Förordning (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken

SFS nr
2008:1338
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1831
Upphävd
2011-01-01

1 § Rikstrafiken ska verka för att de transportpolitiska målen
uppnås med fokus på en grundläggande tillgänglighet i den
interregionala kollektiva persontrafiken.

Rikstrafiken ska verka för utveckling och samordning av den
interregionala kollektiva persontrafiken.

Rikstrafiken ska följa kollektivtrafikens utveckling och
särskilt kartlägga brister i den interregionala kollektiva
persontrafiken.

2 § Rikstrafiken ska ingå och ansvara för statens avtal om

1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv
persontrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i
annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell
drift, samt

2. linjesjöfart till Gotland.

Rikstrafiken får svara för statens avtal om transportpolitiskt
motiverad internationell kollektiv persontrafik som inte
upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas
förutsättningar för kommersiell drift.

I de avtal Rikstrafiken svarar för ska Rikstrafiken väga in
behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner.

3 § Rikstrafiken får

1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om
villkoren för denna trafik, om att förändra utbudet av trafik,
samt besluta om att lägga ned trafik som bedrivs under avtal,
under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat,

2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak
faller under trafikhuvudmännens ansvar om det bedöms viktigt
för den interregionala kollektiva persontrafiken, och under
förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar
trafikhuvudmännen har enligt lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik,

3. besluta om sådan upphandling som anges i 4 kap. 5 §
järnvägsförordningen (2004:526).

4 § Rikstrafiken ska

1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja
frivilliga samverkanslösningar,

2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för
kollektiv persontrafik samordnas,

3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel
samordnas mellan samtliga trafikslag,

4. se till att de rutiner som myndigheten disponerar över är
kostnadseffektiva och enkla för företagen.

Ledning

5 § Rikstrafiken leds av en styrelse.

6 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Anställningar

7 § Generaldirektören är myndighetschef.