Förordning (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013

SFS nr
2008:1402
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2008-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1538
Upphävd
2014-02-01

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av Europeiska
integrationsfonden som inrättats enligt rådets beslut nr
2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska
fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden
2007-2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet
och hantering av migrationsströmmar”.

2 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-
rådet) ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet
för Europeiska integrationsfonden fullgöra de uppgifter som
enligt beslut nr 2007/435/EG ska fullgöras av en sådan
myndighet.

3 § Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning.

4 § Beslut som Svenska ESF-rådet fattar i egenskap av ansvarig
och attesterande myndighet får inte överklagas.
*