeiska gemenskapernas
kommission har givit befogenheter inom detta område,

b) är öppen för anställda vid olika företag, eller

c) organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera företag
som är oberoende av varandra,

2. särskild utbildning: utbildning som

a) omfattar teoretisk och praktisk undervisning som direkt och
främst är tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida
anställning hos stödmottagaren,

b) är kopplad till en viss verksamhet i stödmottagarens
specifika verksamhet, och

c) endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till
andra företag eller arbetsområden.

33 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till kostnader för
utbildning om stödets storlek står i proportion till de
gemensamma syften som stödmottagaren, personalen och samhället
vill uppnå med hjälp av stödet.

34 § Till tjänsteföretag får regionalt investeringsstöd för
utbildning av personal lämnas endast i samband med en
etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten
där.

35 § Stödberättigande kostnader för utbildning är

1. personalkostnader för lärare,

2. kostnader för resor för lärare och deltagare,

3. övriga löpande kostnader, såsom för material och utrustning,

4. avskrivningar för instrument och utrustning i förhållande
till deras användning i utbildningsprojektet,

5. rådgivningskostnader i samband med utbildningen, och

6. personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet,
dock högst motsvarande 50 procent av stödunderlaget i övrigt.

Stöd till utbildning får lämnas med maximalt 1 miljon euro för
ett enskilt utbildningsprojekt.

36 § I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas
till

1. allmän utbildning med högst 75 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 55 procent till andra företag,

2. särskild utbildning med högst 40 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 30 procent till andra företag.

Konsulttjänster och deltagande i mässor och utställningar

37 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till små och
medelstora företag för kostnader för rådgivningstjänster från
utomstående konsulter.

38 § Regionalt investeringsstöd får endast lämnas för ett
företags kostnader för ett första deltagande i en mässa eller
en utställning.

39 § Regionalt investeringsstöd för kostnader för
konsulttjänster och deltagande i mässor och utställningar får
lämnas med högst 50 procent av stödunderlaget.

Forskning och utveckling

40 § Med forskning och utveckling avses

1. grundforskning: forskning som syftar till en fördjupning av
allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till
industriella eller affärsmässiga mål,

2. industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys
som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna
användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser
eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga
produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

3. utveckling av en vara innan den introduceras på marknaden:
överföring av industriella forskningsresultat till en metod,
ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade
varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda
för försäljning eller användning fram till skapandet av den
första prototypen, som dock inte skall kunna användas i
kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa
konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller
tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under
förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller
användas för industriell tillämpning eller kommersiell
exploatering,

4. teknisk genomförbarhetsstudie: förberedande verksamhet som
utförs före industriell forskning och utveckling av en vara
innan den introduceras på marknaden.

41 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till forskning och
utveckling om det bedöms kunna stimulera stödmottagaren att
inleda verksamhet med forskning och utveckling eller inleda
ytterligare forskning och utveckling utöver vad som normalt
bedrivs i den dagliga verksamheten. Vid bedömningen skall det
särskilt beaktas som stödmottagarens utgifter för forskning och
utveckling ökar, om det antal anställda som är verksamma i
forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar eller om
stödmottagaren får ökade utgifter i samband med internationellt
samarbete. Stöd får även lämnas om det bidrar till att
forskning kan genomföras som utan stödet skulle ha haft en
lägre ambitionsnivå eller inte kunnat slutföras inom samma tid.

Stöd till investeringar för forskning och utveckling får lämnas
endast om stödet är en förutsättning för att den aktuella
forskningen eller det aktuella utvecklingsarbetet skall kunna
genomföras och stödet inte utgör driftstöd.

Stöd till enskilda forskningsprojekt, vars kostnader överstiger
25 miljoner euro och som beviljas stöd som överstiger
motsvarande fem miljoner euro brutto i subventionsvärde, skall
i förväg anmälas till och godkännas av Europeiska
gemenskapernas kommission.

