Bidragsbrottslag (2007:612)

SFS nr
2007:612
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:667

1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner
och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som
enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden,
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller
arbetslöshetskassorna. Lag (2009:1525).

2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler
ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla
enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för
att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut
med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i
högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.

3 § Om brott som avses i 2 § är grovt, döms för grovt
bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst fyra
år.

Vid bedömningen om brottet är grovt skall det särskilt beaktas

1. om brottet rört betydande belopp,

2. om den som begått brottet använt falska handlingar, eller

3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats
systematiskt eller i större omfattning.

4 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses
i 2 §, döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller
fängelse i högst ett år.

Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter
är mindre allvarlig, döms inte till ansvar.

5 § Den som före utbetalning av en ekonomisk förmån frivilligt
vidtar en åtgärd som leder till att ett korrekt beslut om
förmånen kan fattas, döms inte till ansvar enligt 2-4 §§.

6 § Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och
arbetslöshetskassor ska göra anmälan till Polismyndigheten
eller till Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott
enligt denna lag har begåtts. Lag (2014:667).

Övergångsbestämmelser

2007:615

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för brott som begåtts före ikraftträdandet.