Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

SFS nr
2008:290
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1548

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser dels om godkännande för
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare, dels om
mottagningsavtal. Bestämmelserna syftar till att underlätta
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Sverige för att
utföra forskning under en längre tid än tre månader.

2 § I denna lag avses med

tredjelandsmedborgare en utlänning som inte är medborgare i
en stat som är medlem i Europeiska
unionen (EU), i en annan stat som
omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller
i Schweiz,

forskningshuvudman en statlig myndighet eller en fysisk
eller juridisk person i vars verksamhet
forskning utförs, och

gästforskare en tredjelandsmedborgare som är behörig
att påbörja högskoleutbildning på
forskarnivå och som väljs ut av en
forskningshuvudman för att under en
längre tid än tre månader utföra
forskning hos huvudmannen.

Undantag från lagens tillämpningsområde

3 § Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte
tillämpliga på en tredjelandsmedborgare som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4
kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21
kap. utlänningslagen,

3. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut
som inte kan verkställas,

4. utför forskning uteslutande inom ramen för
högskoleutbildning för att därigenom få en doktorsexamen,
eller

5. har lånats ut av en forskningshuvudman i en annan EU-stat.
Lag (2009:1548).

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

4 § En forskningshuvudman som avser att ta emot gästforskare
ska ansöka om godkännande för detta ändamål.

En ansökan om godkännande får avslås, om forskningshuvudmannen

1. tidigare har godkänts på grundval av lämnade osanna
uppgifter, eller

2. har medverkat till att det i ett mottagningsavtal som avses
i 6 § har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska
pröva frågor om godkännande.

5 § Ett beslut om godkännande enligt 4 § ska gälla tills vidare
eller under en bestämd tid av fem år. Ansöker
forskningshuvudmannen om godkännande för en kortare tid än fem
år, ska giltigheten av beslutet begränsas till den sökta tiden.

Mottagningsavtal

6 § Innan en godkänd forskningshuvudman får ta emot en
gästforskare som avser att ansöka om uppehållstillstånd för
forskning ska gästforskaren och forskningshuvudmannen ingå ett
mottagningsavtal där gästforskaren åtar sig att genomföra ett
forskningsprojekt och forskningshuvudmannen åtar sig att ta
emot gästforskaren.

Mottagningsavtalet ska utgöra en del av gästforskarens ansökan
om uppehållstillstånd.

7 § Mottagningsavtalet ska innehålla uppgifter om

1. syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets
längd och den finansiering som behövs för att genomföra
projektet,

2. gästforskarens kvalifikationer i förhållande till
forskningens syfte, och

3. gästforskarens arbetsvillkor och övriga rättsliga
förhållanden mellan gästforskaren och forskningshuvudmannen.

Av mottagningsavtalet ska det också framgå dels att
gästforskaren har en heltäckande sjukförsäkring, om han eller
hon ska vistas i Sverige under kortare tid än ett år, dels att
han eller hon varje månad av sin vistelse i landet har
tillräckliga medel för sitt uppehälle och att kostnaderna för
återresan är täckta.

8 § Ett mottagningsavtal upphör att gälla, om gästforskaren
inte beviljas uppehållstillstånd eller om det planerade
forskningsprojektet upphör.

Forskningshuvudmannen ska skyndsamt underrätta Migrationsverket
om varje omständighet som kan hindra att mottagningsavtalet
fullföljs.

Återkallelse

9 § Den myndighet som avses i 4 § tredje stycket får återkalla
ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot
gästforskare, om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,

2. forskningshuvudmannen har godkänts på grundval av lämnade
osanna uppgifter, eller

3. forskningshuvudmannen har medverkat till att det i ett
mottagningsavtal har angetts vilseledande eller oriktiga
uppgifter.

Överklagande

10 § Beslut i ärenden enligt 4 och 9 §§ får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol av den som har ansökt om godkännande
att ta emot gästforskare. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Upplysning om närmare föreskrifter

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande
för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Övergångsbestämmelser

2008:290

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Lagen ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som har
beviljats uppehållstillstånd i Sverige för forskning före
ikraftträdandet.