Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

SFS nr
2007:996
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:376

Uppgifter

1 § Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som
rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande
av asylsökande, återvändande, medborgarskap och återvandring.

Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som myndigheten
har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,
lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl. samt andra
författningar. Förordning (2009:86).

1 a § Migrationsverket ska verka för att de migrationspolitiska
målen uppnås genom att

1. skapa förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt
hållbart asylsystem som värnar asylrätten,

2. underlätta en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och annan
rörlighet över gränser inom ramen för den reglerade
invandringen, samt

3. fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.
Förordning (2012:744).

1 b § Migrationsverket ska

1. ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög
rättslig kvalitet,

2. bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som präglas av
kontinuerlig utveckling, samt

3. ge god service som möter sökandes och andra intressenters
behov. Förordning (2012:744).

2 § Migrationsverket ska vidare

1. motverka missbruk av regler, säkerställa att felaktiga
utbetalningar inte görs samt motverka bidragsbrott,

2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet
blir så kort som möjligt,

3. med hänsyn till ärendets beskaffenhet tillgodose sökandes
och andra intressenters behov vid prövning,

4. analysera, följa upp och utvärdera faktorer som har
betydelse för myndighetens verksamhet,

5. göra bedömningar och tillhandahålla beslutsunderlag för
regeringens styrning och dimensionering av verksamheter,

6. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så
att förutsättningar skapas för ett effektivt genomförande av
de verksamheter som följer av de uppgifter som
Migrationsverket har,

7. bistå utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd
för handläggningen av frågor inom migrationsområdet,

8. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta
kvinnors och mäns villkor,

9. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn
analysera konsekvenserna för barn,

10. se till att myndighetens aktuella landinformation är
offentligt tillgänglig i den omfattning som är möjligt,

11. föra register och statistik över utlänningar i landet i
den utsträckning som behövs för verksamheten,

12. svara för organiserad uttagning och överföring av
flyktingar och andra skyddsbehövande,

13. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på
migrationsområdet,

14. bistå regeringen inom ramen för politiken för global
utveckling, samt

15. anmäla till Polismyndigheten eller åklagare om det i ett
ärende hos Migrationsverket framkommer misstankar om
folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser.
Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess
verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets
säkerhet och i frågor som rör terrorism.

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i
organiserat förvaltningsbistånd på migrationsområdet.

Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) placera personal vid
utlandsmyndigheterna i syfte att effektivisera genomförandet
av uppgifter inom migrationsområdet. Förordning (2014:1193).

Medverkan i EU-arbetet

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-20/
Migrationsverket ska

1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för
identifiering av fingeravtryck, Eurodac,

2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella
åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut
2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett
system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas
åtgärder rörande asyl och invandring,

3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med
ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om
fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för
ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd
av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt
erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av
medborgare i tredje land,

4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot
Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska
flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG
av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2005–2010 samt rådets beslut
573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2008–2013,

5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot
Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska
återvändandefond som inrättats enligt rådets beslut
575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008–2013,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör
massflyktssituationer enligt 21 kap. utlänningslagen
(2005:716),

7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om
utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt enligt 5 a
kap. utlänningslagen,

8. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som
inrättats enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008
om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk och i den
egenskapen fullgöra de uppgifter som enligt beslutet ska
fullgöras av en kontaktpunkt,

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13
december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt
skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer
som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet
(omarbetning),

10. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges
behandling av personuppgifter i informationssystemet för
viseringar (VIS) enligt artikel 41.4 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om
informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan
medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare
vistelse (VIS-förordningen),

11. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över
all behandling av personuppgifter i VIS och över de personer
som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS,

12. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska
myndigheter åtkomst till VIS enligt artikel 28.2 i
VIS-förordningen,

13. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för
kontakterna med Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av
den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor
för asylfrågor,

14. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser
rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för
högkvalificerad anställning, och

15. vara ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av
det nationella programmet för asyl-, migrations- och
integrationsfonden enligt förordningen (2014:1538) om
förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden.
Förordning (2014:1539).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-20/
Migrationsverket ska

1. ha hand om det nationella systemet (den nationella
åtkomstpunkten) som ska användas för kommunikationen med den
centrala databasen för fingeravtryck enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av
den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU)
nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken
medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär
jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande
ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om
inrättande av en Europeisk byrå för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet,
säkerhet och rättvisa (omarbetning) (Eurodacförordningen),

2. ha åtkomst till uppgifter i den centrala databasen för
fingeravtryck enligt artikel 27.1 i Eurodacförordningen,

3. föra en förteckning över enheter inom myndigheten som ska
ha sådan åtkomst som avses i 2,

4. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella
åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut
2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett
system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas
åtgärder rörande asyl och invandring,

5. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med
ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om
fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för
ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd
av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt
erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av
medborgare i tredje land,

6. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot
Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska
flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG
av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2005–2010 samt rådets beslut
573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2008–2013,

7. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot
Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska
återvändandefond som inrättats enligt rådets beslut
575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008–2013,

8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör
massflyktssituationer enligt 21 kap. utlänningslagen
(2005:716),

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om
utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt enligt 5 a
kap. utlänningslagen,

10. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som
inrättats enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008
om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk och i den
egenskapen fullgöra de uppgifter som enligt beslutet ska
fullgöras av en kontaktpunkt,

11. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13
december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt
skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer
som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet
(omarbetning),

12. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges
behandling av personuppgifter i informationssystemet för
viseringar (VIS) enligt artikel 41.4 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om
informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan
medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare
vistelse (VIS-förordningen),

13. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över
all behandling av personuppgifter i VIS och över de personer
som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS,

14. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska
myndigheter åtkomst till VIS enligt artikel 28.2 i
VIS-förordningen,

15. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för
kontakterna med Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av
den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor
för asylfrågor,

16. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser
rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för
högkvalificerad anställning, och

17. vara ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av
det nationella programmet för asyl-, migrations- och
integrationsfonden enligt förordningen (2014:1538) om
förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden.
Förordning (2015:376).

Ledning

4 § Migrationsverket leds av en myndighetschef.

5 § Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsråd som
består av högst tolv ledamöter. Förordning (2014:1401).

Särskilda organ

6 § Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt råd.

Det etiska rådet ska på Migrationsverkets begäran yttra sig i
frågor som rör utformningen av Migrationsverkets verksamhet och
som kan kräva etiska överväganden.

Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser
ordförande och övriga ledamöter i det etiska rådet för en
bestämd tid.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

8 § Har upphävts förordning (2009:86).

9 § Har upphävts förordning (2009:86).

Personalansvarsnämnd

10 § Vid Migrationsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Migrationsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Migrationsverket.

Avgifter

13 § Bestämmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet
finns i avgiftsförordningen (1992:191), utlänningsförordningen
(2006:97) och i medborgarskapsförordningen (2001:218).

Övrigt

14 § Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för
person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket
bedriver.

Migrationsverkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.