Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

SFS nr
2007:951
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1441

Uppgifter

1 § Post- och telestyrelsen är förvaltningsmyndighet med ett
samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk
kommunikation.

Myndigheten ska verka för att målen inom politiken för
informationssamhället uppnås. Myndigheten ska, inom ramen för
sina uppgifter enligt lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, verka för att de mål som anges i lagen uppnås.

Myndigheten ska beskriva och analysera utveckling och resultat
inom sitt ansvarsområde och rapportera detta till regeringen.
Myndigheten ska särskilt uppmärksamma och analysera eventuella
problem inom området och, när det är påkallat, vidta eller
lämna förslag till lämpliga åtgärder. Myndigheten ska vidare
regelbundet göra strategiska analyser inom området för
elektronisk kommunikation och redovisa den långsiktiga
inriktningen av myndighetens tillämpning av regleringen på
området. Förordning (2010:1913).

1 a § Post- och telestyrelsen ska se till att de regelverk och
rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva
och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1329).

Postområdet

2 § Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst
av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de
mål som anges i postlagen (2010:1045),

2. fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsterna
svarar mot samhällets behov,

3. främja en effektiv konkurrens,

4. övervaka prisutvecklingen,

5. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt
postlagen, och

6. meddela föreskrifter enligt postförordningen (2010:1049).
Förordning (2010:1913).

3 § Har upphävts genom förordning (2008:578).

Området för elektronisk kommunikation

4 § Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska
kommunikationer, inbegripet att tillse att samhällsomfattande
tjänster finns tillgängliga, och att främja tillgången till
ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,

2. främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet och följa
tillgången till bredband,

3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och
andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas
på ett effektivt sätt,

5. främja en effektiv konkurrens,

6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,

7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,

8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid
elektronisk kommunikation och uppkomsten av eventuella miljö-
och hälsorisker,

9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och
analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister
enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation,

11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning
till ledning för radioanvändningen samt offentliggöra
information av allmänt intresse om rättigheter, villkor,
förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen,

12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till
Europeiska radiokommunikationskontorets
frekvensinformationssystem (EFIS),

13. utöva tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning samt meddela föreskrifter enligt
förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning,

14. utöva tillsyn enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer samt meddela föreskrifter enligt
förordningen (2000:833) om kvalificerade elektroniska
signaturer,

15. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet samt meddela föreskrifter
enligt förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för
Sverige på Internet,

16. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska
risken för störningar, inbegripet att upphandla
förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad
krishanteringsförmåga,

17. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om
elektronisk kommunikation, genom samverkan med myndigheter
som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhets-,
säkerhetsskydds- och integritetsskyddsområdet samt med andra
berörda aktörer, och

18. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och
landsting samt företag, organisationer och andra enskilda i
frågor om nätsäkerhet. Förordning (2014:1441).

5 § Post- och telestyrelsen ska beakta de rekommendationer som
Europeiska kommissionen utfärdar om harmonisering av
genomförandet av bestämmelser på området för elektronisk
kommunikation.

Om myndigheten inte följer en sådan rekommendation, ska
myndigheten meddela komissionen detta och motivera sin
ståndpunkt. Förordning (2010:1050).

6 § Post- och telestyrelsen ska aktivt bidra till utvecklandet
av den inre marknaden genom att samarbeta med andra behöriga
myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
Europeiska kommissionen och organet för europeiska
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation i syfte
att säkerställa konsekvent tillämpning i alla medlemsstater av
det harmoniserade regelverket för elektronisk kommunikation.
Förordning (2011:593).

EU-arbetet och annat internationellt samarbete

7 § Post- och telestyrelsen ska

1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av
överenskommelser mellan Sverige och andra länder,

2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i
verksamheten inom Europeiska unionen (EU),
världspostföreningen UPU, den europeiska post- och
telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen
ITU och annat internationellt samarbete,

3. vara det behöriga organ som får begära råd och stöd enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av
den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och
informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning
(EG) nr 460/2004,

4. delta i nationellt och internationellt
standardiseringsarbete, och

5. delta i arbetet i internationella organ i frågor som rör
Internets förvaltning genom att vid behov företräda Sverige i
dessa organ och genom att bereda ärenden med intressenter på
nationell nivå. Förordning (2014:8).

