Förordning (2007:959) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

SFS nr
2007:959
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1300
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Luftfartsstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar,
för den civila luftfarten.

Luftfartsstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska
målen uppnås.

2 § Luftfartsstyrelsens huvuduppgifter är att

1. främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil
luftfart,

2. pröva frågor om tillstånd inom civil luftfart,

3. utöva tillsyn av den civila luftfarten, särskilt
flygsäkerheten,

4. följa luftfartsmarknadens utveckling och i samråd med
Konkurrensverket övervaka att verksamheten fungerar effektivt
ur ett konkurrensperspektiv samt anmäla missförhållanden till
Konkurrensverket,

5. ha ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets
miljöanpassning,

6. svara för de myndighetsuppgifter som rör flygtrafiktjänst
för civil och militär luftfart,

7. ha samordningsansvaret för krisberedskapsarbetet inom den
civila luftfarten,

8. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers
behov inom den civila luftfarten,

9. ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom den
civila luftfarten.

3 § Luftfartsstyrelsen har myndighetsansvar för
flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Luftfartsstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i
fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för
flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.

4 § Luftfartsstyrelsen ska verkställa utredningar och medverka
vid tillkomsten av luftfartsöverenskommelser med annat land
samt övervaka tilllämpningen av sådana överenskommelser.

5 § Luftfartsstyrelsen ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen
ansvara för förebyggande av brott mot civila luftfartens
säkerhet enligt lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

6 § Luftfartsstyrelsen ska svara för förvaltning och utveckling
av ett krisberedskapssystem för luftburna sjuktransporter.

Luftfartsstyrelsen ska upprätthålla en beredskap för att, i
samråd med Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och
Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna
sjuktransporter

– nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser
för sjuktransporter inte är tillräckliga,

– internationellt för att bistå vid hemtagning av personer som
drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär
krishantering samt vid andra humanitära insatser.

7 § Luftfartsstyrelsen får överlägga med luftfartsmyndigheter i
andra länder och handlägga ärenden som rör den civila
luftfartsorganisationen (ICAO), den europeiska civila
luftfartskonferensen (ECAC), den europeiska organisationen för
säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) och den europeiska byrån
för luftfartssäkerhet (EASA). Ärenden av större ekonomisk eller
utrikes- eller luftfartspolitisk betydelse ska alltid
underställas regeringen.

Samverkan m.m.

8 § Luftfartsstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde
tillhandahålla underlag för tillämpning av 3-5 kap. miljöbalken
och av plan- och bygglagen (1987:10).

9 § Luftfartsstyrelsen ska samråda med Statens räddningsverk i
frågor som rör transport av farligt gods. Luftfartsstyrelsen
ska vidare tillsammans med Statens räddningsverk och
Sjöfartsverket verka för att de nationella och internationella
säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas
mellan transportslagen och att myndigheternas arbete inom
området transport av farligt gods även i övrigt samordnas.
Luftfartsstyrelsen deltar i det råd för transport av farligt
gods som anges i 17 § förordningen (2007:857) med instruktion
för Statens räddningsverk.

10 § Luftfartsstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete
rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

Ledning

11 § Luftfartsstyrelsen leds av en myndighetschef.

12 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sju ledamöter.

Anställningar

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

14 § Vid Luftfartsstyrelsen ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

15 § Luftfartsstyrelsen ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

16 § Luftfartsstyrelsen får ta ut avgifter för sin verksamhet,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

Influtna avgifter får inte användas för genomförande av
luftburna transporter enligt 6 §.