42 § Stödberättigande kostnader för forskning och
utvecklingsarbete är

1. personalkostnader för forskare, tekniker och annan personal
som uteslutande arbetar med ett angivet forskningsprojekt,

2. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som
uteslutande används för projektet,

3. kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster i
projektet, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap
och patent som köps externt till marknadspris,

4. andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd
av projektet, och

5. andra löpande kostnader som uppkommit direkt till följd av
projektet, såsom för material och insatsvaror.

Kostnaderna för utgifter i första stycket 3 är endast
stödberättigande i den del de understiger 70 procent av de
totala stödberättigande projektkostnaderna.

43 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till små och
medelstora företag för

1. grundforskning med högst 100 procent av stödunderlaget i den
utsträckning som den ges en bred spridning och utnyttjas icke-
diskriminerande på marknadsmässiga villkor,

2. industriell forskning med högst 65 procent av
stödunderlaget,

3. utvecklingsverksamhet innan en vara introduceras på
marknaden med högst 40 procent av stödunderlaget,

4. tekniska genomförbarhetsstudier innan verksamhet med
industriell forskning inleds med högst 75 procent av
stödunderlaget, och

5. tekniska genomförbarhetsstudier innan inledande av
utvecklingsverksamhet innan en vara introduceras på marknaden
med högst 50 procent av stödunderlaget.

Stöd till stora investeringsprojekt

44 § För regionalt investeringsbidrag till investeringsprojekt
med kostnader på över 50 miljoner euro skall justerade
stödnivåer gälla enligt följande. För kostnader för del upp
till 100 miljoner euro får stöd lämnas med upp till 50 procent
av stödnivåerna för andra än små eller medelstora företag
enligt denna förordning. För kostnader som överstiger 100
miljoner euro får stöd lämnas med upp till 34 procent av samma
stödnivåer.

45 § Flera delinvesteringar som tillsammans uppgår till över 50
miljoner euro skall betraktas som ett enda investeringsprojekt
när nyinvestering görs av samma företag eller grupp av företag
inom en treårsperiod i anläggningstillgångar som är ekonomiskt
odelbara.

46 § Förslag till beslut om stöd till investeringsprojekt som
överstiger sammanlagt 75 procent av det högsta stödbelopp som
en investering med stödberättigande utgifter på mer än 100
miljoner euro kan få enligt denna förordning ska anmälas till
och godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

Europeiska gemenskapernas kommission ska informeras om beslut
om stöd till nyinvesteringar med stödberättigande kostnader
som överstiger 50 miljoner euro. Tillväxtverket ska lämna det
underlag som behövs varefter regeringen inom tjugo
arbetsdagar från dagen för beslutet ska översända
informationen till kommissionen. Förordning (2009:204).

Förfarandet i ärenden om regionalt investeringsstöd

Ärenden som ska avgöras av länsstyrelsen

47 § Länsstyrelsen ska avgöra ärenden om regionalt
investeringsstöd om det godkända totala kapitalbehov som
ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kr. Med
det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och
byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för
immateriella investeringar, lönekostnader, utbildning,
konsulttjänster, forskning och utveckling samt medel för
omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen ska även avgöra ärenden om regionalt
investeringsstöd till immateriella investeringar, utbildning
samt forskning och utveckling om de sammanlagda utgifterna
för dessa ändamål är högst fyra miljoner kr.

Länsstyrelsen ska dessutom avgöra ärenden om regionalt
investeringsstöd till annan verksamhet som bedöms få
väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen
eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den
regionala utvecklingen, om verksamheten i ett förhandsbesked
enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.
Förordning (2014:390).

Ärenden som avgörs av Tillväxtverket

48 § Tillväxtverket ska avgöra ärenden som till någon del
gäller

1. ärenden där utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad
som sägs i 47 § första och andra styckena,

2. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett
län till ett annat,

3. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som
har uppkommit sedan investeringen påbörjades,

4. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av
lokaler för uthyrning, eller

5. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig
betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller
annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala
utvecklingen och som inte i ett förhandsbesked enligt 53 §
förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Länsstyrelsen ska yttra sig i ärenden enligt första stycket,
om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2014:390).

49 § Tillväxtverket ska med eget yttrande överlämna ett ärende
till regeringen, om

1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,

2. ärendet avser stöd till affärsverk eller
uppdragsmyndigheter, eller

3. ärendet har principiell vikt eller är av stor betydelse.
Förordning (2009:204).

