Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

SFS nr
2007:757
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1331

Uppgifter

1 § Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss
del av statens fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag
bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning.
Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och
en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Förordning (2011:1496).

2 § Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen
genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt
för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom.
Förordning (2011:1496).

2 a § Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta
Stiftelsen fonden för Carl XII:s monument, Stiftelsen Helgo
Zetterwalls fond, Stiftelsen von Rothsteins donationsfond samt
Hovmarsalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel.
Förordning (2011:1496).

3 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att
bedriva uppdragsverksamhet.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2014:1331).

Avgifter

9 § Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för
fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet som avses i 3 §.
Verket beslutar om storleken på avgifterna, utom i de fall som
avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och får disponera
avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1496).