Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

SFS nr
2007:908
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15

Uppgifter

1 § Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till
uppgift att avge utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten
till arbetstagares uppfinningar.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden har den sammansättning som framgår av 10 § lagen
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Organisation

4 § Hos myndigheten finns en sekreterare.

Ärendenas handläggning

5 § Ärenden om utlåtanden som avses i 1 § avgörs av nämnden i
dess helhet. Innan nämnden avger ett utlåtande ska den vid
behov bereda arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att
yttra sig.

6 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller
i enskilda fall besluta att lämna över till ordföranden eller
till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som
inte behöver prövas av nämnden.

7 § Ärendena avgörs efter muntlig förhandling eller efter
föredragning. Nämnden får i arbetsordningen meddela
föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att ärenden som
avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

9 § I fråga om jäv mot ledamot gäller bestämmelserna i 4 kap.
rättegångsbalken om jäv mot domare.

Anställningar och uppdrag

10 § Nämndens ledamöter utses av regeringen enligt
bestämmelserna i 10 § lagen (1949:345) om rätten till
arbetstagares uppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.