Ansökan och beslut

50 § En ansökan om regionalt investeringsstöd ska ges in till
länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas. En
ansökan som inte ska avgöras av länsstyrelsen ska dock ges in
till Tillväxtverket.

Om ett ärende som enligt 48 § första stycket ska prövas av
Tillväxtverket har inletts hos länsstyrelsen, ska
länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till
Tillväxtverket

Ansökan ska ha kommit in till behörig myndighet innan
investeringarna påbörjas. Förordning (2009:204).

51 § Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts.
Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har
påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns
särskilda skäl.

Medgivandet ska vara skriftligt och lämnas av den som ska
avgöra ärendet om stöd eller, om regeringen ska avgöra
ärendet, av Tillväxtverket. Av medgivandet ska det framgå att
projektet såvitt kan bedömas uppfyller villkoren för stöd.
Förordning (2009:204).

52 § Beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs med
hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan anledning.

Förhandsbesked

53 § Efter ansökan lämnar Tillväxtverket förhandsbesked om en
viss verksamhet är av sådan art att regionalt
investeringsstöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna ska
innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet
och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har
ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om
verksamheten är av sådan art att stöd får lämnas till
verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk
eller en uppdragsmyndighet ska Tillväxtverket med eget
yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning.
Detsamma ska gälla om ansökan avser en fråga som har
principiell vikt eller är av stor betydelse.
Förordning (2009:204).

Regeringens prövning av ansökningar om regionalt
investeringsstöd

54 § Regeringen kan trots 47, 48 och 50 §§ direkt ta emot och
avgöra en ansökan om regionalt investeringsstöd. Så får dock
inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan besluta i
ärendet.

Om det för ett stöd krävs ett godkännande av Europeiska
gemenskapernas kommission, får regeringen inte bevilja stödet
innan den har fått ett sådant godkännande.

Stödets storlek

55 § När ett regionalt investeringsstöd beviljas, bestäms
stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda
godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske
fastställer den myndighet som beviljat stödet eller, om
regeringen beviljat stödet, Tillväxtverket, stödets storlek
slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas för
tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit
sedan investeringen påbörjades. Förordning (2009:204).

Beslutets giltighetstid

56 § Ett beslut om att bevilja regionalt investeringsstöd
upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som
stödet avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet
meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i samband
med beslutet om stöd, samt avslutats och redovisats inom tre år
från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har
beviljat stöd medge förlängning av sådan tid. Har stöd
beviljats av regeringen beslutar dock Tillväxtverket om
förlängning. Förordning (2009:204).

Utbetalning

57 § Ett regionalt investeringsstöd betalas ut i rater allt
eftersom stödmottagaren redovisar genomförda åtgärder. Stödet
får även betalas ut i sin helhet om den investering eller
åtgärd för vilken stödet beviljats har avslutats och redovisats
eller ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

58 § Stödet får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat
föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor
för utbetalning. Om inte hela stödet har lyfts inom sex månader
från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren
fråntas rätten till den innestående delen av stödet. Ett sådant
beslut meddelas av den som har beviljat stödet eller, om
regeringen har beviljat stödet, av Tillväxtverket.
Förordning (2009:204).

Säkerhet för regionalt investeringsstöd

59 § För eventuella återkrav enligt 64 § eller 66-68 §§ skall
den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek
och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga
omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall
mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt
denna förordning, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag
till företagsutveckling, förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag samt förordningen (2000:282) om
småföretagsstöd.

Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad
borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett
väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan
borgen skall bedömas med hänsyn till hur stor ägarnas
kapitalinsats är, till andra säkerheter och övriga
omständigheter.

60 § Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten för ett
regionalt investeringsstöd som tidigare har beviljats av
regeringen eller Tillväxtverket. Ändringen får medges, om den
behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar
regionalt stöd till ska komma till stånd. Har frågan
principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande
ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till
verket för avgörande. Förordning (2014:390).

Tillsyn och uppföljning

61 § Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar
ett regionalt investeringsstöd. Uppföljningsmyndigheten skall
se till att stödet utnyttjas för avsett ändamål och i
överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall
också svara för uppföljningen av ärendet.

