Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

SFS nr
2007:756
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:618

Uppgifter

1 § Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om
spel och lotterier.

2 § Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande
av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och
kasinolagen (1999:355), ska myndigheten

1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande
av visst automatspel, lotterilagen och kasinolagen samt för
en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över att lagstiftningen
följs,

2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel-
och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt
bistå regeringen med det underlag som behövs inom
spelområdet,

3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen,

4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet,

5. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt
förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism, och

6. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs
av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens
premieobligationslån. Förordning (2012:618).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Organisation

5 § Vid myndigheten finns en chefsjurist och i övrigt de
funktioner som myndighetens ledning bestämmer.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101). Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas endast i fråga
om administrativa ärenden.

Avgifter

9 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som
anges i 2 § 6 och besluta om avgifternas storlek.
Förordning (2012:618).