Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

SFS nr
2007:909
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15

Uppgifter

1 § Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om
tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda och om undantag
enligt 17 § samma lag.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra
ledamöter. Ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie
domare, utses bland personer som inte kan anses företräda
arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Övriga ledamöter utses
efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges
Kommuner och Landsting, Arbetsgivaralliansen, Kooperationens
förhandlingsorganisation, Landsorganisationen i Sverige och
Tjänstemännens centralorganisation. Föreningen Svenskt
Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting föreslår två
ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och
varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare.

Organisation

4 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Beslutförhet

5 § Sekreteraren utses av nämnden i dess helhet. Andra ärenden
avgörs av nämnden i dess helhet, om deras beskaffenhet kräver
det.

6 § Ordföranden prövar fråga om avvisning eller avskrivning i
ett ärende som avses i 1 §. Ordföranden avgör även
administrativa ärenden.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i
enskilda fall besluta att ordföranden får avgöra även andra
ärenden, med undantag för avgörande i sak av ärenden som avses
i 1 §.

7 § I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra
ärenden än de som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och
fyra andra ledamöter. Två av dessa ska vara utsedda på förslag
av arbetstagarorganisationerna och två av Föreningen Svenskt
Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda
ledamöterna inträder

– när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en
landstingskommun har ett bestämmande inflytande, en av de
ledamöter som har utsetts på förslag av Sveriges kommuner och
landsting,

– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till
Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av
denna organisation,

– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till
Kooperationens förhandlingsorganisation, den ledamot som har
utsetts på förslag av denna organisation.

Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får
dock fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera
arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan.

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

Ärendenas handläggning

9 § Ordföranden ansvarar för beredningen av ärendena. Om det
behövs, hålls muntlig förberedelse.

Sekreteraren får utfärda föreläggande att avhjälpa brist i en
ansökan samt infordra förklaring, upplysning eller yttrande i
ett ärende.

10 § Ett ärende avgörs efter muntlig förhandling, om det inte
finns särskilda skäl.

Ska muntlig förhandling inte hållas, avgörs ärendet efter
föredragning. Föredragningen ankommer på sekreteraren eller en
särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta
föredragningen av ett ärende.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutförhet, samt

20 § om föredragning.

Överklagande

12 § Av 18 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda framgår att nämndens beslut i fråga som avses i
1 § inte får överklagas.