62 § Tillväxtverket svarar för tillsyn och uppföljning i
fråga om regionalt investeringsstöd som har beviljats av
regeringen.

Tillväxtverket får, efter samråd med länsstyrelsen, antingen
överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende
från länsstyrelsen eller lämna över ansvaret till
länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden ska
uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd
och Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art
talar emot det. Förordning (2014:390).

63 § Uppföljningsmyndigheten får på ansökan av den som
beviljats stödet medge ändring av villkor för regionalt
investeringsstöd. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för
möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär
ändringen en betydande försämring för staten som
fordringsägare, ska frågan avgöras av Tillväxtverket eller
regeringen. Förordning (2009:204).

64 § Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den
rörelse för vilken regionalt investeringsstöd har beviljats
inträffar, direkt eller indirekt, skall uppföljningsmyndigheten
ompröva frågan om stöd. Myndigheten kan

1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren om denne styrker att syftet med stödet inte förfelas
genom ändringen, eller

2. helt eller delvis kräva tillbaka den del av stödet som kan
återkrävas.

65 § Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i
övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får då
anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens
rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell
betydelse ska dock lämnas över till regeringen för avgörande.

Verket ska underrättas så snart någon åtgärd från verket
enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2009:204).

Återkrav

66 § Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt
investeringsstöd helt eller delvis inom tio år från den dag det
helt utbetalats, om

1. stödmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter
har föranlett att stödet beviljades, eller

2. stödet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som
avsetts.

67 § Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt
investeringsstöd eller en del av det under en tid av fem år
från den dag stödets storlek har bestämts slutligt, om

1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om
stödmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att
syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller
föreskrifter som gäller för stödet,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med
hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få
behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt
första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Tillväxtverket
eller av verket till regeringen för avgörande.
Förordning (2009:204).

68 § Möjligheten till återkrav enligt 67 § upphör successivt
under den femårsperiod som anges där på så sätt att den del
av ett regionalt investeringsstöd som kan krävas åter
årligen minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av
det ursprungliga stödbeloppet.

Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen
ska ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för
det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av
regeringen eller Tillväxtverket. Förordning (2009:204).

69 § Minskningen enligt 68 § av den del av stödbeloppet som kan
krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten
beslutar att minskning ett visst år skall vägras.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt
71 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan
föranleda att minskning skall vägras.

70 § Beslut om regionalt investeringsstöd skall innehålla
upplysningar om bestämmelserna i 64, 66-69 samt 71 och 72 §§.

Informationsskyldighet

71 § Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan
krävas åter enligt 64 och 66–69 §§ ska den som har beviljats
stödet

1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång
lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms
i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,

2. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan
beslut fattas om

a) överlåtelse av någon betydande del av
företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller
andra liknande tillgångar,

b) belåning i betydande
utsträckning av egendom som kan omfattas av en
företagsinteckning,

c) nedläggning av verksamheten helt eller
delvis, eller

d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,

3. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan
beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring
direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som
har beviljats stödet,

4. ge Tillväxtverket och länsstyrelsen eller den någon av dem
utser möjlighet att granska verksamheten samt lämna de
uppgifter om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt först stycket 1 ska särskilt framgå
hur sysselsättningen utvecklas i företaget som beviljats
stödet. Förordning (2009:204).

72 § Redovisningen enligt 71 § skall innehålla uppgifter som
visar hur företaget utvecklas och om villkoren för regionalt
investeringsstöd har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och
bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall det
framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts
möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

73 § Länsstyrelsen ska, om den inte är uppföljningsmyndighet
enligt 61 §, genast underrätta Tillväxtverket om den får
kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt
64 eller 69 §. Förordning (2009:204).

Överklagande

74 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 58 § får dock inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

75 § Tillväxtverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2009:204).

Övergångsbestämmelser

2014:390

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag.

3. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om regionalt
investeringsstöd och sysselsättningsbidrag där ansökan om
stöd kommit in till den beslutande myndigheten före
ikraftträdandet och för stöd som har beviljats före
ikraftträdandet.