Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

SFS nr
2007:937
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:379

Uppgifter

1 § Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva
signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande
förordning. Förordning (2008:927).

2 § Försvarets radioanstalt ska särskilt

1. följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska
utvecklingen och signalskyddet,

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för
att bedriva verksamheten, och

3. utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för
totalförsvaret.

2 a § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen
för de nationella behoven i fråga om kryptologi.
Förordning (2015:379).

3 § Försvarets radioanstalt ska biträda andra myndigheter vid
värdering, utveckling, anskaffning och drift av
signalspaningssystem.

3 a § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom
att utveckla metodik och utbilda personal inom
signalspaningsområdet. Förordning (2015:379).

3 b § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Försvarets radioanstalt ska kunna stödja
Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med
kompetens, personal och materiel. Förordning (2015:379).

3 c § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla
signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.
Förordning (2015:379).

3 d § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets
materielverk utföra prov och utveckling inom
teleteknikområdet. Förordning (2015:379).

4 § Försvarets radioanstalt ska ha hög teknisk kompetens inom
informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter
begäran stödja sådana statliga myndigheter och statligt ägda
bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från
sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller
försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt ska
särskilt kunna

1. stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag,

2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid IT-
relaterade hot mot samhällsviktiga system,

3. genomföra IT-säkerhetsanalyser, och

4. ge annat tekniskt stöd.

Försvarets radioanstalt ska samverka med andra organisationer
inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet.

Ledning

5 § Försvarets radioanstalt leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Vid Försvarets radioanstalt finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Försvarets radioanstalt ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Integritetsskyddsråd

8 a § Vid Försvarets radioanstalt finns ett
integritetsskyddsråd med de uppgifter som följer av 11 § lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Förordning (2008:927).

8 b § Integritetsskyddsrådet består av tre ledamöter.
Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet. Rådet
sammanträder på kallelse av ordföranden. Förordning (2008:927).

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Försvarets radioanstalt ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i
6 § är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i
administrativa ärenden.

10 § I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt
tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Avgifter

11 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för
genomförande av IT-säkerhetsanalyser och annan
uppdragsverksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar
föreskrifter om avgifternas storlek.

11 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för den
verksamhet som anges i 3, 3 a, 3 d och 4 §§. Inkomsterna från
avgiftsbelagd verksamhet disponeras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall
besluta om avgifternas storlek. Förordning (2015:379).

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Försvarets radioanstalt ska inte tillämpa 29 §
myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.