Upphandling av samhällsåtaganden och grundläggande
betaltjänster

8 § Post- och telestyrelsen får genom upphandling

1. tillgodose behov som personer med funktionsnedsättning har
av särskilda posttjänster, grundläggande betaltjänster och
elektroniska kommunikationstjänster,

2. tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster
på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av
marknaden,

3. tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster och
elektroniska kommunikationstjänster under höjd beredskap, och

4. stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av
elektronisk kommunikation och posttjänster i fred.
Förordning (2008:578).

Särskilda uppgifter

9 § När Post- och telestyrelsen beslutar om föreskrifter ska
den i förekommande fall beakta nationell och internationell
standard. Detsamma gäller vid beslut enligt 5 kap. 1 § första
stycket 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Förordning (2011:593).

10 § Post- och telestyrelsen ska fullgöra den prövning eller
tillsyn som regeringen särskilt beslutar om i samband med avtal
mellan staten och en postoperatör.

11 § Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna
för post och elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur
ett konsumentperspektiv och ur den regionala
tillväxtpolitikens perspektiv samt att marknaden för
elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett
konkurrensperspektiv. Myndigheten ska verka för att företag
och andra enskilda har förtroende för samt förmåga och
möjlighet att använda it och elektroniska
kommunikationstjänster.

Myndigheten ska särskilt verka för att målen för
funktionshinderspolitiken uppnås inom dess ansvarsområde och
ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande
till övriga berörda parter. Myndigheten får genom upphandling
eller stöd av mindre betydelse enligt kommissionens
förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse finansiera utvecklingsprojekt, andra
insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald
inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska
tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten ska i konkurrens- och konsumentfrågor samt i
frågor som rör regional tillväxtpolitik och
funktionshinderspolitik samråda med berörda myndigheter och
ta initiativ till ett löpande informationsutbyte mellan
myndigheterna. Förordning (2014:163).

12 § Post- och telestyrelsen ska integrera ett
jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet och där det bedöms
lämpligt särskilt belysa och beakta kvinnors och mäns villkor.

13 § Post- och telestyrelsen får, med de begränsningar som
följer av personuppgiftslagen (1998:204) och offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400), till myndigheter och enskilda
sälja uppgifter ur Post- och telestyrelsens frekvens- och
tillståndsregister.

Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för
automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för
prissättningen beslutas av Post- och telestyrelsen.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden
får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den
registrerades personliga integritet. Om den registrerade har
anmält till Post- och telestyrelsen att han eller hon önskar
att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte
säljas för det ändamålet. Förordning (2014:8).

Ledning

14 § Post- och telestyrelsen leds av en styrelse.

15 § Styrelsen består av lägst fem och högst tio ledamöter.

15 a § En styrelseledamot får skiljas från sitt uppdrag om

1. ledamoten själv har begärt det,

2. ledamoten har utsetts huvudsakligen till följd av att
denne innehar en viss anställning eller ett visst uppdrag och
den anställningen eller det uppdraget har upphört, eller

3. ledamoten allvarligt har åsidosatt sina uppgifter.
Förordning (2014:1441).

Personalansvarsnämnd

16 § Vid Post- och telestyrelsen ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Handläggningen av vissa ärenden

17 § Vid prövningen av ärenden enligt 7 kap. 10 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska föredraganden vara
lagfaren.

Tillämpligheten av viss förordning

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Post- och telestyrelsen.

Avgifter

19 § Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens
verksamhet finns i

– 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),

– 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,

– 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer,

– 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
och

– förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och
telestyrelsens verksamhet. Förordning (2010:1050).

Bisysslor

20 § De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller
någon annans räkning driva sådan verksamhet som avses i lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation, postlagen (2010:1045),
lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning eller lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. De får inte heller
vara anställda hos eller åta sig uppdrag för ett företag som driver
sådan verksamhet. Post- och telestyrelsen får dock i enskilda fall
besluta om undantag från detta förbud. Förordning (2010:1050).

Övergångsbestämmelser

2007:951

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och
telestyrelsen ska upphöra att gälla.

2. Vid upphandlingar enligt 8 § 2 får Post- och telestyrelsen
inte ingå upphandlingskontrakt som börjar gälla före den 1 juli
2008.