Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

SFS nr
2008:344
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:647

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om landstingens skyldigheter
att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och
sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra
utlänningar.

1 a § Särskilda bestämmelser om landstingens skyldighet att
erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som
vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller
författning finns i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård
till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd. Lag (2013:411).

2 § De föreskrifter som gäller för vård som ges med stöd av
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen
(1985:125) gäller även för vård som ges enligt denna lag, om
inte något annat föreskrivs.

3 § Ett landstings skyldigheter enligt denna lag gäller endast
utlänningar som vistas inom landstinget.

Med landsting avses i denna lag även kommun som inte ingår i
ett landsting.

4 § Denna lag omfattar utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt
4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av
bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen
och som inte är folkbokförda här i landet,

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen
och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte
eller polisarrest, eller

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 15 eller 15 d § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2
omfattas av lagen även om de har meddelats beslut om
avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte utlänning som
håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas.
Lag (2013:647).

Vårdens omfattning

5 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i
4 § första stycket 1-3 och som inte har fyllt 18 år, vård i
samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom
landstinget.

Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även
erbjudas utlänningar som avses i 4 § första stycket 4.

6 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 §
första stycket 1-3 och som har fyllt 18 år, vård som inte kan
anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och
preventivmedelsrådgivning.

Hälsoundersökning

7 § Ett landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt,
erbjuda utlänningar som avses i 4 § en hälsoundersökning. Ett
sådant erbjudande ska lämnas när en utlänning som avses i 4 §
första stycket 1 eller 2 har etablerat boende inom landstinget.
Övriga utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning så snart det
lämpligen kan ske.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om hälsoundersökningar.