Förordning (2007:748) om utredningar avseende vissa dödsfall

SFS nr
2007:748
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-10-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1297

Utredningsmyndighet

1 § Utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende
vissa dödsfall bedrivs av Socialstyrelsen
(utredningsmyndigheten). Förordning (2011:1114).

Utredningarnas bedrivande

2 § Utredningsmyndigheten ska samråda med

1. berörd förundersökningsledare eller åklagare,
tillsynsmyndighet och den som väckt enskilt åtal eller talan
om enskilt anspråk med anledning av brott för att säkerställa
att utredningen genomförs på ett sådant sätt att den inte
medför men för en brottsutredning, en rättegång eller ett
ärende om tillsyn, och

2. Polismyndigheten och åklagare för att klarlägga om ett
dödsfall som inträffat utomlands kommer att utredas.
Förordning (2014:1297).

3 § Utredningsmyndigheten får begära att Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) lämnar hjälp med att skaffa upplysningar
som är av betydelse för en utredning enligt lagen (2007:606) om
utredningar avseende vissa dödsfall.

Redogörelser för uppgifter som har hämtats in från personer som
vistas utomlands och för andra åtgärder som har vidtagits med
anledning av utredningsmyndighetens begäran ska snarast sändas
till utredningsmyndigheten. Förordning (2011:1114).

4 § En utredning ska handläggas skyndsamt. En utredning som har
avslutats får återupptas, om det kommer fram nya omständigheter
som kan antas ha betydelse för utredningsresultatet.

Rapport om utredningsverksamheten

5 § Utredningsmyndigheten ska vartannat år färdigställa en
rapport om utredningsverksamheten. Rapporten ska överlämnas
till regeringen senast den 31 januari året efter
färdigställandet och myndigheten ska även på annat sätt
offentliggöra rapporten.

6 § Rapporten ska innehålla

1. en redogörelse för verksamhetens omfattning,

2. vilka slutsatser som utredningsverksamheten givit upphov
till, samt

3. eventuella förslag till åtgärder som förebygger att barn far
illa eller kvinnor och män utsätts för våld eller andra
övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer.

Rapporten ska utformas på ett sådant sätt att den inte ger
upphov till förmodan om skuld eller ansvar i samband med ett
dödsfall och inte heller till att personer som förekommer i
utredningsmaterialet kan identifieras. Förordning (2011:1114).

Övergångsbestämmelser

2007:748

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den första rapporten enligt 5 § ska överlämnas till
regeringen senast den 31 januari 2010.