Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

SFS nr
2008:322
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:627

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för
Tullverket och Kustbevakningen samt tjänstemän vid dessa
myndigheter att vidta åtgärder för att förhindra, upptäcka och
utreda brott enligt 4 och 4 a §§ lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott.

Alkoholutandningsprov och ögonundersökning

2 § Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket
eller Kustbevakningen att ta alkoholutandningsprov och göra
ögonundersökning samt stoppa fordon för sådan provtagning eller
undersökning finns i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
och lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa
brott i trafiken.

Förundersökning m.m.

3 § Tullverket eller Kustbevakningen får besluta att inleda
förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken om brott som
avses i 1 §. De befogenheter och skyldigheter som
undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller då
Tullverket och Kustbevakningen. Myndigheten ska förordna
särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens
uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av
förundersökningen övertas av åklagare så snart någon skäligen
kan misstänkas för brottet. Åklagare ska också i andra fall
överta ledningen när det behövs av särskilda skäl.

När förundersökningen leds av en åklagare, får åklagaren anlita
biträde av Tullverket eller Kustbevakningen. Åklagaren får
också uppdra åt en tjänsteman vid myndigheten att vidta en viss
åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med
hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.

4 § Innan en förundersökning har hunnit inledas, har en
tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen samma
befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 3 § tredje
stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta andra
utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen av brott
som avses i 1 §. Vidtagna åtgärder ska så snart som möjligt
anmälas till den som har rätt att leda förundersökning om
brottet.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet
för en polisman att uppmana någon att följa med till förhör och
ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid
Tullverket eller Kustbevakningen vid utredning av brott som
avses i 1 §.

Gripande

5 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har
samma befogenhet som en polisman har enligt 24 kap. 7 § första
stycket rättegångsbalken att gripa den som misstänks för brott
som avses i 1 §. Det som föreskrivs i rättegångsbalken om
befogenheter och skyldigheter i förhållande till den som
gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning som för
en polisman samt för Tullverket och Kustbevakningen i samma
utsträckning som för Polismyndigheten. Lag (2014:627).

Beslag

6 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har
samma befogenhet som en polisman har enligt 27 kap. 4 §
rättegångsbalken att ta egendom i beslag med anledning av brott
som avses i 1 §.

Beslagtagen egendom ska förvaras av Tullverket eller
Kustbevakningen, om inte åklagaren bestämmer något annat.

Husrannsakan

7 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har
samma befogenhet som en polisman har enligt 28 kap. 5 §
rättegångsbalken att göra husrannsakan med anledning av brott
som avses i 1 §.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

8 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har
samma befogenhet som en polisman har enligt 28 kap. 13 §
rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och
kroppsbesiktning med anledning av brott som avses i 1 §.

Tillfälligt omhändertagande av fordonsnycklar m.m.

9 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har
samma befogenhet som en polisman har enligt 24 a § polislagen
(1984:387) att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar, annat som
behövs för färden, eller fordonet samt att göra
kroppsvisitation och genomsöka fordonet.

10 § En tjänsteman som har beslutat om omhändertagande enligt
9 § ska skyndsamt anmäla det till Polismyndigheten, som
omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå.
Omhändertagen egendom ska förvaras av Tullverket eller
Kustbevakningen, om inte Polismyndigheten bestämmer något
annat.

Protokoll ska föras över omhändertagandet i enlighet med vad
som föreskrivs i 27 § polislagen (1984:387). Vid tillämpningen
av den bestämmelsen gäller det som sägs om förman i stället
Polismyndigheten. Lag (2014:627).

11 § I fråga om det fortsatta förfarandet vid omhändertagande
tillämpas bestämmelserna i 24 c och 24 d §§ polislagen
(1984:387) om upphörande av omhändertagande och förstöring
eller försäljning av egendom. Egendom som har omhändertagits
med stöd av 9 § denna lag ska anses som egendom som
omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen.

Egendom som förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen ska
överlämnas till Polismyndigheten, om den inte hämtas.
Lag (2014:627).

Omhändertagande av körkort

12 § Befogenhet för Tullverket eller Kustbevakningen att
besluta om omhändertagande av körkort föreskrivs i 7 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488).

Våldsanvändning m.m.

13 § Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid
Tullverket eller Kustbevakningen att i samband med vissa
åtgärder som anges i denna lag använda våld och göra
kroppsvisitation av säkerhetsskäl finns i 29 § första och andra
styckena polislagen (1984:387).