Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

SFS nr
2007:990
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:721

Uppgifter

1 § Högskolans avskiljandenämnd har till uppgift att pröva
frågor om avskiljande av

1. studenter från högskoleutbildning enligt bestämmelser i
högskolelagen (1992:1434) och förordningen (2007:989) om
avskiljande av studenter från högskoleutbildning, och

2. studerande i utbildning inom yrkeshögskolan enligt
bestämmelser i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.
Förordning (2009:137).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av fem ledamöter.

4 § Ordföranden i nämnden ska vara jurist och ha erfarenhet som
domare.

Av de andra ledamöterna ska en vara psykiatriskt sakkunnig, två
ha särskild kunskap om förhållandena inom universitet och
högskolor, varav en ska representera studenterna, och en
ledamot företräda allmänna intressen.

5 § För varje ledamot ska det finnas en ersättare, som utses av
regeringen för samma tid som ledamoten. För ersättaren gäller
samma krav för att utses som för ledamoten.

Organisation

6 § Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter
administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt
nämnden. Förordning (2012:721).

Beslutförhet

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och tre andra
ledamöter är närvarande.

Beslut av ordföranden

8 § Ordföranden får fatta beslut som inte innebär ett slutligt
avgörande i sak. Sådana beslut som avses i 12 och 13 §§
förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning får dock ordföranden fatta bara om ärendet
är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att
behandla det.

Beslut som har fattats av ordföranden ska anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

14 § andra meningen i fråga om att en ledamot ska vara vice
ordförande,

15 § om beslutförhet,

23 och 24 §§ om anställningar,

27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse.

Övergångsbestämmelser

2009:137

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för studerande i en
kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs med stöd av punkten 2
eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.