Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

SFS nr
2007:789
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1552

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:324)
om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
innebörd som i den lagen.

2 § Lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter ska tillämpas även på

1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift,

2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid
vissa viltskador m.m.,

3. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900),

4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),

5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,

6. avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio
och TV i allmänhetens tjänst, och

7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.
Förordning (2011:377).

3 § Beslut i frågor enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsuppgifter får sättas upp i form av
ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll
och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande.

Utredning

4 § Skatteverkets utredning enligt 2 § lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter får
påbörjas så snart verket bedömer att det finns risk för att en
fordran inte kommer att bli betald. Utredningen ska, i den
omfattning som behövs med hänsyn till gäldenärens förhållanden,
även innefatta en bedömning av fordringar som omfattas av den
lagen och som ännu inte har debiterats men som kan komma att
debiteras.

Uppskov hos Kronofogdemyndigheten

5 § Om Kronofogdemyndigheten har informerat Skatteverket att
myndigheten överväger att meddela uppskov, ska Skatteverket
inom fem arbetsdagar därefter, eller den längre tid som
Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Skatteverket,
underrätta Kronofogdemyndigheten om verket avser att vidta
någon åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering
av vissa borgenärsuppgifter. Om Skatteverket inte lämnar någon
sådan underrättelse eller inte vidtar någon sådan åtgärd inom
tio arbetsdagar efter underrättelsen, anses verket inte ha
någon invändning mot uppskov.

Underrättelser

6 § Skatteverket ska underrätta Kronofogdemyndigheten om det
hos verket, i fråga om en fordran som överlämnats för
verkställighet till Kronofogdemyndigheten, har uppkommit fråga
om

1. ackord,

2. nedsättning av fordran enligt 5 § första stycket lagen
(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter,

3. åtgärder för att en gäldenär ska försättas i konkurs eller
ansökan om likvidation eller företagsrekonstruktion,

4. talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det
allmänna,

5. preskriptionsförlängning, eller

6. förordnande av boutredningsman enligt 19 kap. 1 §
ärvdabalken.

Skatteverket ska också, i den utsträckning det behövs, hålla
Kronofogdemyndigheten informerad om den fortsatta
handläggningen i en fråga som avses i första stycket.

Underrättelse enligt första stycket ska lämnas senast då ett
ärende registrerats i beskattningsdatabasen enligt lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.

6 a § Om bistånd med indrivning har begärts i en annan stat av
en fordran som lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av
vissa borgenärsuppgifter är tillämplig på, och Skatteverket
vill ta upp frågan om huruvida det bör vidtas en åtgärd i den
andra staten som motsvarar någon åtgärd som avses i den lagen,
ska Kronofogdemyndigheten inhämta verkets synpunkter och
vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svensk myndighet
kan vara skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i
första stycket. Förordning (2011:1552).

7 § Om Skatteverket vidtar en åtgärd som avses i 6 § första
eller andra stycket beträffande en fordran som är hänförlig
till någon annan debiterande myndighet än Skatteverket, ska
verket underrätta den myndigheten, om det inte är onödigt.

Den debiterande myndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter
myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden som kan
antas vara av betydelse för Skatteverkets handläggning enligt
lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter.

8 § Skatteverket ska omedelbart underrätta
Kronofogdemyndigheten om denna har meddelat uppskov och verket
får kännedom om någon omständighet som kan ge
Kronofogdemyndigheten anledning att ompröva beslutet om
uppskov.

9 § När Skatteverket har tagit emot underrättelse från
Bolagsverket om kallelse på borgenärer enligt bestämmelserna i
20 kap. 26 §, 23 kap. 22 § eller 24 kap. 24 § aktiebolagslagen
(2005:551) eller 12 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, ska verket informera Kronofogdemyndigheten om
detta, om bolaget eller föreningen är gäldenär hos
Kronofogdemyndigheten.

Ställande av säkerhet m.m.

10 § Skatteverket får i den utsträckning det behövs för att
tillvarata borgenärens rätt på grund av en fordran som verket
gör gällande i en konkurs

1. ta på sig betalningsansvar för de rättegångskostnader som
konkursboet kan bli skyldigt att betala när boet väcker talan
vid domstol eller träder in som part i en rättegång,

2. ställa säkerhet i form av borgen för den skada som kan
tillfogas konkursboets motpart om konkursboet beviljas
kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd,

3. ställa säkerhet i form av borgen eller ta på sig
betalningsansvar för kostnader som konkursboet kan bli
skyldigt att betala på grund av andra åtgärder som boet avser
att vidta,

4. betala förskott eller på annat sätt ta på sig
betalningsansvar för förrättningskostnader som kan uppkomma i
samband med konkursboets begäran om verkställighet.
Förordning (2011:1552).

Föreskrifter

11 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Övergångsbestämmelser

2011:377

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

2. För hantering av avgifter enligt 10 kap. plan- och
bygglagen (1987:10) gäller äldre föreskrifter.